ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อก หน วยต วอย างข นท 1 และการค านวณค า Sampling Weight - PDF

Description
ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อก หน วยต วอย างข นท 1 และการค านวณค า Sampling Weight ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ 1. บทน า 1 2. การใช โปรแกรม Microsoft

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 25 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อก หน วยต วอย างข นท 1 และการค านวณค า Sampling Weight ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ 1. บทน า 1 2. การใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อกหน วยต วอย าง 1 3. การเตร ยมกรอบต วอย างส าหร บการเล อกหน วยต วอย างข นท ข นตอนการเล อกหน วยต วอย างข นท การค านวณค าถ วงน าหน ก Sampling weight 10 บรรณาน กรม 16 หน า ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อกหน วยต วอย างข นท 1 และการค านวณค า Sampling Weight 1. บทน า โดยท วไปในการส ารวจข อม ลระด บคร วเร อน (Household Survey) ของส าน กงานสถ ต แห งชาต ม กใช แผนการส มต วอย างแบบ Stratified Two-stage Sampling น นค อ ก อนการเล อกต วอย างต องท าการจ ด หน วยในประชากรออกเป น สตราต มตามล กษณะบางอย าง เช น เขตการปกครอง ท องท อาช พ หร อ ระด บความเป นอย ฯลฯ เร ยกว า Stratification และในการเล อกหน วยต วอย างจะแบ งออกเป น 2 ข นตอน จ งเร ยกว า Stratified Two-stage Sampling โดยจะเร มเล อกหน วยต วอย างจากหน วยท ใหญ ก อน เร ยกว า หน วยต วอย างข นท 1 (Primary Sampling Unit : PSU) แล วจ งท าการเล อกหน วยต วอย างข น ต อไปจากหน วยต วอย างข นท 1 อ กคร งหน ง เร ยกว า หน วยต วอย างข นท 2 (Secondary Sampling Unit : SSU) เช น ช มร มอาคาร/หม บ าน เป นหน วยต วอย างข นท 1 โดยในแต ละหน วยต วอย างข นท 1 จะ ประกอบไปด วยหน วยต วอย างข นท 2 ซ งอาจเป นคร วเร อน เป นต น การเล อกหน วยต วอย างข นท 1 อาจ เล อกโดยให ความน าจะเป นเป นส ดส วนก บขนาดของหน วยน น (Probability Proportional to Size : PPS) ซ งหน วยว ดขนาด (Measure of Size) อาจเป นจ านวนคร วเร อนหร อจ านวนประชากร หร อต วแปรท เหมาะสมก บโครงการท ด าเน นการอย ส าหร บหน วยต วอย างข นท 2 อาจใช การเล อกต วอย างแบบง าย (Simple Random Sampling) หร อ เล อกแบบม ระบบ (Systematic Sampling) ในการเล อกหน วยต วอย างข นท 1 น นนอกจากจะท าการเล อกด วยม อหร อใช การเข ยนโปรแกรมข นมาเพ อ ใช เล อกต วอย างโดยเฉพาะแล ว ย งสามารถท าได ง ายๆ โดยใช โปรแกรมประเภท Spreadsheet เช น Lotus Note, Microsoft Works, Microsoft Excel เป นต น เอกสารฉบ บน เป นการแนะน าการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อกหน วยต วอย างข นท 1 แบบ PPS เน องจากโปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมท เป นท ร จ กและใช งานก นอย างแพร หลาย อ กท งเป นโปรแกรมท ใช ง าย จ งสามารถน ามาประย กต ใช งานในการเล อกหน วยต วอย างส าหร บงานการ ส ารวจได ไม ยากน ก นอกจากน ย งสามารถใช โปรแกรมด งกล าวค านวณค าถ วงน าหน ก (Sampling Weight) เพ อน ามาใช ในการประมาณค าพาราม เตอร ท สนใจได อ กด วย 2. การใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อกต วอย าง ส าหร บการใช โปรแกรม Microsoft Excel ส าหร บแผนการส มต วอย างแบบ Stratified Two-stage Sampling ซ งใช การเล อกหน วยต วอย างข นท 1 แบบ PPS ในท น จะยกต วอย างการเล อกคร วเร อน ต วอย างของจ งหว ด A โดยในจ งหว ด A แบ งออกเป น 2 สตราต ม ตามเขตการปกครอง ค อ ในเขต 2 เทศบาล (municipal area) และ นอกเขตเทศบาล (non-municipal area) โดยในเขตเทศบาลแบ งพ นท ออกเป นช มร มอาคาร (Block) และนอกเขตเทศบาลใช หม บ าน (Village) เป นต วแบ ง ในการเล อก คร วเร อนต วอย างในจ งหว ด A จะเล อกช มร มอาคาร/หม บ านต วอย างก อนแล วจ งเล อกคร วเร อนต วอย าง จากช มร มอาคาร/หม บ านต วอย างน นอ กคร งหน ง ด งน น หน วยต วอย างข นท 1 ส าหร บในเขตเทศบาล ค อ ช มร มอาคาร และ นอกเขตเทศบาล ค อ หม บ าน และ หน วยต วอย างข นท 2 ค อ คร วเร อน (House hold: hh) แผนภาพแสดงข นตอนในการเล อกคร วเร อนต วอย างส าหร บการส ารวจด านคร วเร อนของจ งหว ด A จ งหว ด A ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล หน วยต วอย างข นท 1 ในเขตเทศบาล : ช มร มอาคาร นอกเขตเทศบาล : หม บ าน Block 1 Block 2 Block n Village 1 Village 2 Village m หน วยต วอย างข นท 2 : คร วเร อน k HHs k HHs k HHs g HHs g HHs g HHs ในการใช โปรแกรม Microsoft Excel เพ อเล อกหน วยต วอย างข นท 1 น นจะก าหนดให แผ นงาน (worksheet) แต ละแผ นแทนหน งสตราต ม เพราะฉะน นในท น จะม 2 แผ นงาน ค อ ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล เพราะในการเล อกหน วยต วอย างในแต ละสตราต มน นจะเล อกหน วยต วอย างอย างเป น อ สระก น 3. การเตร ยมกรอบต วอย างส าหร บการเล อกหน วยต วอย างข นท 1 ในการส ารวจด วยต วอย างจะต องม การจ ดเตร ยมกรอบต วอย าง (Sampling Frame) เพ อใช ส าหร บการ เล อกต วอย าง ในแผนการส มต วอย างแบบหลายข น กรอบต วอย างในข นแรกๆ อาจจะประกอบด วย จ งหว ด อ าเภอ ต าบล หม บ าน หร อช มร มอาคาร เป นต น ส าหร บต วอย างน กรอบต วอย างของจ งหว ด A ในเขตเทศบาลประกอบด วย จ านวนช มร มอาคารท งส น 30 ช มร มอาคาร ซ งม รายละเอ ยดของแต ละ 3 ช มร มอาคารด งน รห สจ งหว ด ช อจ งหว ด รห สอ าเภอ ช ออ าเภอ รห สช มร มอาคาร จ านวนของ คร วเร อน และ จ านวนของประชากรในแต ละช มร มอาคาร ในแต ละแผ นงาน ให 1 แถว ค อ 1 ช มร มอาคาร/หม บ าน และ ให ด านคอล มน เป นรายละเอ ยดของช มร ม อาคาร/หม บ าน ซ งในท น ประกอบด วย รห สจ งหว ด (คอล มน A) ช อจ งหว ด (คอล มน B) รห สอ าเภอ (คอล มน C) ช ออ าเภอ (คอล มน D) รห สช มร มอาคาร/หม บ าน (คอล มน E) จ านวนคร วเร อน (คอล มน F) และ จ านวนประชากร (คอล มน G) PSU ของในเขตเทศบาล ค อ ช มร มอาคาร ม ท งส น 30 ช มร มอาคาร 4 4. ข นตอนการเล อกหน วยต วอย างข นท 1 การเล อกหน วยต วอย างข นท 1 โดยใช การเล อกหน วยต วอย างแบบ PPS ม กจะใช จ านวนคร วเร อนในแต ละช มร มอาคาร/หม บ านเป นต วก าหนดขนาด แต อาจจะใช จ านวนของประชากรเป นต วก าหนดขนาด แทนก ได ในท น ใช จ านวนคร วเร อนเป นต วก าหนดขนาด และเล อกช ม รมอาคารต วอย าง จากในเขต เทศบาลจ านวน 12 ช มร มอาคารต วอย าง และ จากนอกเขตเทศบาลจ านวน 10 หม บ านต วอย าง แต จะ แสดงการเล อกหน วยต วอย างข นท 1 เฉพาะในเขตเทศบาลเท าน น เน องจากการเล อกหน วยต วอย างจาก นอกเขตเทศบาลสามารถท าได ในท านองเด ยวก น ข นท 1 เพ มคอล มน ใหม ลงในแผ นงาน โดยการค านวณค าความถ สะสมของขนาดของช มร มอาคาร โดย การน าจ านวนคร วเร อนสะสมของช มร มอาคารท อย ก อนหน ารวมก บจ านวนคร วเร อนของช มร มอาคาร น นๆ และบวกเพ มไปเร อยๆ จนถ งช มร มอาคารส ดท ายในสตราต ม ซ งจ านวนคร วเร อนสะสมในช มร ม อาคารส ดท ายจะม ค าเท าก บจ านวน คร วเร อนท งส นในสตราต มน นๆ ในท น ใส ส ตร = H1+F2 ลงใน เซลล H2 แล วค ดลอกส ตร (Copy) ลงมาจนถ งช มร มอาคารส ดท ายในคอล มน H (ส งเกตว าแถวส ดท าย ของคอล มน H จะม ค าเท าก บจ านวนคร วเร อนท งส นในเขตเทศบาล (1,827 คร วเร อน)) 5 ใช จ านวนคร วเร อนเป นหน วยว ดขนาด = H1+ F2 = H2+ F3 จ านวนคร วเร อนสะสม = จ านวนคร วเร อนท งส นในเขตเทศบาล ข นท 2 เพ มคอล มน อ กหน งคอล มน เพ อหาค า Scaled cumulative size โดยน าเอาจ านวนคร วเร อนสะสม ค ณด วยค า Scaling Factor (k) และ ส ตรการค านวณ k ค อ k = mi M โดยท m i ค อ จ านวนช มร มอาคาร/หม บ านต วอย างในสตราต มท i M i ค อ จ านวนคร วเร อนท งส นในสตราต มท i i 6 ในท น จ านวนช มร มอาคารต วอย าง เท าก บ 12 ช มร มอาคาร และจ านวนคร วเร อนท งส นในเขตเทศบาล เท าก บ 1,827 คร วเร อน ด งน น เราจะน าจ านวนคร วเร อนสะสม (คอล มน H) ค ณด วยค า Scaling Factor(k) ท ม ค าเท าก บ 12/1,827 (หล กการน ม อย ว าจะท าให ขนาดในการเล อกหน วยต วอย างม ค าเพ มจาก 0 ไปถ ง จ านวนช มร มอาคารต วอย างท ต องการ) โดยการใส ส ตร = H2*12/1,827 ในเซลล I2 แล วค ดลอกส ตรลง มาจนถ งช มร มอาคารส ดท ายในคอล มน I = H2*12/1,827 Scaled cumulative size = จ านวนช มร มอาคารต วอย างท ต องการ 7 ข นท 3 ใส เลขส มท ม ค าระหว าง 0 1 ในเซลล บนส ดของคอล มน ใหม (คอล มน J) โดยส มเลขส มจาก ตารางเลขส ม หร อ ใช โปรแกรม Microsoft Excel (ฟ งก ช น RAND()) แล วพ มพ เลขส มท ได ลงในเซลล J1 เพ อให ค าคงท และป องก นไม ให ต วอย างเปล ยนแปลงไปเม อท าการเป ดไฟล ข นมาใช งานใหม ในท น ใส ต วเลข 0.73 ในเซลล J1 แล วใส ส ตร = I2+J$1 ในเซลล J2 แล วค ดลอกส ตรลงมาจนถ งแถวส ดท าย ของคอล มน J ใส เลขส มท ม ค า 0-1 = I2+J$1 ความถ สะสมท ปร บค าแล ว บวกด วยเลขส มท ม ค า 0-1 8 ต วอย างท ถ กเล อกจะเป นแถวท ต วเลขม การเปล ยนแปลงในหล กของเลขจ านวนเต มในคอล มน J เช น จาก 1 เป น 2 หร อ จาก 2 เป น 3 เป นต น ในต วอย างน ต วเลขในคอล มน J ท ม การเปล ยนค าในหล ก ของเลขจ านวนเต มเป นค าแรกค อ PSU หมายเลข 1 ในอ าเภอ A ซ งม การเปล ยนแปลงจาก 0.73 เป น 1.12 (เปล ยนจาก 0 เป น 1) ด งน น ช มร มอาคารหมายเลข 1 อ าเภอ A น จ งตกเป นต วอย างแรก ส วนช มร ม อาคารต วอย างท 2 ช มร มอาคารหมายเลข 4 ซ งต วเลขม การเปล ยนแปลงจาก 1.79 เป น 2.03 (เปล ยน จาก 1 เป น 2) ในการพ จารณาว าช มร มอาคารใดบ างท จะตกเป นต วอย างสามารถท าได โดยใส ส ตร = INT(J2)-INT(J1) ในเซลล K2 แล วค ดลอกส ตรลงมาจนถ งแถวส ดท ายของคอล มน K และ ช มร ม อาคาร ท ตกเป นต วอย างค อ ช มร มอาคารในแถวท ม ค าไม เป น 0 ในคอล มน K ช มร มอาคารท ตกเป นต วอย าง ค อ ช มร มอาคารท ม ค าไม เป น 0 9 รายช อท งหมดของหน วยต วอย างท ถ กเล อกในข นท 1 ควรจะน าไปเก บไว ในไฟล ใหม และไม จ าเป นต อง ใช แต ละแผ นงานเป นหน งสตราต ม ควรจะน าช มร มอาคาร/หม บ านต วอย างของแต ละสตราต มมาเก บไว ในแผ นงานเด ยวก น เช น น าเอาช มร มอาคาร/หม บ านต วอย างท เล อกได จากในเขตเทศบาล (ก าหนดรห ส เป น 1) และ นอกเขตเทศบาล (ก าหนดรห สเป น 2) มาเก บไว ในแผ นงานเด ยวก น และเพ มคอล มน 1 คอล มน เพ อแสดงว าช มร มอาคาร/หม บ าน ต วอย างน นๆ มาจากสตราต มใด ในท น บ นท กช มร มอาคาร/ หม บ านต วอย างของท ง 2 สตราต มไว ในไฟล และแผ นงานท ช อ Sample ช มร มอาคารต วอย างจากในเขตเทศบาล หม บ านต วอย างจากนอกเขตเทศบาล 10 5. การค านวณค าถ วงน าหน ก (Sampling weight) การค านวณค าถ วงน าหน ก หร อ Sampling weight น นข นอย ก บจ านวนข น (Stage) ท ใช ในการเล อก ต วอย าง เช น ถ าใช แผนการส มต วอย างแบบ One-stage จะม ค าถ วงน าหน กเพ ยงค าเด ยว แต ถ าใช แบบ Two-stage จะม ค าถ วงน าหน ก 2 ค า ส าหร บการเล อกต วอย างในข นท 1( W 1) และข นท 2 ( W 2 ) เป นต น และค าถ วงน าหน กท งส น ( W ) ค อ ผลค ณของถ วงน าหน กในแต ละข นน นเอง ในท น ม ค าถ วงน าหน ก 2 ค า เน องจากใช แผนการส มต วอย างแบบ Stratified Two-stage Sampling โดยแต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks