МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ - PDF

Description
УД :6 МЕТОДИНЕ ЗАБЕЗЕЕННЯ ОЦІНИ ОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ІДРИЄМСТВ Манакова О.В., аспірант (ХНУРЕ) У статті проаналізовано специфіку діяльності малих підприємств у машинобудуванні, визначено

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 23 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УД :6 МЕТОДИНЕ ЗАБЕЗЕЕННЯ ОЦІНИ ОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ІДРИЄМСТВ Манакова О.В., аспірант (ХНУРЕ) У статті проаналізовано специфіку діяльності малих підприємств у машинобудуванні, визначено основні складові їх конкурентного потенціалу, а також запропоновано методичний підхід щодо оцінки всіх його складових. лючові слова: потенціал, оцінка, мале машинобудівне підприємство, критерії оцінки. остановка проблеми. Особливості розвитку вітчизняних малих підприємств машинобудування зумовлюють гостру необхідність проведення діагностики їх потенціалу. В сучасних ринкових умовах дуже важливо для кожного суб'єкта господарювання зміцнювати свій конкурентний потенціал, адже рівень конкуренції, особливо серед малих машинобудівних підприємств, є дуже високим. Для виживання на ринку малим підприємствамтоваровиробникам треба приділяти пильну увагу оцінці потенціалу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато наукових праць відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців присвятили свої роботи питанням визначення та оцінки потенціалу підприємства та основних його складових. У своїй роботі науковець Н. Р. ільчівська [] визначає показник конкурентоспроможного потенціалу підприємства виходячи з наукового трактування економічної стійкості. Ця оцінка виробляється в трьох напрямках: аналіз конкурентоспроможності; аналіз фінансової стійкості; оцінка економічного потенціалу. Автори робот [, с.8;, с. 06-0, 4, с.5] припускають у структурі виробничого потенціалу промислової організації виділяти інноваційний, кадровий, виробничо-технологічний, фінансово-економічний, інформаційний, матеріально-технічний й організаційноуправлінський потенціали. Співавтори роботи ерерва.г. та обережна Н.М. основними складовими виробничого потенціалу промислового підприємства визначили й обґрунтували наступне: трудова, інформаційна, матеріально-технічна, науково-технічна, виробничо-технологічна [5, с. 66]. У даній роботі також приведено показники, що характеризують окремі складові виробничого потенціалу промислового виробництва. У роботі [6, с.0-05] запропоновано методику оцінки трудового потенціалу підприємства. Науковець Н. отелевська запропонувала експрес-метод діагностики виробничого потенціалу підприємства, який включає оцінку трьох видів ресурсів: основних фондів, оборотних фондів та трудових ресурсів [7]. Невирішена частина загальної проблеми. В проаналізованій літературі безумовно багато уваги приділялося визначенню потенціалу підприємства, його основним складовим та класифікації показників, що його оцінюють, але не розроблено методичних підходів щодо оцінки потенціалу малих підприємств машинобудування. Мета статті. роаналізувати специфіку діяльності малих підприємств у машинобудуванні, визначити основні складові їх конкурентного потенціалу, а також запропонувати методичний підхід щодо оцінки всіх його складових. Основна частина. Оцінка рівня конкурентного потенціалу підприємства є попереднім етапом формування функціональної та конкурентної стратегії. Тому в ринковій економіці кожне підприємство вирішує завдання оцінки рівня його конкурентного потенціалу, що має зараз найважливіше значення для всієї системи управління підприємством. З огляду на специфіку діяльності малих машинобудівних підприємств, визначимо їх конкурентний потенціал як сукупність основних засобів виробництва, фінансово-майнових ресурсів, а також трудових ресурсів. В результаті дослідження діяльності малих підприємств у машинобудуванні та визначення особливостей їх функціонування було визначено основні складові конкурентного потенціалу малого машинобудівного підприємства (рис.). У результаті опитування керівництва малих машинобудівних підприємств, одними із найважливіших ресурсів для них є трудові ресурси, адже саме рівень підготовки і професіоналізму працівників забезпечує раціональне використання всієї решти видів ресурсів. Найголовніші питання, які турбують керівництво малих машинобудівних підприємств в ході управління трудовими ресурсами є: рівень плинності кадрів; рівень професійної підготовки працівників; Манакова О.В. 7 ріст продуктивності на одного робочого у звітному періоді в порівнянні з попереднім. Тому, дуже важливо оцінити саме ці показники з метою прийняття подальших управлінських рішень стосовно підвищення рівня трудових ресурсів. Згідно з рекомендаціями, які представлено у роботі [7], критерії ранжирування показників оцінки трудових ресурсів представлено в табл.. ОТЕНЦІАЛ МАЛОГО МАШИНОБУДІВНОГО ІДРИЄМСТВА Трудові ресурси Фінансово-майнові ресурси Оборотні фонди Рисунок - Структура потенціалу малого машинобудівного підприємства означення показника ритерії ранжирування показників, які аналізуються Оцінка показнику Таблиця. 0 балів 6 балів бали рівень плинності кадрів 0,5, 0 0, 5 професійний рівень працівників ріст продуктивності одного робочого у звітному періоді в порівнянні з попереднім повністю відповідає вимогам необхідне додаткове навчання, відновлення вимогам не відповідає, необхідна заміна Відношення коефіцієнту обороту по прийому робітників до коефіцієнту обороту по звільненню працівників за допомогою наступних розрахунків: об по прийому =, () об по звільн. де об по прийому коефіцієнт обороту по прийому працівників; коефіцієнт обороту по об по звільн. звільненню працівників. В свою чергу коефіцієнт обороту по прийому працівників розраховується за формулою: пр. K об. по прийому =, () де пр. чисельність прийнятих за звітний період, чол.; робітників чол. Середньорічна чисельність робітників дорівнює: н. п + к. п =, () де н. п чисельність робітників на початок періоду, чол.;. чисельність робітників на кінець к п періоду, чол. оефіцієнт обороту по звільненню працівників розраховується за формулою: звільн. об. по звільн. =, (4) де. звільн чисельність звільнених за звітний період, чол.; 74 оказник, який оцінює професійний рівень робітників ( ) визначається експертним шляхом. оказник росту продуктивності одного робочого у звітному періоді в порівнянні з попереднім розраховується наступним чином: = 00%, (5) де ріст продуктивності одного робочого у звітному періоді в порівнянні з попереднім, тис. грн. / чол.; продуктивність одного робочого у звітному періоді, тис. грн. / чол.; продуктивність одного робочого у попередньому періоді, тис. грн. / чол. В свою чергу, продуктивність одного робочого у звітному періоді розраховується за формулою: =, (6) де виручка від реалізації за звітний період, тис. грн.; родуктивність одного робочого у попередньому періоді розраховується за формулою: =, (7) де виручка від реалізації за попередній період, тис. грн.; ісля розрахунку значень всіх показників, доцільно розрахувати їх сумарну оцінку. Сумарна оцінка по даній групі показників ранжується виходячи з рекомендацій, які приведено у роботі [7] і виглядає наступним чином: А -0 балів підприємство знаходиться у стані рівноваги показників; В 4- бали підприємство успішно функціонує, проблеми вирішуються; С 6-4 балів мають місце проблеми по більшості показників. Наступною важливою складової потенціалу малого машинобудівного підприємства є фінансово-майнові ресурси. В результаті проведення їхньої оцінки можна отримати інформацію про його реальне фінансове становище, платоспроможність та прибутковість. Виходячи з особливостей функціонування малих підприємств оцінка фінансового становища необхідна: - інвесторам, яким необхідно ухвалити рішення щодо формування інвестиційного портфеля; - кредиторам, які повинні бути впевнені, що їм заплатять; - керівникам, які хочуть реально оцінювати діяльність і фінансовий стан свого підприємства для подальшої розробки стратегії стійкого розвитку. Оцінку фінансово-майнових ресурсів малого підприємства у машинобудуванні пропонується проводити за допомогою розрахунків трьох груп показників, які характеризують стійкість фінансового стану малого підприємства, ефективність використання його засобів та платоспроможність. Як показали проведені дослідження, господарська діяльність малих машинобудівних підприємств та їх розвиток здійснюються, як правило, за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових засобів. Отже, оцінка фінансової стійкості малого підприємства є дуже важливою задачею. З огляду на специфіку діяльності малих підприємств, оцінку фінансової стійкості пропонується проводити за допомогою розрахунку коефіцієнту автономії та рівня забезпечення заборгованості власним капіталом. Дуже важливим для стійкого функціонування малого підприємства є ефективність використання його засобів. Тому для оцінки ефективності використання засобів пропонується розрахувати значення наступних показників: ефективності використання сукупних активів (оборотності активів), рентабельності реалізованої продукції, здатності до самофінансування. Для загальної оцінки платоспроможності малого машинобудівного підприємства пропонується розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності, який показує, в якій мірі поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Для проведення оцінки фінансових ресурсів малого підприємства у машинобудуванні доцільним є визначення наступних груп показників, які представлено у табл.. 75 Таблиця. оказники оцінки фінансово-майнових ресурсів малого машинобудівного підприємства Визначення показнику Формула для розрахунку Оптимальне значення оказники фінансової стійкості оефіцієнт автономії В 0, 50 А Рівень забезпечення заборгованості В, 0 власним капіталом З оказники ефективності використання засобів оефіцієнт оборотності активів 0, 47 А оефіцієнт рентабельності реалізованої 5,0% продукції оефіцієнт здатності до самофінансування max оказник платоспроможності оефіцієнт поточної ліквідності А поточні,0 ор. З Наступним кроком в оцінці потенціалу є діагностика стану оборотних фондів, адже в сучасних умовах керівництву малих підприємств дуже важливо приділяти пильну увагу витратам, які пов язані з виробництвом продукції, формуванню ціни на продукцію, змінам споживчого попиту з метою збереження стійких позицій на ринку та отримання прибутку від своєї господарської діяльності. Оцінку оборотних означення показника фондів пропонується проводити за допомогою розрахунку наступних показників: - частка змінних витрат у собівартості продукції; - еластичність цін на сировину та матеріали відповідно до ціни на продукцію; - матеріаловіддача. ритерії ранжирування показників представлено у табл.. Таблиця. ритерії ранжирування показників, що аналізуються Оцінка показнику 0 балів 6 балів бали ЗВ частка змінних витрат у С / В собівартості продукції 80% 50 80% 5% Е еластичність цін на сировину та матеріали відповідно до ціни на продукцію 0,5, 0 М матеріаловіддача, 5, 5 астка змінних витрат у собівартості продукції розраховується наступним чином: Взмінні ЗВс / в = 00%, (8) ВC де ЗВ с / в частка змінних витрат у собівартості продукції, тис. грн. ; В змінні змінні витрати у складі собівартості, тис. грн. ; ВC виробнича собівартість продукції, тис. грн. Еластичність цін на сировину та матеріали
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks