МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з вивчення дисципліни АРМ менеджера для студентів спеціальності Менеджмент організацій - PDF

Description
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій С.Ромашко МЕТОДИЧНІ

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 18 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій С.Ромашко МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з вивчення дисципліни АРМ менеджера для студентів спеціальності Менеджмент організацій Львів-2005 Зміст Загальні положення... 4 Мета дисципліни... 4 Очікувані результати... 4 Методи викладання та навчання... 4 Форма контролю... 4 Система оцінювання... 4 Тематичний план... 5 Тема 1. Сутність автоматизованого робочого місця менеджера Передумови створення АРМ менеджера Сутність процесу автоматизації управлінської діяльності Поняття та призначення АРМ Основні принципи побудови АРМ менеджера Можливості виходу в локальну та глобальні мережі Ведення єдиної бази даних Роль АРМ в процесі прийняття управлінських рішень Аналіз та прогнозування управлінських рішень в умовах АРМ. 10 Тема 2. Основні засади впровадження АРМ в організаціях Основні цілі впровадження АРМ Ефективне використання інформаційних ресурсів Підвищення якості інформації Створення системи інформування, експертних систем Законодавчі інформаційні системи Автоматизоване управління документообігом Інтернет. Електронна пошта. Модель електронного офісу Тема 3. Інформаційне забезпечення АРМ менеджера Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення менеджером управлінської діяльності Основи інформаційного забезпечення АРМ менеджера Оцінка якості організації інформаційного забезпечення АРМ менеджера Тема 4. Програмне забезпечення АРМ менеджера Призначення, структура та особливості використання сучасних програмних продуктів Системи управління підприємством Тема 5. Функціональні аспекти АРМ менеджера як елементу автоматизованої інформаційної системи Функціональні підсистеми автоматизованої інформаційної системи Підсистема управління матеріальними цінностями і складська підсистема Підсистема маркетингу Кадрова підсистема 5.5. Підсистема бухгалтерського обліку Тема 6. Використання пакетів прикладних програм універсального призначення для автоматизації робочого місця менеджера Тема 7. Проектування АРМ менеджера. Ефективність використання АРМ менеджера у діяльності організації Принципи проектування АРМ Етапи проектування АРМ Етапи впровадження АРМ Рівні ефективності використання АРМ. Методи визначення економічної ефективності використання АРМ Перелік питань для формування екзаменаційних білетів Рекомендована література Завдання для самоконтролю Загальні положення Мета дисципліни 1. Формування знань і навичок використання автоматизованих робочих місць у системі управління підприємством. 2. Формування навичок оцінки ефективності функціонування автоматизованих робочих місць в інформаційній системі підприємства. Очікувані результати В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні: 1. Володіти знаннями та практичними навичками щодо використання систем управління підприємством. 2. Володіти основними поняттями щодо апаратного та програмного забезпечення автоматизованих робочих місць. 3. Мати знання про використання універсального прикладного офісного програмного забезпечення для організації автоматизованих робочих місць. Методи викладання та навчання Під час викладання дисципліни використовуються лекції із застосуванням роздаткового та демонстраційного матеріалу, практичні заняття та індивідуальні рейтингові завдання. Студенти заохочуються до самостійної роботи з літературою і інформаційними ресурсами комп ютерних мереж та до виконання практичних робіт з використанням комп ютерної техніки. Форма контролю поточна - змістовий модульний контроль (2 модулі); підсумкова - іспит у 1-ому семестрі. Система оцінювання Знання студентів оцінюються на основі: результатів виконання тестових завдань (40%). Протягом семестру виконується 2 завдання, кожне з яких завершує вивчення одного або декількох окремих розділів. Завдання виконується письмово й оцінюється викладачами, які проводять лекційні заняття; іспиту в кінці семестру (60%). Екзаменаційний білет включає два теоретичних питання з різних розділів. Підсумкову оцінку визначає викладач, який проводить лекційні заняття. 4 Тематичний план Назва теми 1 Сутність автоматизованого робочого місця менеджера 2 Основні засади впровадження АРМ в організаціях 3 Інформаційне забезпечення АРМ менеджера 4 Програмне забезпечення АРМ менеджера 5 Функціональні аспекти АРМ менеджера як елементу автоматизованої інформаційної системи 6 Використання пакетів прикладних програм універсального призначення для автоматизації робочого місця менеджера 7 Проектування АРМ менеджера. Ефективність використання АРМ менеджера у діяльності організації Кількість годин за формами навчання та семестрами денна заочна сем. год. сем. год Разом за програмою Тема 1. Сутність автоматизованого робочого місця менеджера План 1. Передумови створення АРМ менеджера. 2. Сутність процесу автоматизації управлінської діяльності. 3. Поняття та призначення АРМ. 4. Основні принципи побудови АРМ менеджера. 5. Можливості виходу в локальну, регіональну та глобальні мережі. 6. Ведення єдиної бази даних. 7. Роль АРМ в процесі прийняття управлінських рішень. 8. Аналіз та прогнозування управлінських рішень в умовах АРМ 1.1. Передумови створення АРМ менеджера Основною передумовою створення АРМ є розвиток електроніки, який призвів до появи нового класу обчислювальних машин - персональних ЕОМ (ПЕОМ). Головні переваги ПЕОМ - порівняно низька вартість і висока продуктивність. Якщо проаналізувати характеристики великих ЕОМ початку 60-х років, міні-еом початку 70-х років і ПЕОМ 80-х рр., то виявиться, що продуктивність їх приблизно однакова. Низька вартість, надійність, простота обслуговування і експлуатації розширює сферу застосування ПЕОМ передусім за рахунок тих царин людської діяльності, в яких раніше обчислювальна техніка не використовувалася через високу вартість, складність обслуговування та складність інтерфейсу. До таких галузей відноситься управлінська діяльність, де застосування ПЕОМ дозволило реально підвищити продуктивність праці фахівців, пов'язаних з обробкою великих обсягів різноманітної інформації та прийняттям управлінських рішень. Цей аспект особливо актуальний в зв'язку з тим, що продуктивність управлінської праці дотепер зростала вкрай низькими темпами. Так за останні 40 років продуктивність управлінської праці зросла лише у 2-3 рази, в той час як продуктивність праці виробничого персоналу в промисловості зросла у разів. Зараз для інтенсифікації управлінської праці фахівців різних спеціальностей розробляються і набувають широкого поширення АРМ, які функціонують на базі ПЕВМ. Однією з основних передумов створення та суттєвим чинником успішного розвитку і ефективного функціонування АРМ є відповідне програмне забезпечення Сутність процесу автоматизації управлінської діяльності У відповідності до структури управління певним об єктом, за особливостями професійної діяльності та участі у прийнятті управлінських рішень розрізняють менеджерів оперативного, тактичного і стратегічного рівнів. Особливості використання даних та інформації на кожному з цих рівнів наведено в табл.1. 6 Таблиця 1 Особливості використання даних та інформації на різних рівнях управління з/ Особливості використання даних та Рівень управління п інформації 1 Оперативний Використання детальних даних у вигляді оригіналів чи завірених копій паперових документів з визначеного джерела. Максимальна формалізація необхідного інформаційного забезпечення та процедур підготовки і прийняття рішень. 2 Тактичний За різними оцінками - до 70% особливостей роботи менеджерів оперативного рівня і до 30% - стратегічного. 3 Стратегічний Використання переважно агрегованих даних у вигляді паперових та електронних оригіналів аналітичних та фактичних документів з різних джерел, самостійна їх оцінка, самостійне прийняття нестандартних рішень або організація процесу їх прийняття. З огляду на ці особливості найлегше і природніше в автоматизованій системі управління підлягає автоматизації засобами АРМ робота менеджерів оперативного і тактичного рівнів. Управлінські рішення приймаються на основі аналізу автоматично отриманих даних за єдиним алгоритмом або шляхом оцінювання обмеженої кількості альтернатив. На цих рівнях використовують типове універсальне або спеціалізоване програмне забезпечення, адаптуючи його до потреб конкретних об єктів управління. Найпоширенішим є використання на тактичному і оперативному рівні інтегрованих систем управління підприємством. Автоматизація роботи менеджерів стратегічного рівня - дуже складна задача. Це зумовлене нетиповістю (а, отже, і складністю формалізації) завдань, які потрібно вирішувати, відсутністю визначених алгоритмів прийняття управлінських рішень, а досить часто - і відсутністю критеріїв ефективності прийнятих рішень. АРМ управлінців такого рівня проектується індивідуально для кожного робочого місця. При цьому найбільша увага приділяється наданню можливості якнайширшого використання різноманітного інструментарію аналізу даних, а не засобам універсалізації вирішення управлінських задач. На цьому рівні найдоцільніше використовувати експертні системи та системи підтримки прийняття управлінських рішень Поняття та призначення АРМ 7 Аналізуючи суть АРМ, їх визначають найчастіше як професійноорієнтовані малі обчислювальні системи, які знаходяться безпосередньо на робочих місцях спеціалістів і призначені для автоматизації їх роботи. Для кожного об'єкту управління потрібно передбачати автоматизовані робочі місця, відповідні їх функціональному призначенню. Накопичений досвід показує, що АРМ повинно відповідати наступним вимогам: своєчасне задоволення інформаційних та обчислювальних потреб фахівця; забезпечувати мінімальний час відповіді на запити користувача; адаптація до рівня підготовки користувача та його професійних запитів; простота засвоєння прийомів роботи та надійність і простота обслуговування; лояльність у відношенні до користувача; можливість роботи у складі обчислювальної мережі; Узагальнену структурну схему АРМ наведено на рис.1. АРМ Технічні засоби Програмні засоби Інформаційне забезпечення та технічна документація Загальні програмні засоби Функціональні програмні засоби Управління ресурсами обчислювальної системи Інструменти для створення нових програмних засобів Рис. 1. Узагальнена структурна схема АРМ 1.4. Основні принципи побудови АРМ менеджера Принципи створення АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, ефективність. Згідно принципу системності АРМ слід розглядати як системи, структура яких визначається функціональним призначенням. 8 Принцип гнучкості означає пристосовність системи до її можливих перебудов завдяки модульній побудові всіх підсистем і стандартизації їх елементів. Принцип стійкості полягає у тому, що система АРМ повинна виконувати основні функції незалежно від впливу на неї внутрішніх і зовнішніх чинників. Це означає, що
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks