МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ СОЦІОЛОГІЯ. Є.В. Болотіна В.Б. Мішура - PDF

Description
Є.В. Болотіна В.Б. Мішура МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ СОЦІОЛОГІЯ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів економічних спеціальностей Краматорськ 2005 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 18 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Є.В. Болотіна В.Б. Мішура МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ СОЦІОЛОГІЯ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів економічних спеціальностей Краматорськ 2005 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ Є.В. Болотіна В.Б. Мішура МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ СОЦІОЛОГІЯ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів економічних спеціальностей Краматорськ 2005 ББК УДК Б 21 Рецензенти: Гребеньков Геннадій Васильович, проректор Донецької юридичної академії, начальник кафедри «Кримінологія і юридична соціологія», доктор філософських наук, професор Кононенко Тетяна Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов Лузан Анатолій Олександрович, завідувач кафедри «Філософія і соціально-політичні науки» Донбаської державної машинобудівної академії, доктор філософських наук, професор Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист 14/ від Є.В.Болотіна, В.Б.Мішура Б 21 Є.В. Болотіна. Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія» / Є.В. Болотіна В.Б. Мішура. Краматорськ: ДДМА, с. ISBN У посібнику наведені завдання до ділових ігор з курсу Соціологія. Методичні рекомендації містять завдання до самостійної роботи студентів, тести та реферати. У методичних поясненнях відображено інструментарій проведення соціологічних досліджень, наведені приклади оформлення анкет, бланків інтерв ювання та розрахункові формули, необхідні для проведення експерт-опитування. ББК ISBN Є.В. Болотіна, В.Б. Мішура, 2005 ДДМА, 2005 ЗМІСТ Вступ 4 Тематичний розклад дисципліни 5 Плани семінарських занять 10 Організація самостійної роботи студентів 19 Практичні зауваження щодо проведення занять з використанням кейсів 30 Методичні рекомендації щодо проведення соціологічного опитування 39 Методичні рекомендації щодо проведення соціометричного дослідження в групі 43 Тести для самоконтролю знань студентів 54 Інструментарії по проведенню опитування 68 Сценарій проведення фокус-групи 100 Перелік питань для підготовки до заліку 102 Список літератури за курсом 104 Предметний покажчик 107 Роздавальний матеріал за курсом Соціологія 122 ВСТУП У сучасному суспільно-політичному житті фігура соціолога вже стала необхідним елементом, без якого суспільство не зможе нормально розвиватися. Суспільство, як і людина, схильне до здорового способу життя, але в стані хвороби, єдиним доктором, здатним поставити діагноз, є соціолог. В України, що обрала шлях демократичних реформ із метою побудови правової соціальної держави, соціологія поступово займає міцні позиції в справі вивчення соціальних відносин. Це особливо важливо, якщо пам ятати, яку грандіозну і масштабну задачу вирішує український народ, що намагається ліквідувати наслідки тоталітаризму і формувати ринкову економіку. Засвоєння студентами вищих навчальних закладів основ соціологічної науки дозволить їм упевнено використовувати в майбутньому не тільки професійні, але і цивільні обов язки. На основі запропонованого методичного посібника студенти денної і заочної форми навчання можуть самостійно осягати основи соціологічних знань. Методичний посібник призначений для студентів, які вивчають курс Соціологія. Якість засвоєння курсу Соціологія істотно залежить від наявності у студентів глибоких знань з дисциплін Філософія, Економічна теорія та ін. Мета методичного посібника до вивчення курсу Соціологія полягає у тому, щоб виробити у студентів правильне розуміння соціальних явищ на підставі економічного світогляду; сформувати соціальне мислення, розуміння соціальних проблем, джерел їхнього виникнення і можливих шляхів їхнього дозволу; допомогти студентам освоїти досягнення, які накопичені соціологічною наукою з метою наступного використання для всебічного удосконалювання життєдіяльності суспільства в цілому й окремих соціальних груп. 1 ТЕМАТИЧНИЙ РОЗКЛАД ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Соціологія як наука Мета, об'єкт і предмет соціології. Структура й основні функції соціології. Фундаментальний і прикладний, теоретичний і емпіричний рівні соціології. Мікро- та макросоціологічний рівні досліджень. Соціологічні дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності. Методологія соціології. Методи соціального пізнання. Принципи вивчення соціальних процесів: об'єктивність, історизм, системний підхід. Соціальні закони: загальні і специфічні. Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. Взаємозв'язок соціології з філософією, історією, політекономією, психологією й іншими суспільними, гуманітарними й економічними науками. Соціальна філософія. Соціальна психологія. Спеціальні соціологічні теорії: соціологія праці і управління, економічна соціологія, соціологія політики, соціологія родини, соціологія особистості, соціальна екологія. Категоріальний апарат соціології. Поняття «соціальні зв'язки», «соціальні спільності», «соціальні явища», «соціальні процеси». Співвідношення понять «соціальне» і «суспільне». Соціальні відносини. Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціології Передумови виникнення соціології. Етапи розвитку соціології. Розвиток соціальних знань у Давньому світі. Міфологія як спосіб відображення соціальної реальності. Джерела пізнання соціальних явищ у творчості Демокріта, Платона, Аристотеля. Емпіричні дослідження в Давньому Римі. Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження, соціальні утопії Томаса Мора і Томмазо Кампанелла. Навчання Н. Макіавеллі. Теорія природного права і суспільного договору Г. Гроція, Т. Гоббса, Б. Спінози. Класичний період становлення соціології. О. Конт як засновник соціології. Позитивізм, соціальна статика і соціальна динаміка О. Конта. Натуралізм у соціологічній думці XIX - початку XX століття: географічна школа Л. Мечникова, С. Соловйова, В. Ключевського. Школи: органіцизм, соціальний дарвінізм, расово-антропологічна школа: Г. Спенсер, П.Ф. Лілієнфельд, А.І. Стронін, А. Шеффле, Л. Гумплович. Соціальна теорія марксизму. Психологічні школи в соціології. Концепція «психології юрби» Г. Лебона. Теорія малих груп і «дзеркального Я» Ч. Кулі. Теорія інстинктів соціальної поведінки У. Мак-Дугалла. Формальна соціологія кінця XIX - початку XX століття: Ф. Теніс, Г. Зіммель. Розуміюча соціологія М. Вебера. Типологія суспільних форм Е. Дюркгейма. Основні напрями сучасної західної соціології. Формування соціологічної думки в Україні. Вплив західної соціології на розвиток наукової думки в Україні. Теорія плюралізму М. Ковалевського; соціально-історичні погляди М. Костомарова; М.П. Драгоманов про еволюцію і революцію. Використання соціологічного методу Е. Дюркгейма українським ученим М. Грушевським. Сучасна українська соціологія. Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура суспільства Соціологічні уявлення про суспільство. Системний підхід до вивчення суспільства. Суспільство з позицій соціального детермінізму (К. Маркс) і функціоналізму (Г. Спенсер). Концепція суспільства в індивідуалізмі. Виникнення суспільства. Типи суспільств. Концепція еволюційного і революційного розвитку суспільства. Концепція культурно-історичних типів Н.Я. Данилевського, П.А.Сорокіна. Соціальні спільності, їх різновиди. Поняття соціальної структури суспільства. Марксистське навчання про класи як основні елементи соціальної структури суспільства. Сутність поняття «страта», «соціальна стратифікація». Теорія соціальної мобільності П.А.Сорокіна. Типи і причини соціальної мобільності. Характерні риси стратифікації сучасного суспільства. Тема 4. Особистість в системі суспільних відносин Особистість. Основні поняття. Структура особистості і її компоненти (К.К.Платон, З.Фрейд, П.Сорокін). Життєва позиція. Диспозиція особистості. Основні фактори розвитку особистості. Соціалізація особистості. Сутність поняття, агенти соціалізації. Фактори успішної соціалізації. Соціальні ролі й особистість. Рольові концепції особистості (Ч. Кулі, Дж. Мід, А. Халлер). Соціальний статус. Соціальна роль. Соціальна поведінка. Активність. Діяльність. Вчинки (Т. Парсонс). Потреби, мотиви і їхня характеристика. Концепція класичного біхевіоризму У. Скінера. Сучасні теорії поведінки особистості (Т. Адорно, К. Корні). Девіантна поведінка. Соціальні й особистісні цінності. Самооцінка. Самоповага. Особистісне ядро людини. Захисний механізм особистості. Тема 5. Конфлікт як соціальне явище Сутність конфлікту і його генезис (Р. Осборн, К. Боулдінг, І. Ладанів та ін.). Основні поняття конфліктології: конфліктна ситуація, опоненти, об'єкт і мотив конфлікту, інцидент. Типологія конфліктів: ділові й емоційні, цілеспрямовані і нецілеспрямовані; К ++, К +-, К --, соціальні, внутрішньоособистісні. Діагностика конфліктів. Фази розвитку конфлікту за Х. Броделєм. Зміст стадій конфлікту. Потенційна опозиція. Причини (комунікації, структури, особисті підставні) конфлікту і їхня оцінка. Пізнання і персоналізація. Сприйняття і відчуття конфлікту. Відкритий конфлікт. Гострота і тривалість конфлікту. Стратегії поведінки в конфлікті. Їхня характеристика, результати. Сітка Томача-Кілмена. Результат. Методи вирішення конфліктів. Наслідки. Етапи вирішення конфліктів. Рекомендації медіаторів щодо керування конфліктами. Тема 6. Економічна соціологія. Соціологія праці і управління Економічна соціологія, соціологія праці і соціологія управління як спеціальні соціологічні теорії. Предмет як специфічна сфера досліджень кожної з трьох наук. Цілі, задачі і функції економічної соціології, соціології праці і управління. Економіка як соціальний інститут. Історія розвитку економічної соціології. Соціальний механізм функціонування і розвитку економіки. Структура економіки як соціального інституту: економічна свідомість, економічна поведінка, економічні відносини та ін. Напрями соціологічного дослідження економічної свідомості і поведінки різних соціальних груп. Праця як соціальний процес. Специфіка соціологічного підходу до дослідження трудових відносин. Структура соціології праці: соціальні закономірності взаємодії людей із засобами і предметами праці; комплекс відносин людини і колективу до праці; соціальна організація підприємства. Ефективна трудова поведінка. Стимулювання і мотивація ефективної праці. Задоволеність працею. Управління як соціальна технологія. Концепції управлінського впливу: теорії X, У, Z. Влада і лідерство. Ефективність керівництва. Управлінське спілкування. Тема 7. Методологія і методика емпіричного соціологічного дослідження Етапи соціологічного дослідження. Постановка проблеми. Характеристики проблеми: сутність, організаційне чи фізичне перебування, відкритість проблеми, зацікавлені особи, абсолютна і відносна величина, тимчасові рамки, тенденції. Програма дослідження, її структура. Мета і задачі дослідження. Визначення предмета й об'єкта дослідження. Інтерпретація й операціонализація понять. Висування і перевірка гіпотез. Робочий план дослідження і підготовка виконавців. Вибірковий метод у соціологічному дослідженні. Види вибірки. Обґ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks