МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля Розрахунок насосно-рукавної системи - PDF

Description
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Кафедра техніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 189 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Кафедра техніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ на виконання курсової роботи з дисципліни Пожежна та аварійно-рятувальна техніка напрям підготовки «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (термін навчання 4 роки) для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля Розрахунок насосно-рукавної системи Затверджені методичною радою протокол 1 від 17 березня 009 року Черкаси 009 рік Методичні вказівки на виконання курсової роботи з дисципліни Пожежна та аварійнорятувальна техніка Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля. Розрахунок насосно-рукавної системи /авторський колектив Береза В.Ю., Єлагін Г.І., Тищенко О.М. Черкаси: ЧІПБ, с./ Видання друге, виправлене та доповнене В переробці та підготовці до друку другого видання методичних вказівок брали участь Биченко С.М., Макаревський П.В., Зеленько О.М. Рекомендовано до друку методичною радою АПБ ім. Героїв Чорнобиля протокол 1 від 17 березня009 року Загальні вказівки Дисципліна Пожежна та аварійно-рятувальна техніка вивчає технічні засоби для гасіння пожеж, захисту людей та матеріальних цінностей від вогню. Її основна задача формування знань, навичок, вміння ефективно використовувати пожежну техніку та пожежнотехнічне обладнання при гасінні пожеж. Курс вивчення дисципліни Пожежна та аварійно-рятувальна техніка складається з розділів: Пожежні насоси , Вогнегасники , Прилади і апарати пінного гасіння , Пожежні мотопомпи , Основні пожежні автомобілі , Спеціальні пожежні автомобілі , Організація експлуатації пожежної техніки . Освоєння курсу базується на знаннях, придбаних при вивченні математики фізики, гідравліки, теоретичної механіки, хімії, деталей машин та інших загально-технічних дисциплін. Метою курсової роботи є закріплення теоретичного матеріалу з предмету для правильної експлуатації пожежних автомобілів і насосних установок та отримання навичок при проведенні інженерних розрахунків. Курсанти, студенти та слухачі факультету заочного навчання (далі слухачі) повинні вміти оцінювати і аналізувати експлуатаційні можливості пожежних автомобілів і роботу їх окремих агрегатів в конкретних умовах експлуатації для досягнення кращих показників транспортної роботи і забезпечення якості і надійності пожежних автомобілів (ПА), повинні мати знання, достатні для контролю організації технічного обслуговування та ремонту ПА. Зміст та оформлення курсової роботи повинні відповідати вимогам Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Курсова робота складається з пояснювальної записки та графічної частини роботи. Матеріал в пояснювальній записці розташовується наступним чином: титульний аркуш; завдання; зміст пояснювальної роботи з указанням сторінок; пояснення та розрахунки згідно завдання; список використаної літератури. Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 у друкованому виді або власноруч почерк розбірливий, без скорочень. Формули, коефіцієнти, нормативні величини повинні супроводжуватися посиланнями на джерело за допомогою цифр. Прийняті значення величин підставляти в формулу в послідовності, що відповідає символічному запису формули, дотримуючись правил розмірності. Результати розрахунків заносять в таблиці і роблять висновки. Таблиці нумерують арабськими цифрами. В кінці пояснювальної записки вказують використану літературу. Посилання на літературне джерело в тексті пояснювальної записки оформляють наступним чином: в квадратних дужках вказують номер книги, під яким вона значиться в списку, а далі параграф, таблицю, формулу і тому подібний показник. папері). Графічна частина включає п ять аркушів формату А4 (бажано на міліметровому Зразок титульного аркуша. МНС УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМ. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ КАФЕДРА ТЕХНІКИ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Пожежна та аварійно-рятувальна техніка Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля Розрахунок насосно-рукавної системи курсант (слухач) (Прізвище, ім я,по-батькові) група шифр залікової книжки Марка ПА (табл.1) Варіант числових значень (табл.) Викладач Дані на виконання курсової роботи приведені в аркуші індивідуального завдання, таблицях вихідних даних 1 та і обираються згідно таблиць варіанту. Номер варіанту обирається за останніми трьома цифрами шифру залікової книжки слухача. За прикладом: шифр залікової книжки хххаbс А третя з права цифра шифру залікової книжки; B передостання цифра шифру залікової книжки; С остання цифра шифру залікової книжки. За третьою з права цифрою шифру залікової книжки (А) обираємо одну з трьох таблиць варіантів, за умовами: якщо цифра (А) відповідає інтервалу від 0 до (включно) таблиця варіантів І; якщо цифра (А) відповідає інтервалу від 3 до 5 (включно) таблиця варіантів ІІ; якщо цифра (А) відповідає інтервалу від 6 до 9 (включно) таблиця варіантів ІІІ. За останніми двома цифрами шифру залікової книжки (В та С) визначаються варіанти вихідних даних курсової роботи за таблицями 1 та. Приклад: Шифр залікової книжки третя з права цифра шифру залікової книжки; 6 передостання цифра шифру залікової книжки; остання цифра шифру залікової книжки. Третя з права цифра шифру залікової книжки 1 відповідає інтервалу від 0 до, відповідно обираємо таблицю варіантів І. Згідно варіанту 6 таблиці обираємо вихідні данні по таблиці 1 марка автомобіля стовпчик під номером 3, а в таблиці значення рядок під номером 5. Передостання цифра номера залікової книжки (B) Таблиця варіантів І. Остання цифра шифра залікової книжки (С) табл табл табл табл табл табл табл табл табл табл Передостання цифра номера залікової книжки (B) Таблиця варіантів ІІ. Остання цифра шифра залікової книжки (С) табл табл табл табл табл табл табл табл табл табл Передостання цифра номера залікової книжки (B) Таблиця варіантів ІІІ. Остання цифра шифра залікової книжки (С) табл табл табл табл табл табл табл табл табл табл з/п Вихідні данні. Таблиця 1. Варіант Марка ПА АЦ-40 АЦ-40 АЦ-40 АНР-40 АЦ-40 АЦ-40 АЦ-40 АЦ-40 АЦ-40 АЦ-40/4 (130)63Б (43336)63Б (131)137А (130)17А (5311)40 (430)186 (66)184 (375)Ц1А (133Г1)181 (539)46 Характеристика 1. Базове шасі ЗІЛ-130 ЗІЛ ЗІЛ-131 ЗІЛ-130 КамАЗ Урал-430 ГАЗ-66 Урал-375 ЗІЛ-133Г1 КамАЗ. Тип двигуна К К К К Д Д К К К Д 3. Максимальна потужність двигуна,n max e,квт 110,3 110,3 110,3 110,3 191,0 155,0 80,9 13,4 110, Повна маса, G a, кг Динамічний радіус колеса, r, м 0,47 0,47 0,53 0,47 0,48 0,56 0,50 0,56 0,47 0,48 6. Тип дорожнього покриття АБС СВ ПС ГРВ ГРС ГС АБМ АБС АБМ АБС 7. Габаритні розміри, ВхН, м,5х,7,5х,95,5х,95,5х,79,5х3,65 3,0х,5,5х,34 3,0х,5,45х,85,5х3,5 8. Передаточне число: 7,44 7,44 7,44 7,44 6,38 5,61 6,55 6,17 7,44 6,38 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9,89 3,09 3,4 4,1 3,9,9,9,9,9,04 1,64 1,71 1,79,9,04 1,47 1,47 1,47 1,47 1,5 1,0 1,0 1,0 1,47 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,85 0,73-0,78 1,0 0,85 9. Передаточне число головної передачі, i o 6,3 6,3 7,339 6,3 6,53 7,3 6,83 8,05 6,3 6, Передаточне число розподільчої коробки, i p - -, ,3 1,98, Колісна формула 4х 4х 6х6 4х 6х4 6х6 4х4 6х6 6х4 6х4 1 i k i k 3 i k 4 i k 5 i k 1. Марка пожежного насосу НВП- 40/100 НВП-40/100 ПН-40 УВ НВП- 40/100 НВП- 40/100 НВП- 40/100 ПН-40 УВ ПН-40 УВ ПН-40 УВ НЦПК- 40/100-4/400 з/п Частота обертання колінчатого валу при N max e, n N, об/хв Коефіцієнт зменшення потужності, K N Вихідні данні. Уклін дороги і, % Частота обертання валу насосу, n 1, об/хв Опір насоснорукавної системи, S сист, м с /л Таблиця. Висота підйому пожежних стволів Z, м , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 6 1. Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна пожежного автомобіля Потужність і економічність двигуна при роботі в різних умовах визначається по його характеристикам. Характеристика - це залежність основних показників двигуна (N c, М c, g c ) від режиму його роботи (n, об/хв). Характеристики, що визначають залежність показників двигуна (при незмінному положенні органів регулювання) від частоти обертання, називають швидкісними. Швидкісна характеристика, отримана при повній подачі пального або горючої суміші, називається зовнішньою. При відсутності експериментальної кривої зовнішня швидкісна характеристика двигуна може бути побудована по одній точці, що визначається величиною максимальної потужності N e max при відповідній її частоті обертання колінчатого валу n N, по формулі: 3 max ni ni ni N ei N e a b c, [квт] (1.1) nn nn nn n N - частота обертання колінчатого валу, об/хв. N max e - максимальна потужність двигуна, квт. Значення емпіричних коефіцієнтів а, b, с наступне: для карбюраторних двигунів (К) - а=b=с=1 для дизелів (Д) - а =0.53; b=1.56; с=1.09. Для вибору поточного значення n діапазон частоти обертання колінчатого валу двигуна від мінімально стійких обертів n min до n N необхідно поділити на ділянки (не менше 5) з постійним інтервалом n. Мінімальна частота обертання колінчатого валу знаходяться з межах ( ) обертів за хвилину. Менше значення приймається для дизельних двигунів, більше для карбюраторних двигунів. При проведенні випробовувань на двигуні встановлені тільки повітряний очищувач, генератор і водяний насос. На автомобілі двигун має допоміжне (вентилятор, радіатор, глушник) і додаткове (компресор, насос гідропідсилювача керма) обладнання. Тому при розрахунках необхідно враховувати коефіцієнт корекції К к. Для двохвісних автомобілів К к = 0.88, а для трьохвісних К к =0.85. Таким чином, по формулі (1.1) можна побудувати зовнішню характеристику двигуна, що випробовується на стенді. Для отримання зовнішньої характеристики двигуна, встановленого на автомобілі, необхідно врахувати К к. N N K, [квт] (1.) Di e k Знаючи N Di при відповідному n і розраховують значення моменту М Di. N M Di 9550 n Di (1.3) Результати розрахунків зводять у таблицю 3. По табличним даним будують зовнішню швидкісну характеристику двигуна N D = f (n) і М D = f (n). i N, квт Результати розрахунків ефективної потужності і ефективного обертаючого моменту на валу двигуна Параметри n, об/хв. N e, квт N D, квт M D, H м Таблиця 3. Значення параметрів n min n + n n + n n + 3 n n N Ne ND MD M, Нм n, об/хв Мал. 1. Зовнішня швидкісна характеристика двигуна. . Побудова силового балансу і динамічної характеристики автомобіля Використовуючи результати розрахунків (див. табл. 3) визначають силу тяги на ведучі колеса Р k для кожної передачі: M D ik ip io Pki, [кh] (.1) rg i k, i p, i o - відповідно передаточні відношення коробки передач, розподільної коробки, головної передачі; r g - динамічний радіус колеса, м; η - коефіцієнт корисної дії трансмісії. Коефіцієнт корисної дії трансмісії є добутком коефіцієнтів корисної дії її агрегатів. Для розрахунків можна приймати слідуючим: - для двухосних автомобілів з одинарною головною передачею (4х) - 0.9; - - для автомобілів підвищеної прохідності (4х4) -0.86; - для трьохосних автомобілів (6х4) ; - для трьохосних автомобілів підвищеної прохідності (6х6) Пожежні автомобілі, що рухаються, частину потужності двигуна витрачають на подолання опору повітря. Сила опору повітря визначається по формулі: Kв F V Pwi, [H] (.) 13 Н с К в - коефіцієнт обтікання, [ ] ; 4 м V - швидкість автомобіля, м/с.; F - лобова площа, м. Для приблизних розрахунків лобова площа розраховується по формулі: В - ширина автомобіля, м; Н - габаритна висота, м. F B H, м (.3) Коефіцієнт обтікання визначається для кожної моделі ПА експериментально. Він визначається як сила опору п
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks