ค ม อ Microsoft Excel - PDF

Description
ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 51 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม ต ในการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวต ง (columns) และแนวนอน (rows) เป นหล ก การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Excel เล อกท 1. Start 2. All Programs 3. Microsoft Office 4. Microsoft Office Excel 2003 หน าตาโปรแกรม 1. แถบช อเร อง (Title Bar) ช อโปรแกรมและช อไฟล 2. แถบเมน (Menu Bar) ช อเมน ท เร ยกใช ได 3. แถบเคร องม อ (Tool Bar) แสดงค าส งท ใช งานบ อย ๆ แสดงในร ปของร ปภาพ (icon) 4. แถบส ตร (Formula Bar) ส าหร บใส ส ตรเพ อค านวณ และแสดงเน อหาข อม ลในแต ละ Cell 5. เร มต น (Getting Started) หน าต างอ านวยความสะดวกในการเร มต นใช งานโปรแกรม 6. แถบสถานะ (Status Bar) แสดงการใช งานเอกสารในขณะน น แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard) ป ม ช อป ม หน าท New (สร าง) เป ดเอกสารช ดใหม Open (เป ด) เร ยกเอกสารช ดเก าท เก บบ นท กไว มาใช Save (บ นท ก) ส งเก บบ นท กเอกสาร Permission (ส ทธ ) การจ ดการส ทธ ในการใช ข อม ล เป ดโปแกรมสร างอ เมล พร อมแนบไฟล ของ Word ไปด วย (as Attachment) (อ เมล (ตามใบแนบ)) Print (พ มพ ) ส งพ มพ เอกสารลงบนกระดาษ Print Preview (ต วอย างก อนพ มพ ) Spelling (การสะกด) Research (การว จ ย) แสดงผลการพ มพ บนหน าจอเพ อด ก อนพ มพ จร ง ตรวจสอบการสะกดค าตามพจนน กรม ให ข อม ลอ างอ งส าหร บงานว จ ย Cut (ต ด) ลบข อความหร อออบเจ คท เล อกไว ไปไว ในคล ปบอร ด Copy (ค ดลอก) ค ดลอกข อความหร อออบเจ คท เล อกไว ไปไว ในคล ปบอร ด Past (วาง) น าข อความหร อออบเจ คมาวางในเอกสารตรงท ต องการ Format Painter ค ดลอกร ปแบบข อความหน งไปใส ให ก บอ กข อความ (ต วค ดวางร ปแบบ) Undo (เล กท า) ยกเล กค าส งหร อการท างานท ท าล าส ด Redo (ท าอ กคร ง) เร ยกท าค าส งหร อการท างานท ถ กยกเล กไป Hyperlink (การเช อมโยงหลายม ต ) Table & Border (ตาราง และเส นขอบ) Insert Table (แทรกตาราง) สร างการเช อมโยงจากต าแหน ง ท ก าหนดไว ไปย งเอกสาร หร อไป ย งส วนอ นในเอกสารเด ยวก น หร อURL แสดง/ไม แสดงแถบเคร องม อตารางและเส นขอบ ใส ตารางในเอกสาร ป ม ช อป ม หน าท Insert Microsoft Excel แทรกสเปรดช ทของโปรแกรม Microsoft Excel Worksheet (แทรกแผ น งาน) Columns (คอล มน ) จ ดข อความเป นหลายคอล มน เหม อนหน งส อพ มพ Drawing (ร ปวาด) เป ด/ป ด แถบเคร องม อร ปวาด Document Map เป ด/ป ด แผนท เอกสาร (แมปเอกสาร) Show/Hide (ซ อน/แสดง) ซ อนหร อแสดงส ญล กษณ พ เศษ ซ งจะไม ถ กพ มพ ออกมา Zoom (ย อย/ขยาย) ย อหร อขยายเอกสารท แสดงบนหน าจอตามเปอร เซ นต ท เล อก Office Assistant (ว ธ ใช Microsoft Word) Read (ม มมองเค าโครงการอ าน) แสดงOfficeAssistant ซ งเป นต วการ ต นท ให ค าแนะน าในการใช งาน เปล ยนเค าโครงของหน ากระดาษ และปร บปร งการแสดงผลของ ต วอ กษรเพ อท าให ผ านข อม ลได สะดวกข น เหมาะก บ หน ากระดาษ ท ม ข อความยาวๆ แต จะไม เหมาะก บพวกกราฟ ก หร อตาราง แถบเคร องม อ จ ดร ปแบบ (Formatting) ป ม ช อป ม หน าท Styles and Format เป ดทาสก เพน (Styles and Formatting) (ล กษณะและร ปแบบ) Style (ล กษณะ) แสดงหร อใช เล อก Style (ร ปแบบ) ของข อความตรงท เคอร เซอร อย Font (แบบอ กษร) แสดงหร อเล อกแบบของต วอ กษรตรงท เคอร เซอร อย Font Size (ขนาดแบบอ กษร) Bold (ต วหนา) แสดงหร อใช เล อกขนาดของต วอ กษรท เคอร เซอร อย ท าเป นต วหนาหร อยกเล ก ป ม ช อป ม หน าท Italic (ต วเอ ยง) ท าเป นต วเอ ยงหร อยกเล ก Underline (ข ดเส นใต ) Align Left (จ ดช ดซ าย) ข ดเส นใต หร อยกเล ก จ ดข อความให ช ดซ าย Center (ก งกลาง) จ ดข อความให อย กลางบรรท ด Align Right (จ ดช ดขวา) จ ดข อความให ช ดขวา Justify (ช ดขอบ) จ ดข อความให เสมอก นท งซ ายและขวา Distributed (กระจาย) เหม อนช ดขอบ แต จะเพ มช องไฟ ระหว างอ กษรและประโยค ในภาษไทย เพ อความสวยงาม Line Spacing ปร บระยะห างระหว างบรรท ด (ระยะบรรท ด) Numbering (ล าด บเลข) เต มหร อยกเล กเลขล าด บหน าข อความ Bullets (ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย) Decrease Indent (ลดการเย อง) Increase Indent (เพ มการเย อง) Outside Boder (เส นขอบนอก) เต มหร อยกเล กจ ดส ด า(bullets) หร อส ญล กษณ อ น ๆ หน า ข อความ ร นท งย อหน าไปทางซ าย 1 ข น ร นท งย อหน าไปทางขวา 1 ข น ต เส นหร อลงเส นท ขอบด านต าง ๆ Highlight (เน น) เล อกแถบส เพ อเน นข อความ (เหม อนปากกส สะท อนแสง) Font Color (ส แบบอ กษร) เล อกส ของต วอ กษร แผ นข อม ล (Work Sheet) แผ นข อม ล ใน Microsoft Excel จะประกอบด วย แผ นข อม ลจ านวนหลายแผ น ซ งสามารถ คล กเล อกได จากแถบ Sheet1, Sheet2, ตรงกรอบส แดงในภาพ โดยสามารถเพ มแผ นข อม ลได มาก ข นและสามารถเปล ยนแผ นข อม ลจากค าว า Sheet1 เป นช อท เราต องการได ซ งแต ละแผ นข อม ลใน 1 File ข อม ลสามารถเช อมโยงก นได ด วย การเร ยกช อของแต ละ Cell ตาราง 1 ช องใน Microsoft Excel เราจะเร ยกว า 1 Cell โดยในแต ละ 1 Cell จะม ช อเร ยกท แตกต างก น ซ งต าแหน งท จะบอกถ งช อ Cell จะอย ตรงกรอบส แดง ด งในร ป ช อ Cell น นจะม ความส าค ญเน องจากเราจะไว ใช ระบ ต าแหน งท ต องการค านวณในแต ละ Work Sheet การเล อกใช งาน Cell ถ าต องการท างาน Cell ใด ต องเล อก Cell น นเส ยก อน โดยน าเมาส ไปคล กต าแหน ง Cell ท ต องการ แต ถ าต องการท างานก บหลาย Cell ม ว ธ การ ด งน 1. ถ าต องการเล อก Cell ท ต ดก นให เล อนเมาส ไปย ง Cell เร มต น กดเมาส ค างไว แล วลากไปย ง ต าแหน งท ต องการ 2. ถ าต องการเล อก Cell ท ไม ต ดก น ให กดป ม Ctrl บนแป นพ มพ ค างไว แล วน าเมาส ไปคล กในแต ละ Cell ท ต องการในต าแหน งต างๆ ของโปรแกรม การพ มพ ข อม ลลงใน Cell 1. คล กเล อก Cell ท ต องการพ มพ ข อม ล 2. พ มพ ข อม ลลงไป โดยท ข อม ลท ต องการพ มพ น นอาจเป นได ท งต วเลขและต วอ กษร ในการ เปล ยนภาษาน นให กดท ป ม ~ หร อกดป มเปล ยนภาษาบน Task Bar 3. ข อม ลท พ มพ จะปรากฏใน Cell ท เราพ มพ ลงไป พร อมๆ ก บปรากฏในแถบส ตรด งร ป 4. เม อพ มพ ข อม ลเร ยบร อยแล วให กดป ม Enter บนแป นพ มพ เคอร เซอร จะย ายต าแหน งลงไปอย ในต าแหน งด านล างถ ดลงไป 1 Cell การแก ไขข อม ล ม 2 ว ธ ด งน 1. คล กเล อก Cell ท ต องการเปล ยนข อม ล แล วพ มพ ข อม ลใหม จากน นกด Enter 2. คล กเล อก Cell ท ต องการเปล ยนข อม ล คล กท แถบส ตรเพ อน าเคอร เซอร ไว หล งข อความ พ มพ ข อม ลใหม จากน นกด Enter การแก ไขข อม ลในแถบส ตรช วยให สะดวกในการแก ไขข อม ล ช วยลดความผ ดพลาดใน การแก ไขข อม ล รวมถ งย งสามารถแทรกต วอ กษรใน Cell น นๆได ด วย การลากข อม ลอ ตโนม ต Microsoft Excel ม การสร างข อม ลเร ยงล าด บในกรณ ท ม การกรอกข อม ลเร ยงล าด บ เร ยงก น 2 ล าด บ ให เองอ ตโนม ต เพ อความสะดวกรวดเร วในการท างานและลดความผ ดพลาดของข องม ล ข อม ลเร ยงล าด บในท น ยกต วเอย างเช นต วเลข, ว น, เด อน เป นต น ข นตอนม ด งน 1. พ มพ หมายเลข 1 ท ต าแหน ง A1 แล วกด Enter 2. พ มพ หมายเลข 2 ท ต าแหน ง A1 แล วกด Enter ด งภาพ 3. คล กท ต าแหน ง A1 กดเมาส ค างไว แล วลากลงมาท ต าแหน ง A2 แล วปล อยเมาส 4. จะเก ดเส นส เหล ยมล อมรอบต าแหน ง A1 และ A2 พร อมก นน จะเห นส เหล ยมเล ก ๆ ทางม มล าง ด านขวาม อ 5. น าเคอร เซอร ไปไว ท ส เหล ยมเล ก ๆ ม มล างด านขวา เคอร เซอร จะเปล ยนเป นร ปกากบาท ด งภาพ 6. กดเมาส ค างไว แล วลากลงมาตรง ๆ จนถ งต าแหน ง A6 การย ายต าแหน งข อม ล 1. ลากแถบสว างให ครอบคล มบร เวณท ต องการ 2. ใช เมาส คล กท ขอบ แล วลากไปย งต าแน งท ต องการ การปร บขนาดความกว างของ คอร ล มน 1. น าเมาส ไปวางไว ท เส นขอบระหว าง cell 2. เมาส จะเปล ยนเป นร ป 3. กดเมาส ค างไว แล วลากออกไปจนได ขนาดตามต องการ การต เส น การการจ ดท าตาราง ม กจะต องม การต เส น เช น ต เส นตาราง ข ดเส นใต จ านวนเง น ข ดเส น เป น ต น การต เส นขอบ ม ว ธ การ ด งน 1. คล กเล อก cell ท ต องการ จากน นลากแถบสว าง ให ครอบคล มท ก cell ท ต องการต ตาราง 2. เล อกล กษณะเส นขอบท ต องการ ให ไปท Toolbar คล กท สามเหล ยมเล ก ๆ ข างไอคอน borders ด งร ป 3. คล กเล อกเส นตาราง ด งร ป 4. จะได เส นตาราง ด งร ป การใส ส พ นหล ง 1. คล กเล อกช องท ต องการใส ส พ นหล ง 2. ไปท แถบเคร องม อ (Tool Bar) แล วคล กท ส เต ม 3. คล กเล อกส ตามต องการ 4. จะได ส พ นหล งข อความด งน การใช งานค าส งฟ งก ช น ฟ งก ช นของ Excel ก ค อส ตรส าเร จร ปท โปรแกรมจ ดท าไว ให แล ว เพ ยงแต เราใส ค าท ต องการเข าไป เท าน น หน าท ของฟ งก ช น ก ค อ เอาข อม ลท เราใส เข าไป กระท าการ บวก (+), ลบ (-), ค ณ (*), หาร (/) ก น การใช ฟ งก ช น ม ข อควรจ า ด งน ข นต นฟ งก ช น ด วยเคร องหมาย เท าก บ (=) ก อนท กคร ง ต องระบ ช อฟ งก ช น เช น SUM, IF, MAX เป นต น ค าท ใส เข าฟ งก ช น ต องอย ในเคร องหมายวงเล บ แต ละค า ต องม เคร องหมายคอมม า(,)หร อ เคร องหมายเซม โคลอน(:)ค น ต วอย าง การเข ยนฟ งก ช น =SUM (12, 22, A5, B1) =MAX (E2:E4) ค าส งในการใช ส ตรค านวณ 1. ฟ งก ช น Sum ความหมาย บวกจ านวนท งหมดในช วงของเซลล ส ตร : Sum(number1,number2,.) 2. ฟ งก ช น Min ความหมาย ส งกล บจ านวนท น อยท ส ดในช ดของค าท ระบ ส ตร : Min(number1,number2,.) 3. ฟ งก ช น Average ความหมาย ส งกล บค าเฉล ย (ค าเฉล ยเลขคณ ต) ของอาร ก วเมนต ท งหมด ส ตร : Average(number1,number2,.) 4. ฟ งก ช น Max ความหมาย ส งกล บค าท มากท ส ดในช ดของค าท ระบ ส ตร : Max(number1,number2,.) 5. ฟ งก ช น Count ความหมาย น บจ านวนเซลล ท ม ต วเลขและจ านวนต วเลขภายในรายการของอาร ก วเมนต ให ใช Count เพ อหาจ านวนของรายการข อม ลในเขตข อม ลต วเลขภายในช วงหร ออาร เรย ของ ต วเลข ส ตร : Count(value1,value2, ) 6. ฟ งก ช น Round ความหมาย ป ดเศษจ านวนให เป นจ านวนท ม ต าแหน งทศน ยมตามท ระบ ส ตร : Round(number,num_digits) 7. ฟ งก ช น RANK การหาค าล าด บท ของต วเลขท ระบ ซ งอย ในรายการของต วเลข ซ งสามารถใช ฟ งก ช น Rank ค าล าด บท ข นอย ก บค าของต วเลขอ นในรายการ (ถ าค ณต องการจ ดเร ยงเอกสาร ล าด บท ของ ต วเลขก จะเท าก บต าแหน ง) ส ตร : Rank(number,ref,order) ต วอย างการค านวณหาผลรวมโดยใช ฟ งช น Sum 1. น าเมาส ไปด บเบ ลคล กท ต าแหน ง E5 2. ใส ส ตรการค านวณ โดยสามารถท าได 2 ว ธ ค อ ใส ส ตรลงในแถบส ตร ด งร ป เม อพ มพ ส ตรลงไปแล ว กดป ม Enter บนแป นพ มพ ค านวณโดยการกดป ม Function เม อกดป ม แล วจะปรากฏหน าต างแทรกฟ งช น ด งร ป ด านล างข นมา ส วนต าง ๆ ของหน าจอท ควรร จ ก ด งน 1. ข อความส าหร บค นหาฟ งก ช น พ มพ ข อความท ต องกระท า เช น หาผลรวม หร อ add โปรแกรม จะน าฟ งก ช นท เก ยวก บการห
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks