MEMORY OF THE CITY. Međunarodni simpozijum. Kulturni centar Beograda. Cultural Centre of Belgrade Radionice - PDF

Description
MEMORY OF THE CITY Izložba BLUEPRINT umetnice Dušice Dražić Kulturni centar Beograda The exhibition BLUEPRINT by Dušice Dražić Cultural Centre of Belgrade Međunarodni simpozijum SEĆANJE

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 24 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
MEMORY OF THE CITY Izložba BLUEPRINT umetnice Dušice Dražić Kulturni centar Beograda The exhibition BLUEPRINT by Dušice Dražić Cultural Centre of Belgrade Međunarodni simpozijum SEĆANJE GRADA Kulturni centar Beograda International Symposium MEMORY OF THE CITY Cultural Centre of Belgrade Radionice WORKSHOPS septembar september 2011 / januar january 2012. Hvala Thanks Učesnicima i učesnicama radionica Participants in the Workshops David Brbaklić, Ivan Đikanović, Andrej Josifovski, Nikola Jovanović, Milan Kulić, Milica Macanović, Milica Pavlović, Marko Pejčić, Marko Samardžić, Milica Simić, Hristina Tošić, Stefan Vasić, Nevena Vuksanović Učesnicima i učesnicama međunarodnog simpozijuma Participants of the International Symposium Mrđan Bajić, Katharina Blaas Pratscher, Milena Dragićević Šešić, Zoran Erić, Aleksandra Fulgosi, Aleksandar Ignjatović, Bertrand Levy, Olga Manojlović Pintar, Milorad Mladenović, Mustafa Musić, Ljiljana Radonić, Rena Raedle, Nenad Žarković Pojedincima i institucijama Individuals and Institutions Radоš Antonijević, Aleksandra Estela Bjelica Mladenović, Mia David, Milutin i Dragana Dražić, Miroslav Karić, Zoran Kuzmanović, Goran Micevski, Monika Mokre, Ana Nedeljković, Aleksandar Stanojlović, Boba Mirjana Stojadinović, Miloš Tomić, Dejan Vasović, Arhitektonski fakultet u Beogradu Faculty of Architecture in Belgrade, JKP Zelenilo- Beograd, Kulturni centar Beograda Cultural Centre of Belgrade, Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda - Direkcija za puteve Secreteriat for Transport of the City of Belgrade Organizacijama i fondacijama na podršci Organizations and foundations for the support Austrijski kulturni forum Beograd Austrian Cultural Forum Belgrade ERSTE Fondacija ERSTE Foundation Fond za otvoreno društvo - Srbija Fund for an Open Society - Serbia GO Vračar Municipality of Vračar Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije Ministry of Culture, Media and Information Society of the Republic of Serbia Švajcarski savet za umetnost The Swiss Arts Council Pro Helvetia 2 O publikaciji About the publication Publikacija Sećanje grada predstavlja istovremeno jedan od rezultata istoimenog projekta i dosije o aktivnostima realizovanim u okviru njega. Zamišljena kao sredstvo dokumentovanja procesa realizacije projekta i diseminacije saznanja i iskustava stečenih u toku njegove implementacije, publikacija svojom strukturom prati tok i hronologiju projekta. Sadržaj je organizovan u tri zasebne celine od kojih je svaka posvećena određenoj projektnoj aktivnosti. Projekat Sećanje grada inicirale su Dušica Dražić, Slavica Radišić i Marijana Simu. Projekat su realizovali Kulturklammer i Brunch u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda. Publication Memory of the City is a result of the eponymous project and in the same time the dossier on the activities that were realized within the project. Envisaged as a means of documenting the whole process of the project realization and disseminating the knowledge and experiences gained through its implementation, the structure of the publication is based on following the chronology and flow of the project. Its content is organized in three parts, each one dedicated to the particular project activity. The project Memory of the City is initiated by Dušica Dražić, Slavica Radišić and Marijana Simu. The project is organized by Kulturklammer and Brunch, in partnership with the Cultural Centre of Belgrade. 3 Sadržaj Content O projektu Sećanje grada About the Project Memory of the City Marijana Simu... 6 Blueprint Blueprint Slavica Radišić Radionica Ane Nedeljković Workshop by Ana Nedeljković Umetnik kao publika An Artist as the Audience Boba Mirjana Stojadinović Politike i prakse očuvanja i uključivanja sećanja u razvoj grada Policies and practices of the memory preservation and integration in the city s development Međunarodni simpozijum Sećanje grada International Symposium Memory of the City Marijana Simu Politike sećanja i izgradnja spomenika u Jugoistočnoj Evropi Memory Policies and Monument Building in Southeastern Europe Milena Dragićević Šešić Sećanje kao polje političkog delovanja u kontekstu evropeizacije sećanja Memory as a Political Field of Action in the Context of the Europeanization of Memory Ljiljana Radonić Preobražaji trga Slavija u Beogradu: istorija, sećanje i konstrukcija identiteta Transformations of the Slavija Square in Belgrade: History, Memory and Construction of Identity Aleksandar Ignjatović, Olga Manojlović Pintar Gradski trg kao mesto istorije, sećanja i identiteta Urban Square as the Place of History, Memory, Identity Bertrand Levy Umetnost pamćenja prošlosti Art to Remember the Past Katharina Blaas Pratscher Skrivene ekonomije oko Trga Slavija Hidden Economies Around Slavija Square Zoran Erić Radionice workshops Kurs Sećanje grada, Arhitektonski fakultet Beograd Course Memory of the city, Faculty of Architecture, Belgrade Milorad Mladenović, Slavica Radišić Studentski radovi Students projects Biografije Biographies Indeks fotografija Photo index Impresum Impressum O projektu Sećanje grada About the Project Memory of the City Marijana Simu ispred autorskog tima projekta in front of the authors team Prevela sa srpskog Translated from Serbian by Marijana Simu Kontekst Tokom poslednjih nekoliko decenija veliki broj gradova je svoj razvoj zasnovao na kulturi kao osnovnom pokretaču urbane i društveno-ekonomske regeneracije. Uspešni primeri ovakve prakse ukazuju na značajnu ulogu kolektivnog sećanja u formiranju identiteta grada, očuvanju njegove autentičnosti i izgradnji pozitivne slike kako kod svojih stanovnika tako i kod posetilaca. Pored uloge definišućeg elementa kada je u pitanju identitet grada, kolektivno sećanje ima veliki potencijal za ostvarivanje povezanosti među njegovim stanovnicima. Budući da omogućava građanima da se identifikuju sa istorijom, materijalnim i nematerijalnim nasleđem grada u kome žive, kolektivno sećanje doprinosi jačanju osećaja pripadnosti, većoj Context During the last few decades a large number of cities based their urban development on the culture as the main driving force of their urban and socio-economic regeneration. Successful examples of this practice show the importance of the role that collective memory plays in the city s identity formation, as well as in safeguarding its authenticity and building the positive image of the city among its inhabitants and visitors. Beside this, collective memory has great potential in achieving coherence among the city s inhabitants. Collective memory enables citizens to identify with history, as well as with the tangible and intangible heritage of their city. Thus, collective memory contributes to strengthening of the feeling of belonging to the local community and incites citizens participation 6 odgovornosti i angažovanju građana u zajednici. Stoga je jedan od glavnih zadataka javnih kulturnih politika i praksi pronalaženje načina za aktivaciju sećanja kako u konstrukciji identiteta grada i negovanju njegove prepoznatljivosti, tako i kao instrumenta u funkciji urbanističkog planiranja, rekonstrukcije i revitalizacije javnih gradskih prostora i kulturno-istorijskih celina, a posebno, podsticanja učešća građana u razvoju grada. Posmatran u datom kontekstu, Beograd kao grad koji se trenutno nalazi u fazi redefinisanja identiteta i repozicioniranja na regionalnom, evropskom i globalnom nivou, predstavlja primer grada čije bi sećanje, i ono u javnoj i ono u privatnoj sferi, moglo da postane važan faktor kako u određivanju ključnih odrednica njegovog identiteta i revitalizaciji kulturnog nasleđa kao jednog od stubova njegovog kontinuiteta, tako i u snaženju urbanog kolektiviteta i uključenosti građana u planiranje budućnosti grada. Motivi U kontekstu projekta Beograd se posmatra kao grad u kome ne postoje jasno definisane politike sećanja, komemoracije i memorijalizacije i u kome su materijalni tragovi prošlosti u velikoj meri uništeni. Takvo stanje je delimično rezultat brojnih razaranja koje je grad preživeo u svojoj daljoj i bližoj prošlosti, ali i nekoherentnih javnih politika nasleđa i nedostatka odgovornosti i angažovanja građana na njegovom očuvanju i razvoju, što je posledica nepoznavanja načina ali i ograničenih mogućnosti učestvovanja u tim procesima. in the development of the city. Therefore, one of the main tasks of public cultural polices and practices, is to find the way for the activation of memory in the city s identity construction and nurturing its authenticity. Preservation and revival of memory could also contribute to quality urban planning, reconstruction and revitalization of public spaces, cultural heritage and historical sites, as well as to participation of citizens in the city s development. Considering Belgrade in the given context, as the city which is currently undergoing redefinition of its identity and the process of its repositioning at regional, European and global level, it might be expected that the memory (collective and individual) becomes one of the key generators of its identity. Activation of the memory in the city s development could become driving force for the revitalization of its tangible and intangible heritage and it could contribute to maintaining continuity of the city s urban development, as well as to strengthening of urban collectivity and involvement of citizens in planning and directing the future of the city. Motives The project sees Belgrade as the city with the lack of the well-defined memory, commemoration and memorialization policies and the city in which the material traces of the past are mainly devastated. This is partly result of often destructions of its urban landscape during the recent and earlier past, but also of the incoherent heritage polices and the lack of engagement of citizens in the preservation and revitalization of the cultural heritage, which, among other reasons, can be seen 7 Osim toga, projekat se zasniva na prepoznavanju nepostojanja kontinuiteta u urbanom razvoju Beograda koje je materijalizovano čestim promenama gradskog pejzaža i tkiva, bez očuvanja memorije i tragova prošlosti, kao i transformacijom javnih prostora u funkciji manifestacije ideoloških i vrednosnih sistema vladajućih političkih režima. Dodatno, usled nedovoljno sistematičnog pristupa očuvanju i revitalizaciji nematerijalnog nasleđa, istraživanju i beleženju usmenih istorija i sećanja grada i njihovom nedovoljnom komuniciranju u javnoj sferi, potencijal ovih kulturnih resursa nije na adekvatan način integrisan u razvojne politike grada. Konačno, ubrzani razvoj grada i intenziviranje njegove izgradnje i modernizacije tokom poslednjih decenija, procesa koji se, na žalost, najčešće ne zasnivaju na očuvanju kontinuiteta njegovog urbanog i socio-kulturnog razvoja, kao ni na očuvanju sećanja i kulturnog nasleđa, Beogradu preti novo brisanje slojeva istorije, narativnosti i memorije. Pored toga što narušava identitet i specifičnu atmosferu pojedinih gradskih prostora i celina, i vodi ka vizuelnoj uniformnosti i gubitku autentičnosti, ovakav pristup utiče na kvalitet života grada vodeći ka sve većoj otuđenosti stanovnika kako u odnosu jednih na druge tako i u odnosu na grad u kome žive. Ideja i realizacija Projekat istražuje sećanje Beograda i nastoji da identifikuje različite modele uključivanja i očuvanja sećanja u razvojne politike grada, od onih koji spadaju u domen javnih kulturnih politika, zatim as a consequence of limited possibilities to participate in those processes. Apart from this, the project is based on the recognition of discontinuity in the urban development of Belgrade which is materialized by frequent changes of its urban landscape and fabric. Transformations that the city underwent were not based on the preservation of memory and layers of the past, but often on the manifestation of the ideological and value systems of the dominant political regimes. In addition, due to the inconsistent and unsystematic approach in the preservation and revitalization of intangible heritage, research and recollection of the oral histories and memory and their communication in the public sphere, the potential of these cultural resources is not adequately integrated in the city s development policies. Finally, accelerated development of the city during the last decades, which implies enlargement, building and modernization, processes that are unfortunately rarely in line with safeguarding the continuity of its urban and socio-cultural development, faced Belgrade with the new erasure of the layers of its history, narrativity and memory. Beside the fact that these processes harm identity and specific atmosphere of the certain urban spaces and parts of the city, and lead to the visual uniformity and lost of authenticity, it also affects the quality of the life in the city because it causes alienation both among inhabitants themselves and toward the city they live in. Idea and realization The project explores memories of Belgrade and seeks to identify different models and 8 delovanja nadležnih institucija kulture i civilnog sektora u kulturi, do onih u domenu umetničkih i kulturnih praksi grupa i pojedinaca. Preispitujući i promišljajući specifičan značaj i potencijal sećanja za urbanu i socio-kulturnu regeneraciju Beograda projekat zagovara politike i prakse usmerene na očuvanje i uključivanje sećanja u urbanističkom planiranju i revitalizaciji javnih prostora i kulturno-istorijskih celina od značaja za istoriju i prošlost grada. Realizacija projekta je obuhvatila sledeće aktivnosti: I Realizacija umetničkog rada i izložbe BLUEPRINT umetnice Dušice Dražić (Kulturni centar Beograda, 17. avgust 01. septembar 2011.) II Međunarodni simpozijum SEĆANJE GRADA - Politike i prakse očuvanja i uključivanja sećanja u razvoj grada (Kulturni centar Beograda, septembar 2011.) III Radionice i realizacija site-specific intervencija u javnom prostoru Trga Slavija (septembar 2011 / januar 2012.) IV Objavljivanje štampane publikacije o rezultatima projekta (januar 2012.) ways of preservation and integration of the memory in the development of the city, ranging from those which are in the domain of public policies, relevant institutions and civil sector in the field of culture, to those which are in the domain of art and culture practices of different groups and individuals. The project examines the importance and potential of the memory for the urban and socio-cultural regeneration of Belgrade and advocates policies and practices aimed at preservation and integration of the memory in the urban planning, reconstruction and revitalization of the public spaces and historical places of the great importance for the past of the city. The project implementation encompassed following activities: I Realization of the artwork Blueprint and the exhibition by Dušica Dražić (Cultural Centre of Belgrade, 17 August 1 September 2011) II International Symposium MEM- ORY OF THE CITY - Policies and Practices of the Memory Preservation and Integration in the City s Development (Cultural Centre of Belgrade, 12-13th September 2011) III Workshops and realization of the site specific interventions and installations in the public space of the Slavija Square (September 2011 / January 2012) IV Publishing of the project results (January 2012) 9 Predmet istraživanja Istraživanjem sećanja grada projekat se bavio na individualnom i kolektivnom nivou. Individualno sećanje je predmet istraživanja umetnice Dušice Dražić čija se umetnička instalacija Blueprint, bavi istorijama i sećanjima stanara privatne kuće na periferiji Beograda na čijem mestu je predviđena gradnja nove stambene zgrade koja se ni dimenzijama ni izgledom ne uklapa u postojeće okruženje. Tematizujući mesto individualnog sećanja, rad ilustruje značaj beleženja usmenih istorija i ličnih sećanja stanovnika grada za očuvanje autentičnosti i identiteta urbanih celina van centralnog gradskog jezgra, a koje su uobličene i definisane intimnim/privatnim sećanjem i istorijama svojih stanovnika. Kolektivno sećanje bilo je predmet istraživanja međunarodnog simpozijuma Sećanje grada-politike i prakse očuvanja i uključivanja sećanja u razvoj grada i radionica sa studentima Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu koje su održane u periodu septembar-decembar Svojim programskim konceptom simpozijum je omogućio sagledavanje oblasti kolektivnog sećanja iz perspektive različitih oblasti istraživanja. Između ostalog, simpozijum je proizveo naučnoteorijski okvir za bavljenje temom mesta kolektivnog sećanja, ali i za promišljanje mogućih načina oživljavanja i očuvanja sećanja u javnom prostoru i urbanom tkivu grada, što je poslužilo kao polazna osnova za dalje bavljenje ovom temom u okviru radionica. Poseban segment sim- Scope of the research The project explored the memory of the city at both levels - individual and collective. Individual memory was the field of the research of artist Dušica Dražić. Her art installation Blueprint deals with the histories and memories of inhabitants of a private house located at the periphery of Belgrade, in whose place should be built a new building that probably will not be in tune with its surroundings, neither by its dimensions nor by its look. By thematizing the place of individual memory, the artwork emphasizes the importance of recollecting oral histories and personal memories of the city s inhabitants for safeguarding the authenticity and identity of urban spaces which are outside the central nucleus of the city and which are shaped by intimate/private memories and narratives of their inhabitants. Collective memory was in the focus of the international symposium MEMORY OF THE CITY - Policies and Practices of the Memory Preservation and Integration in the City s Development and the workshops with students of the Faculty of Architecture and the Faculty of Fine Arts in Belgrade that took place during the period September- December The concept of the Symposium enabled consideration of the collective memory from the perspective of different fields of research. In that way the Symposium produced scientific and theoretical framework for dealing with the topic of the place of collective memory, but also for reflecting possible ways of the revival and preservation of the memory in the public space and urban fabric of the city. Consequently, 10 pozijuma bio je posvećen upoznavanju sa istorijom, narativima i kolektivnim sećanjem vezanim za Trg Slavija, kao i sa pojedinim inicijativama usmerenim na istraživanje istorije mesta, njegovu revitalizaciju i reinterpretaciju za njega vezanih narativa. Ovaj segment programa trebalo je da proizvede kontekst za dalje razmatranje Trga Slavija kao važnog identitetskog repera Beograda i promišljanje mogućih načina za oživljavanje ovog gradskog prostora i ukazivanje na njegov socio-kulturni značaj. U okviru radionica istraživano je kolektivno sećanje vezano za Trg Slavija kao javni prostor sa izraženim kolektivnim identitetom i mesto od opšteg značaja za istoriju i sećanje Beograda. Trg Slavija je u okviru radionica razmatran i promišljan kao primer gradskog prostora koji odražava istorijski i urbani diskontinuitet Beograda i čiji pejzaž beleži grube promene nastale kao posledica procesa brisanja memorije i materijalnih tragova prošlosti, čak i devastacije kulturnog nasleđa. Konkretan rezultat radionica predstavljaju projekti učesnika/ca za spomenike i site specific intervencije i instalacije u javnom prostoru na temu sećanja i identiteta Trga Slavija. Javna prezentacija rezultata radionica realizovana je kroz niz intervencija u javnom prostoru Slavije i imala je za cilj oživljavanje sećanja na pojedine period
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks