Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě

Description
This study concerns an interdisciplinary analysis and interpretation of those mental maps created by pupils of an elementary school in the village of Yawan. This village is found in the province of Morobe in Papua New Guinea. The introduction

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 19 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   5 Kartografické listy, 2011, 19 __________________________________________________________________________________________________ Jan D. BLÁHA, Martin SOUKUP, Michaela BALCEROVÁ   MENTÁLNÍ MAPY OBYVATEL VESNICE YAWAN V INTERDISCIPLINÁRNÍ PERSPEKTIV Ě   Bláha, J. D., Soukup, M., Balcerová, M.: Mental maps by the inhabitants of the village Yawan from an interdisciplinary perspective. Kartografické listy 2011, 19, 9 figs., 1 tab., 21 refs.  Abstract:  This study concerns an interdisciplinary analysis and interpretation of those mental maps created by pupils of an elementary school in the village of Yawan. This village is found in the province of Morobe in Papua New Guinea. The introduction provides an explanation of the context for the creation of these maps, i.e. a broader anthropological investigation in the village during the summer of 2009. As this study has an interdisciplinary character, the authors attempt to perform a comprehensive analysis of the maps. The cartographical focus of the study concerns map language, style, content, and other approaches to map composition, including in some cases its accuracy in terms of comparison with a photograph of the corresponding village. From an anthropological point of view, the goal is to contextualize mental maps within the eth-nographic community of Yawan. Finally, the psychological analysis and interpretation of these mental maps focuses on them primarily as creative artefacts with regard to the use of drawing materials, colours and shapes in the drawing of maps. Keywords:  mental maps, anthropology, psychology, culture, Papua-New Guinea, Melanesia Úvod Oblast Yawanu je relativn ě  odlehlá č ást Papuy-Nové Guineje. Nachází se ve Finisterre Range v provincii Morobe. Oblast Yawanu zahrnuje p ě t vesnic, Kotet, Toveth, Mup, Worin a stejno- jmenný Yawan (obr. 1). Yawan je sou č ástí chrán ě né oblasti YUS, která je první chrán ě nou oblastí na Papui v ů bec a která byla založena v roce 2009. Její název je zkratkou iniciál hlavních ř  ek Yop-no, Uruwa a Som, které oblastí protékají (Montgomery a Nic, 2006, West, 2006). Yawan je sou- č ástí jazykové rodiny Yup. Lidé v oblasti Yawan jsou subsisten č n ě  závislí p ř  edevším na svých zahrádkách, kde p ě stují zejména jamy a taro. Krom ě  toho chovají prasata a kasuáry. Tradi č n ě  dopl ň ovali sv ů  j jídelní  č ek sb ě rem a lovem, ale v souvislosti s otev ř  ením chrán ě né oblasti se lovu vzdali. Sociální struktura je založena na patrilineárních klanech a uplat ň ovaném patrilokálním pravidlu. D ů ležitou roli zastávají ovšem také strýcové z mat č iny strany, kte ř  í rozhodují ve všech významných událostech rodinného života. V oblasti operují dv ě  církve, a to Luteráni a Adventisté sedmého dne, ale dosud jsou živé n ě které prvky p ů vodních náboženských p ř  edstav. Obecn ě  lze konstatovat, že oblast Yawanu p ř  edstavuje jednu kulturu s drobnými rozdíly n ě kterých kulturních prvk ů , jako jsou nap ř  íklad užívané vzory na tradi č ních od ě vech. Yawan je typickou kulturou v této č ásti Nové Guineje. M. Soukup, který v Yawanu v roce 2009 uskute č nil antropologickou sondu, získal sérii men-tálních map. Jejich autory jsou žáci základní školy v Yawanu, kte ř  í pocházejí ze všech výše uve-dených vesnic. _____________________ RNDr. Jan D. BLÁHA, Univerzita J. E. Purkyn ě  v Ústí nad Labem, P ř  írodov ě decká fakulta, Katedra geogra-fie, Č eské Mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem; Univerzita Karlova v Praze, P ř  írodov ě decká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Č eská republika, e-mail: jd@jackdaniel.cz PhDr. Martin SOUKUP, Ph.D., Mgr. Michaela BALCEROVÁ, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie), Celetná 20, 116 42 Praha 1, Č eská republika, e-mail: mar-tin@orloj.cz, Misha.Balcerova@seznam.cz   6 Jednou výjimkou je žák ze vzdálené vesnice Teptep. Ten se do Yawanu p ř  est ě hoval spole č n ě  s jedním z místních u č itel ů , který rovn ě ž pocházel z Teptepu. V ě kové rozmezí žák ů  bylo od devíti do dvaceti p ě ti let. Bylo získáno celkem 13 map. Do výb ě ru ukázek se dostaly jen č ty ř  i mapy a celkem šest vý ř  ez ů  ze sedmi dalších. Mapy vznikly v rámci širšího výzkumu, na kterém se stu-denti této školy podíleli. Jeho podstatou bylo zkoumat  zp ů soby   vizualizace lokální kultury  mladou generací v Yawanu. Z antropologického hlediska lze následující interpretace mentálních map cha-rakterizovat jako aplikaci etického p ř  ístupu (od angl.  phonetic ). Dlužno zd ů raznit, že tento antro-pologický koncept nemá nic spole č ného s etikou jako soustavou mravních norem, ani nespadá do oblasti zájmu etiky jako samostatné filozofické disciplíny. Jedná se o specifický gnozeologický p ř  ístup v antropologii. Etický p ř  ístup se na rozdíl od emického (od angl.  phonemic ) zam ěř  uje na výzkum kultury prost ř  ednictvím p ř  edem p ř  ipravených koncept ů . Naopak p ř  i emickém p ř  ístupu antropolog interpretuje zkoumanou kulturu prost ř  ednictvím nativních koncept ů . V následující antropologické, kartografické a psychologické interpretaci se k nativní perspektiv ě  nep ř  ihlíží. Jedná se tedy o typickou ukázku etického p ř  ístupu. Obr. 1 Pohled na vesnici Yawan 1. Mentální mapy z antropologické perspektivy Obecn ě  lze konstatovat, že všechny získané mentální mapy zobrazují kombinaci tradi č ních a sou č asných kulturních prvk ů , nebo jev ů . Z tohoto hlediska je zjevné, že auto ř  i v t ě chto vizuali-zacích zaznamenali nikoli tradi č ní kulturu, ale její aktuální stav, nebo probíhající kulturní zm ě ny. Zjevné je to u zobrazení dom ů . Na jednotlivých mapách auto ř  i ztvárnili celkem č ty ř  i r ů zné typy dom ů . Dva z nich se v dané lokalit ě  v ů bec nevyskytují (obr. 2). Typ domu z pravého vý ř  ezu na obr. 2 vpravo jen vzdálen ě  p ř  ipomíná ty, které lidé staví v relativn ě  vzdálené lokalit ě  Teptep. Zato typ domu z levého vý ř  ezu na obr. 2, který se také v dané lokalit ě  nevyskytuje, tvarem jednozna č n ě  odpovídá dom ů m v oblasti Teptepu. Dlužno dodat, že autorem této mentální mapy ovšem není mladý muž, který z oblasti Teptepu pocházel. D ů m z levého vý ř  ezu na obr. 2 p ř  ipomíná také velké domy, které stav ě ly kmeny v pob ř  ežních oblastech v okolí Madangu. Tyto domy nelze v sou č as-nosti již tém ěř   v ů bec spat ř  it. Není sice možné vylou č it, že se podobné domy v minulosti v Yawanu   7 stav ě ly, ale i pak by se nabízela otázka, kde získal autor p ř  edstavu o architektu ř  e tohoto typu. Bez zajímavosti není ani skute č nost, že se na mapách objevují domy, které nestojí na pilí  ř  ích, což je charakteristický rys architektury nejen v této oblasti, ale také na ř  ad ě  dalších míst Papuy. Obr. 2 Dva vý ř  ezy mentálních map v ě nované typ ů m dom ů   Do tvorby map zasáhly i aktuální události, které se odehrávaly v oblasti Yawanu. Sv ě d č í o tom kostel, který se objevil hned na n ě kolika mapách (obr. 3). V oblasti Yawanu v dob ě  výzkumu žádný kostel nestál. Komunita v Yawanu prožívala celá desetiletí náboženské schizma, které do ní vnesl spor mezi adventisty a luterány. Spor se rozho ř  el již v 50. letech 20. sto letí, kdy si p ů sobení v Yawanu nárokovaly výše uvedené denominace. V pr ů b ě hu dlouhotrvajícího náboženského roz-kolu mimo jiné lehl místní kostel popelem, a tak se po dlouhou dobu nedostávalo místním lidem p ř  íslušných k ř  es ť anských služeb v kostele. Náboženské schizma zhoršovalo sociální klima v komunit ě  a narušovalo spolupráci mezi jejími p ř  íslušníky. V dob ě  výzkumu docházelo v Yawanu k pokusu o usmí  ř  ení, v jehož rámci obyvatelé položili základy nového kostela ve vesni-ci Kotet. Tato událost zam ě stnala obyvatele všech výše uvedených vesnic a trvala celkem t ř  i dny. Tvorba mentálních map probíhala jen dva dny po t ě chto událostech. Je zajímavé, že auto ř  i mentál-ních map (nap ř  . obr. 3) zanesli do svých výtvor ů  neexistující kostel, „jako kdyby již stál“. Mentální mapa na obr. 4 poskytuje celkový pohled na vesnici Yawan, a to se zobrazením per-spektivy. Ze stejného místa lze vesnici skute č n ě  spat ř  it (srov. fotografie na obr. 1). Toto ztvárn ě ní nabízí jeden zajímavý detail, který vypovídá o sou č asné Papui-Nové Guineji. V centru mapy jsou domy základní školy a vpravo nad nimi obytné domy p ř  id ě lené u č itel ů m. Domy, které pat ř  í jed-notlivým t ř  ídám, jsou pe č liv ě  popsány (Grade 3–8, autor up ř  esnil, že dochází do 7. t ř  ídy). Martin Soukup uskute č nil v jiné oblasti Papuy-Nové Guineje (ve m ě st ě  Madang) hloubkové rozhovory na téma tradic, hodnot a postoj ů  k probíhajícím sociokulturním zm ě nám. Z hloubkových rozhovor ů  vyplynulo, že místní obyvatelé p ř  ipisují vysokou hodnotu vzd ě lání. Od svých vlastních d ě tí o č ekávají, že získají vzd ě lání, aby si mohly zabezpe č it dobré zam ě stnání a zajistit tak budoucnost. Na samotné mentální map ě  na obrázku 4 je zajímavá ješt ě  skute č nost, že nezobrazuje všechny obytné č ásti vesnice Yawan. Významná obytná č ást vesnice se ve skute č nosti nachází vpravo naho ř  e za domy u č itel ů . Na map ě  zachycená obytná č ást vesnice zahrnuje nejen vlastní d ů m autora, jak vyplývá z popisku, ale zahrnuje také sídlo Trees Kangaroo Conservation Program. Toto sídlo má zásadní podíl na založení chrán ě né oblasti YUS. Autor ovšem neopat ř  il domy popisky. Z toho lze odvodit, že tento ekologicky orientovaný program neznamená pro autora dominantní sou č ást každodenního života. Do centra pozornosti autora se dostala p ř  edevším pro-vozní č ást vesnice – p ř  istávací dráha (airstrip), škola, domy u č itel ů  a fotbalové h ř  išt ě . Ty p ř  edsta-vují sociální centrum nejen vesnice Yawan, ale celé oblasti. Airstrip je jediným spojením s okolním sv ě tem. Stabilní spoje zajiš ť ovala zejména letecká spole č nost Kiunga Aviation, která dvakrát v týdnu zabezpe č ovala kontakt s m ě stem Lae.   8 Obr. 3 Mentální mapa se centrálním zájmovým objektem v podob ě  kostela Obr. 4 Mentální mapa podobná „klasické“ pohledové map ě     9 Fotbalové h ř  išt ě  neslouží pouze pro po ř  ádání sportovních her. Funguje také jako shromaždišt ě  p ř  i velkých lokálních událostech, jakou se stalo nap ř  íklad výše popsané usmi ř  ování mezi znesvá- ř  enými k ř  es ť anskými denominacemi. Na fotbalové h ř  išt ě  také každé ráno nastoupí žáci základní školy, aby zde spole č n ě  zazpívali státní hymnu p ř  ed státní vlajkou a vlajkou provincie Morobe. Vlajku nezapomn ě l autor mapy na obr. 4 ztvárnit. Nemén ě  zajímavým prvkem, který je na mentální map ě  zachycen, jsou toalety (obr. 5). Autor  jim p ř  i ř  adil i samostatný mapový znak. Vym ě šování je obecn ě  na Papui citlivé sociální téma. Je s podivem, že se toalety v ů bec na n ě  jaké mentální map ě  objevily. Informáto ř  i z Yawanu Martinu Soukupovi sd ě lili, že se o č ekává, že lidé budou chodit na toalety v tajnosti. Nikdo by je nem ě l p ř  i vym ě šování p ř  istihnout. Pokud taková situace nastane, chápe se to jako neomalenost na stran ě  vym ě šujícího, který by se m ě l omluvit tomu, kdo jej spat ř  il. Obyvatelé Papuy obecn ě  jsou motivo-váni ke skrývání vym ě šování a exkrement ů . D ů vodem je strach z kouzelník ů , kte ř  í je mohou pou-žít pro své ú č ely. I proto se budují hluboké latríny, nebo ť  se tím efektivn ě  zabrání, aby mohl kou-zelník získat materiál pro kouzelnické praktiky (Lindenbaum, 1979: 67–68). Obr. 5 Zákres toalet na okraji vesnice v mentální map ě   2. Mentální mapy z kartografické perspektivy Již z výše uvedené č ásti je patrné, že mentální mapy, které podle n ě kterých autor ů  p ř  edzna-menaly klasické mapy (Liodt in Nižnanský, 1994), mohou být významnou pom ů ckou v rámci studia kultury, resp. v rámci mezikulturního výzkumu (Bláha, 2010). V této č ásti jsou získané mentální mapy posouzeny z hlediska kartografie. Pozornost je zam ěř  ena na studium mapového  jazyka, resp. mapových styl ů  v mapách obsažených, na obsahovou analýzu a na ř  ešení kompozice map v č etn ě  základních kompozi č ních prvk ů . Provedena je i komparace po ř  ízených fotografických snímk ů  s mentálními mapami s cílem posoudit p ř  esnost t ě chto map. Mapy č i spíše obrazy vesnice (podle Lynchova pojmu „image of the city“) vykazují obecn ě  vliv západní kultury, nebo ť  se v nich projevuje znalost konven č ního mapového jazyka (d ů kazem  je používání zaužívaných vyjad ř  ovacích prost ř  edk ů ), dále pak p ř  ítomnost typických kompozi č ních prvk ů  mapy, jakými jsou titul, legenda č i rám. A č koliv práv ě  rámování mentální mapy není u p ř  íslušník ů  naší kultury p ř  íliš obvyklé, nebo ť  jako pomyslný rám jim slouží hrana listu papíru. V ě tšina posuzovaných map však obsahuje slabší č i siln ě  jší rám mapy, č asto se objevuje i titul „Map of my village“. To lze srovnat s výše uvedeným „image of the city“. Lze z toho usoudit, že sami auto ř  i svá díla vnímají jako mapy, nikoli jako obrazy, a č koliv my je tak vnímat nemusíme. Zhruba na polovin ě  výtvor ů  se objevuje legenda s ozna č ením „key“ a vysv ě tlením významu použitých mapových znak ů  (obr. 6). Z toho lze usuzovat ur č itou pot ř  ebu p ř  íslušník ů  této nezápadní kultury spojovat mentální mapu s klasickou mapou v podob ě , v jaké ji m ě li již možnost poznat.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks