Materiale de formare managementul resurselor umane.pdf

Description
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Inovaţie în administraţie Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINIST

Please download to get full document.

View again

of 180
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 180

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European   GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor   Inovaţie în administraţie  Programul Oper aţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative   „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect,  în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”  cod SMIS nr. 22857 ADMINISTRAȚIE ȘI APĂRARE –   PARTENERIAT PENTRU PERFORMANȚĂ   Pagina 1 din 180 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ   Manual pregătit de: Renaldo NIŢĂ şi Nic ENACHE   MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE CUPRINS:    UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European   GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor   Inovaţie în administraţie  Programul Oper aţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative   „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect,  în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”  cod SMIS nr. 22857 ADMINISTRAȚIE ȘI APĂRARE –   PARTENERIAT PENTRU PERFORMANȚĂ   Pagina 2 din 180 A.   MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE CA PROCES A1. Ce este acesta şi care este importanţa sa?  A2. Obiectivele MRU A3. Funcţii de resurse umane   A4. Provocări ale managementului public modern B.   ETICA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ B1. Conduita funcţionarului public  B2. Conflictele de interese B3. Declaraţia de interese   B4. Incompatibilităţi   C.   VALORIL E ORGANIZAŢIEI  D.   CULTURA INSTITUŢIILOR PUBLICE D1. Câteva elemente de comportament organizaţional  D2. Falsele ipoteze (Leavitt, 1978) D3. Cultura organizaţională   D4. Manifestări ale culturii organizaţionale   D5. Modalităţi de identificare a culturii organizaţionale (Judi Marshall)   D6. Tipuri de culturi organizaţionale (Charles Handy, 1986)   E.   PRINCIPII, POLITICI, PROCEDURI, MANUAL DE BUNE PRACTICI E1. Principii, politici şi proceduri de managementul resurselor umane la nivel european E2. Principii, politici şi proceduri de managementul resurselor umane în românia   E3. Consultări asupra politicilor de resurse umane E4. Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii de resurse umane E5. Condiţiile de actualizare a politicilor de resurse umane F.   LIMITĂRI LEGALE ŞI STRUCTURALE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ F1. Particularităţi ale managementului resurselor umane în administraţia publică din românia   F2. Crearea unui cadru adecvat pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a administraţiei publice  F3. Consolidarea cadrului legal, instituţional şi administrativ F4. Roluri şi responsabilităţi în domeniul managementului resurselor umane   F5. Cadrul legislativ al managementului resurselor umane în funcţia publică   G.   PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIE   G1. Planul de ocupare a funcţiilor publice      UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European   GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor   Inovaţie în administraţie  Programul Oper aţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative   „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect,  în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”  cod SMIS nr. 22857 ADMINISTRAȚIE ȘI APĂRARE –   PARTENERIAT PENTRU PERFORMANȚĂ   Pagina 3 din 180 G2. Consideraţii strategice în planificarea forţei de muncă   G3. Planificarea resurselor umane în organizaţie   G4. Etapele planificării resurselor umane în organizaţie   H.   PAŞI ÎN PROCESUL DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE   H1. Introducere în recrutare şi selecţie  H2. Principii în politica de recrutare H3. Etapele procesului de recrutare H4. Etapele procesului de selecţie   H5. Legislaţia referitoare la recrutarea şi selecţie funcţionarilor publici   I.   ANALIZA POSTULUI I1. Analiza postului şi celelalte funcţii de resurse umane  I2. Tehnici de realizare a analizei postului J.   FIŞA POST   J1. Necesitatea fişei postului   J2. Proiectarea fişei postului   K.   ANUNŢUL DE RECRUTARE   K1. Anunţul cu privire la postul vacant   K2: Profilul candidatului (sau specificaţii le persoanei) L.   INTERVIUL  –   STRUCTURARE L1. Introducere în tehnicile de interviu L2. Desfăşurarea interviului   L3. Probleme potenţiale ale intervievării   L4. Verificarea referinţelor, a experienţei profesionale şi a studiilor candidaţilor   L5. Luarea deciziei în procesul de selecţie   M.   INTEGRAREA ÎN ORGANIZAŢIE   M1. Integrarea noilor angajaţi în organizaţie   M2. Planificarea integrării M3. Ce cuprinde procesul de integrare? M4. Perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi   M5. Evaluarea funcţionarilor publici debutanţi   N.   MOTIVAŢIE –    SATISFACŢIE –PERFORMANŢĂ      UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European   GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor   Inovaţie în administraţie  Programul Oper aţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative   „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect,  în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”  cod SMIS nr. 22857 ADMINISTRAȚIE ȘI APĂRARE –   PARTENERIAT PENTRU PERFORMANȚĂ   Pagina 4 din 180  N1. Motivaţia    N2. Teorii motivaţionale   O.   COMUNICAREA EFICIENTĂ   O1. Comunicarea eficientă   O2. Comunicarea nonverbală  O3. Factorii perturbatori în comunicare O4. Şedinţele în organizaţii   O5. Avantajele şi dezavantajele şedinţelor    O6. Organizarea şedinţelor    P.   MANAGEMENTUL CONFLICTULUI ÎN ORGANIZAŢII   P1. Conflictul în organizaţii  P2. Tipuri de conflict P3. Alte tipuri de conflict P4. Sursele conflictelor interpersonale din organizaţii P5. Strategii pentru evitarea unui conflict distructiv P6. Strategii ineficiente de abordare a conflictului P7. Gestionarea rezistenţei la schimbare în administraţia publică   Q.   LEADERSHIP Q1. Rolul şi caracteristicile liderului  Q2. Tipuri de lideri Q3. Conducerea centrată pe acţi une (John Adair) Q4. Conducere situaţională R.   MANAGEMENTUL TIMPULUI R1. Managementul efectiv al timpului R2. Stabilirea priorităţilor   R3: Matricea timpului R4. Delegarea R5. Planificarea R6. Tehnici de programare a activităţii S.   MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks