การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) - PDF

Description
การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 31 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ข อม ลท ใช เป นต วอย างท สมม ต ข น) ห วข อ หน า การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนน การสร ปคะแนนสอบกลางภาค การรวมคะแนนและค านวณสถ ต สร ป การก าหนดระด บคะแนน การสร ปจ านวนระด บคะแนนและการกรอกคะแนน บทสร ป 46 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 1 1. การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนน การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนนในท น จะเร มจากการท าส าเนาแฟ มข อม ล การค ดลอกข อม ลและการจ ดร ปแบบแฟ มข อม ลให เหมาะสมส าหร บการท าคะแนน การจ ดเตร ยม ด งกล าวให ด าเน นการตามข นตอนต อไปน 1.1 เป ดแฟ มข อม ลท ได จากส าน กทะเบ ยนฯ (เป นแฟ มประเภท Excel ในท น สมม ต ว า แฟ มน ช อ 0955st _01) แฟ มด งกล าวม ล กษณะด งต อไปน การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา สร างส าเนาแฟ มข อม ลไว อ กหน งช ดด วยการคล กซ ายท ป ม Office บ นท กแฟ ม เป น จากน นระบ ช อแฟ มในท อย ท ต องการ (ในต วอย างน ให ช อเป น st338_146) 1.3 เป ดแฟ มใหม (ช อ st338_146) แล วคล กซ ายท ม มบนด านซ ายส ดของตารางเพ อ เล อกแผ นงานท งแผ นของแฟ มใหม การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กขวาท พ นท ว าง ค ดลอก เพ อค ดลอกแผ นงานป จจ บ นไปไว ท แผ นงานใหม 1.5 เป ดแผ นงานใหม โดยการคล กซ ายท ม มล างด านซ าย แผ นงานท 2 (Sheet2) ซ ง โดยอ ตโนม ต โปรแกรมจะสร างแผ นงานข นมา 3 แผ นงาน การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อปรากฏแผ นงานใหม ให วางแผ นงานท ก าล งจะค ดลอกลงบนแผ นงานใหม น โดย การคล กขวาท เซลล A1 วาง 1.7 ต งช อแผ นงานใหม โดยการคล กขวาท Sheet2 เปล ยนช อ จากน นต งช อแผ นงาน ใหม ตามท ต องการ ในท น จะใช ช อว า midterm เพ อใช ส าหร บท าคะแนนสอบกลางภาค การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต ดสดมภ ท ไม ต องการใช โดยการคล กซ ายท ห วสดมภ ท ต องการต ดออก ตามด วย การคล กขวาบร เวณท เล อก ลบ 1.9 ต ดแถวท ไม ต องการใช โดยการคล กซ ายท ห วแถวท ต องการต ดออก ตามด วยการ คล กขวาบร เวณท เล อก ลบ การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต งช อสดมภ ใหม ตามท ต องการ เช น Midterm(70) เพ อใช กรอกคะแนนสอบ กลางภาคท ม คะแนนเต ม 70 คะแนน 1.11 กรอกคะแนนสอบกลางภาคในสดมภ ด งกล าว ท งน อาจม สดมภ อ นๆ ท แทน คะแนนทดสอบย อยอ นๆ ด วยก ได การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 7 2. การสร ปคะแนนสอบกลางภาค การสร ปคะแนนสอบกลางภาคในท น จะท าการจ ดเร ยงคะแนนจากคะแนนส งส ดไปต าส ด ท าการค านวณคะแนนเฉล ย และค าสถ ต อ นๆ เพ อประกอบการประกาศผลคะแนนสอบ 2.1 การจ ดเร ยงคะแนนจากคะแนนส งส ดไปต าส ดให คล กซ ายท ม มบนซ ายของแผ นงาน เพ อเล อกข อม ลท งแผ น จากน นคล กซ ายท ข อม ล เร ยงล าด บ 2.2 จากน นจะปรากฏกล องข อความเพ อให ระบ เง อนไขต างๆ ในการเร ยงล าด บด งน การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ให ระบ ต วแปรท ใช เป นหล กในการจ ดเร ยง ในท น ระบ ว าจะจ ดเร ยงตาม ค าของคอล มน D ซ งเป นค าของต วแปร Midterm(70) ผ ใช สามารถเปล ยนได หากต องการ จ ดเร ยงตามต วแปรอ น โดยคล กซ ายท ร มขวาส ดของช องด งกล าวเพ อเล อกให จ ดเร ยงล าด บตาม ค าของต วแปรท ต องการ 2.4 จากน นให เล อกล กษณะการจ ดเร ยงจากน อยท ส ดไปหามากท ส ด หร อจากมากท ส ด ไปหาน อยท ส ด ในท น เล อก มากท ส ดไปหาน อยท ส ด แล วคล กตกลง การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ผลล พธ ท ได จะเป นการจ ดเร ยงข อม ลตามคะแนนสอบกลางภาค (ต วแปร Midterm(70)) จากคะแนนส งส ดไปต าส ด 2.6 ต อไปจะท าการค านวณคะแนนเฉล ยและสถ ต อ นๆ ท เก ยวข องประกอบการสร ปผล ให คล กซ ายท ม มบนด านซ าย tab ขวาส ด ค าส งเพ มเต ม ด งน การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท Add-in ไป เล อก Analysis ToolPak (และ Analysis ToolPak VBA) จากกล องข อความท ปรากฏข นมา แล วคล กซ ายเล อก ตกลง การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา หล งจากต ดต งโปรแกรมเสร จ คล กซ ายท ข อม ล Data Analysis (อย ม มบน ด านขวาส ด) 2.10 เล อก Descriptive Statistics จากกล องข อความท ปรากฏข นมา แล วคล กซ าย เล อก OK การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ล กศรแดงในช องบนส ดท เว นว างไว (หล งค าว า Input Range) เพ อ ก าหนดต าแหน งท อย ของข อม ลท ต องการค านวณค าสถ ต 2.12 คล กซ ายค างไว ลากท วบร เวณข อม ลคะแนนสอบกลางภาค (ต วแปร Midterm (70)) เม อตรวจสอบว าม เส นประล อมรอบท วบร เวณข อม ลท กต วแล ว คล กซ ายท ล กศรแดงเพ อ กล บไปย งกล องข อความเด ม การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การจ ดกล ม (Grouped By) ระบ ว าจ ดตามสดมภ (Column) ถ กต องแล ว ต อไปให คล กซ ายเล อก Labels in First Row เน องจากการระบ บร เวณของข อม ลน นได รวมส วนท เป น ป ายช อต วแปรท อย ในแถวแรกด วย จากน นคล กซ ายเล อก Summary statistics แล วคล กซ าย เล อก OK 2.14 จากน นจะได สถ ต พรรณนาของคะแนนสอบกลางภาค เช น คะแนนเฉล ยส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน คะแนนต าส ดและคะแนนส งส ด จ านวนผ เข าสอบท งหมด เป นต น การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 14 ผ เข าสอบม จ านวนท งส น 86 คน คะแนนต าส ดค อ 0 คะแนน (ไม ได เข าสอบ) และ คะแนนส งส ดค อ 50 คะแนน คะแนนสอบโดยเฉล ยค อ คะแนน ม ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 8.8 คะแนน ให ส งเกตว าม ธยฐานของคะแนนสอบไม ต างจากคะแนนเฉล ยเท าใดน ก แสดงว า ข อม ลคะแนนสอบน ไม เบ มากน ก (ส งเกตจากค าความเบ Skewness ก ได ) ต อไปจะพ จารณาว าม ผ สอบได คะแนนในช วงต างๆ ต อไปน เป นจ านวนก คน คะแนน จ านวนคน ไม เก น10 คะแนน xx มากกว า 10 แต ไม เก น 20 คะแนน xx มากกว า 20 แต ไม เก น 30 คะแนน xx มากกว า 30 แต ไม เก น 40 คะแนน xx มากกว า 40 แต ไม เก น 50 คะแนน xx มากกว า 50 คะแนน xx (หมายเหต ในท น ทราบแล วว าไม ม ใครได คะแนนเก น 50 คะแนน) 2.15 ให ป อนข อม ลในสดมภ ใดสดมภ หน ง (สมม ต ว าช อ Bin) ในแผ นงานข อม ล (ในท น ช อ midterm) โดยข อม ลท ป อนน ค อขอบเขตบนของแต ละช นตามท ต องการ ในท น ค อ 10, 20, 30, 40, 50, และ 70 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ข อม ล Data Analysis Histogram แล วคล กซ ายท OK 2.17 คล กซ ายท ล กศรแดงในช องบนส ดท เว นว างไว (หล งค าว า Input Range) เพ อ ก าหนดต าแหน งท อย ของข อม ลท ต องการ (แบบเด ยวก บข นตอนท 2.11) เม อกล บมาท กล อง ข อความน อ ก ให คล กซ ายท ล กศรแดงหล งค าว า Bin Range เพ อระบ ขอบเขตบนของแต ละช น การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อกล บมาท กล องข อความเด มอ ก ให คล ก Labels เน องจากระบ ขอบเขตข อม ลท รวมช อต วแปรไว จากน นให คล กซ ายเล อก Cumulative Percentage และ Chart Output แล ว คล กซ ายเล อก OK 2.19 ผลล พธ ท ได ในแผ นท างานใหม ค อ ตารางแจกแจงความถ และฮ สโตแกรม ในท น อาจต อง ท าการปร บฮ สโตแกรมให ม ขนาดท ใหญ ข นและม ความสวยงามมากข น การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 17 จากตารางแจกแจงความถ ข างต นสร ปได ว า (ฮ สโตแกรมท ปร บแก ไขแล วแสดงด งร ป ข างล าง) คะแนน จ านวนคน ไม เก น10 คะแนน 3 มากกว า 10 แต ไม เก น 20 คะแนน 14 มากกว า 20 แต ไม เก น 30 คะแนน 43 มากกว า 30 แต ไม เก น 40 คะแนน 22 มากกว า 40 แต ไม เก น 50 คะแนน 4 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การรวมคะแนนและค านวณสถ ต สร ป ข นตอนส ดท ายได แก การท าคะแนนรวมซ งหมายถ งการหาคะแนนรวมจากคะแนนส วน ต างๆ ของน กศ กษาแต ละคนโดยเท ยบให คะแนนเต มเป นร อยคะแนนเพ อความสะดวกในการ ก าหนดระด บคะแนน อน ง ในต วอย างท จะกล าวถ งต อไป คะแนนส วนต างๆ ได แก คะแนนสอบ กลางภาค คะแนนรายงาน คะแนนสอบปฏ บ ต การและคะแนนสอบปลายภาค หล งจากค านวณ คะแนนรวมแล วจะท าการหาค าสถ ต ต างๆ พ จารณาการแจกแจงของคะแนนรวมเพ อใช ในการ ต ดส นใจก าหนดระด บคะแนนต อไป 3.1 สมม ต ว าคะแนนส วนต างๆ ของน กศ กษาแต ละคนเป นด งข างล างน ถ าคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคค ดเป นร อยละ 80 ของท งหมด ส วน คะแนนรายงานค ดเป นร อยละ 10 และคะแนนสอบปฏ บ ต การค ดเป นร อยละ 10 ของท งหมด สมม ต ต อไปว าจะท าการรวมคะแนนสอบกลางภาครวมก บคะแนนสอบปลายภาคแล วหารด วย สองซ งจะได คะแนนเต ม 82.5 (คะแนนเก นมา 2.5 ก ไม เป นไร ถ อว าเป นคะแนนช วย) จากน นจ ง บวกเข าก บคะแนนรายงานและคะแนนสอบปฏ บ ต การ น นค อคะแนนรวม (เต ม 100 คะแนน) ของน กศ กษาแต ละคนค านวณจาก คะแนนรวม = (คะแนนสอบกลางภาค+คะแนนสอบปลาย ภาค)/2 + คะแนนรายงาน + คะแนนสอบปฏ บ ต การ หร อ Total(100) = ( Midterm(70)+Final(95) )/2 + Report(10) + Lab(10) การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา สร างสดมภ ใหม (H) ช อ Total(100) จากน นคล กซ ายท เซลล H2 แล วพ มพ = (d2+g2)/2+e2+f2 ในช องว างด านบน (หล งเคร องหมายถ ก (ส แดง) ผ ด (ส เข ยว) และเท าก บ) เพ อส งให ค านวณคะแนนรวมของน กศ กษาคนท 1 ซ งข อม ลอย ในแถวท สอง แล วกด Enter 3.3 คล กซ ายท เซลล H2 จากน นวางเคอร เซอร ท ม มล างขวาของเซลล H2 เม อปรากฏ เคร องหมายบวกให คล กซ ายค างไว แล วลากลงมาย งบรรท ดอ นๆ เพ อท าการค ดลอกส ตรการ ค านวณคะแนนรวมน ไปย งเซลล ของน กศ กษาคนอ นๆ (อาจท าการค ดลอกโดยการคล กขวาท เซลล H2 ค ดลอก แล ววางย งเซลล อ นๆ ก ได ) การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks