МЕТОДИКА викладання МАТЕМАТИКИ в початкових класах - PDF

Description
М. В. Богданович М. В. Козак Я. А. Король МЕТОДИКА викладання МАТЕМАТИКИ в початкових класах Навчальний посібник 4-те видання, перероблене і доповнене До нової програми посібник адаптувала О. Корчевська

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 33 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
М. В. Богданович М. В. Козак Я. А. Король МЕТОДИКА викладання МАТЕМАТИКИ в початкових класах Навчальний посібник 4-те видання, перероблене і доповнене До нової програми посібник адаптувала О. Корчевська ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 51: ББК я73 Б73 Б73 Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах : навчальний посібник / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. 4-те вид., переробл. і доп. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, с. ISBN У пропонованому посібнику розглянуто основні питання методики викладання математики відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної програми початкових класів і програми методики викладання математики в загаль ноосвітніх навчальних закладах. Посібник призначений для студентів факультетів підготовки вчителів початкових класів педагогічних університетів та ін ститутів. Його можуть використовувати й учні педагогічних училищ, учителі початкових класів та методисти почат кової ланки освіти. УДК 51: ББК я73 Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва. ISBN Навчальна книга Богдан, 2014 Вступ Розбудова Української держави, ухвалення Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», прийняття Державного стандарту початкової загальної освіти, Національної доктрини розвитку освіти це ті чинники, що докорінно змінюють ситуацію в системі освіти. Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: забезпечення права громадян на доступність і безплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти; забезпечення нормативно-правової бази щодо обов язковості повної загальної середньої освіти; визначення структури та змісту загальної середньої освіти; визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень; визначення прав та обов язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну освіту. Прийняття Президентом України «Закону про загальну середню освіту» важлива подія в житті нашої держави. Закон вміщує 11 розділів, 48 статей. Важливим для роботи вчителів і керівників шкіл є ІІІ розділ «Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах». Визначено новий термін здобуття загальної середньої освіти, а відповідно, і нову структуру школи. Вона охоплює: школу І ступеня (початкова школа) 4 роки, ІІ ступеня 5 років, ІІІ ступеня 2 роки. Загальна тривалість здобуття загальної середньої освіти 11 років. Визначено, що наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не має перевищувати 30 учнів. У сільських школах в окремих випадках кількість учнів може бути меншою, але має становити не менше 5 осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання. Законодавчо визначено сутність і межі навчальних планів. Вихідним є базовий навчальний план, який визначає зміст середньої освіти через освітні галузі і структуру (інваріантна і варіантна складові). Точно визначено сумарне гранично допустиме навчальне на ван таження учнів за роками 4 Вступ навчання. Тривалість навчального року у школах І ступеня не може бути меншою за 175 робочих днів, а в за гальноосвітніх навчальних закладах ІІ ІІІ ступенів 190 робочих днів без урахування часу на складання перевідних та випускних іспитів, тривалість яких не може перевищувати трьох тижнів. Сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів початкових класів на рік таке: І ІІ класи 700 год. ІІІ IV класи 790 год. Тривалість уроків становить: у перших класах 35 хв, у других-четвертих 40 хв, у п ятих-дванадцятих 45 хв. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. У Законі визначено цілі виховання учнів, наголошено на необ хідності цілісного впливу виховного процесу, який здійснюється в урочній, позаурочній та позашкільній роботі, підтверджено заборону утворення і діяльності в школі політичних, релігійних і воєнізованих формувань. У Законі визначено, що тарифна ставка становить 18 навчальних годин для всіх учителів. За перевірку зошитів оплачується відсотків від тарифної ставки. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів є обов язковою і здійснюється, як правило, один раз на п ять років. За результатами атестації визначається відповідність педаго гічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути надано педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист). У розділі «Державний стандарт загальної середньої освіти» визначається, що таке державний стандарт, термін дії, структура та його додержання. Зміни Державного стандарту загальної середньої освіти можливі не частіше, ніж один раз на 10 років. Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти. Поточне та підсумкове оцінювання учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад І, ІІ і ІІІ ступенів, здійснюється через їх державну підсумкову атестацію. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. Порядок проведення атестації, поточного і підсумкового оцінювання знань учнів конкретизується у «Положенні про загально освітній навчальний заклад» та у «Типовому статуті загальноосвітнього навчального закладу». У Законі визначено завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, зокрема: 190 РОЗДІЛ VII. Нумерація чисел Арифметичні дії в межах 1000 Тема «Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розрядне число». 1. Бесіда. Будемо вчитися множити й ділити розрядні числа (круглі сотні і круглі десятки) на одноцифрове число, тобто розв язу вати приклади виду 30 3, 200 4, 60 : 3, 900 : 3. Прийом обчислення з ясовується переходом до десятків і сотень. 1) Розглянути записи, подані у підручнику = 90 3 дес. 3 = 9 дес = сот. 4 = 8 сот. 60 : 3 = 20 6 дес. : 3 = 2 дес. 900 : 3 = сот. : 3 = 3 сот. 2) Прокоментувати обчислення виразу: При множенні одноцифрового числа на розрядне (3 200) можна застосовувати переставну властивість множення або спосіб послідовного множення. Прочитайте пояснення за підручником. Два учні по-різному знайшли добуток Перший учень: 3 20 = 20 3 = 60. Другий учень: 3 20 = = 60. Обчисліть способом послідовного множення. 3. Первинне закріплення. Усне виконання завдань підручника. 1) : 3 10 : : : : : ) Збільш 10, 20, 30, 300, 200 у 3 рази. Зменш 20, 60, 100, 200, 600 у 2 рази. З огляду прийомів подання нового матеріалу видно, що переважно застосовується ілюстративне пояснення з елемен тами індуктивних доведень. Висновки подають у вигляді пра вил, які не пропонують заучувати напам ять. Основний засіб закріплення обчислення виразів на 1 2 операції. Частину завдань учні мають виконувати з коменту ванням. Тема «Ділення числа на добуток. Ділення виду 80 : 20, 600 : 30, 600 : 300». Бесіда. Обчислимо вираз: 24 : (3 2). Застосовуємо пра вило обчислення виразів з дужками. 24 : (3 2) = 24 : 6 = 4 Розглянемо інший спосіб ділення числа на добуток двох чисел. 24 : (3 2) = (24 : 3) : 2 = 8 : 2 = 4 Яку першу дію виконали? (24 : 3 = 8). Яку другу дію вико нали? ( Результат першої дії поділили на 2). Щоб поділити число 24 на добуток чисел 3 і 2, ми поділи ли спочатку число 24 на 3, а потім результат число 8 поділили на 2, отримали число 4. Відповідь та сама, що й при обчисленні першим способом. Прочитайте в підручнику пра вило ділення числа на добуток. Для закріплення пропонуємо такі три види завдань: 32. Усне множення і ділення в межах 100 і Виконати обчислення двома способами. 18 : (2 3) 80 : (4 2) 900 : (3 3) 2. Обчислити зручним способом. 36 : (9 2) 72 : (3 8) 60 : (10 2) 400 : (10 5) 3. Виконати ділення, розкладаючи дільник на множники. 48 : : : : 16 Зразок. 54 : 18 = 54 : (9 2) = 6 : 2 = 3. Для ділення виду 80 : 20, 600 : 30, 600 : 300 застосовують спосіб послідовного ділення, але варто показати й спосіб випробовування. Вивчення нового матеріалу можна провести на основі аналі зу обчислення значення одного з виразів, наприклад: 80 : 20. Розгляньте записи і поясніть, як знайшли частку 80 : 20 спо собом послідовного ділення та способом випробовування. Спосіб послідовного ділення. 80 : 20 = 80 : (10 2) = (80 : 10) : 2 = 8 : 2 = 4. Зразок міркування. Треба 80 поділити на це Щоб поділити число 80 на добуток чисел 10 і 2, поді лимо 80 на 10, а здобутий результат поділимо на 2 (80 : 10 = 8, 8 : 2 = 4). Отже, 80 : 20 = 4. Спосіб випробовування = 40 (число 2 не підходить), 20 3 = 60 (число 3 не підходить), 20 4 = 80 (число 4 підходить). Тема «Множення суми на число». Повідомлення теми і підготовка до сприймання нового матеріалу ґрунтується на розв язуванні задачі. Задача. Дівчинка складала букети. Вона брала 3 білі й 2 червоні квітки. Скільки всього квіток у 7 букетах? Розв язання: Перший спосіб: Другий спосіб: (3 + 2) 7 = 35 (кв.) = 35 (кв.) Відповідь. 35 квіток. Відповідь. 35 квіток. Учні пояснюють, про що дізнавалися кожною дією при розв язуванні задачі першим і другим способами. Після цього вони розглядають множення суми на число на основі аналізу готового розв язання. (4 + 3) 9 = 7 9 = 63 (4 + 3) 9 = = = 63 Висновок. Щоб помножити суму на число, можна пом ножити на це число кожний доданок і знайдені добутки додати. Тема «Множення двоцифрового числа на одноцифрове». Підготовчі вправи: 1. Знайдіть добутки двома способами: (3 + 7) 4; (5 + 2) Обчисліть зручним способом: (5 + 7) 4; (20 + 7) 3; (4 + 6) Знайдіть добутки, обчислюючи спочатку значення вира зу в дужках: (2 + 7) 4; (3 + 6) 5; (8+7) 3. 61. Початкова математична освіта в Україні 355 розв язувати рівняння на знаходження невідомого компонента арифметичної дії та знаходити значення виразу з буквеним компонентом; розпізнавати такі геометричні фігури, як точка, відрізок, коло, круг, многокутник, вимірювати довжину відрізка і креслити відрізок заданої довжини, обчислювати периметр і площу прямокутника. До змісту курсу початкової математики входять: лічба, нумерація, чотири арифметичні дії над цілими невід ємними числами; початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій, невеликий обсяг знань про дроби. Вивчення чисел супроводжується постійним використанням різноманітних задач, у ході розв язування яких учні мають справу з деякими видами практичної діяльності, так чи інакше пов язаними з обчисленням і вимірюванням. Діти ознайомлюються з основними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших. Під час розв язування задач, пов язаних з прямо чи обернено пропорційними залежностями, молодші школярі ознайомлюються з одним із видів функціональної залежності. Програма з математики для початкової школи України увібрала в себе історичний досвід навчання математики молодших школярів, зокрема той досвід, коли почат
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks