สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ - PDF

Description
คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 34 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว ชำ คอมพ วเตอร เบ องต น2 ช นม ธยมศ กษำป ท 1 โดยเน น ผ เร ยนเป นสำค ญ ให สำมำรถพ ฒนำควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บเร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ท งน ได ขยำยผลในด ำนเน อหำให กว ำงและช ดเจนมำกย งข น ซ งผ เร ยนสำมำรถไปประย กต ใช ในช ว ตประจ ำว นและใช ในอนำคตได เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ม ท งหมด 6 เล ม ในแต ละเล มม ควำมต อเน องของควำมร ด งน น ผ เร ยนจ งควร ศ กษำตำมข นตอนท ละช ดไม ควรข ำม เพรำะอำจทำให เก ดควำมไม เข ำใจในเน อหำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะน ำโปรแกรม Microsoft Excel ผ เร ยนควรอ ำนค ำแนะน ำกำรใช ให เข ำใจก อนเป นล ำด บแรก และ ปฏ บ ต ตำมด วยควำมซ อส ตว ต อตนเอง เพ อผลท ด ในกำรสร ำงองค ควำมร ท ย งย นแก ต วผ เร ยน สม ชญำ ชมคำ สำรบ ญ หน ำ คำช แจงสำหร บใช เอกสำรประกอบกำรสอน 3 คำช แจงสำหร บคร 4 คำช แจงสำหร บน กเร ยน 5 ต วช ว ดช นป 6 จ ดประสงค กำรเร ยนร 6 สำระสำค ญ 6 แบบทดสอบก อนเร ยน 7 กระดำษคำตอบแบบทดสอบก อนเร ยน 10 เน อหำ 11 ก จกรรมกำรเร ยนร ท 1 17 ก จกรรมกำรเร ยนร ท 2 18 แบบทดสอบหล งเร ยน 19 กระดำษคำตอบแบบทดสอบก อนเร ยน 22 บรรณำน กรม 23 ภำคผนวก 24 เฉลยก จกรรมกำรเร ยนร ท 1 25 เฉลยก จกรรมกำรเร ยนร ท 2 26 เฉลยแบบทดสอบก อน หล งเร ยน 27 คำช แจงเอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได ดำเน นกำรจ ดทำท งหมด 7 เล ม ประกอบด วย เล มท 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel เล มท 2 กำรทำงำนก บเว ร กช ต เล มท 3 กำรจ ดกำรเว ร กช ตและเว ร กบ ค เล มท 4 กำรต งช อและใช ส ตรคำนวณ เล มท 5 มำร จ กกรำฟ Excel ก นเถอะ เล มท 6 ใส ภำพลงเว ร กช ต เล มท 7 กำรพ มพ เว ร กช ต เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 กล มสำระกำรเร ยนร กำร งำนอำช พและเทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว ชำคอมพ วเตอร เบ องต น2 ช นม ธยมศ กษำป ท 1 จำนวน 7 เล ม เป นเอกสำรประกอบกำรสอนท ม กำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนร ท น กเร ยนได ร บประสบกำรณ จำกกำรเร ยนร โดยตรง เป นเร อง ท เก ยวข องก บกำรจ ดกำรเอกสำรด วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 น กเร ยนสำมำรถเร ยนร ด วยควำมสน กสนำน ได ร บควำมร และควำมเพล ดเพล น โดยย ดหล กผ เร ยนเป นสำค ญ สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลำงกำรศ กษำข นพ นฐำน พ ทธศ กรำช2551 น กเร ยนสำมำรถนำควำมร และท กษะในกำรอ ำนท ได จำกกำรทำก จกรรมกำรเร ยนร ไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจำว น และกำรศ กษำหำควำมร ต อไปในอนำคต คำช แจงสำหร บคร เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะน ำโปรแกรม Microsoft Excel เล มน ใช ประกอบกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 1 โรงเร ยน ภ ม ซรอลว ทยำ โดยม ข นตอนกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน ด งน 1. คร แจกเอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะน ำ โปรแกรม Microsoft Excel ให ก บน กเร ยน 2. คร ช แจงกำรใช เอกสำรประกอบกำรสอน ให น กเร ยนทรำบก อนลงม อปฏ บ ต 3. คร ให น กเร ยนท ำแบบทดสอบก อนเร ยน เพ อด ว ำน กเร ยนม พ นฐำนควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บเร องท เร ยน มำกน อยเพ ยงใด 4. คร ให น กเร ยนศ กษำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะน ำโปรแกรม Microsoft Excel พร อมท ำก จกรรมกำรเร ยนร ท 1 และ 2 เพ อให น กเร ยนได ทบทวนและ เก ดควำมร ควำมเข ำใจอย ำงถ กต อง 5. คร ให น กเร ยนทำแบบทดสอบหล งเร ยนเพ อด ว ำน กเร ยนม ควำมร ควำมเข ำใจหล งเร ยนมำน อยเพ ยงใด 6. คร ส งเกตพฤต กรรมค ณล กษณะท พ งประสงค และบ นท กผล 7. คร ตรวจคะแนนและบ นท กผลลงในแบบเก บคะแนนกำรท ำเอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel 8. คร แจ งคะแนนให น กเร ยนทรำบและชมเชยน กเร ยนพร อมให คำแนะนำเพ มเต ม คำช แจงสำหร บน กเร ยน เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะน ำโปรแกรม Microsoft Excel เล มน ใช ประกอบกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 1 โรงเร ยน ภ ม ซรอลว ทยำ โดยม ข นตอนกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน ด งน 1. น กเร ยนร บเอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel 2. น กเร ยนร บฟ งคำช แจงกำรใช เอกสำรประกอบกำรสอน ก อนลงม อปฏ บ ต 3. น กเร ยนทำแบบทดสอบก อนเร ยน เพ อประเม นว ำน กเร ยนม พ นฐำนควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บเร องท เร ยน มำกน อยเพ ยงใด 4. น กเร ยนศ กษำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel อย ำงละเอ ยด พร อมท งทำก จกรรมกำรเร ยนร ท 1 และ 2 ตำมข นตอน 5. น กเร ยนส งผลงำนกำรทำก จกรรมกำรเร ยนร ท 1 และ 2 ให คร ตรวจและบ นท กผล 6. น กเร ยนท ำแบบทดสอบหล งเร ยนอย ำงต งใจและซ อส ตย เพ อประเม นว ำน กเร ยนม ควำมร ควำมเข ำใจหล ง เร ยนมำน อยเพ ยงใด 7. เม อทำแบบทดสอบหล งเร ยนเสร จให เก บอ ปกรณ เข ำท ให เร ยบร อย 8. น กเร ยนร บฟ งกำรบอกคะแนน คำชมเชย และคำแนะนำเพ มเต มจำกคร บทบำทน กเร ยน คร ต องช แจงให น กเร ยนทรำบถ งบทบำทของน กเร ยน ด งต อไปน 1. น กเร ยนต องอ ำนคำช แจงและปฏ บ ต ตำมข นตอนอย ำงระม ดระว ง รอบคอบ 2. น กเร ยนต องพยำยำมทำก จกรรมต ำง ๆ จนส ดควำมสำมำรถ 3. น กเร ยนต องต งใจปฏ บ ต งำนอย ำงจร งจ ง เน องจำกม เวลำจำก ด ไม ชวนเพ อนค ยหร อหยอกล อก น 4. หล กจำกปฏ บ ต ก จกรรมแล ว น กเร ยนจะต องจ ดเก บอ ปกรณ ท กช นเข ำท ให เร ยบร อย ต วช ว ดช นป 1. อธ บำยหล กกำรทำงำน บทบำทและประโยชน ของคอมพ วเตอร 2. ประมวลผลข อม ลให เป นสำรสนเทศ จ ดประสงค กำรเร ยนร 1. เป ำหมำยกำรเร ยนร (จ ดประสงค ) 1.1 ด ำนควำมร ควำมเข ำใจ (K) 1) ร จ กส วนประกอบของหน ำต ำงโปรแกรม Microsoft Excel 2) เข ำใจระบบ หล กกำรทำงำนของโปรแกรม Microsoft Excel 1.2 ด ำนท กษะ กระบวนกำร (P) 1) สร ำงและบ นท กข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel ได 2) จ ดร ปแบบข อม ลในเว ร กช ตได 1.3 ด ำนค ณล กษณะอ นพ งประสงค (A) 1) ม ว น ย 2) ใฝ เร ยนร 3) ม งม นในกำรทำงำน สำระสำค ญ Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท สเปรดช ต (spreadsheet) หร อตำรำงคำนวณอ เล กทรอน กส ท ใช เก บ บ นท กข อม ลในล กษณะต ำงๆ ซ งส วนใหญ ม กเก บข อม ลประเภทกำรคำนวณ โดยจะเก บข อม ลลงในตำรำงส เหล ยมท เร ยกว ำ เซล (Cell)ท สำมำรถน ำเอำเซลมำอ ำงอ งใส ในส ตรเพ อให โปรแกรมคำนวณหำผลล พธ จำกข อม ลท บ นท กไว ได 4 แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel คำช แจง ให น กเร ยนเล อกคำตอบท ถ กท ส ดเพ ยงคำตอบเด ยวและทำเคร องหมำย ลงในกระดำษคำตอบ เวลำ 10 นำท (15 คะแนน) ข อ 1 ข อใดค อค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม Microsoft Excel ก. เป นโปรแกรมท ใช ในกำรสำหร บพ มพ งำน ข. เป นโปรแกรมท ใช ในกำรออกแบบร ปภำพต ำง ๆ ค. เป นโปรแกรมท ใช ในงำนด ำนกำรคำนวณ ง. เป นโปรแกรมท ช วยในกำรตกแต งภำพและต วอ กษรได ด ข อ 2 พ นท ท ใช สำหร บพ มพ ข อควำมหร อต วเลขเร ยกว ำอะไร ก. Title bar ข. Ribbon ค. Worksheet ง. View Shortcuts ข อ 3 ในกำรจ ดเก บข อม ลของโปรแกรม Microsoft Excel ไฟล ท เก บข อม ลเร ยกว ำอะไร ก. Workbook ข. Worksheet ค. WorkExcel ง. WorkPage ข อ 4 กำรกด Ctrl+Home เป นกำรส งให โปรแกรม Microsoft Excel ทำงำนอะไร ก. กล บไปท Worksheet ท 1 ข. เล อนเซลล ไปคอล มน A ในแถวน นๆ ค. เล อนเซลล ไปคอล มน A ในแถวท 1 ง. เล อนเซลล ไปคอล มน A ในแถวส ดท ำย ข อ 5 ข อใดไม ใช ชน ดของข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel ก. ข อม ลต วอ กษร ข. ข อม ลต วเลข ค. ข อม ลว นท ง. ข อม ลร ปภำพ ข อ 6 จำกร ป ค อส วนประกอบใด ก. Title bar ข. Ribbon ค. Quick Access Toolbar ง. View Shortcuts ข อ 7 ถ ำต องกำรบ นท กงำนต องกดป มใด ก. ข. ค. ง. ข อ 8 พ นท ในตำรำงทำงำนในแต ละช ต (Sheet) ม จำนวน ก คอล มน ก แถว ก. 16 คอล มน 36 แถว ข. 256 คอล มน 65,536 แถว ค. 36 คอล มน 256 แถว ง. 65,536 คอล มน 256 แถว ข อ 9 ไอคอนร ปน อย ในแถบเมน ใด ก. หน ำแรก ข. แทรก ค. เค ำโครงหน ำกระดำษ ง. ส ตร ข อ 10 ถ ำต องกำรแก ไขข อม ลบำงส วนในเซลล ต องกดป มใด ก. F1 ข. F2 ค. F3 ง. F4 ข อ 11 แถบเคร องม อในข อใด ม เฉพำะในโปรแกรม Microsoft Excel เท ำน น ก. ข. ค. ง. ข อ 12 ถ ำต องกำรเป ดงำนเก ำข นมำใช งำนต องกดป มใด ก. ข. ค. ง. ข อ 13 ส ญล กษณ บนป มควบค มว นโดวส ทำหน ำท ใด ก. เป ดโปรแกรม ข. ป ดหน ำต ำง ค. ย อหน ำต ำง ง. ขยำยหน ำต ำง ข อ 14 ถ ำต องกำรจ ดตำแหน งข อควำมจะใช แถบเคร องม อส วนใด ก. ข. ค. ง. ข อ 15 แฟ มข อม ลท บ นท กโดยโปรแกรม จะม นำมสก ลตรงก บข อใด ก..doc ข..xls ค..ppt ง..html กระดำษคำตอบ แบบทดสอบก อนเร ยน ก ข ค ง แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท สเปรดช ต (spreadsheet) หร อตำรำงคำนวณอ เล กทรอน กส ท ใช เก บบ นท กข อม ลในล กษณะต ำงๆ ซ งส วนใหญ ม กเก บข อม ลประเภทกำรคำนวณ โดยจะเก บข อม ลลงในตำรำงส เหล ยมท เร ยกว ำ เซล (Cell) ท สำมำรถนำเอำเซลมำอ ำงอ งใส ในส ตร เพ อให โปรแกรมคำนวณหำผลล พธ จำกข อม ลท บ นท กไว ได แนะนำหน ำต ำงของว นโดว Excel ป ม เร ยกว ำ Office Button แสดงเมน ท ใช จ ดกำรไฟล ท วไป เช น New, Open, Save as, Print และ Publish เป นต น Quick Access Toolbar แสดงป มคำส งท ใช บ อยๆ โดยค ำเร มต นจะแสดงเคร องม อ Save, Undo,และ Redo ซ งเรำสำมำรถกำหนดเคร องม อในส วนน เองได Title bar แสดงช อเว ร กบ คท ใช งำนอย และช อโปรแกรม ในท น ค อ Microsoft Excel Ribbon เป นกล มคำส งท เก บเคร องม อออกเป นหมวดหม โดยแสดงเป นแท บ แทนท กำรเร ยกใช เมน คำส ง ต ำงๆในเวอร ช นก อนๆ Worksheet เป นแผ นงำนม ล กษณะเป นตำรำง สำหร บพ มพ ข อควำม หร อต วเลข โดยค ำท ต งไว เม อเข ำใช โปรแกรมจะม 3 sheet ค อ sheet1,sheet2 และsheet3สำมำรถเพ มจำนวนเว ร กช ตในเว ร กบ คได ตำมต องกำร View Shortcuts ใช ด ม มมองเอกสำร โดยจะแสดงม มมองขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks