MIA-4

Description
MIA-4

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 27

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Costul și profitul în practică Minimizarea costurilor și maximizarea profitului?  Costul economic ã Cum îl măsurăm? ã Exemplu:Ionesteproprietarulunuimagazinde  jucării . Dacă arfifostmanagerulunuialtmagazin,arfiprimit30.000Euro/an.Anticipândcererea specificăCrăciunului, Iona cumpăratși areînstoc  jucării  învaloarede500.000Europecare sperăsă le vandăpână la sfarșitul anului.Darla1decembrieel primește o ofertă delaunalt vânzător de  jucării, carese oferă sa-icumperestoculpentru750.000Euro. ã Cedecizieartrebui să iaIon? ã Câtestecostulcontabil și câtesteceleconomic?  Costul capitalului ã Capitalulfix ridică 2probleme:cum să repartizezicheltuiala inițială cu achiziția sade-alungultimpului și cum să gestioneziproblema modificării  întimpavaloriiacestuiactiv? ã Exemplu: să presupunem că activulesteuncamionpentrutransport marfă  învaloarede60.000Euro. Dacă acestcamionesteînchiriat, să spunemcu1000 Euro/lună, costuleste1000 Euro/lună .Presupunemacum că activuleste cumpărat deIonpentrutransportulde  jucării .Conformlegii,duratasade funcționare estede5ani (să presupunem). Dacă se calculează oamortizare liniară, aceastaestede12.000Euro/an. ã Câtestecostulcontabil și câtceleconomic, dacă se cumpără camionul?  Costul capitalului ã Exemplul 2. ã Să presupunem că un sediu de firmă valorează iniţial 500.000 de euro. ã Presupunem că acesta ar putea fi închiriat cu 50.000 de euro/an, dar întreţinerea sa costă 15.000 de euro/an. Această întreţinere echivalează cu o depreciere de 15.000 de euro/an, ceea ce înseamnă că venitul net (randamentul net) de pe urma sediului ar fi 35.000 de euro/an. ã Rata de rentabilitate (de randament) netă va fi: r=35.000/500.000=7%. ã Rata de depreciere este: δ=15.000/500.000=3%. ã Renta capitalului va fi 3%+7%=10%.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks