Мельничук Світлана Василівна Уроки читання в 3 класі (за новим підручником О. Я. Савченко) - PDF

Description
ББК я71 У68 У68 Уроки читання в 3 класі (за новим підручником О. Я. Савченко) / Упоряд. С. В. Мельничук. Х. : Вид. група «Основа», с. (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип.

Please download to get full document.

View again

of 239
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 27 | Pages: 239

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ББК я71 У68 У68 Уроки читання в 3 класі (за новим підручником О. Я. Савченко) / Упоряд. С. В. Мельничук. Х. : Вид. група «Основа», с. (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 2 (38)) ISBN У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з читання в 3 класі, зміст яких відповідає новій навчальній програмі Міністерства освіти і науки України та Державному стандарту початкової загальної освіти. Авторами розроблено зразки бесід під час вивчення нового матеріалу, різні види мовних та фонетичних розминок, цікаві завдання для розвитку навичок читання, творчих здібностей учнів. Для фронтальної, групової, диференційованої роботи підібрано різноманітний народознавчий та ігровий матеріал. Для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, студентів вищих навчальних закладів. ББК я71 Навчальне видання Мельничук Світлана Василівна Уроки читання в 3 класі (за новим підручником О. Я. Савченко) Навчально-методичний посібник Головний редактор Ю. Є. Бардакова Редактор Н. Ф. Юрченко Технічний редактор О. В. Лєбєдєва Коректор О. М. Журенко Підписано до друку Формат / 16. Папір офсетний. Гарнітура Ньютон. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 15,0. Зам. 7-02/ ТОВ «Видавнича група «Основа»». Свідоцтво КВ 7432 від р. Україна, 61045, Харків, вул. Плеханівська, 66. Тел. (057) ISBN С. В. Мельничук, упорядкування, 2007 ТОВ «Видавнича група «Основа»», 2007 Зміст Передмова... 5 Орієнтовне календарне планування уроків читання в 3 класі... 7 І семестр...10 Урок 1. Від слова до книги...10 Урок 2. Є мова є народ...12 Урок 3. Птицю впізнають по пір ю, а людину по мові...14 Урок 4. Найцінніший скарб рідна мова...16 Урок 5. Уроки дива калинового...18 Урок 6. Привчайтесь працювати із словником...21 Урок 7. Знайомі незнайомці...22 Урок 8. Урок-узагальнення. Чому мова дивний скарб народу?...24 Урок 9. Як з явилась книга...26 Урок 10. Книги в Київській Русі...29 Урок 11. «Друкар книг, перед тим не бачених»...31 Урок 12. Людина без книги, як криниця без води...34 Урок 13. Хто більше читає, той більше знає...38 Урок 14. Подружіться з книжкою!...41 Урок 15. Поетичні картини ранньої і пізньої осені. Введення в тему «Цікава книга природи»...46 Урок 16. Осінні мотиви в поезії Ліни Костенко...49 Урок 17. Хто танцює й грає восени?...51 Урок Чи розуміємо ми природу?...52 Урок 20. Образ дівчинки, для якої ліс, наче рідний дім...54 Урок 21. Пригода з друзями-дослідниками...55 Урок Людина серед природи...57 Урок 24. Урок-узагальнення за темою...59 Урок 25. Чия відвага, того й перемога. Прославляння героїзму у чарівних казках...60 Урок За добро добром платять...62 Урок 28. Українські народні пісні...64 Урок 29. Народ вчить, як на світі жить Урок 30. Скоромовки Загадки. Узагальнення за темою...68 Урок 31. Що відчуває людина?...70 Урок 32. Там, де правда, гори вогонь, де неправда спали вогонь...71 Урок 33. Доля карає тих, у кого очі завидющі, а руки загребущі...74 Урок 34. Як з явились квіти незабудки?...75 Урок 35. Пригоди хлопчика Веснянка...77 Урок 36. Підсумок за темою «Літературні казки»...78 Урок 37. Не гостри зубів на чуже...79 Урок 38.Слухайся маму й татка і буде все в порядку...81 Урок 39. «Здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше...»...83 Урок 40. Праця годує, а лінь марнує...87 Урок 41. Чужому лихові не смійся...89 Урок 42. «Зима-красуня, біла чарівниця! В ній стільки дива-дивного й краси!»...91 ІІ семестр...95 Урок 1 2. Дивлюсь я на світ, і все мене дивує!...95 Урок 3. Катруся і Юрчик допитливі й спостережливі діти...98 4 Уроки читання в 3 класі Урок 4. Дід Мороз ходить по планеті Урок 5. Слово має колір Урок 6. Скільки рік в Україні Урок 7. Який чудовий та загадковий тваринний світ Урок 8. Не тяжка робота, коли є охота Урок 9. Хто багато читає, той багато знає Урок 10. Урок узагальнення знань. Пригадайте, поміркуйте! Урок 11. Тарас Шевченко України син Урок 12. Тяжко-важко в світі жити сироті без роду Урок 13. Вчитайтеся, вслухайтеся в Шевченкове слово! Урок 14. Урок узагальнення знань Урок 15. Вірші про світ природи і дитинства Урок 16. Всі дванадцять місяців! Урок 17. Де тепло, там і добро! Урок У подорож до матінки-землі Урок Прочитай, посміхнись... і задумайся! Урок 22. Цікаві повчальні вірші Урок 23. «Моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди не принесе...» Урок 24. Краса живе для всіх Урок 25. Наука приймати гостей Урок 26. Що із загубленого не повертається Урок 27. Бути, як Дбайко Урок 28. Світ такий веселий і химерний Урок 29. Неповторний поетичний дивосвіт Урок 30. Дивосвіт, що цікавить дитину Урок 31. Скільки буває вітрів? Узагальнення знань за розділом Урок 32. Оповідання про справи твоїх ровесників Урок 33. Що таке справжня дружба? Урок 34. Людина за все відповідальна. Вона славиться працею Урок 35. Слід людини на землі Урок Все добре переймай, а злого уникай Урок 38. Хто міняє, той нічого не має Урок 39. Пісня дарує людині крила Урок Кому всміхається вдача Урок 43. Урок узагальнення знань Урок Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу» Урок Ми мандруємо у казку Урок 48. Казка в гості завітала Урок Казка розуму навчає Урок 51. Сторінками казкової фантазії Урок 52. Урок узагальнення знань за розділом «Із скарбниці казкарів» Урок 53. Вступ до розділу «Візьму перо і спробую...» Урок 54. Вірші це не дражнилки Урок 55. Умій у звичайному побачити незвичайне Урок 56. Придумаю оповідання Урок 57. «Світе незбагненний, ти на казку схожий...» Урок 58. Весні усі радіють діти! Урок 59. Творимо свої фантазії Урок Павлиські відкриття дивосвіту дітьми Урок 62. Урок узагальнення знань за розділом Література...240 Передмова Відповідно до програми в 3 класі удосконалюються всі характеристики читацької навички, продовжується мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток учнів, виховуються моральні, світоглядні, естетичні цінності, розвиваються уява, літературні здібності, розширюється літературний і соціальний кругозір. Особлива увага приділяється вихованню інтересу до самостійного читання, бажання й уміння спілкуватися з книгами. У 3 класі, як і в другому, програма побудована за змістовими лініями Державного стандарту з читання: коло читання, формування й розвиток навичок читання; літературознавча пропедевтика, усвідомлення жанрової специфіки творів, смисловий і структурний аналіз творів, емоційно-оцінне ставлення до змісту твору; розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Усі ці лінії реалізовано в підручнику О. Я. Савченко через його зміст, структуру, методичний апарат та ілюстративний матеріал. У відборі творів автор підручника спиралася на тематично-жанровий, художньо-естетичний, літературознавчий принцип. В умовах сьогодення розробники Державного стандарту і навчальної програми з читання виходять з того, що основна функція цього предмета передбачає поступове виховання читача, який сприймає зміст насамперед як художній твір, помічає його художні, образні особливості. Тому в підручнику немає жорсткої відповідності тематики дібраних текстів сезонним явищам. Хоча є твори різних жанрів, які відображають засобами художнього слова природу в різні пори року. Ще одна особливість це коло читання, що окреслене в програмі, яке охоплює більш широкий перелік персонами і жанрів, ніж це відображено в підручнику. Це природно, адже кількість та обсяг відібраних текстів підпорядковані функціям і структурі навчальної книги, яка за обсягом не повинна перевищувати санітарно-гігієнічних вимог до підручників початкової школи. До того ж, у процесі позакласного читання коло авторів розширюється. Уроки читання, запропоновані в посібнику, мають таку структуру: 1. Вправи для розвитку мовленнєвого апарату, вправи з розвитку й контролю дихання. 2. Мотивація навчальної діяльності. Завдання етапу стимулювання до активної читацької діяльності учнів, розвиток пізнавальних інтересів. 6 Уроки читання в 3 класі Цьому сприяють: наявність завдань, які передбачають активізацію особистого досвіду учня, виявлення власної думки. 3. Робота над твором, що включає: формування й розвиток усіх якостей читання; словникову роботу; складання плану твору; стислий переказ твору; усні описи, словесне малювання картин; інсценізацію; розширення знань про письменників; мовно-логічні завдання; тестові тематичні перевірки. Розробляючи уроки, ми намагалися враховувати жанр твору, його обсяг, емоційну й смислову насиченість. Сподіваємось, що ці розробки сприятимуть оптимізації процесу навчання та виховання на уроках читання, стануть у пригоді при формуванні творчої особистості, вдумливого читача, спроможного бачити, відчувати й цінувати прекрасне, що його оточує. Орієнтовне календарне планування уроків читання в 3 класі з/п Тема Кількість годин І семестр 1 Від слова до книги 1 2 Є мова є народ 1 3 Птицю впізнають по пір ю, а людину по мові 1 4 Найцінніший скарб рідна мова 1 5 Уроки дива калинового 1 6 Привчайтесь працювати зі словником 1 7 Знайомі незнайомці 1 8 Урок-узагальнення. Чому мова дивний скарб народу? 1 9 Як з явилась книга 1 10 Книги в Київській Русі 1 11 «Друкар книг, перед тим не бачених» 1 12 Людина без книги, як криниця без води 1 13 Хто більше читає, той більше знає 1 14 Подружіться з книжкою! 1 15 Поетичні картини ранньої і пізньої осені. Введення 1 в тему «Цікава книга природи» 16 Осінні мотиви в поезії Ліни Костенко 1 17 Хто танцює і грає восени? Чи розуміємо ми природу? 2 20 Образ дівчинки, для якої ліс наче рідний дім 1 21 Пригода з друзями-дослідниками Людина серед природи 2 24 Урок-узагальнення за темою 1 25 Чия відвага, того й перемога. Прославлення героїзму 1 у чарівних казках За добро добром платять 2 28 Українські народні казки 1 29 Народ вчить, як на світі жить 1 8 Уроки читання в 3 класі з/п Тема Кількість годин 30 Скоромовки. Загадки. Узагальнення за темою 1 31 Що відчуває людина? 1 32 Там, де правда, гори вогонь, де неправда спали 1 вогонь 33 Доля карає тих, у кого очі завидющі, а руки загребущі 1 34 Як з явились квіти незабудки? 1 35 Пригоди хлопчика Веснянка 1 36 Підсумок за темою «Літературні казки» 1 37 Не гостри зубів на чуже 1 38 Слухайся маму й татка й усе буде в порядку 1 39 «Здається, байка просто бреше, а справді ясну 1 правду чеше...» 40 Праця годує, а лінь марнує 1 41 Чужому лихові не смійся 1 42 «Зима-красуня, біла чарівниця! 1 В ній стільки дива-дивного й краси!» ІІ семестр 1 2 Дивлюся я на світ, і все мене дивує! 2 3 Катруся і Юрчик допитливі й спостережливі діти 1 4 Дід Мороз ходить по планеті 1 5 Слово має колір 1 6 Скільки рік в Україні 1 7 Який чудовий та загадковий тваринний світ! 1 8 Не тяжка робота, коли є охота 1 9 Хто багато читає, той багато знає 1 10 Урок узагальнення знань. Пригадайте, поміркуйте 1 11 Тарас Шевченко України син 1 12 Тяжко-важко в світі жити сироті без роду 1 13 Вчитайся, вслухайся в Шевченкове слово! 1 14 Урок узагальнення знань 1 15 Вірші про світ природи і дитинства 1 16 Всі дванадцять місяців! 1 17 Де тепло, там і добро! У подорож до матінки-землі Прочитай, посміхнись... і задумайся! 2 Орієнтовне календарне планування уроків читання в 3 класі 9 з/п Тема Кількість годин 22 Цікаві повчальні вірші 1 23 «Моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди 1 не принесе...» 24 Краса живе для всіх 1 25 Наука приймати гостей 1 26 Що із загубленого не повертається 1 27 Бути, як Дбайко 1 28 Світ такий веселий і химерний Неповторний поетичний дивосвіт 1 30 Дивосвіт, що цікавить дитину 1 31 Скільки буває вітрів? Узагальнення знань 1 за розділом 32 Оповідання про справи твоїх ровесників 1 33 Що таке справжня дружба? 1 34 Людина за все відповідальна. Вона славиться 1 прац
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks