Међународна изложба рада у Торину 1961. године

Description
Збирка фотографија Генералног комесаријата Југословенске секције Међународне изложбе рада у Торину (фонд 57) настала је поводом учешћа Југославије на овој међународној изложби одржаној од 6. маја до 31. октобра 1961. Организатор изложбе, која је

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
     Галерија    Зорица    Нетај   Међународна   изложба   рада   у   Торину  1961. године   Збирка   фотографија    Генералног   комесаријата    Југословенске   секције    Међународне   изложбе    рада    у   Торину  ( фонд  57) настала    је   поводом   учешћа   Југославије   на   овој   међународној   изложби   одржаној   од  6. маја   до  31. окто - бра  1961. Организатор   изложбе , која    је   имала    ранг   светске   изложбе  II кате - горије , била    је   италијанска   влада , а   покровитељ   Међународни   биро    рада . Земље   учеснице   представљао    је   код   италијанске   владе   Генерални   комесари -  јат , који    је   у   сарадњи   са   генералним   комесаром   изложбе   вршио   организаци -  ју   и   контролу   излагача . Југословенски   Генерални   комесаријат   формирао    је   априла  1961. у   То -  рину   свој   Биро   чији    је   задатак   био   да   одржава    југословенски   део   изложбе   и   обавља   информативно - пропагандне , управне , финансијске   и   друге   послове . Општа   тема   изложбе  „  Човек   на    раду  –  један   век   технолошког   и   социјал - ног    развитка , достигнућа   и   будуће   перспективе “, била    је   подељена   на   два   де - ла . Први   део   изложбе   организовала    је   Италија   са   циљем   да   се   представи   тех - нолошки    развитак   и   његове   друштвене   последице   до  1961. године . Други , ме - ђународни   део   подељен    је   на   специјализоване   секторе , који   су   се   бавили   по - себним   проблемима  – од   организације    рада   до   индустријске   заштите , избора   звања   и   професионалног   образовања . Осамнаест   земаља   учесница  ( САД , СССР , Велика   Британија , Француска , Западна   Немачка , Канада ,  Чехословач - ка , Холандија , Данска , Финска , Шведска , Норвешка , Ирска , Индија , Швај - царска , Јапан , Југославија , Италија ), као   и   три   међународне   организације  ( ОУН , ОКОД   и   Европска   заједница ), представиле   су  22 специјализоване   те - ме . Југославија   се   представила   у   оквиру   специјализоване   секције    Прилагођа - вање   човека    раду   и    рада   човеку   са   темом  „ Односи   у    радној   средини “, у   окви -  ру   које    је   обрадила    радничко   и   друштвено   самоуправљање   у   ФНРЈ . Југословенску   изложбу   чинила   су   четири   сегмента . У   првом   делу   ис - такнути   су   општи   проблеми    радника , њихово   место   и   улога   у   савременом   индустријском   свету . У   другом   делу   централно   место    је   заузимао   пано   ду - жине  30 метара   на   којем    је   приказан   механизам    радничког   самоуправљања   у   Југославији , на   примеру   предузећа  „ Раде   Кончар “ из   Загреба . Трећи   део   се   односио   на   друштвено   управљање   у   комуни , њене   материјалне   основе   и    140 Архив , часопис   Архива   Србије   и   Црне   Горе , 1–2, 2008 односе   који   су   настали   као   последица    радничког   самоуправљања . Као   илу - страција   послужио    је   пример   Трешњевке “, на   чијој   територији   се   налазило   предузеће  „ Раде   Кончар “.  Четврти   део    је   представио    резултате    радничког   и   друштвеног   самоуправљања   у   Југославији . На   конкурсу   за   идејно   архитектонско    решење    југословенског   изложбе - ног   простора  (650 м 2 ) учествовали   су   архитекти   Бранко   Пешић   и   Милан   Па - лишашки   из   Београда   и   Вјенцеслав   Рихтер   из   Загреба . За    реализацију   архи - тектонског    решења   и   стручни   надзор   био    је   задужен   архитекта   В . Рихтер , док    је   изградња   изложбеног   павиљона   поверена   Интерпублику   из   Загреба . Изложба    је   приказана   помоћу   фотографија , графикона , светлосних   ефе - ката , текстова , пластичних   експоната , филмских   ефеката   и   дијавизора . У   па - виљону    је   била   уређена   сала   у   којој   су   приказивани    југословенски   краткоме - тражни   и   документарни   филмови , одржавана   предавања , састанци   и   дискуси -  је   са   посетиоцима . На   информационом   пулту   посетиоци   су   могли   да   добију   публикације   о    радничком   и   друштвеном   самоуправљању   у   ФНРЈ , туристичке   проспекте   и   други   информативно - пропагандни   материјал   о   Југославији . За    југословенску   изложбу   штампано    је   осам   брошура   на   италијанском , францу - ском , енглеском   и    руском    језику   у   тиражу   од  80.000 примерака . Међународна   изложба    рада   у   Торину   била    је   изузетно   посећена . Пет   милиона   људи   обишло    је   изложбене   просторе , а   атрактиван    југословенски   павиљон   имао    је   милион   посетилаца . Југословенски   павиљон   на   Међународној   изложби   рада   у   Торину  1961. године    Зорица   Нетај  ,  Међународна   изложба    рада    у   Торину  1961. године   141  142 Архив , часопис   Архива   Србије   и   Црне   Горе , 1–2, 2008 АЈ -377-57
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks