megalopolisul_bosweash_GotcuRobert.ppt

Description
Prezentarea Megalopolisului BosWash Aglomerări urbane -Megolopolisul ã Geograful francez Jean Gottman (1915-1994) a studiat coasta de est a Statelor Unite ale Americii şi a publicat în 1961 şi a descris această regiune ca pe una intens populată care se întinde de la Boston în nord şi până la Wshington în sud, pe o lungime de peste 300 mile.Această regiune, la fel ca titlul cărţii, este “Megalopolis”.Termenul de “megalopolis” provine din limba greacă

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 26

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Prezentarea Megalopolisului Prezentarea Megalopolisului BosWashBosWash  ã Geograful francez Jean Gottman (1915-1994) a studiat coasta de est a Statelor Unite ale Americii şi a pulicat !n 19 1 şi a descris aceast# regiune ca pe una intens populat# care se !ntinde de la $oston !n nord şi p%n# la &s'ington !n sud pe o lungime de peste ** mile+Aceast# regiune la fel ca titlul c#r,ii este .egalopolis/+0ermenul de megalopolis/ proine din lima greac# şi !nseamn# oraş foarte mare/+2n antic'itate un grup de greci au pl#nuit construirea unui imens oraş !n peninsula 3eloponez+3lanul lor nu a dat roade dar au construit totuşi micul oraş .egalopolis care eist# şi azi+ ã .egalopolisul reprezint# cea mai spectaculoas# form# uran# sunt arii uranizate de regul# de tip coridor şi litoral ce se disting prin continuitatea !n teritoriu a diferitelor categorii de oraşe indiidualitatea administrati# a fiec#rei forma,iuni urane un num#r mare de locuitori restr%ngerea spa,iilor agricole şi predominarea eentual# a spa,iilor forestiere+ ã .egalopolisuri eist# pe tot gloul 6 !n $razilia 7io de Janeiro-Sao 3aulo-$elo 8orizonte !n Japonia 0oaido/ (ce cuprinde oraşele 0oio :saa şi ;oe) dar mai ales !n SUA6/$os&as'/ ( alc#tuit din $oston <e=>or 3'iladelp'ia $altimore şi &as'ington) /?'i3itt/ sau .arile @acuri (cu oraşele ?'icago ?leeland etroit şi 3ittsurg) şi San-San/ (alc#tuit din San Brancisco @os Angeles şi San iego)+2n curs de formare sunt megalopolisuri !n Curopa Dndia ?'ina şi Dndonezia+ Aglomerări urbane   -Megolopolisul   Megalopolisul Boswash   Megalopolisul Boswash (Boston – Washington)   (Boston – Washington) Primul megalopolis Primul megalopolis al lumiial lumii   Primul magalopolis al lumii, cristalizat Primul magalopolis al lumii, cristalizat după cel de–al doilea război mondial, după cel de–al doilea război mondial, Boswash–ul, rămâne cel mai tipic, Boswash–ul, rămâne cel mai tipic, reprezentând, în acelaşi timp, cea reprezentând, în acelaşi timp, cea mai puternică concentrare mondială mai puternică concentrare mondială de bunuri materiale şi umane. de bunuri materiale şi umane.  Beneficiind de ţărmuri propice Beneficiind de ţărmuri propice amenaărilor portuare, cât şi de amenaărilor portuare, cât şi de poziţia geografică foarte a!antaoasă poziţia geografică foarte a!antaoasă atât pentru pătrunderea în interiorul atât pentru pătrunderea în interiorul continentului, cât şi pentru continentului, cât şi pentru intensificarea legăturilor economice intensificarea legăturilor economice cu uropa, oraşele din zona litorală s#cu uropa, oraşele din zona litorală s#au dez!oltat !ertiginos, mai ales în a au dez!oltat !ertiginos, mai ales în a doua umătate a secolului trecut şi doua umătate a secolului trecut şi prima umătate a secolului $$. prima umătate a secolului $$. %reşterea rapidă a populaţiei pe baza %reşterea rapidă a populaţiei pe baza imigrărilor masi!e, conugată cu imigrărilor masi!e, conugată cu posibilităţi reduse de dez!oltare a posibilităţi reduse de dez!oltare a aşezărilor spre interior &datorită aşezărilor spre interior &datorită 'unţilor (palaşi) a determinat o 'unţilor (palaşi) a determinat o e*tindere a suprafeţelor urbane în e*tindere a suprafeţelor urbane în câmpia litorală şi respecti! o câmpia litorală şi respecti! o contopire a oraşelor, formând un contopire a oraşelor, formând un mare areal urban, e*tins aproape mare areal urban, e*tins aproape continuu de la Boston la +ashington.continuu de la Boston la +ashington. BostonBoston
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks