ME_Studiul de caz 7_Determinarea structurii optime de prod cu metoda de Programare scop.pdf

Description
Seminar Modelare Economica, anul III MANAGEMENT Studiul de caz 7: Modelarea structurii de producţie cu mai multe funcţii obiectiv Studiul de caz 10 din Raţiu-Suciu C., Luban F., Hîncu D., Ciocoiu N., Modelare economică, Editura ASE, Bucureşti, 2009 O societate comercială, specializată în realizarea de vopsea lavabilă pentru zugrăveli, urmează să producă în luna următoare, pe baza studiilor de piaţă întreprinse, trei tipuri de produse: Pcs1, Pcs2 şi Pcs3. Se dore

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Seminar Modelare Economica, anul III MANAGEMENT 1 Studiul de caz 7: Modelarea structurii de producţie cu mai multe funcţii obiectiv   Studiul de caz 10   din   Raţiu - Suciu C., Luban F., Hîncu D., Ciocoiu N.,  Modelare economică , Editura ASE, Bucureşti, 2009   O societate comercială, specializată în realizarea de vopsea lavabilă pentru zugrăveli, urmează să producă în luna următoare, pe baza studiilor de piaţă întreprinse, trei tipuri de produse: Pcs1, Pcs2 şi Pcs3. Se doreşte stabilirea unui program de producţie în următoarele condiţii:  1.   Maximizarea venitului to tal dacă preţurile de vânzare sunt: 60 u.m./tonă pentru Pcs1, 120 u.m./tonă pentru Pcs2 şi 90 u.m./tonă pentru Pcs3;  2.   Minimizarea timpului necesar de lucru, ştiind că sunt necesare 1 5 ore/tonă pentru Pcs1, 10 ore/tonă pentru Pcs2 şi 19 ore/tonă pentru Pcs3;  3.   Minimizarea consumului total din materia primă de import Mimp din America de Sud, cunoscându - se consumurile specifice: 0,2 tone Mimp la o tonă Pcs1, 0,6 tone Mimp la o tonă Pcs2, 0,4 tone Mimp la o tonă Pcs3;  4.   Consumul total din materialul Mat1 să nu depăşească 10 tone dacă sunt necesare 0,6 tone Mat1 pentru o tonă Pcs1, 0,6 tone Mat1 pentru o tonă Pcs2, 0,2 tone Mat2 pentru o tonă Pcs3;  5.   Cantitatea realizată din Pcs1 şi Pcs2 să fie de cel puţin 12 tone;  6.   Cantitatea contractată de Pcs3 este de 5 tone.    Modelul economico - matematic Se notează cu x vectorul programului de producţie pentru luna următoare format din componentele: x1 = cantitatea din Pcs1 x2 = cantitatea din Pcs2 x3 = cantitatea din Pcs3 Funcţiile obiectiv  1.   Maximizarea venitului total (max) f1(x) = 60x1 + 120x2 + 90x3 2.   Minimizarea timpului necesar de lucru (min) f2(x) = 15x1 + 10x2 + 19x3 3.   Minimizarea consumului total din materia primă de import  (min) f3(x) = 0,2x1 + 0,6x2 + 0,4x3 Restricţia referitoare la materialul Mat1:  C1: 0,6x1 + 0,6x2 + 0,2x3   10 Restricţiile referitoare la cantităţile contractate:  C2: 1x1 + 1x2   12 C3: 1x3   5  Seminar Modelare Economica, anul III MANAGEMENT 2 Restricţiile de nenegativitate:  x1   0, x2   0, x3   0,  Rezolvare cu metoda programării scop   În studiul de caz 10 referitor la programul de p roducţie pentru produsele Pcs1, Pcs2 şi Pcs3, nivelurile de aspiraţie corespunzătoare funcţiilor obiectiv vor fi valorile optimiste 2700 u.m., 215 ore şi 4,4 tone   ale funcţiilor obiectiv f1(X), f2(X) şi respectiv f3(X) obtinute prin rezolvarea a trei  probleme de programare liniara formate din cele 3 restrictii si fiecare functie obiectiv. Decidentul a hotărât să acorde prioritatea 1 realizării nivelului de aspiraţie de 4,4 tone pentru consumul total de materie primă de import, prioritatea 2 realizării nivelului de aspiraţie de 2700 u.m. pentru venitul total şi prioritatea 3 realizării nivelului de aspiraţie de 215 ore pentru timpul necesar de lucru. Rezultă că modelul programării scop va avea trei funcţii scop.   Pentru variabilele care definesc deviaţiile faţă de nivelurile de aspiraţie se vor folosi următoarele notaţii:  Venitsupl = deviaţia în plus faţă de venitul maxim  Venitm = deviaţia în minus faţă de venitul maxim   Timpsupl = deviaţia în plus faţă de timpul de lucru necesar minim   Timpm = deviaţia în minus faţă de timpul de lucru necesar minim   Mimpsupl = deviaţia în plus faţă de consumul minim de materie primă de import  Mimpm = deviaţia în minus faţă de consumul minim de materie primă de import   Aceste variabile se vor adăuga celor trei variabile x1,   x2 şi x3 referitoare la cantităţile de  produse Pcs1, Pcs2 şi respectiv Pcs3.    Funcţiile scop:  Scopul cu prioritate 1 : minimizarea deviaţiei în plus Mimpsupl faţă de consumul minim de materie primă de import  Min G1: 1Mimpsupl Scopul cu prioritate 2 : minimizarea deviaţiei în minus Venitm faţă de venitul maxim  Min G2: 1Venitm Scopul cu prioritate 3 : minimizarea deviaţiei în plus Timpsupl faţă de timpul de lucru necesar minim Min G3: 1Timpsupl  Restricţiile pentru consumuri materiale şi pentru cerer  e: C1: 0,6x1 + 0,6x2 + 0,2x3   10 C2: 1x1 + 1x2   12 C3: 1x3   5  Seminar Modelare Economica, anul III MANAGEMENT 3  Restricţiile scop:   C4: 60x1 + 120x2 + 90x3  –   Venitsupl + Venitm = 2700 C5: 15x1 + 10x2 + 19x3  –   Timpsupl + Timpm = 215 C6: 0,2x1 + 0,6x2 + 0,4x3  –   Mimpsupl + Mimpm = 4,4  Restricţiile de nenegativitate:   x1   0, x2   0, x3   0, Venitsupl   0, Venitm   0, Timpsupl   0, Timpm   0, Mimpsupl   0. Mimpm   0 S- a obţinut un model cu 3 funcţii scop, 6 restricţii şi 9 variabile.      Rezolvarea în sistem conversaţional cu WINQSB/ Gp  –   igp . In troducerea datelor, după accesarea modului Winqsb/Gp - igp, se face astfel: Ap ăsăm Ok și vom obține un tabel de forma:    Seminar Modelare Economica, anul III MANAGEMENT 4 Vom edita numele variabilelor, accesând din bară  Edit/ Variable Names . Modificăm numele începând cu X4. Astfel vom obține din nou tabelul în care vom completa valorile din funcțiile scop și restricții.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks