Medarbejdermøde 26 06_2015

Description
1. Medarbejdermøde 2. Dagsorden 1. Økonomi 2. Campusprojekt(er) 3. Akkreditering 4. Strategiprocessen 5. Spørgsmål (opdelt) 3. 1. Økonomi 4. Regnskab for 1. kvartal…

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Medarbejdermøde
 • 2. Dagsorden 1. Økonomi 2. Campusprojekt(er) 3. Akkreditering 4. Strategiprocessen 5. Spørgsmål (opdelt)
 • 3. 1. Økonomi
 • 4. Regnskab for 1. kvartal 2015 1.000 kr. 1. kvartal 2015 - faktisk 1. kvartal 2015 - budget 1. kvartal 2014 Tilskud fra stat og kommune 35.168 35.479 34.319 Andre indtægter 12.217 11.252 13.447 Indtægter i alt 47.385 46.731 47.766 Lønomkostninger i alt -30.465 -29.676 -30.052 Øvrige omkostninger -13.757 -14.023 -14.968 Omkostninger i alt -44.222 -43.699 -45.020 Af- og nedskrivninger og finansielle poster mv. -2.342 -2.174 -2.269 Periodens resultat 821 858 477
 • 5. Forecast for 2015 1.000 kr. Forecast 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 Tilskud fra stat og kommune 146.741 148.673 144.951 Andre indtægter 39.192 48.544 55.169 Indtægter i alt 185.933 197.217 200.120 Lønomkostninger i alt -119.572 -126.887 -128.594 Øvrige omkostninger -51.354 -55.227 -56.211 Omkostninger i alt -170.926 -182.114 -184.805 Af- og nedskrivninger og finansielle poster mv. -8.770 -8.866 -10.404 Årets resultat 6.237 6.237 4.911
 • 6. 2. Campusprojekt(er)
 • 7. The story continues…
 • 8. 3. Akkreditering
 • 9. Institutionsakkreditering Vi har besluttet ikke at anmode om at blive institutionsakkrediteret i 2016. Der er ikke kommet endeligt svar på dette.
 • 10. Uddannelsesakkreditering Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen er indstillet til betinget godkendelse på Akkrediteringsrådets møde, der holdes i dag. Generelt er der ros og anerkendelse til uddannelsens relevans og berettigelse samt holdet bag uddannelsen – men akkrediteringspanelet mener ikke, at praktikken sikrer løbende integration mellem teori og praksis, og de efterlyser et reflektionsrum. Journalistuddannelsen er i gang med akkrediteringen, og der er deadline for indsendelse af rapport den 2. november 2015.
 • 11. 4. Strategiprocessen
 • 12. Fire dilemmaer De fire dilemmaer er blevet drøftet ude i afdelin- gerne, og de forskellige input er blevet samlet og drøftet videre. Opsamlingen af inputtene vil blive lagt i cloud’en. Dilemma: Højskolens opgaver over for brancherne Dilemma: Læring i veldefinerede forløb eller fleksible moduler Dilemma: Hvordan sikrer højskolen sig en unik position i en mangfoldig uddannelses- verden? Dilemma: Generation Next – menneske- forståelse, den komplekse virkelighed mv.
 • 13. BestyrelseChefgrp.Medarb.Studerende 3/3-2015 Kick-off 22/9-2015 Bestyrelsesmøde ANALYSE FASTLÆGGELSE HANDLEPLANER Ledere Bestyrelsen har fået et oplæg på baggrund af chefgruppens bearbejdning af input, og dette oplæg arbejdes der nu videre med på chefniveau Orienteringen til bestyrelsen vil blive lagt i cloud’en. Der vil ske yderligere skærpelser frem mod medarbejderdagene, hvor strategi vil være omdrejningspunkt
 • 14. Hovedpointer fra orientering til bestyrelsen Profil Lønsomhed Relevans Vi har en unik position som eneste udbyder med praksis- orienteret vifte af uddannelser og viden til hele medie- og kommunikationssektoren Alle i medier og kommunikation – og dem på vej – skal kende os som stedet, man drømmer om at uddanne sig på og vil samarbejde med Dimittender skal skabe værdi fra dag et – og vi skal selv øge robusthed og styrke kvalitet via værdiskabelse og øget lønsomhed
 • 15. 5. Spørgsmål
 • 16. God sommer
 • 17. Hold håret højt
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks