Memorator Chimie Liceu p1

Description
mem ch

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ruBooklet .X: 3*  Edltura Booklet CP 27494, Bucure$tlwww.booklet.ro Tel.: 021 430.3095 Pentru comenzi: tel: 021 430.3095 email : comenzi@booklet.roweb: www.booklet.roDescrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RomAnieiMAIEREANU, ALINA Memorator de chimie pentru clasele 9-12 i AlinaMaiereanu - Bucurestll Booklet 2011 3 b :gr S3 3-3-el3-59'-3i B-9 l. .-:-: :- :: :- - e 3 1. LEGILE CHIMIEI _=;ea conservArii masei substantelor r,' 'v', Lomonosov. A. L. Lavoisier - 1774) ^a-tn ptu€s chimic, suma masetor substantelor @re intrdln -;cte ege egald cu suma maselor suhstanlelor care rezuw - - rasAa_ 4vPv, _.:=a :ar-rservarij masei se verifici numai cu unitdli de mas6 : ::: a 3aza stabilirii formulelor, ecua{iilor gi calculelor chimice. .:=.s:a ,ege este valabila pentru reaclii chimice obignurte. - -:a.: e nucleare in care se degaja energii mari se aplici agea conservirii masei gi energiel: :--a :naselor reactantilor este egala cu suma maselor :'::-s c. de reac{ie plus deflcitul de masi, dat de relatia lui I -:.= : tE=-\m c2 inde: AE este varjala de energie Am este varia{ia de masA (deficitul de masd) c este viteza luminii (c=3. 1 OBm. s't; -egea proportiilor definite (J. L. proust _ 1799) tr,iecare substantd are o compozilie constante, indiferent de caiea prin care a fost oblinutd. Elementete care o compun se combind in propofiii de masd constante. 3: exemplu, apa se poate ob{ine prin mai multe reaclit:H2+11202 + H2O NaOH+HCl -+ NaCl+H2OCHa+2O2 + CO2+2H2O ..' in toate cazurile raportul de comb jnare este - O=2:16=1:8. - 1g hrdrogen se combini cu Bg oxigen formAnd 99 apa. :.un exces de hidrogen sau de oxlgen in amestecul dereaclie ramane necombinat.Cantitatea in grame dintr-un element, care se combini cu 'g h drogen sau Bg oxigen, se nume$te echivalent chimic a e ementului respectiv. @ Editura Booklet, 2015 i.i#'iiJprrnr tupt I ucri ri i apa (i n editu rii . rlr.,, rilrlllllllllrilr, CORESI nddhc'N [ dEst',s'A&randd*' LlErare executaE ta lmprimeria Olienia'- Craiova  4 Memorator de Chimie -Hetalia da calcul a echivatentului chimic: E = 4 unde: A este masa atomicE a elementului- --, n n rt nurni'i't &i0 al elementului in combinalia chimicd' ffir*,..,:?ro'n u ;;;;;i B (cu masa atomica As) pentru a torma un ' m^ x'An - Eo compus AxBy, atunci: * = t A = Et ','sTCrator de Chimte Legea proportiilor multipleDacd doud elemente reaclioneazd lntre ele pentru a forma mai multe combinafii, atunci diferitole cantitdli ale unui element care se combind cu aceeagi eantitate din al doitea elament,_se gdsesc lntre ele ln rapoarte exprimate prin numere lntregi gi mici.Exemplu: Aslfel, pentru 79 de azot, cantitatile de oxigen se afla in -aio:1ul masic 4:B:12 16.20 sau 1:2:3:4:5.l-egea combinlrii in volume a gazelor Voluryglg substanlelor simple, gaizoase, care se combind, s afle hte qle Si latd de volumul substanlei compuse ryoqe rezultate din reactie, lntr-un raport de numeretuttW.i gi mici, dacd sunt mdsurate ln acbteagi mndilii depesiune gi temperaturd. Exemple:1 volum de hidrogen reactioneaze cu .l volum de clor gi rezultd 2 volume acid clorhidric;2 volume de hidrogen reac{ioneazd cu .1 volum deoxigen gi rezultl,2 volume de vapori de ap6; 3 volume de hidrogen reactioneaze cu .l volum deazot gi rezulti 2 volume de amoniac.l-egea lui Avogadro (181 1) Viltme egale de gaze dfferite, aflate ln aceteagi mditii de pesiune gitemperaturd, anlin acelagi numdr de molecute.Volumul ocupat de l mol gaz in conditii normale (p=1atm 9i :=0-C) se nume$te volum molar si are valoarea: lGrr/ L*t]sau vm=22,4m3 kmotir Substantele reaclioneazd ln cantitdti propottionale cu echivalentii lor chimici' - 23 - oo 1 =9=+o Mof 1 , :A=s 'G(oah 2 tr i9$6s6 -tu2(e1b 2x3 il atomffi etaix N.o'tngt'L OxiziiMasa azotuluiMasa oxioenuluiRaportul N:O Np 2816 7 i4 NO 14 16 7i8 Nzos28 48 7:12 Nzol 2864 7 i1A Nzos28 80 7 i20  t egile gazelor ideale I ffiEm:i/6r'otte (lesea comPresibilj.ta$i izoterlne) G Emperaturd constantd, produsul dintre presiune friiiiiiiiiiiiiLsiaiier inate de saz este @nstant' Numdrul lui Avosadro, N4, reprezintd l'.T1111g:.tilfYl: rJ,',.lri, ,li.il,illi..i ptrifiri' ioni negativi) conlinute intr-un mol de substan{i: ,023 1 H e* constanta generale a gazelor perfecte gi are diferite *i in furrtie de unitS{ile parametrilor p, V, T: * _ lafin.2?4llmol = 6 6s2L_et, 279< mol.K * _ 760rnmryg.3?400cm3 = 62469 cm3 .mmHg 279< mol.K R _ 1013.105Ni q'z .22,4m3 /kmol = 8.31.103 J 273K '-' - kmol.KPenfir n moli de gaz:lpV=nRT I krAia de stare a gazelor ideale permite si se determine fh calcul:- masa molari a unui gaz: - pvl ;=H=ti= =ffinr=M=rry - deftsitatea unui gaz: moM o=-=L 'VRT I agpa amestecurilor de gaze (J. Dalton. 1806) l-a vdum @nstant, presiunea totald a unui amestec de ge (P) este egaldcu suma presiunilor parliale ale gazelor ffiiwnente: p=p1+p2+...+pn Presiunea pa(iale a unui gaz din amestec depinde depresiunea totalS 9i de fraclia sa molar5: pr =xr.P; pz=xz.p etc. G-pr rirr constante, volumul ocupat de o masa -aZt{riinata de gaz variaze direct proporlionat cu La T constant (-fr=Tz) bmPeratura absolutd' La P constant (Pr=Pz): datd de relatia: T=273+t Relatia dintre temperatura absotuta' T' mlsurati in.grade dlifi:iiffi; i ilii-'.natu'.ati in grade celsius' t' esteLegea Charles (legea dilatabilitllii izocore) G votum constant, presiunea unei mase determin,ate de ;*';;;hr;;;;;t i,Spi,tionrrcutemperaturaabsotufi ' La V constant (V1=V2): tr' I  lP, lzlEcuatia de stare a gazului ideal .- pV pov Forma generala a legilor gaze'or este T - To Pentru 1 mol gaz' otl * relalia de mai sus devine pV=RT'Produsul dintre presiunea 9i volumul unui molde gaz este propo(ional cu iemperatura absolutd a gazulul'9'
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks