МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ - PDF

Description
УДК 657 Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(14) Скрипник М.І. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ Розкрито сутність ів обліку витрат на виробництво та

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 52 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 657 Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(14) Скрипник М.І. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ Розкрито сутність ів обліку витрат на виробництво та ів калькулювання собівартості продукції, розглянуто питання про їх співвідношення Постановка проблеми. Для прийняття оптимальних управлінських рішень необхідно знати величину затрат і в першу чергу чітко розуміти інформацію про виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає виявити ефективність і визначити оптимальний розмір витрат, перевірити якісні показники роботи, правильно встановити ціни, регулювати та контролювати витрати, планувати рівень прибутку і рентабельності виробництва. Облік витрат і калькулювання, як єдиний процес, складається з двох взаємопов язаних етапів: І етап організація аналітичного обліку витрат і розподілу витрат на виробництво продукції між об єктами обліку; ІІ етап калькулювання собівартості, що включає операції з визначення собівартості виробів та одиниць продукції. На основі ів обліку витрат підприємство обирає калькулювання, що зазначається в положенні про облікову політику. Правильний вибір ів обліку витрат визначається особливостями технологічних процесів залежить від керівництва і бухгалтерів підприємства. Сьогодні дуже часто постає питання щодо визначення ів обліку витрат і ів калькулювання: чи повинні и обліку витрат і калькулювання визначатися як єдине ціле чи вони підлягають окремим класифікаціям. Мета дослідження. Дослідити та з ясувати сутність понять обліку витрат та калькулювання, визначити зв'язок між ними. Аналіз останніх досліджень. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості постійно знаходиться в центрі досліджень. Протягом багатьох років одним із дискусійних питань вітчизняних науковців є визначення взаємозв язку ів обліку витрат і ів калькулювання. Вагомий внесок у вирішення даної проблеми здійснили: Р.А. Алборов [1, С. 128], І.А. Басманов [3, С. 167], проф. Ф.Ф. Бутинець [6, С. 832], проф. В.Б. Івашкевич [7, С. 159], В.Е. Керімов [9, С. 580], проф. Л.В. Нападовська [14, С. 450], проф. В.Ф. Палій [16, С. 279], акад. М.Г. Чумаченко [20, С. 3-7]. Першими звернули увагу на дану проблему акад. М.Г. Чумаченко та проф. І.А. Басманов. Викладення основного матеріалу. У ході проведеного дослідження було виявлено відсутність єдиної думки серед спеціалістів і науковців щодо визначення ів обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. До цього часу в науковій та науково-практичній літературі проводяться дослідження проблеми взаємозв язку ів обліку витрат на виробництво та калькулювання. Важливо звернути увагу на те, що ні в офіційних документах, ні в спеціальній літературі, не вказано конкретного переліку ів обліку витрат і ів калькулювання, які є рекомендованими для використання підприємствами різних галузей промисловості. У науковій літературі одні і ті ж и різні вчені відносять або до ів обліку витрат, або до ів калькулювання, виходячи із тлумачення їх сутності. 202 Скрипник М.І. и обліку витрат і и калькулювання: сутність і співвідношення понять Більшість авторів ототожнювали ці поняття, що пояснюється в умовах існування командно-адміністративної економіки повною підлеглістю обліку витрат на виробництво цілям калькулювання. Визначення у обліку витрат давалося разом з визначенням у калькулювання собівартості продукції [5, С. 232]. Ця точка зору підкріплювалася і діючими на той час нормативними документами. Інші економісти зауважують, що обліку витрат виробництва і калькулювання продукції є поняттями неоднозначними. Таку думку підтримують І.А. Басманов, В.В. Сопко, А.Н. Петрик [4, С. 112]. Як підсумок проведеного аналізу поглядів науковців з приводу відокремлення ів обліку витрат і ів калькулювання, їхні погляди можна згрупувати в чотири групи (рис. 1.) [15, С ]. и калькулювання, и обліку витрат Басманов І.А., Голл Г., Івашкевич В.Б., Каплан Р.С., Луговий В.А., Наринський О.С., Новиченко П.П., Палій В.Ф., Пушкар М.С., Селезньов С.І., Тарбеєв О.О., Сопко В.І., Шергалиєв С.Ш., Чумаченко М.Г. и обліку витрат і калькулювання Безруких П.С., Грунтфест Ш.Л., Додонов А.А. Завгородній В.П., Камишанов П.І., Карпова Т.П., Козлова Є.П., Кондраков М.П., Ламикін І.О., Литвин Б.М., Маргуліс А.Ш., Николаєва С.А., Радостовець В.К., Щеглов Б.С., Щенков С.О. и обліку витрат Бикадоров М.А., Керимов В.Е., Ткаченко Н.М. и калькулювання Дмитрієв М.В., Жебрак М.Х., Котляров С.А., Николаева О.Є., Поклад І.І., Стражева О.В., Сук Ф.Я., Шишкова Т.В. Рис. 1. Огляд досліджуваних науковцями питань щодо ів обліку витрат і ів калькулювання Прихильники першого підходу вважають, що облік витрат і калькулювання варто розглядати відокремлено, тому вони розрізняють и обліку витрат і калькулювання, які виконують різні функції. Зокрема, проф. В.Ф. Палій зазначає, що обліку витрат повинен характеризувати з необхідною повнотою та деталізацією процес їх виникнення і порядок формування в конкретному виробничому процесі [16, С. 196], а калькулювання це сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об єктами та прийомів обчислення собівартості калькуляційних одиниць [16, С. 223]. Проф. В.Ф. Палій послідовно підкреслює відмінності обліку витрат і калькулювання, а, відповідно, і їх ів, проте не дає чіткого визначення у обліку витрат. 203 Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(14) Питання співвідношення обліку витрат на виробництво та калькулювання, розглянуте проф. В.Б. Івашкевичем як два взаємопов язаних і самостійно діючих процеси [7, С. 159]. Дане розмежування обґрунтовується змістом та обсягом інформації, а також за способами її обробки на обох етапах: на етапі обліку витрат відбувається збір інформації та її групування залежно від встановлених цілей, а на етапі калькулювання - обробка за допомогою спеціальних прийомів і способів. Проф. Я.В. Соколов, Р.А. Алборов, Р.С. Каплан також стверджують, що калькулювання та облік витрат - два паралельних і, по суті, не пов язаних процеси [18, С. 238], [1, С. 128]. Так С.І. Селезньов під ами калькулювання розуміє економічні прийоми визначення собівартості окремих видів продукції (об єктів калькулювання). При цьому об єкт обліку витрат, на його думку, це технічні прийоми відображення витрат на виробництво окремих видів продукції (об єктів обліку) [17, С. 272]. Науковці, які дотримуються другого підходу, облік витрат розглядають як калькулювання у тій чи іншій формі. Тобто калькулювання собівартості кінцевого продукту підприємства визначається системою та організацією обліку витрат та є нерозривними. Зокрема, проф. А.Ш. Маргуліс вважає, що обліку витрат і калькулювання це єдиний процес дослідження витрат підприємств певних типів на виробництво та реалізацію продукції з позицій вимірювання, контролю, визначення собівартості виробів і робіт [8, С. 26]. Більш повним є визначення П.С.Безруких, який під ом обліку витрат та калькулювання собівартості розуміє сукупність прийомів організації документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції і необхідну інформацію для контролю за процесом формування собівартості продукції [2, С. 291]. Зустрічаються автори, погляди яких не можна віднести до певної групи у своїх висловлюваннях щодо ів вони не мають визначеності, не дотримуються постійності в термінології. Так, В.Е. Керимов, незважаючи на те, що один із пунктів свого підручника називає: и обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, проте в цьому ж пункті вживає термін и обліку витрат та дає їх класифікацію. І.Г. Кондратова називає и калькулювання системами віднесення витрат відповідно: на замовлення, на процес [11, С. 160]. І.М. Бєлий, О.П. Міхалкевич и калькулювання поділяє на способи обчислення собівартості калькуляційного об єкту та прийоми обчислення собівартості калькуляційної одиниці (прямого розрахунку, виключення витрат, коефіцієнтів, розподілу витрат пропорційно обґрунтованій базі, сумування витрат та комбінований) [13, С ]. Н.М. Ткаченко, М.П. Кондраков [10, С. 560] дають визначення у калькулювання, проте класифікують, відповідно, и обліку витрат та и обліку витрат і калькулювання. У вітчизняній та зарубіжній практиці фінансового та управлінського обліку утворились і використовуються більше десятка ів калькулювання і обліку витрат. Проте несистематизоване викладення сутності цих ів у науковій і спеціальній літературі не дає можливості чітко розібратися в особливостях кожного з них. Найбільш поширені и калькулювання виробничих затрат та їх коротку характеристику наведено в табл Скрипник М.І. и обліку витрат і и калькулювання: сутність і співвідношення понять Таблиця 1. Характеристика ів калькулювання (за [12, c. 21]) калькулювання Коротка характеристика у Позамовний Застосовується при різноманітній діяльності підприємства. Затрати збираються за конкретними замовленнями, партіями або договорами, Попередільний Нормативний що відрізняються один від одного Застосовується при масовому виробництві однорідної продукції (наприклад, у харчовій промисловості). Середні затрати на одиницю продукції визначаються діленням загальної суми затрат на кількість виробленої продукції Затрати обліковуються за встановленими нормативами, а собівартість продукції калькулюється ще на стадії планування виробництва. дозволяє вести точний аналітичний облік і за відхиленнями фактичних затрат від нормативних контролювати загальну собівартість продукції Фактичний Збирається сума фактично понесених затрат Змішаний Прямі затрати обліковують за фактичними даними, а накладні за середнім коефіцієнтом розподілу директкостинг стандарткостинг поглинутих затрат Затрати поділяються щодо обсягу виробництва на постійні та змінні, а до собівартості виробленої продукції включаються тільки змінні виробничі затрати. Застосовується на підприємствах залізничного транспорту, у масложировому виробництві Планові затрати обліковуються на підставі системи існуючих стандартів. Аналітичний облік затрат за об'єктами не передбачається. має західне походження Загальні виробничі затрати відносяться на собівартість виробленої продукції та пропорційно розподіляються між реалізованою продукцією і продукцією, яка поки що перебуває на складі підприємства Кожен з ів має цілу низку як переваг, так і недоліків, тому кожне підприємство повинно самостійно підходити до вибору у обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, який найбільш повно задовольняв би функціонування підприємства. Підсумок, виклад власного бачення Факторами, що спонукають до вибору того, чи іншого у обліку витрат є: - організаційна структура управління виробництвом; - тип виробництва, його складність, характер технологічного процесу; - номенклатура продукції, що випускається; - тривалість виробничого циклу; - наявність незавершеного виробництва. Враховуючи дані фактори, підприємство обирає найоптимальніший, специфіка та особливості якого відображаються в послідовності процесів обліку витрат виробництва та формування собівартості готової продукції. Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином и обліку витрат на виробництво
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks