Michel Faucheux-O Istorie a Răului

Description
ok

Please download to get full document.

View again

of 136
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 136

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  67 I  NTRODUCERE Viclenia cuvintelor Rãul mai mult se relateazã decât se analizeazã. Mis-ter prin excelenþã, scapã judecãþii, respectiv raþionalitãþii.Astfel, încercând sã explicãm rãul, am putea ajunge sã-l justificãm. Cine ar reuºi sã înþeleagã vreodatã pe deplincum au fost în stare cãlãii de la Auschwitz sã punã lacale cel mai mare genocid al istoriei? Uneori, trebuie sãfacem loc tãcerii inexprimabilului, în care ºovãie certitu-dinile noastre omeneºti.De asemenea, a vorbi despre rãu înseamnã, înaintede toate, sã-l povesteºti, sã relatezi întâmplãri, ficþiuni ºi pretexte în numele cãrora a fost comis. Fericirea înseam-nã acel preaplin al sufletului care te obligã sã renunþi lacuvinte. Este ºi un sentiment prea puternic, prea intens, prea scurt, care scapã oricãrei povestiri, oricãrei istori-siri. Pur ºi simplu, fericirea se vede, precum beatitudineasrcinalã a lui Adam ºi a Evei. Are intensitatea prezen-tului. Înseamnã o prezenþã în sine, pentru lume, pentrualþii, este tãcerea fiinþei.În ceea ce priveºte rãul, acesta are nevoie de cuvinte,se istoriseºte, se pune în scenã, face obiectul pactelor, altranzacþiilor ºi justificãrilor, al istoriei ºi miturilor, fiind-cã cine ar îndrãzni sã treacã de partea rãului doar de
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks