Master Thesis Lorincz Emil

Description
master

Please download to get full document.

View again

of 67
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 67

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Universitatea „Transilvania” din Braşov Facultatea de Inginerie Mecanică Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică Programul de studii: Inginerie Mecatronică - Master   LUCRARE DE DISERTAȚIE 3 CUPRINS 1. Introducere....................................................................................................................................5 2. Reverse Engineering.....................................................................................................................7 2.1. Realizarea ingineriei inverse..................................................................................................7 2.2. Factorii care influențează tehnica Reverse Engineering........................................................8 2.3. Diferențe între scanare și digitizare........................................................................................9 2.4. Exemplu de metoda Reverse Engineering:..........................................................................10 3. Roți dințate..................................................................................................................................11 3.1. Clasificarea roţilor dinţate....................................................................................................12 3.2. Elementele geometrice ale danturii......................................................................................12 4. Maşini de măsurat în coordonate................................................................................................15 4.1. Istoric....................................................................................................................................15 4.2. Principiile sistemelor de măsurat în coordonate..................................................................16 4.3. Măsurarea cu contact............................................................................................................16 4.4. Construcţia maşinilor de măsurare în coordonate................................................................18 4.4.1. Construcţia în consolă, cu masă fixă.............................................................................18 4.4.2. Construcţia cu portal mobil.........................................................................................18 4.4.3. Construcţia cu portal fix................................................................................................19 4.4.4. Construcţia tip coloană..................................................................................................19 4.4.5. Construcţia cu braţ orizontal mobil...............................................................................20 4.4.6. Construcţia cu masă mobilă şi braţ orizontal................................................................20 4.4.7. Construcţia tip pod rulant..............................................................................................21 4.4.8. Construcţia cu punte în “L“...........................................................................................21 4.4.9. Construcţia cu braţ orizontal şi masă fixă.....................................................................22 4.4.10. Construcţia în consolă cu masă mobilă.......................................................................22 4.4.11. Braţe de măsurare........................................................................................................23 4.5. Elementele componente ale unei maşini de măsurare în coordonate...................................24 4.5.1. Structura portantă..........................................................................................................24 4.5.1.1 Batiul aparatului......................................................................................................24 4.5.1.2. Placa de bază..........................................................................................................24 4.5.1.3. Coloana, portalul şi punţile....................................................................................25 4.5.2. Ghidajele MMC.............................................................................................................25 4.5.3. Sistemul de măsurare a poziţiei elementelor unei MMC..............................................26 4.5.4. Sistemul de acţionare....................................................................................................28 4.6. Funcțiile calculatorului.........................................................................................................31 4.7. Evaluarea rezultatelor...........................................................................................................33 4.8. Prezentarea maşinilor de măsurare LK V Metris.................................................................33 4.8.1. Componenţa MMC METRIS LK V..............................................................................35 4.8.2. Caracteristicile constructive ale maşinilor de măsurare LK V METRIS.....................36 4.8.3. Caracteristicile tehnice ale MMC LK V METRIS......................................................37 4.8.4. Descrierea sistemelor componente ale CMM LK V METRIS.....................................38 4.8.5. PCIC Handbox..............................................................................................................42 5. Sisteme de palpare.......................................................................................................................45 5.1. Măsurarea prin contact – dinamic........................................................................................45 5.2. Măsurarea prin contact – în repaus......................................................................................47 5.3. Măsurarea prin palpare continuă – scanarea........................................................................47  Universitatea „Transilvania” din Braşov Facultatea de Inginerie Mecanică Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică Programul de studii: Inginerie Mecatronică - Master   LUCRARE DE DISERTAȚIE 4 5.4. Moduri de calibrare a palpatorului:......................................................................................51 5.5. Capete motorizate.................................................................................................................51 5.6. Palpatorul TP200..................................................................................................................52 5.7. Capete de palpatoare:...........................................................................................................55 5.7.1. Gama de palpatoare Renishaw......................................................................................55 5.7.2. Palpatoare existente în laboratorul de măsurare:...........................................................57 6. Prezentarea şi prelucrarea rezultatelor măsurătorilor efectuate..................................................58 6.1. Sofware-ul Camio Studio 4.6...............................................................................................58 6.2. Calibrarea senzorului............................................................................................................59 6.3. Scanarea roților dințate.........................................................................................................61 6.4. Evaluarea rezultatelor și concluziile....................................................................................65 Bibliografie......................................................................................................................................69  Universitatea „Transilvania” din Braşov Facultatea de Inginerie Mecanică Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică Programul de studii: Inginerie Mecatronică - Master   LUCRARE DE DISERTAȚIE 5 1. Introducere Datorită răspândirii aplicaţiilor de inspecţie dimensională în foarte multe domenii (auto, aeronautic, biomedical, electronic, robotică etc.), aparatele şi maşinile de măsurare în coordonate au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă atât din punctul de vedere constructiv, cât şi din punctul de vedere al performanţelor. Măsurarea este un proces în care mărimea măsurată este comparată cantitativ cu o mărime de referinţă de acelaşi tip. Pe post de mărime de referinţă se utilizează o măsură care reprezintă unitatea sau părţi ale acesteia. Prin procesul experimental de măsurare se individualizează mărimea măsurată ca multiplu sau parte a unităţii. În producţia industrială, tehnica de măsurat în coordonate şi-a găsit un loc stabil. In  prezent, nu există nici o piesă a cărei dimensiuni să nu poată fi măsurate cu maşinile de măsurat în coordonate. Această universalitate şi gradul înalt de automatizare, explică dominarea din ultimii 10 ani a tehnicii de măsurat în coordonate. Ca și definire a celor două concepte , ingineria directă și ingineria reversibilă sau inversă se poate spune că deopotriva sunt implicate în designul, fabricarea, construcția și întreținerea  produselor sistemelor si structurilor. Ingineria directă – este de fapt „procesul tradițional” de dezvoltare de la abstractiunile de nivel înalt și designul logic, la implementarea fizica a unui sistem, iar procesul de reproducere a unui component existent, subansamblu sau produs, fără ajutorul desenelor, documentației sau a unui model computerizat se defineste ca Reverse Engineering. Desi pare oarecum sfidătoare, aceasta idee de a studia, demonta , măsura si culege toate informațiile despre un produs deja existent criticat de multi specialisti un „furt de inteligență”, reprezintă numai o viziune cu totul subiectiva si restransă din toate punctele de vedere.  Nu se are in vedere si avantajul pe care producătorii de bunuri comerciale îl au în procesul de remodelare si studiere a produsului în toate variantele acceptate de piață tot mai mult interesată de marfuri cu calități noi si parametri indiscutabili superiori la prețuri din ce in ce mai mici. Sunt avantaje indiscutabile pentru „obiectele” sau stările materiei fără o geometrie definită (plante, corpul uman, creatiile naturale....) in studiul si modelarea 3D. Începuturile modelării geometrice din anii `60 si `70 odată cu implementarea soft-urilor CAD nu prevedeau asemenea opțiuni sau posibilități, dar odată cu dezvoltarea sistemelor de prelucrare a informatiei / datelor  precum si dezvoltarea tehnologică a electronicii de vârf au permis în final abordarea problemei din cu totul alte puncte de vedere. Spre exemplu, orice desen tehnologic ar exista, tot nu se va conforma intrutotul produsului final dorit de catre producător, vor exista neconcordanțe, erori de fabricație..s.a.m.d. datorita unor cauze mai mult sau mai putin legate de soft-ul de design utilizat, de posibilitatile acestuia, de  pregătirea designer-ului, etc. Sau, abordând problema din alt unghi de vedere, se poate vedea cât de ușor se poate „regândi și fabrica” un produs care nu mai are documentația srcinală, fie că e distrusă, incompletă, necorespunzătoare noilor cerinte tehnologice , etc.  Universitatea „Transilvania” din Braşov Facultatea de Inginerie Mecanică Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică Programul de studii: Inginerie Mecatronică - Master   LUCRARE DE DISERTAȚIE 6 Sau, cât de eficient ar fi ca pentru un designer să existe posibilitatea de a „crea” el însusi ceea ce numai natura poate oferi, prin biodiversitatea ei desavarsita, pentru care nici un software nu ar avea o solutie eficientă. Scopul lucrării este examinarea procesului reverse engineerig, crearea unei metode de scanare și verificarea sa folosind o mașină de măsurat in coordonate (MMC) 3d cu mare precizie de tip LK V METRIS. Va fi examinat procesul de scanare, din norul de puncte, va fi creat modelul 3d al reperului, după care va fi verificat precizia de lucru măsurând reperul pe baza modelului creat.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks