Mezőgazdaság teljes

Description
Mezőgazdaság teljes

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 4 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  A magyar mezőgazdaság földrajzi és társadalmi adottságai − Feladata: a lakosság élelmiszerekkel való ellátása + élelmiszeripar és más iparágak (textil-, bőr-) nyersanyagokkal trténő ellátása − ! termelési tényezők (tőke, m"nkaerő, #ld) a mezőgazdaságban sa$átos ssze#%ggésben állnak egymással − ! nvénytermesztés & alapvető #eltételtől #%gg:  a termőter%letek #ldra$zi adottságaitól (ég'a$lat, tala$, domborzat)  a nvények genetikai t"la$donságaitól  a #ld'asznostás gazdasági, te'nológiai #eltételeitől − ! mezőgazdaság szerkezetében a nvénytermesztés és az állattenyésztés kb* azonos arány:   vénytermesztés: ./ • 0abona#élék 1./ • 2ldség .1/ • 0y%mls és szőlő 3/ • 4pari nvények 5/ • 6akarmánynvények &/  7llattenyésztés: 89 / 1.Földrajzi adottságok  − sszesség%kben kedvezőek  − ;egértékesebb természeti erő#orrás a termő#ld − <redményesen megtermel'ető a mérsékelt vezeti k"ltrnvények tbbsége és $ók az adottságai a 'aszonállatok tenyésztésének  − ! #ld'asznostás k%lnbző mód$ait a m=velési ágak #e$ezik ki: • >zántó 83,3 / • ?ert .,. / • 0y%mlss .,./ mezőgazdasági • >zőlő .,@ / #ldter%let • 0yep (rét és legelő) .., / •  ádas @,8 / • <rdő .9,1 / • A=velés alól kivont ter%let .B,9 /  − . lakosra $"tó mezőgazdasági #ldter%let @,B 'a   Aagyarország <"rópa leg$obb #ldellátottság országai kzé tartozik  − !z "tóbbi .@@ év leg#ontosabb változásai: • ! gyepter%let aránya skkent •  agy mértékben skkent a szántóter%let aránya • !z erdő aránya nvekedett •  vekedett a m=velés alól kivont ter%letek aránya 2.Társadalmi feltételek  − Cendszerváltás "tán megváltoztak a t"la$donviszonyok   ! termelőszvetkezetek egy része #elbomlott  ! #ldter%let $elentős része a magángazdaságok t"la$donába ker%lt o Aagángazdaságok  o ?%lnbző gazdasági társaságok osztoznak a mg*-i o 7llami vállalatok #ldter%leten o >zvetkezetek  − ! mezőgazdaság slya a nemzetgazdaságban radikálisan skkent, de $elentőségét lebes%lni nem szabad − Drobléma a mezőgazdaság alasony $vedelmezősége (okok: agrárolló nylása, tltermelés) − ! mg* $vő$ét az 'atározza meg, 'ogy 'ogyan t"d beilleszkedni az "nió mg*-i szerkezetébe és piaaiba   változtatni kell a 'agyományos termékszerkezeten és nvelni kell a minőséget − 0ondot kell #ordtani a krnyezetvédelemre is Gabonatermesztés − ! szántó#ldi nvénytermesztésben vezető 'elyen állnak a gabona#élék:  ?enyérnvények: bza, rozs  6akarmánygabonák: k"koria, árpa, zab  − !z sszes agrote'nikai m=velet gépest'ető   gabonatermesztés m"nkaerőigénye minimális   kzép-, és nagygazdaságokban a legki#izetődőbb 1.Kenyérgabonák  −  Eza: vetéster%lete a k"koriával váltakozva első vagy második 'elyen áll − !z őszi vetés= bza a legelter$edtebb: 'őigénye nagy, sapadékigénye mérsékelt − ! bzatermelés ellát$a egyrészt az ország sz%kségletét, másrészt kivitelre is termel − ;eg#ontosabb termelési krzetei: • 6iszántl lsztáblái (?rs-Aaros kze, >zolnoki-, a$dsági-lsz'át) • eves-borsodi-skság • Gszak-báskai-lsz'át • Aező#ld • 6olna, Earanya megyék  • ?isal#ld − Cozs: kizárólag őszi vetés=, sapadékosabb ég'a$latot igényel, 'omoktala$ok $ellemző gaboná$a − ! rozs termelési krzetei: • H"na-6isza kze •  yrség • HI-H"nántl − Cizs: sak ntztt ter%leteken termeszt'ető (kltséges) 2.Takarmánygabonák  − Aagyarország a világ, de k%lnsen <"rópa k"koriatermesztésében  $elentős 'elyet #oglal el ($ó te'nikai #eltételek, állattenyésztés, 'ibridk"koria-#a$ták) − ?"koriatermesztés igényei: nagy nyári meleg, kevesebb sapadék, '"m"szban gazdag agyagos és #ekete mezőségi tala$ − 6ermelési krzetei:  • .*: ?rs-Aaros kze, >zolnoki és a$dsági-lsz'át • 1*: Aező#ld, 6olna és Earanya megyék déli része, bal parti d"nai ártér, Gszak-Eáska (>zabadegy'áza: #olyékony "krot és alko'olt gyártanak k"koriából) − Jszi árpa (keménytőben és #e'ér$ében gazdag) • H?-H"nántl • Aező#ld • ?rs-Aaros kze − 6avaszi árpa (takarmányozás, sr- és malátagyártás, Kvetéster%let) • ?isal#ld • Gszaki-kzép'egység al#ldi előtere − 2ab ( lótenyésztés leg#ontosabb takarmánya, termőter%lete visszaesett) • ?isal#ld • 2ala megye ny"gati része • Eorsod-!ba$-2emplén megye északi része .!alomi"ar − ! magyar iparostás elsőnek kiép%lt ágazata (.9* sz*) − 4* v'* előtt: Ep* a világ egyik leg$elentősebb malomipari kzpont$a −  agy %zemei: • gabonatermesztő ter%leteken: 6rkszentmiklós, yregy'áza, Hebreen, Eékéssaba, ?aposvár  • #ogyasztókzpontokban és előnys kzlekedési 'elyzetben levő városokban: Ep*, 0yőr, Aiskol #"ari nö$ények  4detartoznak: "korrépa, ola$osnvények, srárpa, rostnvények, do'ány yersanyagként, ipari #eldolgozásra termesztik őket   a #ogyasztók'oz k%lnbző ipari termékek #ormá$ában ker%lnek  1.A %&korré"a az egyik legértékesebb 'azai i"ari nö$ény  − 4gényei: gondosan előkésztett tala$, egyenletes sapadékeloszlás, nyári meleg − 6ermésátlagok alasonyabbak, mint <"rópa más országaiban, de "kortartalma magasabb − Fldra$zi el'elyezkedését a tala$adottságok és a "korgyárak 'atározzák meg: • ?isal#ld (pető'ázi, ási "korgyár krzete) • Aező#ld • Hél-H"nántl (kaposvári "korgyár krzete) • >zolnoki- és a$dsági-lsz'át (kabai, szolnoki "korgyárak krzete) • Hélkelet-!l#ld • eves-borsodi-skság ('atvani, szerensi "korgyárak krzete) • Gdesipari %zemek: E"dapest, Aiskol, >zerens, 0yőr  − !szályos években importra szor"l Ao* − L"korpia teltett →  árak mérsékeltek  − L"korgyártás melléktermékei: répaszelet (takarmányozás), melasz (szeszgyártás) 2. (lajosnö$ények  −  apra#orgó • Metéster%lete és termésmennyisége $elentősen megnvekedett • őigényes, tala$$al szemben igénytelen nvény • 6ermesztőkrzetei: >zabols->zatmár-Eereg, Nász-agyk"n->zolnok, Eékés megyék, Gszak-Eáska lsztáblá$a, Aező#ld − Cepe • 6ermőter%lete ismét nvekszik  • ?evésbé igényes nvény • 6ermesztőkrzetei: Hél- és Hélkelet-H"nántl − >zó$a • ;egmagasabb tápérték= nvények egyike (mag O ola$+#e'ér$e) • 7llattenyésztés takarmányellátása igényelte, de gyorsan ter$ed az élelmiszer-#ogyasztásban is • 4gényei: termékeny tala$, magas 'ősszeg, párás levegő
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks