การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 - PDF

Description
การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 26 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต ระยะเวลาการลงท น ตลอดจนอ ตราดอกเบ ย หร ออ ตราผลตอบแทนจากการลงท นในตอนท 1 และ 2 ไปแล วน น เราสามารถน าแนวค ดในเร อง ด งกล าวมาท าการประยกต ใช ในประเม นโครงการลงท นต าง ๆ ได การใช Microsoft Excel ในตอนน จะแนะน าถ งกระบวนการในการท าการประเม นถ ง โครงการลงท น หร อในเร องของ งบลงท น (Capital Budgeting) การท าการค านวณหาค าต าง ๆ ในเร องของงบลง ทน เช น ม ลค าป จจ บ นส ทธ (NPV) อ ตรา ผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) หร ออ ตราผลตอบแทนจากการลงท นท ท าการปร บค าแล ว (MIRR) น นสามารถท าได โดยเร มต นจากการเป ดโปรแกรม Microsoft Excel และเล อก Menu Insert (แทรก) ตามด วย Function (ฟ งก ช น) ด งภาพ 4.1 ภาพ 4.1 หน าจอ Microsoft Excel และการเล อก Menu Insert Function หล งจากน นให ท าการเล อก Category: Financial ใน Menu Insert Function ด งในภาพ 4.2 ภาพ 4.2 การเล อก Category: Financial ใน Menu Insert Function เม อท าการเล อก Category: Financial แล ว ใน Menu Box จะข นรายการค านวณทางการเง น ต าง ๆ ข นมา ซ งสามารถใช รายการต าง ๆ เหล าน ในการค านวณทางการเง นได ว ธ การหาม ลค าป จจ บ นส ทธ (Net Present Value) ว ธ การค านวณหาม ลค าป จจ บ นส ทธ (NPV) สามารถท าได โดยท าการเล อกรายการ NPV ใน Select a Function ด งภาพ 4.3 ใน Menu Select Function ภาพ 4.3 การเล อกท ารายการค านวณหาม ลค าป จจ บ นส ทธ (NPV) โปรแกรม Microsoft Excel จะข นกล องแสดง Function Arguments ข มาเพ อให ท าการใส ค าพาราม เตอร (Parameter) ต าง ๆ ด งภาพ 4.4 ภาพ 4.4 Function Arguments ค า Parameters Function Arguments ค าอธ บายค า Parameters ต าง ๆ ค าพารม เตอร ของการค านวณหาม ลค าป จจ บ นส ทธ (NPV) ม ท งหมด 2 ค า ค อ Rate แสดงถ งอ ตราดอกเบ ยหร อต นท นของเง นท นต อป /ต องวดของการลงท น Value แสดงถ งม ลค าของกระแสเง นสดร บหร อจ ายในป ท 1 ไปจนถ งป ท 29 โดยการ ก าหนดค าน นจะก าหนดโดย Value1 ค อ กระแสเง นสดร บหร อจ ายในป ท 1และ Value 2 ค อกระแส เง นสดร บหร อจ ายในป ท 2 ซ งการค านวณน จะก าหนดป ได ส งส ดถ ง 29 ป ต วอย างท 1 บร ษ ท ABC จ าก ด ม โครงการลงท น ซ งคาดว าจะม กระแสเง นสดร บหร อจ ายหล งภาษ ด งน ป ท กระแสเง นสด (บาท) 0-1,000, , , , ,000 หากบร ษ ทม ต นท นของเง นท น 10% ม ลค าป จจ บ นส ทธ (NPV) ของโครงการน จะม ค า เท าก บเท าใด การแทนค าพาราม เตอร น นสามารถท าได โดย Rate = 10% Value1 = 200,000 Value2 = 300,000 Value3 = 400,000 Value4 = 500,000 ในหน าต างของ Function Arguments น นจะเร มต นโดยม ค า Value1 และ Value2 เท าน น แต อย างไรก ตาม ค าของ Value น นสามารถเพ มได ถ งจ านวน 29 ป ซ งสามารถเพ มค าด งกล าวได โดย คล กท ป มส ขาวแดง ท าย Value 2 ภาพ 4.5 การแทนค าพาราม เตอร ต าง ๆ และผลล พท จากการค านวณ ระบบจะท าการค านวณม ลค า ป จจ บ นของกระแสเง นสดใน อนาคตท งหมดกล บมาเป น ม ลค าป จจ บ น โดยโปรแกรม Microsoft Excel จะท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ นให ท นท โดยม ม ลค า ป จจ บ นเท าก บ 1,071, บาท ซ งเป นม ลค าป จจ บ นของกระแสเง นสดในอนาคต ย งไม ได ห ก เง นลงท นเร มแรก จ านวน 1,000,000 บาท ซ งหากห กด วยเง นลงท นแล วจะท าให ม ลค าป จจ บ นส ทธ ม ค าเท าก บ 71, บาท ว ธ หาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (Internal Rate of Return) ว ธ การค านวณหาผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) น นสามารถท าได โดยให ท าการเล อก รายการ IRR ด งภาพ 4.6 ใน Menu Select Function ภาพ 4.6 การเล อกท ารายการค านวณหาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) โปรแกรม Microsoft Excel จะข นกล องแสดง Function Arguments ข มาเพ อให ท าการใส ค าพาราม เตอร (Parameter) ด งภาพ 4.7 ภาพ 4.7 Function Arguments ค า Parameters Function Arguments ค าอธ บายค า Parameters ต าง ๆ ค าพารม เตอร ของการค านวณหาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) ม ท งหมด 2 ค า ค อ Values แสดงถ งม ลค าของกระแสเง นสดร บหร อจ ายรายงวด ต งแต งวดป จจ บ น (งวดท 0) จนถ งงวดส ดท ายของการลงท น Guess แสดงถ งค าเร มต นในการส ม เพ อท าการหาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (ซ งปกต ไม จ าเป นต องใส ค าน ) ต วอย างท 2 บร ษ ท ABC จ าก ด ม โครงการลงท น ซ งคาดว าจะม กระแสเง นสดร บหร อจ ายหล งภาษ ด งน ป ท กระแสเง นสด (บาท) 0-1,000, , , , ,000 บร ษ ทจะม อ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) ในคร งน เท าใด การแทนค าพาราม เตอร น นสามารถท าได โดย แทนค ากระแสเง นสดใน Cell A1 ไปจนถ ง A5 โดย แทนค าของป ท 0 จ านวน -1,000,000 บาท ในช อง A1 แทนค าของป ท 1 จ านวน 200,000 บาท ในช อง A2 แทนค าของป ท 2 จ านวน 300,000 บาท ในช อง A3 แทนค าของป ท 0 จ านวน 400,000 บาท ในช อง A4 แทนค าของป ท 0 จ านวน 500,000 บาท ในช อง A5 ด งภาพ 4.8 เม อแทนค ากระแสเง นสดท กป เข าใน Cell ต าง ๆ แล ว ในช องต าง ๆ ของ Function Argument ให แทนค าด งน Values ให แทนค าโดยกระแสเง นสด โดยเล อกต งแต A1 ถ ง A5 = A1:A5 Guess = ไม ต องแทนค าใด ๆ จะได ผลล พธ ตามภาพ 4.9 ภาพ 4.8 การแทนค ากระแสเง นสดใน Cell ต าง ๆ ใน Microsoft Excel ภาพ 4.9 การแทนค าพาราม เตอร ต าง ๆ และผลล พท จากการค านวณ ระบบจะท าการค านวณม ลค า อ ตราผลตอบแทนจากการ ลงท น (IRR) ให ทราบ โดยโปรแกรม Microsoft Excel จะท าการค านวณหาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) ให ท นท โดยม ม ลค าอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) เท าก บ.1283 หร อ 12.83% ว ธ หาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท นท ปร บค าแล ว (Modified Internal Rate of Return) ว ธ การค านวณหาผลตอบแทนจากการลงท นท ปร บค าแล ว (MIRR) น นสามารถท าได โดย ให ท าการเล อกรายการ MIRR ด งภาพ 4.10 ใน Menu Select Function ภาพ 4.10 การเล อกท ารายการค านวณหาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท นท ปร บค าแล ว (MIRR) โปรแกรม Microsoft Excel จะข นกล องแสดง Function Arguments ข มาเพ อให ท าการใส ค าพาราม เตอร (Parameter) ด งภาพ 4.11 ภาพ 4.11 Function Arguments ค า Parameters Function Arguments ค าอธ บายค า Parameters ต าง ๆ ค าพารม เตอร ของการค านวณหาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท นท ปร บค าแล ว (MIRR) ม ท งหมด 3 ค า ค อ Values แสดงถ งม ลค าของกระแสเง นสดร บหร อจ ายรายงวด ต งแต งวดป จจ บ น (งวดท 0) จนถ งงวดส ดท ายของการลงท น Finance_rate แสดงถ งต นท นของเง นท นในการลงท นในโครงการด งกล าว (หากเป นอ ตรา เด ยวก นก บ Reinvest_rate ก ไม ต องก าหนดค าในช องน ) Reinvest_rate แสดงถ งการน าเง นไปลงท นต อในอ ตราผลตอบแทนท ก าหนด หร อหาก เท าก บต นท นของเง นท นก ก าหนดในช องน แทนด วยต นท นของเง นท น ต วอย างท 3 บร ษ ท ABC จ าก ด ม โครงการลงท น ซ งคาดว าจะม กระแสเง นสดร บหร อจ ายหล งภาษ ด งน ป ท กระแสเง นสด (บาท) 5-1,000, , , , ,000 บร ษ ทจะม อ ตราผลตอบแทนจากการลงท นหล งการปร บค า (MIRR) ในคร งน เท าก บเท าใด ถ าต นท นของเง นท นในการลงท นน ม ค าเท าก บ 10% การแทนค าพาราม เตอร น นสามารถท าได โดย แทนค ากระแสเง นสดใน Cell A1 ไปจนถ ง A5 โดย แทนค าของป ท 0 จ านวน -1,000,000 บาท ในช อง A1 แทนค าของป ท 1 จ านวน 200,000 บาท ในช อง A2 แทนค าของป ท 2 จ านวน 300,000 บาท ในช อง A3 แทนค าของป ท 0 จ านวน 400,000 บาท ในช อง A4 แทนค าของป ท 0 จ านวน 500,000 บาท ในช อง A5 ด งภาพ 4.12 เม อแทนค ากระแสเง นสดท กป เข าใน Cell ต าง ๆ แล ว ในช องต าง ๆ ของ Function Argument ให แทนค าด งน Values ให แทนค าโดยกระแสเง นสด โดยเล อกต งแต A1 ถ ง A5 = A1:A5 Finance_rate = ไม ต องแทนค าใด ๆ Reinvest_rate = 10% จะได ผลล พธ ตามภาพ 4.13 ภาพ 4.12 การแทนค ากระแสเง นสดใน Cell ต าง ๆ ใน Microsoft Excel ภาพ 4.13 การแทนค าพาราม เตอร ต าง ๆ และผลล พท จากการค านวณ ระบบจะท าการค านวณม ลค า อ ตราผลตอบแทนจากการ ลงท นท ปร บค า (MIRR) ให ทราบ โดยโปรแกรม Microsoft Excel จะท าการค านวณหาอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) ให ท นท โดยม ม ลค าอ ตราผลตอบแทนจากการลงท นท ปร บค า (MIRR) เท าก บ.1192 หร อ 11.92%
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks