Математика. 3 клас. II семестр - PDF

Description
УДК ББК В67 В67 Володарська М. О. Математика. 3 клас. ІІ семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької). / М. О. Володарська, О. М. Пілаєва. Х. : Вид. група «Основа»,

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 240 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
УДК ББК В67 В67 Володарська М. О. Математика. 3 клас. ІІ семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької). / М. О. Володарська, О. М. Пілаєва. Х. : Вид. група «Основа», с. (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). ISBN Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 3-му класі (ІІ семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2013). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи. УДК ББК Навчальне видання Серія «Початкова школа. Мій конспект» ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна, ПІЛАЄВА Олена Михайлівна Математика. 3 клас. II семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької) Головний редактор Ю. Є. Бардакова Редактор О. В. Грабар Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко Технічний редактор О. В. Лєбєдєва Коректор О. М. Журенко Підписано до друку Формат /16. Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 18,48. Замовлення 14-05/ ТОВ «Видавнича група Основа» 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) е-mail: Свідоцтво суб єкта видавничої справи ДК 2911 від р. ISBN Володарська М. О., Пілаєва О. М., 2014 ТОВ «Видавнича група Основа», 2014 Зміст Орієнтовне календарне планування Розділ 3. Усне множення і ділення чисел у межах Властивості множення і ділення (продовження) Урок 65. Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість Урок 66. Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2 3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 67. Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток Урок 68. Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею Урок 69. Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного Урок 70. Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі Урок 71. Множення на 100. Розв язування простих задач способом складання рівнянь Урок 72. Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці Урок 73. Множення та ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 74. Множення круглого числа на одноцифрове (40 2; 400 2). Складені задачі на 2 3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач Урок 75. Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2 3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач Урок 76. Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток Урок 77. Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці Урок 78. Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків Урок 79. Контрольна робота Урок 80. Аналіз контрольної роботи. Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач Урок 81. Множення двоцифрового числа на одноцифрове (12 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість Урок 82. Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість Урок 83. Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 3). Розв язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів Урок 84. Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного Урок 85. Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 240). Розв язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод) Урок 86. Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 242). Розв язування задач вивчених видів Урок 87. Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв язування задач вивчених видів. Самостійна робота Урок 88. Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв язування задач вивчених видів Урок 89. Контрольна робота Урок 90. Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число Урок 91. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці Урок 92. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод) Урок 93. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці Урок 94. Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними Урок 95. Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість Урок 96. Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення Урок 97. Ділення круглого числа на кругле (420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість Урок 98. Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв язування задач вивчених видів Урок 99. Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного Урок 100. Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного Урок 101. Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 102. Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного Урок 103. Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами Урок 104. Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2 4 дії першого і другого ступенів Урок 105. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число Урок 106. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного Урок 107. Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 108. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота Урок 109. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин Урок 110. Контрольна робота Урок 111. Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Розділ 4. Частини Урок 112. Поняття «частини». Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 113. Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 114. Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв язування складених задач на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 115. Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв язування складених задач на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 116. Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов язані з іменованими числами Урок 117. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа Урок 118. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною Урок 119. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. Самостійна робота Урок 120. Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв язування складених задач на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 121. Контрольна робота Повторення вивченого за рік Урок 122. Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії). Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини Урок 123. Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2 3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць Урок 124. Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків Урок 125. Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння Урок 126. Взаємозв язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв язування задач за допомогою рівнянь Урок 127. Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці Урок 128. Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків Урок 129. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника Урок 130. Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) Урок 131. Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків Урок 132. Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифр
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks