Матурски Рад Из Аутоматског Управљања Plc - Контролери

Description
Матурски рад из Аутоматског управљања PLC KОНТРОЛЕРИ

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 23 | Pages: 25

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Средња школа „Свети Ахилије“ Ариље Ариље, Војводе Мишића 40 Матурски рад из Аутоматског управљања PLC K! #$%#& Ментор:Ученик:   Милан ПоповићБранимир Росић риље, мај !0 4# $од#% А & Р ' А (  Стра'а()  Увод У )*+ контролер )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) - *)   Структура PLC ко'тролера ##############################################################################################. !# # Предности коришће/а )*+ контролера#####################################################################!#! 1онстр2к3ија )*+ система############################################################################################ +)   ,ро-есоркса једи'и-а PLC  ко'тролера ####################################################################### (. -# # %кен 3икл2с################################################################################################################## 0-#!#   5сновне карактеристике про3есорско$ мод2ла######################################################### /) 0искрет'и 123 модули ###################################################################################################### (* 4#   &искретни 2ла6ни мод2ли############################################################################################ -  /)* 0искрет'и излаз'и модули) ###################################################################################### (/4)   ,рограмирање PLC 5ре6аја ######################################################################################### .  4)( програмс7и јези-и) ##################################################################################################### (4  .#!   *7 про$рамира/########################################################################################################## 8 .#- 9 про$рамира/е########################################################################################################## 8 .#4 ;* про$рамира/е############################################################################################### ########## 8 8) А'алог'и PLC модули ######################################################################################################  8# Анало$ни 2ла6ни мод2ли##############################################################################################  8#! Анало$ни и6ла6ни )*+ мод2ли####################################################################################   9):акљу;ак ############################################################################################################################# < Прило$###################################################################################################################################!0Прило$ ####################################################################################################################################! =итерат2ра###############################################################################################################################!!!  )*+ контролериБранимир Росић () 5<0 1 PLC K! #$%#%  )*+ је 2 основи микропро3есорски систем који 2кљ2ч2је сопствен2 про$рамск2 подршк2, спре$2 са >?; 2ре@ајима,ком2ника3иј2 са 2даљеним  рач2наром или контроAлером,са операторским панелом или др2$им пока6ивачким 2ре@ајима   5н оBе6Bе@Cје D2нк3иј2 ло$ичко$ или секвен3ијално$ а2томата 2 отворенојили 6атвореној спре6и# Ун2тар /е$а с2 2$ра@ене једноставне математичке D2нк3ије које омо$2ћавај2 реали6а3иј2 спољниE D2нк3ија про$рамско$ 2правља/а)*+ је микрорач2нар који и6вршава ра6личите ло$ичке и секвен3ионалнеD2нк3ије, тако што на основ2 2ла6ниE си$нала одре@2је од$оварај2ће и6ла6не си$наAле# Fормиран је као 6амена 6а релејн2 ипол2проводничк2 ло$ик2, рач2нар који поред ло$ичкиE D2нк3ија моGе да оBавља и аритметичка и6рач2нава/а# пште одлике су = #про$рамира/е на посеBним симBоличким про$рамским је6и3има прила$о@еним ло$и3и релејниE мреGа, !# мо$2ћност рада 2 инд2стријском окр2Gе/2, мо$2ћност инстала3ије на самој машини, -# лакше одрGава/е, већа по26даност, конк2рентност 3ене 4# мо$2ћност пове6ива/а 2 рач2нарски инте$рисани EијерарEијски систем 2правља/а# пшти захтеви које ко'тролери морају да задовоље  : # (едноставно про$рамира/е и одрава/е про$рама од стране корисника на ли32 места, !# Мод2ларна ор$ани6а3ија , што одрGава лакше одрGава/е, -# Велика по26даност рада 4# Мале димен6ије и приEватива 3ена 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks