การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1 - PDF

Description
การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 52 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel ป ม Microsoft Office... 4 Quick Access Toolbar... 4 Ribbon... 5 Gallery... 6 Mouse Pointer... 6 Workbook... 7 Worksheet ประเภทของข อม ล การจ ดการ Worksheet การก าหนดร ปแบบข อม ล และร ปแบบเซล การจ ดการข อม ล และเซล การค านวณ และฟ งก ช น การแทรกร ปภาพ และร ปทรง การสร างแผนภาพ (Chart) การต งค าหน ากระดาษ (Page Setup) การด ต วอย างก อนพ มพ (Print Preview) การพ มพ (Print)... 31 1 twi ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ อบรบได เร ยนร การใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ในระด บเบ องต นเพ อเป นพ นฐานใน การใช งานในระด บต อไปได เช น ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007 การจ ดการร ปแบบเซล และข อม ล การใช งานส ตรค านวณ การจ ดการเว ร กช ต การใส ร ปภาพ การเสนอข อม ลด วยแผนภาพ 2. เพ อให ผ อบรมม โอกาสทดลองปฏ บ ต จร งตามต วอย าง 3. เพ อให ผ อบรมสามารถน าความร ท ได ไปประย กต ใช ก บงานขององค กร และในช ว ตประจ าว น Microsoft Excel ค ออะไร Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซ งออกแบบมาส าหร บบ นท กว เคราะห และ แสดงข อม ลเก ยวก บต วเลขได อย างม ประส ทธ ภาพ ท งในร ปแบบของแผนภาพ หร อรายงาน ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ย งม ความสามารถในการจ ดร ปแบบเอกสารได สวยงาม และง ายดายไม แพ โปรแกรมอ นๆ เลย ท เด ยว การบ นท กข อม ลลงในโปรแกรม Microsoft Excel จะบ นท กลงในช องท เร ยกว า Cell โดยแต ละเซลจะ อย ตารางซ งประกอบไปด วย Row (แถว) และ Column (คอล มน ) ซ งตารางในแต ละตารางเราเร ยกว า Worksheet และ Worksheet หลายๆ Worksheet รวมก นเราจะเร ยกว า Workbook ซ งก ค อไฟล ของโปรแกรม Microsoft Excel น นเอง เกร ดเล ก เกร ดน อย : เม อพ ดถ ง Microsoft Excel ซ งเป นหน งในช ดโปรแกรม Microsoft Office หากเราสามารถใช งาน เคร องม อของ Microsoft Excel ได อย างคล องแคล วแล ว เราจะสามารถใช งานเคร องม อของโปรแกรมอ นๆ ใน ช ดโปรแกรม Microsoft Office ได อย างง ายดายเช นเด ยวก น เพราะการออกแบบเคร องม อ และส วนต ดต อผ ใช น น ม ความใกล เค ยงก นเป นอย างมาก 2 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007 ส วนต ดต อผ ใช ถ กออกแบบให ค นหา และเข าถ งค าส งท ต องการได อย างรวดเร วมากย งข น โดยถ กออกแบบในร ปของ แท บซ งเป นท รวบรวมกล มของค าส งไว เป นหมวดหม เคร องม อต างๆ จะม ค าอธ บายท ช ดเจนย งข นซ งในบาง เคร องม อจะแสดงในร ปแบบของร ปภาพ ซ งต างจากเวอร ช นก อนหน าน เพ อให ผ ใช สามารถเล อกใช งาน เคร องม อได อย างถ กต อง จ านวนแถว (Row) และคอล มน (Column) ท เพ มข น จ านวนแถวถ กเพ มข นถ ง 1,048,576 แถว และคอล มน ถ กเพ มข นถ ง 16,384 คอล มน หร อเร มต นจาก คอล มน ท A ไปส นส ดท คอล มน ท XFD Live Preview สามารถแสดงผลล พธ ค ณสมบ ต ท เล อกให ก บว ตถ ได ท นท เพ อความสะดวกรวดเร วในการออกแบบ Gallery ถ กออกแบบมาเพ อช วยในการปร บแต งร ปแบบของข อม ล หร อเซลเพ อให เราสามารถปร บแต งใน ร ปแบบท ซ บซ อนได ง ายย งข นเพ ยงข นตอนเด ยว รวมถ งสามารถออกแบบร ปแบบของ Gallery ได เองเพ อให ตรงก บความต องการของผ ใช มากท ส ด จ านวนอาร ก วเม นต (Argument) ในฟ งก ช น (Function) จ านวนอาร ก วเม นต ท ฟ งก ช นสามารถน าไปใช ได ถ กเพ มจากเด มท ใช ได ส งส ด 30 ค า เป น 256 ค า ซ ง สามารถสน บสน นการท างานของฟ งก ช นท ซ บซ อนได เป นอย างด จ านวนผลค านวณอ ตโนม ต ท แสดงบน Status Bar จ านวนผลค านวณอ ตโนม ต ท แสดงบน Status Bar น นสามารถแสดงพร อมก นได ถ ง 6 ค า ค อ Average, Count, Numerical Count, Min, Max และ Sum ซ งอ านวยความสะดวกกว าเวอร ช นก อนหน าน ท แสดงได เพ ยง 1 ค าเท าน น Trendline Trendline หร อเส นแสดงแนวโน มของข อม ล ม ไว เพ อช วยในการว เคราะห แนวโน มของแผนภาพว า ใน อนาคตข อม ลจะเป นไปในท ศทางใดเพ อช วยให เราวางแผนงานในอนาคตได ง ายย งข น 3 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ป ม Microsoft Office Ribbon Formula Bar Quick Access Toolbar Title Bar Contextual Column Row Name Box Status Bar Worksheet View Shortcuts Sheet Tab Zoom และ Zoom Slider ป ม Microsoft Office : ท รวมค าส งท ใช จ ดการไฟล ท วไป เช น New, Open, Save และ Print เป นต น Quick Access Toolbar : ท รวมค าส งท ใช งานบ อยๆ Ribbon : แท บของกล มค าส งท แบ งออกเป นหมวดหม ซ งถ กออกแบบมาให แทนท Menu และ Toolbar เด มเพ อให สามารถค นหาค าส งได อย างรวดเร ว Title Bar : แสดงช อ Workbook ท ใช งานอย Contextual : แท บพ เศษท จะแสดงเม อเราใส ออบเจ คลงใน Worksheet เช น การใส WordArt Formula Bar : ส าหร บจ ดการส ตรหร อ จ ดการข อม ลภายในเซลท เล อก Column : ช องข อม ลท อย ในแนวต ง ม จ านวน 16,384 คอล มน หร อเร มต นจาก A ถ ง XFD Row : ช องข อม ลท อย ในแนวนอน ม จ านวน 1,048,576 แถว Sheet Tab : แสดงช อของ Worksheet Name Box : แสดงช อเซลท เล อก และสามารถต งช อเซลท เล อกได รวมถ งสามารถใช เพ อเล อนไปย ง เซลท ก าหนดได Status Bar : แสดงสถานะต างๆ ของโปรแกรม Worksheet : แผ นงานท ใช บ นท กข อม ล ม ล กษณะเป นตาราง แต ละตารางเร ยกว าเซลโดยเราสามารถ เพ มจ านวน Worksheet ได View Shortcuts : ม มมองของเอกสาร Zoom และ Zoom Slider : เคร องม อท ใช ส าหร บย อหร อขยายหน าจอ ป ม Microsoft Office ป ม Microsoft Office จะแสดงอย ท ม มบนซ ายของโปรแกรม ใช ส าหร บเป ดเมน ค าส งพ นฐาน ต างๆ เช น New, Open Save, Save As Print, Prepare, Send, Publish, Close, Excel Option และ Exit Excel เป นต น 4 Quick Access Toolbar ส วนท รวบรวมค าส งท ใช งานบ อยๆ ไว ด วยก น ซ งเราสามารถเล อกได ว าจะเพ มค าส งใดบ าง อย ใน Quick Access Toolbar ได โดย เพ มจาก Customize Quick Access Toolbar - More Commands เพ มจาก Ribbon โดย คล กขวาท ค าส งท ต องการบน Ribbon และเล อก Add to Quick Access Toolbar เราย งสามารถน าค าส งออกจาก Quick Access Toolbar ได โดย ลบจาก Customize Quick Access Toolbar - More Commands ลบจาก Quick Access Toolbar โดยคล กขวาในค าส งท ต องการลบออก และเล อก Remove from Quick Access Toolbar 5 Ribbon ด งท เรากล าวในข างต นว า Ribbon ค อ แท บของกล มค าส งท แบ งออกเป นหมวดหม ซ งถ กออกแบบมา ให แทนท Menu และ Toolbar เด มเพ อให สามารถค นหาค าส งได อย างรวดเร ว โดยจะแบ งเป น แท บ Home, Page, Layout, Formulas, Data, Review และ View เป นต น ซ งแต ละแท บจะเก บค าส งท ใช งานในล กษณะ เด ยวก น หร อใกล เค ยงก นไว ด วยก น แท บ Home แถบค าส ง Ribbon กล มค าส ง เป ดไดอะล อกบ อกซ เป ดไดอะล อกบ อกซ เคร องม อในแต ละแท บน น ม จ านวนมากซ ง Microsoft Excel 2007 จะแสดงไว เฉพาะท ใช งานบ อยๆ เท าน น หากต องการเข าถ งค าส งอ นๆ ภายในแท บน น ให คล กท ป ม เพ อเป ดไดอะล อกบ อกซ ในแท บน น ออกมา ซ อน/แสดงเคร องม อในแท บ Ribbon เราสามารถซ อนเคร องม อในแท บ Ribbon เพ อเพ มพ นท การท างานบนหน าจอให มากข นได โดย ด บเบ ลคล กท แท บใดๆ บน Ribbon กล มเคร องม อเหล าน นจะถ กซ อนเหล อเพ ยงช อแท บ Ribbon ท นท หากเรา ต องการให หน าจอกล บแสดงเคร องม อในแท บ Ribbon เพ ยงด บเบ ลคล กท แท บใดๆ บน Ribbon อ กคร ง เคร องม อท ถ กซ อนอย จะถ กแสดงออกมาเช นเด ม ใช แป นพ มพ เพ อเล อกค าส งบน Ribbon เราสามารถใช แป นพ มพ เพ อเล อกค าส งบน Ribbon ได โดยการกดป ม Alt ค างไว หล งจากน น Ribbon จะแสดงป มค าส งหล ก และค าส งย อยให เราเล อกใช งาน ตามล าด บ ป มค าส งหล ก แสดงค าส งหล ก 6 ป มค าส งย อย แสดงค าส งย อย Gallery เป นการรวมค าส งการท างานท ซ บซ อนหลายข นตอน เป นค าส งเด ยวเพ อลดข นตอนในการท างานลง เช น ค าส ง Cell Styles หร อ Chart Styles ท ใช ส าหร บการจ ดร ปแบบของต วอ กษร ต าแหน ง พ นหล ง เป นต น โดยสามารถจ ดร ปแบบตามท ต องการได อย างง ายดาย Mouse Pointer เมาส พอยน เตอร ใน Microsoft Excel 2007 ม หลายต วซ งจะเปล ยนไปตามล กษณะการใช งานและการ วางต าแหน งของเมาส พอยน เตอร ซ งเมาส พอยน เตอร น นม หลายชน ด ด งน Normal Pointer : เป นพอยน เตอร ท ใช ในการท างานท วไป เช น การเล อกเมน ค าส ง การย าย หน าต าง การเล อน Scroll Bar เป นต น Normal Pointer in Worksheet : ล กษณะของเมาส พอยน เตอร แสดงให ทราบว าเมาส พอยน เตอร วางอย บน Space Sheet I-Beam Pointer : ล กษณะของต วช ต าแหน งเมาส น แสดงให ทราบว า บร เวณท เมาส วางอย สามารถ พ มพ ต วอ กษรได Row Width Adjuster และ Column Width Adjuster : ใช ในการปร บขนาดของ Row และ Column ตามล าด บ 7 Workbook การสร าง Workbook ปกต แล วเม อเราเป ด Microsoft Excel 2007 ข นมาจะม Workbook จ านวน 1 Workbook ซ งภายใน น นจะม Worksheet จ านวน 3 Worksheet โดยเราสามารถเพ ม หร อลบจ านวน Worksheet ได ในภายหล ง ซ ง ร ปแบบของ Workbook ท เราต องการสร างน นม หลายร ปแบบ ด งน Blank and recent : เป นร ปแบบของเอกสารว างเปล า ท เราต องจ ดร ปแบบเอกสารใหม เองท งหมด Install Template : เป นเอกสารถ กเตร ยมเน อหา และร ปแบบท จ าเป นให ไว บางส วน เช น loan amortization schedule Microsoft Office Online : เราสามารถดาวน โหลดร ปแบบเอกสารเพ มเต มได ท Microsoft Office Online ซ งจะม ร ปแบบเอกสารท เป นมาตรฐานสวยงามเตร ยมไว ให เราได เล อกใช มากมาย โดยการ ดาวน โหลดจ าเป นต องเช อมต ออ นเทอร เน ตตลอดเวลา 8 การเป ด Workbook การเป ด Workbook เพ อใช งานสามารถท าได หลายว ธ ด งน เป ดผ าน ป ม Microsoft Office - Open : เป นการเป ดไฟล โดยเล อกต าแหน งท เก บไฟล เป ดผ าน ป ม Microsoft Office - Recent Documents : เป นการเป ดไฟล ท ถ กใช งานบ อยๆ เม อเราเล อกไฟล ท ต องการแล ว เราย งสามารถเล อกล กษณะของการเป ดไฟล ท ป ม Open ได ด งน 1. Open : เป ดไฟล ตามปกต 2. Open Read-Only : เป ดไฟล เพ ออ านอย างเด ยว 3. Open as Copy : เป ดไฟล และท าส าเนา 4. Open in Browser : เป ดไฟล ในบราวเซอร 5. Open and Repair : เป ดไฟล และซ อมแซม ด บเบ ลคล กท ไอคอน : เป นการเป ดไฟล ผ านไอคอนของไฟล น นๆ การป ด Workbook การป ด Workbook สามารถป ดผ าน ป ม Microsoft Office - Close หร อถ าหากต องการป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2007 สามารถป ดโปรแกรมได โดยคล กท ป ม Exit Excel หร อป ม X ท ม มบนขวาของโปรแกรม Microsoft Office ป ม X Close ป ม Exit Excel การบ นท ก Workbook การบ นท ก Workbook เพ อน ากล บมาแก ไข หร อใช งานในภายหล งน นสามารถท าได หลายว ธ ด งน Save : การบ นท ก Workbook ท บไฟล เด ม แต หากเป น Workbook ท ย งไม เคยถ กบ นท ก จะปรากฏ ไดอะล อกบ อกซ Save As ข นมาแทน Save As : การบ นท ก Workbook เป นช อใหม ต าแหน งใหม หร อเปล ยนประเภทของไฟล ใหม ซ ง ชน ดของไฟล ท ส าค ญแต ละประเภทม รายละเอ ยด ด งต อไปน 1. Excel Workbook (xlsx) : ไฟล ของ Microsoft Excel Excel Macro-Enabled Workbook (xlsm) : ไฟล Workbook น สามารถใช งาน Macro ได 3. Excel Workbook (xls) : ไฟล ของ Microsoft Excel การต งรห สผ านให Workbook ไฟล บางช นอาจเป นงานท เป นความล บท ไม ต องการให ผ ท ไม ม ส ทธ เข ามาเป ดไฟล ได ด งน นการต ง รห สผ าน Workbook จ งเป นว ธ หน งท ด ในการร กษาความปล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks