Membránové čerpadlo ovládané vzduchom Husky PDF

Description
Opravy/Súčasti Membránové čerpadlo ovládané vzduchom Husky A1329ZAB SK 1-palcové čerpadlo s modulárnym vzduchovým ventilom na aplikácie prenosov kvapalín. Určené len na profesionálne použitie. Informácie

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 43 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Opravy/Súčasti Membránové čerpadlo ovládané vzduchom Husky A1329ZAB SK 1-palcové čerpadlo s modulárnym vzduchovým ventilom na aplikácie prenosov kvapalín. Určené len na profesionálne použitie. Informácie o modeli, ako aj o príslušných schváleniach, nájdete na strane 4. Maximálny pracovný tlak kvapaliny 125 psi (0,86 MPa; 8,6 bar) Maximálny sací tlak vzduchu 125 psi (0,86 MPa; 8,6 bar) Dôležité bezpečnostné pokyny Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny uvádzané v tomto manuáli. Uchovajte tieto pokyny. 1050P Polypropylén 1050C Vodivý polypropylén 1050F PVDF Stredová príruba 1050A Hliník 1050S Nehrdzavejúca oceľ 1050H Hastelloy (zliatina niklu) ti13843a Koncová príruba ti13946a ti14342a ti13844a Súvisiace návody Obsah Súvisiace návody Vyhľadanie najbližšieho distribútora Určenie konfigurácie nového čerpadla Objednanie náhradných dielov Poznámka pre distribútorov Matrica čerpadla Certifikáty ATEX Výstrahy Riešenie problémov Oprava Postup pri uvoľňovaní tlaku Oprava alebo výmena vzduchového ventilu DataTrak Oprava bezpečnostného spätného ventilu Membrány a stredová časť Pokyny na uťahovacie momenty Diely Rýchla referencia na súčasti/súpravy Stredová časť Vzduchový ventil a monitorovanie údajov Kvapalinové kryty a potrubné vedenia Sedlá a guľôčka guľového bezpečnostného spätného ventilu Membrány Sedlo, guľôčka guľového bezpečnostného spätného ventilu a súpravy membrány Potrubné tesniace krúžky DataTrak Príslušenstvo Technické údaje Štandardná záruka spoločnosti Graco na čerpadlá Husky Informácie o spoločnosti Graco Súvisiace návody Návod Popis Membránové čerpadlo ovládané vzduchom Husky 1050, činnosť Membránové čerpadlo ovládané vzduchom Husky 1050A s certifikátom od spoločnosti UL, činnosť Membránové čerpadlá Husky 1050A, ktoré vyhovujú požiadavkám CSA, činnosť Modul DataTrak, pokyny/súčasti Súpravy počítadla impulzov, pokyny Spínač s jazýčkovými kontaktmi so súpravami elektromagnetov, pokyny Pokyny týkajúce sa uťahovacích momentov (potrubné rozvody a kvapalinové kryty) 2 3A1329ZAB Vyhľadanie najbližšieho distribútora Vyhľadanie najbližšieho distribútora 1. Navštívte stránku 2. Kliknite na položku Kde kúpiť a použite Vyhľadávač distribútora. Určenie konfigurácie nového čerpadla Zavolajte, prosím, svojmu distribútorovi. ALEBO Použite Online nástroj na voľbu membránového čerpadla na stránke Objednanie náhradných dielov Zavolajte, prosím, svojmu distribútorovi. Poznámka pre distribútorov 1. Na vyhľadanie čísel dielov pre nové čerpadlá alebo súpravy použite Online nástroj na voľbu membránového čerpadla. 2. Na vyhľadanie čísel náhradných dielov: a. Použite konfiguračné číslo, ktoré sa nachádza na identifikačnom štítku čerpadla. Ak máte len 6-ciferné číslo dielu Graco, vyhľadajte príslušné konfiguračné číslo pomocou nástroja na voľbu. b. Pomocou matrice konfiguračného čísla na nasledujúcej strane sa oboznámte s dielmi, ktoré sú charakterizované jednotlivými číslicami. c. Pozrite si hlavný obrázok Diely a Rýchla referencia na súčasti/súpravy. Postupujte podľa referencií strán uvedených na týchto dvoch stranách, podľa ktorých získate podľa potreby ďalšie informácie o objednávaní. 3. Objednávky zadajte telefonicky na čísle zákazníckych služieb spoločnosti Graco. 3A1329ZAB 3 PART NO. CONFIGURATION NO. DATE CODE SERIES MAX WPR PSI-bar MADE IN SERIAL NO. Matrica čerpadla Matrica čerpadla Na identifikačnom štítku (ID) skontrolujte konfiguračné číslo vášho čerpadla. Pomocou nasledujúcej matrice definujte súčasti čerpadla. Vzorové konfiguračné číslo: 1050A-PA01AA1SSBNBNPT 1050 A P A01A A1 SS BN BN PT Veľkosť čerpadla Materiál zmáčanej časti Identifikátor pohonu Stredová časť a vzduchový ventil Kvapalinové kryty a potrubné vedenia Sedlá Guľôčky Membrány Potrubné tesniace krúžky Identifikátor ID ti14103a Veľkosť čerpadla Materiál zmáčanej časti Identifikátor pohonu Materiál stredovej časti a vzduchového ventilu Vzduchový ventil/ Monitorovanie Kvapalinové kryty a potrubné vedenia 1050 A Hliník P Pneumatické A01A Štandardné A1 Hliník, štandardné porty, palcové jednotky 1050 C Vodivý polypropylén zariadenia A01B Počítadlo impulzov A2 Hliník, štandardné porty, metrické jednotky A01C DataTrak C1 Vodivý polypropylén, 1050 F PVDF A01D Diaľkové ovládanie stredová príruba 1050 H Zliatina niklu Hliník A01E Voliteľné tesnenia C2 Vodivý polypropylén, (hastelloy) FKM koncová príruba 1050 P Polypropylén AC1A Vyhovuje požiadavkám CSA 1050 S Nehrdzavejúca AU1A Certifikát UL; F1 PVDF, stredová príruba oceľ Prenos paliva AU3A Certifikát UL; Dávkovanie paliva F2 PVDF, koncová príruba C01A Štandardné H1 Zliatina niklu (hastelloy), štandardné porty, palcové jednotky C01B Počítadlo H2 Zliatina niklu (hastelloy), Vodivý impulzov štandardné porty, metrické polypropylén jednotky C01C DataTrak P1 Polypropylén, stredová príruba C01D Diaľkové ovládanie P2 Polypropylén, koncová príruba P01A Štandardné S1 Nehrdzavejúca oceľ, štandardné Polypropylén P01B Počítadlo impulzov porty, palcové jednotky P01C DataTrak S2 Nehrdzavejúca oceľ, štandardné P01D Diaľkové ovládanie porty, metrické jednotky S5-1 Nehrdzavejúca oceľ, stredová, alebo : Pozrite si Certifikáty ATEX na strane 5. Obsahuje bezpečnostný tlakový ventil Sedlá bezpečnostného spätného ventilu Uzatváracie guľôčky bezpečnostného spätného ventilu Membrána príruba, horizontálny výstupný port S5-2 Nehrdzavejúca oceľ, stredová príruba, vertikálny výstupný port Potrubné tesniace krúžky AC Acetál AC Acetál BN Buna-N Modely so sedlami z AL Hliník BN Buna-N CO Polychloroprén, vlisované materiálu buna-n, FKM fluoroelastomér BN Buna-N CR Polychloroprén, štandardné FK Fluoroelastomér FKM alebo TPE FK Fluoroelastomér FKM CW Polychloroprén, vážené GE Geolast nepoužívajú tesniace krúžky. GE Geolast FK Fluoroelastomér FKM PO PTFE/EPDM, vlisované PP Polypropylén GE Geolast PS PTFE/santoprén, dvojdielny PT PTFE PV PVDF PT PTFE PT PTFE/EPDM, dvojdielny SP Santoprén SP Santoprén SP Santoprén SS Nehrdzavejúca SS Nehrdzavejúca oceľ 316 TP TPE oceľ 316 TP TPE TP TPE 4 3A1329ZAB Certifikáty ATEX Certifikáty ATEX Všetky čerpadlá 1050A (hliník) a 1050C (vodivý polypropylén) sú certifikované: II 2 GD c IIC T4 Čerpadlá 1050S (nehrdzavejúca oceľ) a 1050H (zliatina niklu) s hliníkovými stredmi alebo stredmi z vodivého polypropylénu sú certifikované: II 2 GD c IIC T4 Modul DataTrak a počítadlo impulzov sú certifikované: trieda I, div. 1, skupina D T3A 0359 II 1 G Ex ia IIA T3 Ga ITS13ATEX27862X Výstrahy Nasledujúce varovania platia pre inštaláciu, používanie, uzemňovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. Symbol výkričníka upozorňuje na všeobecné varovania a symbol nebezpečenstva označuje riziká špecifické pre konkrétny postup. Keď nájdete tieto symboly v texte príručky, prečítajte si tieto varovania. Ďalšie varovania špecifické pre daný produkt nájdete v celom texte tejto príručky, kde sú uvádzané podľa vhodnosti. VAROVANIE NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU Horľavé výpary (ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby) sa môžu na pracovisku vznietiť alebo vybuchnúť. Predchádzanie požiaru a výbuchu: Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Odstráňte všetky zápalné zdroje, napr. kontrolné svetlá, cigarety, prenosné elektrické lampy a plastové plachty (možné riziko statickej elektriny). Pracovisko udržujte čisté, t. j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu. V prítomnosti horľavých výparov nezapájajte a neodpájajte napájacie káble ani nezapínajte a nevypínajte vypínače svetiel. Uzemnite všetky zariadenia na pracovisku. Pozrite si pokyny na uzemnenie. Používajte len uzemnené hadice. Pri vypúšťaní pištole do vedra ju držte pevne pri boku uzemneného vedra. Ak dochádza k statickému iskreniu alebo keď pocítite zásah elektrickým prúdom, ihneď ukončite prácu. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ sa problém neidentifikuje a nevyrieši. Na pracovisku musí byť funkčný hasiaci prístroj. Počas čistenia plastových častí sa na nich môže vytvárať statická elektrika, ktorá sa môže vybíjať a zapáliť horľavé materiály a plyny. Predchádzanie požiaru a výbuchu: Plastové časti čistite v dobre vetraných priestoroch. Čistenie nevykonávajte suchou handrou. Nepoužívajte elektrostatické pištole v pracovnom priestore zariadenia. 3A1329ZAB 5 Výstrahy VAROVANIE RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie. So zariadením nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. Neprekračujte maximálny pracovný tlak ani menovitú teplotu súčastí systému s najnižšími menovitými hodnotami. Pozrite si Technické údaje vo všetkých návodoch k zariadeniu. Používajte kvapaliny a rozpúšťadlá, ktoré sú kompatibilné s mokrými súčasťami zariadenia. Pozrite si Technické údaje vo všetkých návodoch k zariadeniu. Prečítajte si varovania výrobcov kvapalín a rozpúšťadiel. Úplné informácie o vašom materiáli sú uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS), ktoré získate od distribútora alebo predajcu. Ak je zariadenie pod prúdom alebo tlakom, neopúšťajte pracovný priestor. Ak zariadenie nebudete používať, vypnite ho a postupujte podľa časti Postup pri uvoľnení tlaku v tomto návode. Zariadenie denne kontrolujte. Opotrebované alebo poškodené diely okamžite opravte alebo vymeňte len za originálne náhradné diely od výrobcu. Zariadenie nemeňte ani neupravujte. Zariadenie používajte len na určený účel použitia. Informácie získate od svojho distribútora. Hadice a káble veďte mimo oblastí s hustou prevádzkou, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich povrchov. Hadice neskrúcajte ani neohýbajte a nepoužívajte ich na ťahanie zariadenia. Dbajte na to, aby sa na pracovisko nedostali deti ani zvieratá. Dodržujte všetky platné bezpečnostné predpisy. NEBEZPEČENSTVO ZARIADENIA POD TLAKOM Kvapalina z pištole/dávkovacieho ventilu, netesniacich alebo prasknutých súčastí môže vyšplechnúť do očí alebo na pokožku a spôsobiť vážne zranenie. Keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou alebo servisom zariadenia postupujte podľa pokynov včasti Postup pri uvoľnení tlaku v tomto návode. Pred tým, než začnete zariadenie používať, dotiahnite všetky kvapalinové spoje. Hadice, potrubné vedenia a spoje denne kontrolujte. Opotrebované alebo poškodené diely ihneď vymeňte. NEBEZPEČENSTVO TEPELNEJ EXPANZIE Kvapaliny vystavené pôsobeniu tepla v stiesnených priestoroch (vrátane hadíc) môžu spôsobiť rýchly nárast tlaku v dôsledku tepelne expanzie. Nadmerný tlak v zariadení môže viesť k prasknutiu zariadenia a vážnemu zraneniu. Počas vykurovania (zahrievania) otvorte ventil a uvoľnite expanzný tlak kvapaliny. V pravidelných intervaloch a v závislosti od prevádzkových podmienok proaktívne vymieňajte hadice. NEBEZPEČENSTVO HLINÍKOVÝCH ČASTÍ POD TLAKOM Ak v zariadení použijete kvapalinu, ktorá v tlakových zariadeniach reaguje s hliníkom, môže to spôsobiť silnú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia. Ak nedodržíte toto varovanie, môžete spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku. Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid, iné riedidlá na základe halogénovaných uhľovodíkov, ani tekutiny, ktoré takéto riedidlá obsahujú. Veľa iných kvapalín môže obsahovať chemikálie, ktoré môžu reagovať s hliníkom. Ďalšie informácie získate u predajcu materiálu. NEBEZPEČENSTVO ROZPÚŠŤADLO POUŽÍVANÉ NA ČISTENIE PLASTOVÝCH ČASTÍ Na čistenie plastových štrukturálnych dielov alebo tlakových častí používajte výlučne kompatibilné vodou riediteľné rozpúšťadlá. Mnohé rozpúšťadlá môžu narušiť plastové časti a spôsobiť tak ich zlyhanie, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku. Prečítajte si Technické údaje v tomto návode a vo všetkých ostatných príručkách k zariadeniu. Prečítajte si varovania výrobcov kvapalín a rozpúšťadiel. 6 3A1329ZAB Výstrahy VAROVANIE NEBEZPEČENSTVO TOXICKEJ KVAPALINY ALEBO VÝPAROV Pri vniknutí do očí alebo zasiahnutí pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo výpary spôsobiť vážne poranenia alebo smrť. Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov MSDS, aby ste sa oboznámili so špecifickými rizikami tekutín, ktoré používate. Výfukové potrubie veďte von z pracovného priestoru. Ak membrána praskne, spolu so vzduchom sa môže do výfukového potrubia dostať aj kvapalina. Nebezpečné kvapaliny uchovávajte v schválených nádobách a zlikvidujte ich v súlade s príslušnými smernicami. NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA Povrch zariadenia a ohrievaná kvapalina sa počas prevádzky môže veľmi rozhorúčiť. Aby sa zabránilo ťažkým popáleninám: Nedotýkajte sa horúcej kvapaliny ani zariadenia. PROSTRIEDKY OSOBNEJ OCHRANY Pri obsluhe, servise alebo počas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiť vhodné prostriedky osobnej ochrany, ktoré vás budú chrániť pred vážnym zranením, vrátane zranenia očí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Tieto ochranné pomôcky zahrňujú, okrem iného, nasledovné: Oblečenie a respirátor podľa odporúčaní výrobcu kvapaliny a rozpúšťadla Ochranné okuliare, rukavice a chrániče sluchu. 3A1329ZAB 7 Riešenie problémov Riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Čerpadlo funguje, ale sa nenaplní. Čerpadlo funguje príliš rýchlo a spôsobuje tak kavitáciu (tvorbu dutín) pred naplnením Bezpečnostný spätný ventil je mimoriadne opotrebovaný alebo je zaseknutý v sedle alebo potrubnom vedení. Sedlo je veľmi opotrebované. Čerpadlo sa pri vykonávaní cyklov zastavuje kvôli preťaženiu alebo pri zastavení kvôli preťaženiu nedokáže udržať tlak. Čerpadlo nevykonáva cykly alebo vykoná jeden cyklus a zastaví sa. Vstup alebo výstup je upchaný. Sací alebo výtlačný ventil je zatvorený. Uvoľnené spoje nasávania alebo potrubné vedenia. Poškodené potrubné tesniace krúžky. Opotrebované uzatváracie guľôčky, sedlá alebo tesniace krúžky bezpečnostného spätného ventilu. Vzduchový ventil je zaseknutý alebo znečistený. Uzatváracia guľôčka bezpečnostného spätného ventilu je mimoriadne opotrebovaná alebo je zaseknutá v sedle alebo potrubnom vedení. Riadiaci ventil je opotrebovaný, poškodený alebo upchaný. Nízky sací tlak vzduchu. Vymeňte guľôčku a sedlo. Pozrite si stranu 14. Vymeňte guľôčku a sedlo. Pozrite si stranu 14. Odstráňte upchanie. Otvorte ho. Pritiahnite. Vymeňte tesniace krúžky. Pozrite si stranu 14. Vymeňte ich. Pozrite si stranu 28. Rozoberte a vyčistite vzduchový ventil. Pozrite si stranu 11. Použite filtrovaný vzduch. Vymeňte guľôčku a sedlo. Pozrite si stranu 14. Vymeňte riadiaci ventil. Pozrite si stranu 15. Poškodené tesnenie vzduchového filtra. Vymeňte tesnenie. Pozrite si stranu 10. Uzatváracia guľôčka bezpečnostného spätného ventilu je zaseknutá v sedle v dôsledku nadmerného tlaku. Dávkovací ventil je upchaný. Upchané vzduchové vedenie (modely s diaľkovým ovládaním vzduchu). Nainštalujte súpravu na uvoľnenie tlaku. Pozrite si časť Príslušenstvo, strana 32. Uvoľnite tlak a vyčistite ventil. Vyčistite potrubné vedenie. Čerpadlá fungujú nepravidelne. Upchané sacie vedenie. Skontrolujte a vyčistite. Lepivé alebo netesniace guľôčky bezpečnostného spätného ventilu. Vyčistite alebo vymeňte. Pozrite si stranu 14. Prasknutá membrána (a záložná membrána). Vymeňte ich. Pozrite si stranu 15. Zablokovaný vývod. Odstráňte príčinu zablokovania. Poškodené alebo opotrebované riadiace ventily. Vymeňte riadiace ventily. Pozrite si stranu 15. Poškodený vzduchový ventil. Vymeňte vzduchový ventil. Pozrite si stranu 10. Poškodené tesnenie vzduchového filtra. Vymeňte tesnenie vzduchového ventilu. Pozrite si stranu 10. Nepravidelný prívod vzduchu. Opravte prívod vzduchu. Námraza na tlmiči výfuku. Použite prívod sušiaceho vzduchu alebo protinámrazový tlmič (Graco, číslo dielu ). 8 3A1329ZAB Riešenie problémov Problém Príčina Riešenie V kvapaline sú bubliny vzduchu. Uvoľnené sacie vedenie. Pritiahnite. Prasknutá membrána (a záložná membrána). Vymeňte ich. Pozrite si stranu 15. Uvoľnené potrubné vedenia, poškodené sedlá alebo tesniace krúžky potrubných vedení. Pritiahnite skrutky potrubného vedenia, vymeňte sedlá alebo tesniace krúžky. Pozrite si stranu 14. Poškodený tesniaci krúžok skrutky hriadeľa Vymeňte tesniaci krúžok. membrány. Kavitácia čerpadla. Znížte otáčky čerpadla alebo zdvih nasávania. Povolená skrutka hriadeľa membrány. Pritiahnite. Výfukový vzduch obsahuje Prasknutá membrána (a záložná membrána). Vymeňte ich. Pozrite si stranu 15. čerpanú tekutinu. Povolená skrutka hriadeľa membrány. Pritiahnite alebo vymeňte. Pozrite si stranu 15. Poškodený tesniaci krúžok skrutky hriadeľa membrány. Vymeňte tesniaci krúžok. Pozrite si stranu 15. Vlhkosť vo výfukovom vzduchu. Vysoká vlhkosť nasávaného vzduchu. Použite prívod suchšieho vzduchu. Čerpadlo vytláča nadmerný objem vzduchu pri zastavení kvôli preťaženiu*. Z čerpadla externe uniká vzduch. Externé úniky kvapaliny z čerpadla (zo spojov). Externé úniky kvapaliny z čerpadla (cez potrubné vedenie alebo kvapalinový kryt). Opotrebovaný uzáver alebo platnička Vymeňte uzáver alebo platničku. vzduchového ventilu. Pozrite si stranu 11. Poškodené tesnenie vzduchového ventilu. Vymeňte tesnenie. Pozrite si stranu 10. Poškodený riadiaci ventil. Vymeňte riadiace ventily. Pozrite si stranu 15. Opotrebované tesnenia hriadeľa alebo Vymeňte tesnenia hriadeľa alebo ložiská. ložiská. Pozrite si stranu 15. Poškodené alebo uvoľnené vzduchové Vymeňte hadicu alebo pritiahnite vedenie (modely s diaľkovým ovládaním pripojenie. vzduchu). Diaľkovo ovládaný tlak vzduchu je vyšší než tlak vzduchu v čerpadle (modely s diaľkovým ovládaním vzduchu). Uvoľnený vzduchový ventil alebo skrutky kvapalinového krytu. Poškodená membrána. Nastavte diaľkovo ovládaný tlak hlavného prívodu vzduchu tak, aby bol rovnaký alebo nižší než tlak hlavného prívodu vzduchu. Pritiahnite. Vymeňte membránu. Pozrite si stranu 15. Poškodené tesnenie vzduchového filtra. Vymeňte tesnenie. Pozrite si stranu 10. Diaľkovo ovládaný tlak vzduchu je vyšší než tlak vzduchu v čerpadle (modely s diaľkovým ovládaním vzduchu). Uvoľnené skrutky vedenia alebo kvapalinového krytu. Opotrebované tesniace krúžky potrubného vedenia. Nadmerné otáčky čerpadla alebo spotreba na nasávaní. Nastavte diaľkovo ovládaný tlak hlavného prívodu vzduchu tak, aby bol rovnaký alebo nižší než tlak hlavného prívodu vzduchu. Pritiahnite skrutky vedenia alebo kvapalinového krytu. Pozrite si stranu 18. Vymeňte tesniace krúžky. Pozrite si stranu 14. Vymeňte potrubné vedenie a znížte otáčky čerpadla alebo vylepšite prívod čerpadla. * Malé množstvo vzduchu sa odvedie počas zastavenia kvôli preťaženiu, ak čerpadlo sa zastaví počas procesu prepínania. Je to normálny jav. Ak je to potrebné, na dosiahnutie minimálneho množstva odved
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks