Metode i Strategii Didactice

Description
metode didactice

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Metode şi strategii didactice interactive1. Mozaicul Este o metodă de învăţare care se bazează,  pe distribuirea sarcinilor deînvăţare unor grupuri de elevi astfel ca in urma colaborării fiecare elev să aibăîntreaga schemă de învăţare. învăţarea diferenţiată se bazează pe ideea că uniielevi pot cunoaşte mai bine anumite aspecte ale conţinutului (specializare), dar că toţi elevii au aceleaşi cunoştinţe generale despre întregul subiect. Numărarea elevilor şi împărţirea lor pe grupe după un algoritm specific este foarteimportantă. Elevii vor fi grupaţi în  grupuri iniţiale de c!te  elevi,fiecărui elev din grup atribuindu se c!te un număr de la # la . # $ %  # $ % # $ % # $ % grupiniţial &grupiniţial 'grupiniţial grup iniţial*e+tul ce urmează a fi studiat se împarte în prealabil în  părţi dedimensiuni şi grade de dificultate similare. rmează reaşezarea elevilor în sală- toţielevii cu numărul # vor forma un grup de e+perţi, acelaşi lucru se înt!mplă pentru elevii cu celelalte numere obţin!ndu se astfel patru grupuri dee+perţi- # # # # $ $ $ $ % % % %    grupe+perti #grupe+perti $grupe+perti %grupe+perti Elevii din grupurile de e+perţi au sarcina de a învăţa c!t mai bine parteadin materialul de studiu care le a fost atribuită pentru a o preda colegilor lor dingrupurile iniţiale. entru aceasta elevii vor discuta problemele şi informaţiile celemai importante şi se vor g!ndi la o modalitate de a le prezenta, de a preda, partea pregătită de ei colegilor din grupul iniţial. rofesorul poate interveni ca moderator şi facilitator oferind consultanţă elevilor c!nd aceştia a/ung în momente de impas.upă îndeplinirea sarcinilor de lucru din fiecare grup de e+perţi elevii specializaţifiecare într o anumită parte a lecţiei revin în grupurile iniţiale şi predau colegilor lor partea pregătită cu ceilalţi e+perţi. în fiecare grup iniţial vom avea  elevispecializaţi fiecare într o parte diferită a lecţiei şi fiecare dintre aceştia va preda partealui. &stfel fiecărui elev îi revine responsabilitatea predării şi învăţării de la colegi. grup iniţial Agrup iniţial Bgrup iniţial C grup iniţial D Este foarte important ca evaluarea sau verificarea să se facă din întregulcunoştinţelor acoperind toate părţile lecţiei. &stfel toţi elevii vor fi stimulaţi să înveţetoate părţile lecţiei predate de colegii lor. 1.Explicaţi colegilor metoda propusă;.Aduceţi exemplu! n ce context aţi putea utiliza metoda descrisă la lectia promovată de D#$%ră&.Care sunt avanta'ele şi dezavanta'ele acestei metode. #  #ariante ale metodelor tip Mozaic upă cum s a văzut mozaicul de referinţă se bazează pe împărţirea fizică a te+tului de studiu în patru părţi similare ca   lungime şi ca grad de dificultate saugăsirea unor te+te de studiu diferite care să respecte condiţiile anterioare. 0iecăruigrup de e+perţi îi revine aprofundarea şi predarea părţii care i a fost atribuită. 1altă variantă constă în împărţirea tematică a aceluiaşi te+t. 0iecărui grup de e+perţii se dau $ % întrebări după care e+perţii trebuie să le răspundă. artea pregătită şi predată de e+perţi va reprezenta deci o focalizare asupra unor aspecte sau probleme specifice ale aceluiaşi material de studiu. în grupurile iniţiale fiecareelev va citi tot te+tul iar apoi se va face regruparea în grupurile de e+perţi, ceilalţi paşi fiind similari cu cei ai mozaicului descris anterior. *rebuie avut în vederemodul de formulare ale celor $ % întrebări. Este indicat ca ele să corespundăunor nivele diferite ale ta+onomiei lui 'loom. 1.Explicaţi colegilor metoda propusă;.Aduceţi exemplu! n ce context aţi putea utiliza metoda descrisă la lectia promovată de D#$%ră&.Care sunt avanta'ele şi dezavanta'ele acestei metode. $  . CA(E)EA*A   Este o metodă asemănătoare cu 2ozaicul, dar diferă mai ales din punct devedere al scopului pentru care este concepută, dacă mozaicul are ca scop de bazădivizarea sarcinilor şi predare reciprocă, cafeneaua pastrează divizarea sarcinilor dar urmarind realizarea unor produse printr un schimb reciproc de idei sau de informaţii.2etoda este eficientă atunci c!nd dorim ca fiecare grupă să realizeze un produs caresă integreze si ideile sau sugestiile colegilor lor. Elevii clasei se împart în %  grupe av!nd un numar egal de membrii (minim  înfiecare grupă). 0iecare grupă primeşte anumite sarcini de realizat. 3arcinile pot fitoate aceleaşi sau pot fi diferite. 4rupele pot primi şi fişe de lucru care să conţinasarcinile de lucru. 5n prima etapa fiecare grupă îsi realizează sarcinile primite de la profesor sau dinfişele de lucru. upă terminarea sarcinilor (care se pot concretiza într un afişconţinand ideile principale), grupele îşi deleagă fiecare c!te un reprezentant (denumitvizitator pentru ca să se deplaseze în vizită la o altă grupă) care se va aseza la meselecelelaltor grupe- 4rupa 5 trimite c!te un reprezentant la 4rupa 55, 555 şi 56 4rupa 55 trimite c!te un reprezentant la 4rupa 5, 555 şi 56 4rupa 555 trimite c!te un reprezentant la 4rupa 5, 55 şi 56 4rupa 56 trimite c!te un reprezentant la 4rupa 5, 55 şi 555 2embri rămaşi, adica cei care nu se deplasează nicaieri (gazdele), prezinta produsele pe care le au realizat p!na în momentul respectiv. 6izitatorii reţin aspectelecele mai importante şi pun întrebări lamuritoare (nu prezintă ce au realizat în grupelelor). 6izitatorii revin în grupele lor şi în funcţie de informaţiile primite de la colegii dincelelalte grupe, îşi perfectionează şi dezvoltă materialul. 5n final fiecare grupă îşi poate prezenta produsul sau acestea pot fi afisateutilizandu se metoda Turul Galeriei. 1.Explicaţi colegilor metoda propusă;.Aduceţi exemplu! n ce context aţi putea utiliza metoda descrisă la lectia promovată de D#$%ră&.Care sunt avanta'ele şi dezavanta'ele acestei metode. %  &. +urul galeriei  Este o metoda de învăţare prin colaborare care poate fi utilizată la finalul uneiactivităţi care se bazează pe crearea unui produs.#. Elevii lucreaza în grupuri şi reprezintă munca lor pe foaie de format mare subforma unui afiş. rodusul poate fi o diagramă, o schemă, o reprezentare simbolică(printr un desen sau o caricatură), etapele esenţiale surprinse în propoziţii scurte, etc..$. Elevii vor face o scurtă prezentare în faţa întregii clase a proiectului lor e+plic!ndsemnificaţia afişului şi raspunz!nd la eventuate întrebari.%. &poi elevii vor e+pune afişele pe pereţi aleg!nd locurile care li se par cele maifavorabile. 7!nga fiecare afiş se va lipi o foaie goală pe care se poate scrie cumarchere sau creioane colorate.. rofesorul va solicita grupurile de elevi să se oprească în fata fiecarui afiş, să ldiscute şi să noteze pe foia albă ane+ată comentariile, sugestiile şi întrebarile lor.&ceasta activitate poate fi comparată cu un tur al galeriei de afise.8. 5n final elevii revin la produsele lor, le compară cu celalalte şi citesc comentariilefacute de colegii lor în foile ane+ate. 3e poate continua cu un răspuns al grupului lacomentariile şi întrebarile din ane+e. 1.Explicaţi colegilor metoda propusă;.Aduceţi exemplu! n ce context aţi putea utiliza metoda descrisă la lectia promovată de D#$%ră&.Care sunt avanta'ele şi dezavanta'ele acestei metode. 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks