''Menonove Tužaljke Za Diotimom''

Description
Helderlin

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 1 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  ''  Menonove tužaljke za Diotimom '' : 1.- prvotno stanje  –     pesnikov duh koji bludi, traži čeznutljivo; čežnja za ljubavlju, ali i za ljubavlju prema ženi i prema onom iz 9.strofe. Ispitao je svežinu visova, posetio je sve zasenke i izvore, ''  zabludi duh uvis pa  sađe '' (- trenutačnost nadahnuća), ''  počinak moli '' od jalove potrage  –   sledi razvijena metafora sa ranjenom zverkom koja beži u tamu (sklanja se od svetlosti sunca, nespokojan je), '' nejasnom jadikovkom goni je okolo trn. / Niti joj topla svetlos t pomaže, ni hlad noćni /.../ a krv joj prevrelu ni jedan zefir ne stiša /.../ i niko da mi  sa veđa skine žalosni san ''  –    upitanost. U stanju nemira, a ipak neosetnosti, složeno osećanje sna –   smrti  –    nepokretnosti, koja je nedostatak višeg života.  2.-  pesnik konstatuje rezignaciju, već pomiren sa stanjem koje su mu doneli '' bogovi smrti '', koji čoveka  pobeđenog čvrsto drže u vlasti. Kad su ga, zli, povukli u groznu noć (dole), oni su mu ostavili ne -izbor : da zaboravi dobrobit i da nemo usne  –   stanje  potpune letargije. Ali, čoveku je data nada : ''  Pa ipak ti sa nadom izvire zvuk iz grudi ''  –    duša koja teži, čezne, nenaviknuta je na stanje prividne smrti, prinudnog sna. Iz nade izranja slutnja koja dovodi do '' blaženstva usred bola ''. 3.- obrt  –   odjednom pozdravlja : '' Svetlosti ljubavi! / Zlatna zar i mrtvima sijaš? ''  –   pesnik prvi put  priziva one svetle i svete stvari, osećanja, životnost –    sve što ponovo zaziva (oproštajno) u 9.strofi. U 3. i 9.strofi priziva se sublimirano sve ono za čim pesnik čezne. Razliku u odnosu na 9.strofu čine stihovi o čovekovoj prolaznosti : ''  Proleća prolaze zbilja, godina istisne drugu, / u meni i u bici, tako gore protutnji vreme / nad smrtnikovom glavom ''  –    simbolizuje se da je vreme udaljeno iznad čoveka; '' ali ne i pred blaženim okom ''  –    koji ni ne znaju za vremenitost. Njima se približavaju bivajući blaženi : '' i zaljubljenima drukčiji dan  je život na dar  ''. Sve to sjedinjuje sa u završni distih –   sve u Jednom : ''  Jer svi ti dani i sve te godine zvazdane behu, / Diotima, sa nama prisno i zanavek u jedinstvu ''. 4.- ova strofa, kao i većina Helderlinovih, sadrži unutrašnju dijalektiku. Helderlin je uglavnom koristi i kao kompoziciono sredstvo i kao idejni momenat. Pesnik se poistovećuje sa zaljubljenima u  prethodnoj strofi, što ovde nastavlja kao odnos sa Diotimom : '' ali mi, zadovoljni u družbi, ko labudi zaljubljeni / uz jezero na  počinku, il kad ih ljulja val  ''  –    idilični prizori. Čak i uz pretnju hladnog severca, '' koji tužljke sprema, / i s grana  pa dalo lišće i vetrom letela kiša ''  –    hladnoća jeseni, umiranje; ''  spokojno smešimo se, sa svojim bogom u čuvstvu ''  –    ništa ne može da poremeti zaljubljenost, ljubav i spokoj, bog stoji uz to. ''U razgovoru prisnom, u  jednoj pesmi duše ''  –   simbol jednog, celovitog, je čest kod Helderlina. Sledi stih koji sublimno iznosi Helderlinovo shvatanje ljubavi : ''  sasvim smireni sobom, detinje radosno sami ''  –   odmah sledi potpuni obrt i  ponovno vraćanje stvarnosti kao iz neke maštarije i zanesenosti čula : ''  Al p ust mi je sad dom i oči su mi moje / uzeli ''  –    tek sada saznajemo o njegovoj žali za izgubljenom konkretnom ljubavi, pesnik to sada konkretizuje u stihu '' i sa njome ja izgubih sebe. / Stog bludim i ko seni živeti moram, a sve se / ostalo dugo već meni či ni da nema smisla ''  –     potpuno ugušenje u bolu, dugo već živi život nalik na senku, na smrt –   to je besmisao. 5.- opet uspon želja u pesmi : ''  Da slavim hteo bih; ali šta? I s drugima da pevam, / ali u toj samoći sve božansko mi manjka ''  –   govori o gubitku nečeg što je pesnik imao prvo kao dete, a onda kao zaljubljenik, jer samo onda čoveku božansko ne manjka. Nastavak strofe je očajanje koje oseća jer dva puta ponavlja : '' To je, to  je moj nedostatak, znam, zato mi kletva / tetive bogalji, baca natrag na m oj početak  ''  –   doba trajanja. Pesnik je otuđen od sveg prirodnog, bogom stvorenog; sve mu je tuđe, i ptice i sunce i mesec –    najdublji očaj samoće i otuđenosti izražavaju stihovi : '' bezosećajno vazdan da sedim, i nem kao deca, / tek suza katkad hladno da kradom krene okom ''. Završni stihovi stavljaju konačan pečat na subjektivno osećanje sebe i sveta ''  Ah, i ništavno, prazno ko zid zatvorski nebo / ko teret što me svija visi mi iznad glave !''. Stihovi govore o potpunoj  slomljenosti - Helderlin upotre  bljava nebo, nekad simbol opštenja sa nebesnicima preko zvezda i nebesnih  pojava, a koje sada postaje zatvorska tavanica koja se nadnosi teško i teretno (nemoguće mu je da kroz tu tamnicu dođe u dodir sa božanskim).  6.-  prvi stihovi govore o žalu za mladosti; očajnička zapitanost : ''  Pa da l' će ikad / molitve da se vrate?  Ima li staze natrag  ?''. Kao mogući odgovor odmah potom sledi metafora slika hrišćanskog otkrovenja (zazivanje u večni život i mladost) - zar će i on zajedno sa onima koji bezbožni i ne mi snivaju pod zemljom dok  jednom '' čuda jednoga moć ih, utonule, ne sklone / povratku, opet tlom da zazelenim hode. / Sveti dah struji božanski kroz sveti obris / kad svečanost sa nadahnjuje, i plime ljubavi vrve, / i napojena nebom životna šumi reka / kad u dubini zatutnji ...''  –    sjajni stihovi nagoveštaja ponovnog života. Stoji, međutim, ona nestrpljivost koju pesnik oseća i pita se - Zar tek tada ko svi drugi, on koji tako voli? 7.-  pesnik kao da počinje da se raduje toj slici iz prethodne strofe, zaziva sećanje na Diotimu i to u njemu izaziva radost  –   radost stihova : ''  Ali o ti... vedri duše čuvaru ''. Stihovi sadrže jezgro tužaljke, odn. najtemeljnije i najsnažnije nose u sebi elegičan ton, fantastičan spoj sećanja i onog što je preostalo, nakon slutn  je i nagoveštaja budućeg. Na jedinstven način spajaju se i instance prošlog u sećanju na Diotimu, onog što je ona značila (božansko dete, duh čuvar), i nespokoj i tegoba sadašnjeg koji ponovo odnose prevagu u poslednjim stihovima. 8.-  ponovo se obaraća nj oj, ''  junakinji '', koju njena svetlost podržava u svetlosti, ona je sa božanskim stvorenjima i Otac joj šalje uspavanke. (Pesnik je u stvari smešta, pridajući joj konačne, apsolutne atribute). Potvrđuje je i ona je potvrda, svedočenje o onom što je ona sa ma, svetlost koja i njega i druge obasjava u njihovoj tami. '' Ti mi svedočiš, kažeš da ja drugima opet / kazujem isto ''  –   pesnik u ulozi prenosioca, medijuma, odn. donosioca dobre vesti  –   ''  jer ni drugi to ne veruju, / da od brige i od srdžbe besmrtnija j e radost / i zlatni dan da dnevno ostaje još na kraju ''. Ona donosi klicu verovanja u radost koja treba da dođe iz 4.strofe.  9.- upravo zbog te dobre vesti koja je preko nje došla do nebesnika : ''  Zato ću, nebesnici, da vam hvalim, i najzad / dahnuće opet    molitva pevača iz lakih grudi. / I kao kad sam s njome na sunčanom stajao visu / životno bog mi jedan iznutra zbori iz hrama ''. Nakon ovog pesnik konačno kliče životu kao da se trgao iz svog elegijskog tona i raspoloženja i setio se da je živ, sumira ideje i nagoveštaje, i poziva u Grčku (bogovi se vraćaju) : ''  Pa hoću da živim! Već se zeleni! Kao sa svete / lire, sa srebrnih brda Apolonovih zvoni zov! / Dođi!  Ko san to beše! Već su krvava krila zaceljena, i nade sve podmlađene žive. / Veliko naći mnogo    je; mnogo još opstaje '' (- ima još dosta dok se ne stigne do božanskog) '' ko je / ljubio tako, sledi, jer mora, do bogova put  .''  –   smisao cele pesme : onaj ko tako voli -  preko želje, čežnje, nade, sledi do bogova put. + Diotima (po D.Stojanoviću) –    ovaploćenje lepote u apsolutnom smislu, savršene lepote. Menon  –   o duši. = Dušine tužaljke  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks