ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE - PDF

Description
ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 20 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน รายว ชาไมโครคอนโทลเลอร ผ จ ดทา นายก ตต ช ย ตนตรง ว จ ยเล มน เป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร แผนกอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร ป การศ กษา 2555 ใบร บรองงานว จ ย ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร เร อง การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยนโปรแกรม ควบค ม ไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายในรายว ชาไมโครคอนโทลเลอร โดย นายก ตต ช ย ตนตรง ได ร บอน ม ต ให น บเป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนการสอนรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร แผนกอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร ป การศ กษา ผ จ ดทา...ห วหน าแผนก (นายก ตต ช ย ตนตรง) (นายส ว ฒน ส ร ยาวงศ ).ห วหน าแผนกหล กส ตร (นายก ตต พงษ ป นตา).ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ (นางท พวรรณ สงกา).ผ อานวยการ (นายมาร ต ศ ร ธร) ว จ ยในช นเร ยน บทท 1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา จากการเร ยนการสอนในแผนกว ชาอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร โดยใช หล กส ตรของกรม อาช วะศ กษาในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งอ างอ ง ม รายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ท จ ดการเร ยนการ สอนอย ในหล กส ตรของทางว ทยาล ย ซ งการเร ยนการสอนในรายว ชาน จาเป นจะต องเข ยนโปรแกรมด วยภาษาซ เพ อควบค มการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร ให ได ตามเง อนไขต างๆ และในกระบวนการเร ยนการสอนน น จะต องใช โปรแกรมท งหมด 3 โปรแกรม ค อ 1.โปรแกรมKeil uvision4 ใช ในการเข ยนโค ดคาส งควบค มการ ทางานของไมโครคอนโทรลเลอร 2. โปรแกมProteus ใช ในการจาลองการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร เพ อ ทดสอบความถ กต อง และ3. โปรแกรมMCPWIN303 ใช ในการเข ยนโค ดคาส งลงต วไมโครคอนโทรลเลอร เพ อ นาไปต อวงจรจร ง จากการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ในภาคเร ยนท 2/2555 น นพบว าจาก น กศ กษาห อง ชอ-401,ทค-401,ชอ-411,ทค-411 ท เร ยนว ชาน ท งหมด 25 คน ม น กศ กษาจานวน 5 คน ท ม ป ญหา ในการใช งานโปรแกรมKeil uvision4 และจากการส งเกตเก บข อม ลพบว าน กศ กษา 5 คนน ม ป ญหาในข นตอน การสร างโปรเจ กต ไฟล ในโปรแกรม Keil uvision4 ซ งข นตอนน เป นข นตอนเร มแรกในการเข ยนโค ดคาส งและ เป นข นตอนท สาค ญมาก หากสร างไม ถ กต องจะไม สามารถทางานในข นตอนต อไปได จ งม ผลให น กศ กษา 5 คน น ทาใบงานในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เสร จช า จากป ญหาข างต นจ งกาหนดให น กศ กษา 5 คนน เป นกล มต วอย าง เพ อนามาทาว จ ยเพ อหากระบวนการ แก ป ญหาด งกล าว เพ อขจ ดป ญหาการสร างโปรเจ กต ไฟล ไม ถ กต อง และเล อกเอากระบวนการท เหมาะสมท ส ด ไปใช ในการเร ยนการสอนจร งในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เพ อให ผลส มฤทธ ในการเร ยนการสอนใน รายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ด ข น จ งนากล มต วอย างท ง 5 คน มาเข ากระบวนการว จ ยเพ อขจ ดป ญหาน กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ในการ เข ยนโปรแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส อกระดาน ส อใบความร ส อPowerPoint ส อว ด โอ เข ามาทดลองก บกล มต วอย างเพ อหาส อท เหมาะสมท จะนาไปใช ในรายว ชาไมโครคอนโทรเลอร ต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อแก ป ญหาน กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยนโปรแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร ไม ถ กต อง 2. เพ อแก ป ญหาน กศ กษาทาใบงานในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เสร จช า 3. เพ อจ ดหาส อท ส งผลให กระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ด ข น บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ไมโครคอนโทรลเลอร ไมโครคอนโทรลเลอร (microcontroller ม กย อว า µc, uc หร อ MCU) ค อ อ ปกรณ ควบค มขนาดเล ก ซ ง บรรจ ความสามารถท คล ายคล งก บระบบคอมพ วเตอร โดยในไมโครคอนโทรลเลอร ได รวมเอาซ พ ย, หน วยความจา และพอร ต ซ งเป นส วนประกอบหล กสาค ญของระบบคอมพ วเตอร เข าไว ด วยก น โดยทาการบรรจ เข าไว ในต วถ งเด ยวก น เพ อสะดวกในการใช งาน โครงสร างโดยท วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร น น สามารถแบ งออกมาได เป น 5 ส วนใหญ ๆ ด งต อไปน 1. หน วยประมวลผลกลางหร อซ พ ย (CPU : Central Processing Unit) 2. หน วยความจา (Memory) สามารถแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ หน วยความจาท ม ไว สาหร บเก บ โปรแกรมหล ก (Program Memory) เปร ยบเสม อนฮาร ดด สก ของเคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ น นค อข อม ลใดๆ ท ถ กเก บไว ในน จะไม ส ญหายไปแม ไม ม ไฟเล ยง อ กส วนหน งค อหน วยความจาข อม ล (Data Memory) ใช เป น เหม อนกกระดาษทดในการคานวณของซ พ ย และเป นท พ กข อม ลช วคราวขณะทางาน แต หากไม ม ไฟเล ยง ข อม ล ก จะหายไปคล ายก บหน วยความแรม (RAM) ในเคร องคอมพ วเตอร ท วๆ ไป แต สาหร บไมโครคอนโทรลเลอร สม ยใหม หน วยความจาข อม ลจะม ท งท เป นหน วยความจาแรม ซ งข อม ลจะหายไปเม อไม ม ไฟเล ยง และเป นอ อ พรอม (EEPROM : Erasable Electrically Read-Only Mempry) ซ งสามารถเก บข อม ลได แม ไม ม ไฟเล ยง 3. ส วนต ดต อก บอ ปกรณ ภายนอก หร อพอร ต (Port) ม 2 ล กษณะค อ พอร ตอ นพ ต (Input Port) และ พอร ตส งส ญญาณหร อพอร ตเอาต พ ต (Output Port) ส วนน จะใช ในการเช อมต อก บอ ปกรณ ภายนอก ถ อว าเป น ส วนท สาค ญมาก ใช ร วมก นระหว างพอร ตอ นพ ต เพ อร บส ญญาณ อาจจะด วยการกดสว ตช เพ อนาไป ประมวลผลและส งไปพอร ตเอาต พ ต เพ อแสดงผลเช น การต ดสว างของหลอดไฟ เป นต น 4. ช องทางเด นของส ญญาณ หร อบ ส (BUS) ค อเส นทางการแลกเปล ยนส ญญาณข อม ลระหว าง ซ พ ย หน วยความจาและพอร ต เป นล กษณะของสายส ญญาณ จานวนมากอย ภายในต วไมโครคอนโทรลเลอร โดย แบ งเป นบ สข อม ล (Data Bus), บ สแอดเดรส (Address Bus) และบ สควบค ม (Control Bus) 5. วงจรกาเน ดส ญญาณนาฬ กา น บเป นส วนประกอบท สาค ญมากอ กส วนหน ง เน องจากการทางานท เก ดข นในต วไมโครคอนโทรลเลอร จะข นอย ก บการกาหนดจ งหวะ หากส ญญาณนาฬ กาม ความถ ส ง จ งหวะการ ทางานก จะสามารถทาได ถ ข นส งผลให ไมโครคอนโทรลเลอร ต วน น ม ความเร วในการประมวลผลส งตามไป ด วย ไมโครคอนโทรลเลอร ตระก ล MCS-51 สามารถแบ งกล มตามความสามารถพ เศษได 7 กล ม ด งน 1. กล มหน วยความจาและความเร ว จะม ค ณสมบ ต พ เศษ ค อ ม หน วยความจาท มากกว า และความเร วใน การทางานส งกว า หน วยความจาจะม ขนาดต งแต 1 Kbyte ถ ง 32 Kbyte ส วนความเร วจะม ค าส งส ดถ ง 40 MHz. หน วยความจาม ท งแบบชน ดโปนแกรมคร งเด ยว ซ งม ราคาส งแต ไม สารถแก ไขโปรแกรมได และหน วยความจา ชน ดลบได สามารถแก ไขโปรแกรมให เหมาสมก บการใช งานได 2. กล มวงจรน บและต งเวลา ม ค ณสมบ ต พ เศษ ค อ ม อ ปกรณ วงน บและต งเวลาอย ภายใน โดยวงจรน บ มาตรฐานจะม ขนาด 16 บ ต จานวน 3 ช ด แต ไมโครคอนโทรลเลอร บางต วอาจม วงจรมากข น เช น แถบวงจรน บ, วงจรเฝ าระว ง เป นต น 3.กล มร บส งข อม ลอน กรม ม ค ณสมบ ต พ เศษต างๆ เน องจากมาตรฐานการต ดต อข อม ลอน กรมม หลาย มาตรฐาน 3.1 มาตรฐาน I 2 C ใช 2 ส ญญาณอน กรม ประกอบด วย 4 โหมดการทางาน สามารถต ดต อใน ระยะ 13 ฟ ต ด วยอ ตราส ง 100 Kbit/S 3.2 มาตรฐาน Access bus เป นมาตรฐานท ใช ต ดต อร บส งข อม ลระหว างค ย บอร ด, จอยสต ก, โมเด มความเร วส ง 3.3 มาตรฐาน CAN เป นมาตรฐานท ใช งานได ด ในสภาพท ม ส ญญาณร บกวนส ง 3.4 มาตรฐาน High Speed Serial เป นมาตรฐานความเร วส งสาหร บต ดต อข อม ลระหว างหน วย ประมวลผลกลาง ก บอ ปกรณ ขนาด 8 บ ต 4. กล มแรงด นทางานต า ม ค ณสมบ ต ค อ ใช แรงด นในการจ ายไฟต า ระหว าง 1.8V 6.0V นอกจากน ย ง ม โหมดการทางานอ ดมคต และโหมดไฟตก 5. กล มค ณสมบ ต แอนนาลอก เป นค ณสมบ ต พ เศษในการเช อมโยงก บส ญญาณแอนนาลอก ซ งจะ รวบรวมวงจรแปลงส ญญาณข อม ลแอนนาลอก และวงจรแอนนาลอกต างๆ 6. กล มป องก นการทางานผ ดพลาด ม ค ณสมบ ต พ เศษในการป องก นการทางานไม ให เก ดความผ ดพลาด ม วงจรต างๆท อย ในกล มด งน 6.1 วงจรป องก นเพ อความเช อม น ใช สาหร บสร างความเช อม นในการทางาน โดยเฉพาะงานท ต องการความแน นอน 6.2 วงจรเฝ าระว ง เป นวงจรท ป องก นการหย ดการทางานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร จะร เซตระบบเม อไม ม การร โหลดให ก บวงจรภายใต เวลาท กาหนด 6.3 วงจรตรวจจ บผ ดปกต การทางานท ถ กต องจะต องม ความถ ของระบบท คงท และม แรงด น จากแหล งจ ายไปท คงท วงจรตรวจจ บผ ดปกต จะม ท งวงจรตรวจจ บความถ ท ผ ดปกต และวงจรตรวจจ บแรงด นท ผ ดปกต ถ าเห นว าไม ปกต วงจรจะทาการร เซตระบบใหม ท นท 6.4 วงจรลดคล นร บกวน เป นวงจรลดการกาเน ดส ญญาณรบกวนคล นสนามแม เหล กไฟฟ ารอบ ข าง โดยคล นน จะม ค าน อยกว า 20 db. สาหร บความถ ส งหว า 100 MHz. 7. กล มความสามารถอ นๆ เป นค ณสมบ ต พ เศษท รวบรวมเข ามาทาให ระบบสมบ รณ ย งข น เช น การใช หน วยความจาร วม ซ งทาให การแสดงผลง ายข น, การใช หน วยเช อมโยงท วไป เป นการรวบรวมมาตรฐานการ เช อมโยงต างๆ ทาให ง ายต อการต ดต อก บสล อตของคอมพ วเตอร โปรแกรมเข ยน-แก ไขโค ดภาษา Keil uvision 4 uvision 4 หร อท โดยมากม กเร ยกส นๆว า Keil น นได เข ามาม บทบาทอย างมากสาหร บการเข ยน โปรแกรมต างๆ เพ อลด controller ลง ซ งทาให ม ความสะดวกสบายอย างมากเพราะ การเข ยนด วยภาษา C น น เป นภาษาท เข าใจได ง ายแก ไขได อย างสะดวก จ งทาให โปรแกรมน เป นท น ยมมากในผ ใช Microcontroller ตระก ล MCS-51 โปรแกรม Keil C51 น เป นโปรแกรมท สร างข นโดย บร ษ ท Keil Software ซ งโปรแกรมน จะม ช อว า uvision 4 ซ งเป นโปรแกรมท เอาไว ช วยในการเข ยนโปรแกรม C51 ซ งสามารถแปลงโค ดภาษาซ เป น HEX ไฟล ได ท นท ซ งม ไอซ MicroController ให เล อกมากมายหลายตระก ล หลายเบอร ทาให เก ดความสะดวกในข นตอน การพ ฒนาโปแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร โปรแกรม Keil C51 น ส วนประกอบหล กๆ ในการใช งานค อ ซ งจะประกอบไปด วย 1. Project Windows ซ งเอาไว สาหร บสร างโปรแกรม และแปลคาส งในโปรแกรมให อย ในร ป HEX ไฟล 2. ส วนของ Workspace Text Editor ในส วนน จะเอาไว เข ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks