MƏHƏMMƏD FÜZULİ - ƏSƏRLƏRİ.pdf

Description
1    MƏHƏMMƏD FÜZULİ ƏSƏRLƏRİ ALTI CİLDDƏ II CİLD ŞƏRQ-QƏRB BAKI-2005   2    Bu kitab Məhəmmad Füzuli Əsərləri. Altı cilddə, II cild (Bakı, Azərbaycan naşriyyatı, 1996) nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır. Tərtib edəni: Həmid Araslı Redaktoru: Teymur Kərimli 894.3611 - dc 21 AZE Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cilddə. II c

Please download to get full document.

View again

of 357
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 357

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1    2   M Ə H Ə MM Ə D FÜZUL İ   Ə S Ə RL Ə R  İ   ALTI C İ LDD Ə  II C İ LD ŞƏ RQ-Q Ə RB BAKI-2005  3    Bu kitab M  ə h ə mmad Füzuli    Ə  s ə rl  ə ri. Alt  ı  cildd  ə  , II cild (Bak  ı  , Az ə rbaycan na  ş riyyat  ı  , 1996) n əş ri ə  sas ı nda t  ə krar n əş r  ə  haz ı rlanm ı  ş d  ı r. T ə rtib ed ə ni: H ə mid Arasl ı   Redaktoru: Teymur K  ə rimli 894.3611 - dc 21 AZE M ə h ə mm ə d Füzuli. Ə s ə rl ə ri . Alt ı  cildd ə . II cild. Bak  ı , Şə rq-Q ə rb , 2005,  336 s ə h. Orta ə srl ə r Az ə rbaycan dilind ə  yüks ə l ə n ş erin ə n uca zirv ə si Füzuli yarad ı c ı l ı ğ ı d ı r. Yaln ı z Az ə rbaycan xalq ı n ı n deyil, bütün türk xalqlar  ı n ı n ə d ə  biyyat ı na N ə vaid ə n sonra qüvv ə tli t ə sir göst ə rmi ş  bu ə n böyük s ə n ə tkar do ğ ma dilin el ə  imkalar  ı n ı  k  əş f etmi ş dir ki, ondan sonra ə d ə  biyyat ı m ı zda fars v ə   ə r  ə  b dill ə rind ə  yaz ı  b-yaratma ğ a bir ehtiyac qalmam ı ş d ı r. Az ə rbaycan ş eir dilinin müdrik, qanadl ı  v ə  ibr  ə tli poeziya s ə viyysin ə  yüks ə lm ə si üçün tarixi i ş  görmü ş  Füzuli ana dilind ə  yaratd ı ğ ı   ə s ə rl ə ri il ə  türkc ə ni d ə   Şə rqd ə  hakim dil s ə viyy ə sin ə  qald ı rm ı ş d ı r. Duy ğ u dünyas ı n ı n sonsuz çalarlar  ı n ı  ya ş aya-ya ş aya onun türk dilind ə ki b ə nz ə rsiz ifad ə sini üz ə  ç ı xarm ı ş  Füzulinin Leyli v ə  M ə cnun u - e ş q haqq ı nda dastan deyil, e ş q m ə qam ı na yüks ə l ə n, m ə cnunla ş an ş erin özüdür. Bu mövzu ş erimizd ə  Füzuli il ə  ba ş lamay ı  b, amma Füzuli il ə  qurtar  ı  bd ı . Ölm ə z b ə st ə kar  ı m ı z Üzeyir Hac ı  b ə yli 1908-ci ild ə  yaratd ı ğ ı  ilk Az ə rbaycan operas ı n ı  m ə hz bu  poema üz ə rind ə  qurmu ş dur. Füzuli ə s ə rl ə rinin t ə qdim olunan ikinci cildind ə   Şə rqin bu ə n s ə mimi, ə n h ə ssas ş airinin Leyli v ə  M ə cnun undan ba ş qa alleqorik poemalar  ı ndan B ə ngü Bad ə . Söhb ə t ül- ə smar , el ə c ə  d ə  ana dilind ə  yazd ı ğ ı  dig ə r ə s ə rl ə ri - mü ə mmalar  ı , m əş hur ş ikay ə tnam ə si, m ə ktublar  ı  v ə   Ə .Camid ə n b ə dii t ə rcüm ə si - H ə disi- ə rb ə in toplanm ı ş d ı r  . ISBN 9952-418-51-2 © ŞƏ RQ-Q Ə RB , 2005  4  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks