การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 - PDF

Description
การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต การใช Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา สามารถท าได โดยเร มต นจาก การเป ดโปรแกรม Microsoft Excel และเล อก Menu

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 32 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต การใช Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา สามารถท าได โดยเร มต นจาก การเป ดโปรแกรม Microsoft Excel และเล อก Menu Insert (แทรก) ตามด วย Function (ฟ งก ช น) ด งภาพ 1.1 ภาพ 1.1 หน าจอ Microsoft Excel และการเล อก Menu Insert Function หล งจากน นให ท าการเล อก Category: Financial ใน Menu Insert Function ด งในภาพ 1.2 ภาพ 1.2 การเล อก Category: Financial ใน Menu Insert Function เม อท าการเล อก Category: Financial แล ว ใน Menu Box จะข นรายการค านวณทางการเง น ต าง ๆ ข นมา ซ งสามารถใช รายการต าง ๆ เหล าน ในการค านวณทางการเง นได 1. ว ธ การหาม ลค าป จจ บ น หากต องการค านวณม ลค าป จจ บ น (Present Value) ให ท าการเล อกรายการ PV ด งภาพ 1.3 ภาพ 1.3 การเล อกท ารายการค านวณหาม ลค าป จจ บ น โปรแกรม Microsoft Excel จะข นกล องแสดง Function Arguments ข มาเพ อให ท าการใส ค าพาราม เตอร (Parameter) ด งภาพ 1.4 ภาพ 1.4 Function Arguments Function Arguments ค า Parameters ค าอธ บายค า Parameters ต าง ๆ ค าพารม เตอร ของการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ท งหมด 5 ค า ค อ Rate แสดงถ งอ ตราดอกเบ ยต อป Nper แสดงถ งจ านวนงวดท งหมดของการลงท น Pmt แสดงถ งจ านวนเง นต องวด (ค าน จะใส เม อม การจ ายหร อร บเง นจ านวนเง นเท า ๆ ก น เป นรายงวดเท าน น หากไม ม การจ ายหร อร บเง นเป นรายงวด จะไม ใส ค าน ) FV แสดงถ งม ลค าของเง นในอนาคตท จะใช ในการค านวณหาม ลค าป จจ บ น Type แสดงถ งล กษณะของการจ ายหร อร บเง น เช น ต นงวด หร อปลายงวด (หากไม ใส ค าใด ระบบจะท าการค านวณเป นการจ ายส นงวดโดยอ ตโนม ต ) ต วอย างท 1 หากม คนส ญญาก บเราว าจะมอบเง นให ก บเราในอ ก 5 ป ข างหน า เป นจ านวนเง น 10,000 บาท ถ าว นน อ ตราดอกเบ ยในท องตลาดเท าก บ 5% ต อป เง นท เราจะได ร บในอ ก 5 ป ข างหน าจะม ม ลค าเท าก บเท าใดในป จจ บ น Rate = 5% FV = 10,000 บาท Pmt = 0 (เน องจากไม ม เง นรายงวด) ภาพ 1.5 การแทนค าพาราม เตอร ต าง ๆ และผลล พท จากการค านวณ ป จจ บ นให ทราบท นท โดยโปรแกรม Microsoft Excel จะท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ นให ท นท โดยม ม ลค า ป จจ บ นเท าก บ 7, บาท ต วอย างท 2 หากม คนส ญญาก บเราว าจะมอบเง นให ก บเราท กส นป เป นระยะเวลา 5 ป เป นจ านวน เง น 2,000 บาทต อป ถ าว นน อ ตราดอกเบ ยในท องตลาดเท าก บ 5% ต อป เง นท เราจะได ร บในอนาคต ข างหน าจะม ม ลค าเท าก บเท าใดในป จจ บ น Rate = 5% FV = 0 บาท Pmt = 2,000 บาท ภาพ 1.6 การแทนค าพาราม เตอร ต าง ๆ และผลล พท จากการค านวณ ป จจ บ นให ทราบท นท โดยโปรแกรม Microsoft Excel จะท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ นให ท นท โดยม ม ลค า ป จจ บ นเท าก บ 8, บาท 2. ว ธ หาม ลค าในอนาคต หากต องการค านวณม ลค าอนาคต (Future Value) ให ท าการเล อกรายการ PV ด งภาพ 1.7 ภาพ 1.7 การเล อกท ารายการค านวณหาม ลค าอนาคต โปรแกรม Microsoft Excel จะข นกล องแสดง Function Arguments ข มาเพ อให ท าการใส ค าพาราม เตอร (Parameter) ด งภาพ 1.8 ภาพ 1.8 Function Arguments Function Arguments ค า Parameters ค าอธ บายค า Parameters ต าง ๆ ค าพารม เตอร ของการค านวณหาม ลค าอนาคต ม ท งหมด 5 ค า ค อ Rate แสดงถ งอ ตราดอกเบ ยต อป Nper แสดงถ งจ านวนงวดท งหมดของการลงท น Pmt แสดงถ งจ านวนเง นต องวด (ค าน จะใส เม อม การจ ายหร อร บเง นจ านวนเง นเท า ๆ ก น เป นรายงวดเท าน น หากไม ม การจ ายหร อร บเง นเป นรายงวด จะไม ใส ค าน ) PV แสดงถ งม ลค าของเง น ณ ป จจ บ นท จะใช ในการค านวณหาม ลค าอนาคต Type แสดงถ งล กษณะของการจ ายหร อร บเง น เช น ต นงวด หร อปลายงวด (หากไม ใส ค าใด ระบบจะท าการค านวณเป นการจ ายส นงวดโดยอ ตโนม ต ) ต วอย างท 3 หากเราลงท นในป จจ บ นจ านวน 10,000 บาท โดยคาดว าจะได อ ตราผลตอบแทนจาก การลงท นเท าก บ 5% ต อป เป นระยะเวลา 5ป เราจะได ร บเง นเท าไรในอ ก 5 ป ข างหน า Rate = 5% PV = 10,000 บาท Pmt = 0 (เน องจากไม ม เง นรายงวด) ภาพ 1.9 การแทนค าพาราม เตอร ต าง ๆ และผลล พท จากการค านวณ อนาคตให ทราบท นท โดยโปรแกรม Microsoft Excel จะท าการค านวณหาม ลค าอนาคตให ท นท โดยม ม ลค า อนาคตเท าก บ 12, บาท ต วอย างท 4 หากเราจะลงท นท กส นป ๆ ละ 2,000 บาท โดยคาดว าจะได อ ตราผลตอบแทนจากการ ลงท นเท าก บ 5% ต อป เป นระยะเวลา 5ป เราจะได ร บเง นเท าไรในอ ก 5 ป ข างหน า Rate = 5% PV = 0 บาท Pmt = 2,000 บาท ภาพ 1.10 การแทนค าพาราม เตอร ต าง ๆ และผลล พท จากการค านวณ อนาคตให ทราบท นท การค านวณม ลค าป จจ บ นและม ลค าอนาคตทางการเง นน นอาศ ยป จจ ยท ส าค ญ ๆ 5 ป จจ ยค อ ม ลค าป จจ บ น ม ลค าอนาคต ระยะเวลา อ ตราผลตอบแทน/อ ตราดอกเบ ย และเง นรายงวด เม อ รายการใดรายการหน งหายไปเราก สามารถท าการค านวณหารายการน นได โดยแทนค าอ ก 4 รายการท เหล อในโปรแกรม Microsoft Excel โดยอาศ ย Function อ น ๆ เช น PMT เพ อหาเง นราย งวด Nper เพ อหาจ านวนงวดในการลงท นหร อการก ย ม และ Rate เพ อค านวณหาอ ตราผลตอบแทน หร ออ ตราดอกเบ ยเป นต น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks