МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І.Б. Андренко ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (для

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Celebrities

Publish on:

Views: 23 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І.Б. Андренко ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа») Харків ХНАМГ 2010 Програма і робоча програма навчальної дисципліни Менеджмент готельноресторанного господарства (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа»). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І.Б. Андренко; Х.: ХНАМГ, с. Укладач: к.е.н., доц. Андренко Ірина Борисівна Рецензент: д.е.н., проф. І.М. Писаревський Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол 5 від 21 квітня 2010 р. 2 ЗМІСТ ВСТУП ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Мета, предмет і місце дисципліни Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Освітньо-кваліфікаційні вимоги Рекомендована основна навчальна література Анотація програми навчальної дисципліни РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кваліфікаційні вимоги до студентів у сфері гостинності Тематичний план навчальної дисципліни Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями Плани лекцій Плани практичних занять Індивідуальне завдання Самостійна робота студентів Контрольні запитання для самодіагностики Індивідуально-консультативна робота Методики активізації процесу навчання Система поточного і підсумкового контролю знань студентів Рекомендована література Нормативно-правові акти Основна література Додаткова література Ресурси мережі Інтернет ВСТУП Сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, але розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський ринок. Розвиток готельного комплексу України характеризується адаптацією реформованих підприємств цієї сфери до ринкового середовища, комплексним вирішенням актуальних проблем підвищення ефективності та конкурентоспроможності ринку готельних послуг, що почав поступово наближатись до світових стандартів. В сучасних умовах особливої актуальності набувають питання менеджменту сфери послуг в цілому, та її складової готельно-ресторанного господарства. Навчальна дисципліна «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» висвітлює теоретичний матеріал щодо сутності економічних явищ і процесів в індустрії гостинності України їх взаємозв язків, і розвиває у студентів практичні навички управління підприємствами готельноресторанного господарства. 4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Програма навчальної дисципліни Менеджмент готельно-ресторанного господарства розроблена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа» Мета, предмет і місце дисципліни Мета дисципліни полягає у обгрунтуванні теоретичних положень з організації готельно-ресторанного бізнесу та функціонування підприємств індустрії гостинності, управління підприємствами індустрії гостинності та формуванні практичних навичок використання цих знань для прийняття управлінських рішень щодо управління функціонуванням підприємствами індустрії гостинності і підвищення ефективності їх діяльності. Предмет вивчення дисципліни система складових менеджменту підприємств готельно-ресторанного господарства як процесу сучасного динамічного управління, особливості функціонування цих підприємств на ринку, тенденції їх розвитку та сучасний досвід управління. Місце дисципліни Менеджмент готельно-ресторанного господарства у структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено в табл Таблиця 1.1 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення цієї дисципліни Організація готельного господарства Організація ресторанного господарства Економіка підприємства фахівця Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну Маркетинг готельного і ресторанного господарства Устаткування закладів готельноресторанного господарства Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві Написання звітів з практики Виконання курсових робіт Виконання дипломних робіт 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Модуль 1. Менеджмент готельно-ресторанного господарства (6,0/216) (кредит/годин) Змістові модулі: Загальна характеристика менеджменту готельного господарства. Проблеми розвитку менеджменту вітчизняних підприємств готельного господарства. Особливості управління підприємствами готельного господарства. Форми управління господарською діяльністю в підприємствах готельного господарства. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємств готельного господарства. Проектування роботи на підприємствах готельного господарства. Організаційний менеджмент. Проектування та вдосконалення організаційних структур управління підприємств готельного господарства. Організація управління операційною системою на підприємствах готельного господарства. Управління виробничою інфраструктурою підприємств готельного господарства. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства. Нововведення як об єкт управління. Управління інноваційними процесами на підприємствах готельного господарства. Інвестиції в інноваційному менеджменті підприємств готельного господарства. Антикризовий менеджмент. Самоменеджмент. Ефективність управління підприємствами готельного господарства. Особливості управління підприємствами готельного господарства. Підприємство як соціальноекономічна система. Технологія процесу прийняття управлінських рішень. Організація комунікацій. Психологія міжособистих стосунків між мешканцями готелю і персоналом та запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Лідерство та стиль керівництва. Організація праці керівника підприємства. Основні принципи проектування роботи і організації в закладах ресторанного господарства. Створення підприємств з різними організаційноекономічними та організаційно-правовими ознаками. Кадрове забезпечення 6 закладів (підприємств) ресторанного господарства. Структура управління підприємством ресторанного господарства. Штатний розклад, функції, обовязки і відповідальність спеціалізованих відділів і керівників всіх рівнів. Розробка документації, що регламентує діяльність підприємства. Розробка та реалізація управлінських рішень в ресторанному господарстві. Управління виробничою підсистемою в закладах (підприємствах) ресторанного господарства. Дослідження і оцінювання ефективності виробничого процесу та організаційно-технічного рівня закладу (підприємства) ресторанного господарства. Прийняття управлінського рішення щодо вибору процесу виробництва, його раціоналізації та визначення потужності виробничої підсистеми закладу (підприємства) ресторанного господарства. Планування асортименту та обсягу випуску продукції у закладах (підприємствах) ресторанного господарства. Застосування виробничої системи «точно у строк». Системний аналіз і планування нового виробничого процесу. Склад керівників, фахівців, робітників у виробничій підсистемі, їх права та обовязки, вимоги до їх знань та умінь. Менеджмент системи забезпечення, її складові. Форми забезпечення ресурсами, їх надійність і конкурентоспроможність. Інформаційне забезпечення у ресторанному господарстві. Управління доставкою товарів у заклади (підприємства) ресторанного господарства. Управління виробничими запасами у закладах (підприємствах) ресторанного господарства. Управління організаційно-обслуговуючою системою в закладах ресторанного господарства. Розробка концепції та формату закладу (підприємства) ресторанного господарства. Маркетинговий та системний підхід до менеджменту обслуговування споживачів. Особливості формування мережі закладів ресторанного господарства за місцем роботи, навчання, лікування, у війську тобто на сегментах ринку, головна місія яких організація харчування з метою збереження здоров я і забезпечення працездатності основного контингенту споживачів. 7 Формування мережі ЗРГ в містах і селах, в курортній зоні, на транспорті, при готелях, у місцях відпочинку. Моделювання та управління організаційно-обслуговуючою підсистемою закладу (підприємства) ресторанного господарства; цільові установки та параметри управління її розвитком. Моделювання системи обслуговування різних контингентів споживачів за місцем роботи, навчання, лікування тощо залежно від основних видів діяльності. Моделювання системи обслуговування у загальнодоступних закладах ресторанного господарства, в готелях тощо. Склад працівників, фахівців, робітників, відповідальних за організацію обслуговування споживачів (гостей) в ЗРГ. Вимоги до їх обов язків, знань, умінь, досвіду, стилю роботи тощо. Управління обслуговуванням гостей на стадії прийому замовлень на обслуговування; розробка плану і програми їх проведення; визначення функцій менеджерів з організації обслуговування на всіх рівнях організації дозвілля; проведення ділових зустрічей тощо. Управління якістю обслуговування. Стандарти якості. 8 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги (відповідно до галузевих стандартів ОКХ та засобів діагностики (ЗД): виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння (за рівнями сформованості), якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни) Таблиця 1.2 Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни Вміння та знання Сфери діяльності Функції діяльності Досліджувати попит потенційних споживачів готельно-ресторанних послуг Здійснювати збір, обробку, аналіз та систематизацію інформації щодо послуг гостинності, узагальнювати вітчизняний і світовий досвід з питань виробництва послуг гостинності, використовуючи сучасні методи наукових досліджень Вивчати та аналізувати сукупний попит споживачів послуг та чинники впливу на нього, користуючись даними аналізу показників світового та вітчизняного ринку послуг, статистичної інформації щодо функціонування підприємств індустрії гостинності Формувати програму діяльності, обґрунтовувати вибір найбільш ефективних форм надання послуг гостинності Організовувати процес виробництва послуг проживання враховуючи міжнародний досвід та національні традиції Виробнича проектувальна Організаційна 9 Продовження таблиці Вивчати фахову літературу, досвід діяльності міжнародної готельної індустрії, використовуючи прямі контакти на мові партнерів Забезпечувати планувальну організацію технологічних процесів проживання та дозвілля Вивчати політику в галузі якості послуг з урахуванням вимог міжнародних та національних стандар
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks