МЕНЕДЖМЕНТ. Міністерство транспорту та зв язку України Державна адміністрація зв язку Одеська національна академія зв язку ім. О.С. - PDF

Description
Міністерство транспорту та зв язку України Державна адміністрація зв язку Одеська національна академія зв язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу МЕНЕДЖМЕНТ ЧАСТИНА 2 Методичні вказівки

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 20 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство транспорту та зв язку України Державна адміністрація зв язку Одеська національна академія зв язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу МЕНЕДЖМЕНТ ЧАСТИНА 2 Методичні вказівки до практичних занять Автоматизація та комп ютерно-інтегровані технології Одеса 2009 УДК План НМВ 2009 р. Богатирьов А.М. Менеджмент / Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Політова І.В. Одеса: О:АЗ ім.. О.С. Попова, с. ISBN Методичні вказівки до практичних занять містять плани практичних занять, перелік рекомендованої літератури, методичні вказівки щодо проведення занять, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу. Пропонується для студентів, що навчаються за напрямом Автоматизація та комп ютерно-інтегровані технології за всіма формами навчання. ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні методичної ради Академії. Протокол 6 від 10 лютого 2009 р. 2 ЗМІСТ ВСТУП Структура та зміст залікового модуля Структура залікового модуля Перелік знань та вмінь, які повинен здобути студент при вивченні попередніх дисциплін Тематичний план лекцій Теми практичних занять з модуля Вихідні знання та вміння з модуля Методичні вказівки з проведення практичних занять Практичне заняття за темою Організація та менеджмент Практичне заняття за темою Прийняття рішень Практичне заняття за темою Стратегія розвитку операторів Практичне заняття за темою Організаційна структура управління оператора зв язку Практичне заняття за темою Мотивація персоналу Практичне заняття за темою Комунікації в управлінні Практичне заняття за темою Форми влади та впливу Практичне заняття за темою Стилі управління Практичне заняття за темою 91 Управління інноваційним проектом. 3 4 ВСТУП Ринкові перетворення в галузі зв язку забезпечили появу значної кількості операторів та провайдерів, які поряд з ВАТ Укртелеком та УДППЗ Укрпошта пропонують споживачам різноманітні послуги зв язку. Для ринка послуг зв язку характерна жорстка конкуренція, що пояснюється не тільки значною кількістю суб єктів господарювання, присутніх на ринку, але й суттєвим впливом досягнень НТП у сфері інфокомунікацій на кожного з них. В цих умовах успішне функціонування та сталий розвиток підприємств зв язку значною мірою залежать від менеджменту, тобто від планування діяльності підприємства, організації діяльності окремих підрозділів, мотивації персоналу та контролю за його діями. Головна фігура в управлінні підприємством це фахівець, від знань, досвіду та вмінь якого залежить успішне тривале функціонування підприємства в конкурентному середовищі. Процес формування фахівців нової генерації включає поряд з професійною підготовкою вивчення теоретичних основ менеджменту, оволодіння практичними навичками, необхідними для сучасного професіонала та керівника. Саме це і визначає мету такої навчальної дисципліни, як Менеджмент для студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів або магістрів напряму Автоматизація та комп ютерноінтегровані технології. Допомогу в оволодінні теоретичними знаннями з дисципліни повинен надати навчальний посібник Основи менеджменту (автор Л.Д. Богатирьова, гриф Держкомзв язку та інформатизації надано в 2004 р.). Методичні вказівки з практичних занять призначені забезпечити опанування майбутніми фахівцями комплексом навичок та вмінь у сфері менеджменту, необхідних для успішного виконання функціональних обов язків на посадах професіоналів та керівників підприємств зв язку. Методичні вказівки корисні як для студентів в процесі вивчення дисципліни, так і для викладачів в процесі підготовки та проведення практичних занять у відповідності з навчальною програмою дисципліни Менеджмент Структура залікового модуля Лекції Заняття Самостійна Заліковий модуль пп. (год.) практ. лаб. робота Модуль: Менеджмент Навчальний час: лк 44 г., пр 22 г., СРС 69 г., кредитів ECTS 3,5 1 Теоретичні основи менеджменту 2 Функції менеджменту Організаційна поведінка Основи інноваційного менеджменту Разом, год Індивідуальна робота Зміст змістових модулів (лекційні години) 1. Теоретичні основи менеджменту Визначається поняття Організації та розкривається її характеристика. Розглядаються ролі та функції менеджера в організації, різні напрями та школи менеджменту. Розкривається сутність процесного підходу в менеджменті та процес прийняття управлінських рішень. 2. Функції менеджменту Розглядається зміст та методи стратегічного планування. Розкриваються питання організації управління підприємством. Розглядаються теорії мотивації. Розкривається процес контролю. 3. Організаційна поведінка Розглядаються ролі та види комунікацій в менеджменті. Характеризуються форми влади, способи впливу на підлеглих, стилі керівництва. Розглядаються питання кар єри менеджера та підвищення ефективності його праці. 4. Основи інноваційного менеджменту Розглядається інноваційна стратегія підприємства. Розкривається процес управління інноваційною діяльністю підприємства Перелік знань та вмінь, які повинен здобути студент при вивченні попередніх дисциплін Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва Модуль 1 Основи підприємництва пп. Зміст знань Шифр 1 Сутність інноваційного процесу та інноваційна функція підприємця ЗН.4 2 Визначення бізнес-плану. Зміст бізнес-плану ЗН.6 3 Складові життєвого циклу підприємця ЗН.10 Зміст умінь 1 Проводити ділові переговори УМ.1 Модуль 2 Основи менеджменту та маркетингу пп Зміст знань Шифр 1 Сутність, об єкт та суб єкт менеджменту ЗН.1 2 Основні методи управління ЗН.6 3 Складові зовнішнього середовища організації ЗН.9 4 Основні ознаки системного підходу ЗН.11 Зміст умінь 1 Визначати основні функції менеджменту УМ.2 2 Характеризувати зовнішнє оточення оператора зв язку УМ.5 5 1.3. Тематичний план лекцій тижня Л Е К Ц І Ї Теми та зміст двогодинної лекції, додатковий матеріал самостійного вивчення, розглядувані питання Модуль 1 Менеджмент Навчальний час: лк 44 г., пр 22 г., СРС 69 г., кредитів ECTS 3,5 1 Організація та менеджмент. Визначення організації, види організацій. Загальні характеристики організацій. Ресурси організацій. Розподіл праці, необхідність управління. Додатково: Виробнича структура оператору зв язку. Години лекцій Години самостійного вивчення Номери семінарів, практичних занять, колоквіумів, контрольних робіт Номери лабораторних робіт за темою Література за темою 1, c , с Ролі та функції менеджера. Ролі керівника. Управлінські функції. Рівні управління. Підприємницьке управління. Додатково: Управління, яке спрямовано на успіх , c , с Еволюція управлінської думки. Різні напрями у вивченні менеджменту. Школа наукового управління. Класична школа управління. Поведінковий підхід. Кількісний підхід. Системний підхід. Додатково: Кібернетика загальна теорія управління. 4 Процесний підхід до менеджменту. Сучасні концепції та технології управління. Ситуаційний підхід до управління. Види управління. Додатково: Управління на різних фазах життєвого циклу підприємств. 5 Прийняття управлінських рішень. Сутність, класифікація та підходи до прийняття рішень. Процес прийняття управлінських рішень. 6 Оптимізація управлінських рішень. Поведінкові фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. Умови, в яких приймають управлінські рішення. Моделі та методи оптимізації управлінських рішень. Додатково: Дослідження операцій , c , с , , c , с , , c , с , c , с 7 Планування як загальна функція менеджменту. Зміст функції планування. Види планування. Процес планування діяльності підприємства. Додатково: Принципи планування. 8 Стратегічне планування. Бачення, місія та стратегічні цілі підприємства. Стратегічний аналіз та конкурентоспроможність підприємства. Додатково: SWOT-аналіз. 9 Стратегічний комплекс підприємства. Базова стратегія підприємства. Конкурентні стратегії. Маркетингова та функціональна стратегії оператора зв язку. Планування реалізації стратегії комплексні програми та проект. 10 Організація взаємодії та повноваження. Делегування, відповідальність та повноваження. Лінійні та штабні повноваження. Типи адміністративного апарату. Стратегічні господарські центри, центри прибутку та центри витрат. 11 Організаційна структура підприємства. Лінійна, функціональна та лінійно-функціональна структури управління. Дивізіональна структура управління. Матрична структура управління. Додатково: Мережева структура управління. 12 Мотивація як загальна функція менеджменту. Сутність мотивації. Змістові теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації. Додатково: Матеріальне стимулювання праці. 13 Контроль як загальна функція менеджменту. Зміст та види контролю. Процес контролю. Поведінкові аспекти контролю. Вимоги щодо системи контролю. Додатково: Тотальний контроль якості. 14 Комунікації в управлінні. Види комунікацій. Комунікаційний процес. Міжособисті комунікації. Додатково: Організаційні комунікації. 15 Керівництво: влада та особистий вплив. Менеджмент управління та керівництво. Форми влади та способи впливу. Вплив через співпрацю , c , с , с , с , c , с , c , с , c , с , c , с , c , с , с , с , с Додатково: Харизматичні лідери та експерт. 16 Стилі керівництва. Поведінковий підхід щодо визначення стилю. Ситуаційні підходи. 17 Конфлікти та стреси. Види та причини конфліктів. Процес конфлікту. Управління конфліктом. 18 Кар єра менеджера та шляхи підвищення ефектності його праці. Самоменеджмент керівника. Постановка цілей та планування діяльності. АРМ менеджера. Додатково: Концепція Тайм-менеджер. 19 Основи інноваційного менеджменту. Місце та роль інновацій у системі господарювання. Інноваційний процес та інноваційний продукт. Види інновацій. 20 Інноваційна стратегія підприємства. Види інноваційних стратегій та їх місце у стратегічному комплексі підприємства. Підкріплююча та підривна стратегії розвитку підприємства. 21 Інноваційний проект як об єкт фінансування. Бізнес-план інноваційного проекту. Обґрунтування витрат та розрахунок інвестиційної привабливості проекту. Додатково: Ризики інноваційного проекту. 22 Управління інноваційним процесом підприємства. Планування інноваційної діяльності підприємства. Інноваційні програми та проекти. Організація проектної (робочої) групи. Додатково: Мережневе управління проектом , с , с , с , с , с. 11, , с , с , с Перелік літератури 1. Богатирьова Л.Д. Основи менеджменту: навчальний посібник / Л.Д. Богатирьова. `Од.: ОНАЗ, c. 2. Мескон М. Основы менеджмента / М. Маскон, М. Альберт, Ф. Хедоури; [пер. с англ.]. М.: Дело, c. 3. Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: підручник / О.І. Волков. `К.: ВД Професіонал, c. 1.4 Теми практичних занять з модуля практичного Тема практичного заняття заняття 1 Організація та менеджмент 2 Прийняття рішень 3 Стратегія розвитку операторів 4 Організаційна структура управління оператора зв язку 5 Мотивація персоналу 6 Комунікації в управлінні 7 Форми влади та впливу 8 Стилі керівництва 9 Управління інноваційним проектом 1.5. Вихідні знання та уміння пп Зміст знань Шифр 1 Визначення організації, їх види та характеристики ЗН.1 2 Визначення місії та загальних цілей підприємства ЗН.2 3 Визначення організаційної структури управління підприємства, її види ЗН.3 4 Сутності різних систем
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks