เม อท าการต ดต งโปรแกรม Master cam X 4 เร ยบร อยแล วสามารถเป ดโปรแกรม ข นมาใช งานได ด งน - PDF

Description
เม อท าการต ดต งโปรแกรม Master cam X 4 เร ยบร อยแล วสามารถเป ดโปรแกรม ข นมาใช งานได ด งน ข นตอนท 1. ด บเบ ลคล กท ไอคอน บน Desk Top ข นตอนท 2. คล กท เมน Start All Programs Mastercam X 4 จะได หน าต างแสดงพ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เม อท าการต ดต งโปรแกรม Master cam X 4 เร ยบร อยแล วสามารถเป ดโปรแกรม ข นมาใช งานได ด งน ข นตอนท 1. ด บเบ ลคล กท ไอคอน บน Desk Top ข นตอนท 2. คล กท เมน Start All Programs Mastercam X 4 จะได หน าต างแสดงพ นท การท างานเข ยนแบบ 2 ม ต ส วนท 1. Menu bar แถบ Menu bar เป นท รวบรวมค าส งท งหมดของโปรแกรม ใน MastercamX 4 ย งคงโครงสร างเด มของ Mastercam ไว ท Menu bar เม อคล ก เล อกท ค าส งจะปรากฏค าส งย อย ๆ จ ดเด นของ Menu bar ค อจะม ค าอธ บายของ ค าส งหล ง Icon เพ อให ผ ใช เข าใจการท างานของค าส งมากย งข น ว ธ เร ยกให ค าส งใน แถบ Menu bar ค อคล กซ ายท แถบ Menu ด านบนจะ ปรากฏแถบค าส งย อย แต ละค าส งก จะม ค าส งย อยออกไปอ ก ให ส งเกตท ส ญล กษณ (drop down) ด านหล งของค าส ง เม อใช เม าส เล อกท ค าส ง จะปรากฏค าส งย อย ๆ ของ แต ล ะค าส ง ด งข นตอนต อไปน ข นตอน 1 คล กซ ายเล อกค าส ง Create ข นตอน 2 คล กเล อก Point ข นตอน 3 คล กเล อกค าส ง Position หร อคล กเล อกค าส งอ น ๆ ท ต องการ ส วนท 2. Toolbar เป น Icon ต าง ๆ ท อย บน Toolbar ไม ว าจะเป นค าส งการสร างจ ด (Create Point Position) การสร างเส น (Create line Endpoint) การสร างวงกลม (Create Circle Center Point) หร อ Icon การลบเส น (Trim ) และสามารถย าย แถบค าส งได ด งภาพ คล กเมาส ค างท เส นประ หมายเลข 1 ลากไปวางท Graphic Window หร อ พ นท ว าง ได ด งภาพด านซ าย การลบหร อการย าย Icon ท Toolbar คล กขวาบร เวณท ว างของ Toolbar จะปรากฏแถบเพ อคล ก เล อก Icon คล กเคร องหมายถ กหน าค าส ง ค อการเล อก Icon หร อคล กยกเล กเคร องหมายถ กหน าค าส ง ค อการยกเล กแถบ ค าส งบน Toolbar การเร ยกใช ค าส ง ท แถบ Toolbar จะเข าถ งค าส งได ง าย โดยสามารถคล กเล อก ท Icon ได เลย ต างจากการเร ยกใช ค าส งท แถบ Menu bar เช น 1. ข นตอนการสร างวงกลม ถ าเล อกค าส งจาก Menu bar ต องคล กท แถบ Menu Create Arc Circle Center Point 2. ข นตอนการสร างวงกลมโดยการเล อกค าส งจาก Toolbar สามารถคล กท Icon และสร างวงกลมได เลย ส วนท 3 Auto Cursor Ribbon bar แถบ Auto Cursor Ribbon bar สามารถก าหนดค าแกน X, Y, Z ในการ วาง Sketch ท รวดเร วข น โดยเล อกจากฟ งก ช น Fast Point และฟ งก ช นการ ก าหนดจ ดของ Sketch ให ส มผ สก นโดยเล อกจาก ฟ งก ช น Snap ข นตอนการ เล อกใช ค าส ง Snap สามารถคล กเล อกท Icon ท Toolbar ข นตอนท 1.คล กขวาท Graphic Window ข นตอนท 2. เล อกท แถบค าส ง Auto Cursor ข นตอนท 3. จะปรากฏแถบการต งค าของ Auto Cursor ซ งสามารถคล ก เล อกฟ งก ช น Snap ได หลากหลาย ด งภาพด านล าง ฟ งก ช นต าง ๆ ของ Snap ด งน จ ดศ นย กลางท พ ก ด X=0, P=0, Z=0, จ ดศ นย กลางของวงกลม จ ดปลายของเส น จ ดต ดของ Sketch จ ดก งกลางเส น การเล อกส มผ สเฉพาะจ ด จ ดของวงกลมแบ งออกเป น 4 ส วน การเล อกจ ดเร มให ว งไปตามร ปของSketchโดยก าหนดระยะ X, Y, Z การเล อกจากจ ดท ใกล ท ส ดของเมาส ท เล อนเข าใกล การเล อกโดยท ต องม จ ดอ างอ งก อนเพ อป อนพ ก ด X, Y,Z จ ดส มผ สของวงกลม การเล อกสร าง Sketch ท ต องการท าให เป นม ม ฉาก 90 องศา Note : ค าส ง Fast Point ค อค าส งการสร างจ ดหร อต าแหน งโดยก าหนด แกน X, Y, Z ซ งผ ใช สามารถป อนค าของต าแหน งได ตามความต องการ ด งต วอย าง ต อไปน ข นตอนท 1. คล กเล อกท Menu bar Create Arc Circle Center Point หร อคล ก Icon ท Tool bar ข นตอนท 2 จะปรากฏแถบการต งค าของค าส ง ด งน ป อนค าระยะร ศม ของวงกลมท แถบ Radius 20 กด Enter ท แป นพ มพ ข นตอนท 3. ก าหนดต าแหน งของวงกลมด งน ข นตอนท 3.1 คล กเล อก Icon Fast Point ข นตอนท 3.2 ก าหนดค าเป น 40, 50, 0, ค าต วแรกค อแกน X ค าต วท สอง Y ค าต วท สาม Z ด ง โดยค นต าแหน งด วยเคร องหมาย Comma (,) ข นตอนท 4 กด Enter ท แป นพ มพ จะได วงกลมระยะร ศม 20 ท ต าแหน งแกนX=40, Y=50, Z=0 ด งภาพด านล าง ส วนท 4. Ribbon Bar เป นการป อนค าหร อเล อกใช ฟ งก ช นต าง ๆ ในค าส งท เร ยกใช เช น คล กเล อก Create Line Endpoint จะปรากฏแถบ Ribbon bar หร อแถบการต งค าของค าส ง Create Line Endpoint ซ งสามารถก าหนดระยะความยาว องศา แนวต ง หร อแนวนอนได ส วนท 5. Operation Manager Pane (Tool Path solid Art Manager) แถบของ Operation Manager Pane จะแสดงฟ งก ช นการท างานของ Tool path และ Solid เม อสร าง Tool path การก ดช นงานหร อการสร าง Solid ค าส งและ ฟ งก ช นต าง ๆ ก จะถ กจ ดเก บไว ใน Operation Manager ซ งสามารถกล บไปแก ไขค า พาราเม ต ร ของ Tool path,solid โดยจะค านวนแบบอ ตโนม ต ตามค าท แก ไข แถบ Operation Manager สามารถเป ดหร อป ดได โดย กด Alt + O ท แป นพ มพ รวมถ ง การจ ดเร ยงล าด บของ Tool path โดยคล กเมาส ซ ายค างท Tool path แล วลากไป วางตามล าด บท ต องการได ส วนท 6. MRU Function bar (Most Recently Used) MRU Function จะเป นการทวนค าส งท ได เล อกใช มาแล ว 10 ค าส งส ดท าย เช นการเล อกใช ค าส ง Create Point Position หร อค าส ง Create line Endpoint ให ส งเกต ท MRU Function bar จะปรากฏ Icon ของค าส ง Create Point Position และ Create line Endpoint หร อ Icon อ น ๆ ท ได เร ยกใช ไปก อนหน าน และสามารถเร ยกใช ค าส งเด ม ในแถบ MRU Function ได สะดวกย งข น ส วนท 7. Quick Masks แถบ Menu ของ Quick Masks อย ด านล างขวาม อ ถ ดจากแถบ Menu bar MRU Function หล กการของ Quick Mask สามารถเล อก Sketch ในการ ปร บแต ง แก ไขได รวดเร วย งข น เช น คล กเล อกค าส ง Quick Mack Point ค าส ง น จะท าการเล อก Point ท งหมดท ม อย ใน Graphic Window หร อคล กเล อกค าส ง Quick Masks Line ค าส งก จะท าการเล อกเส นท งหมดท ม ใน Graphic Window ซ งสามารถปร บแต ง แก ไขได ไม ว าจะเป นการ Delete หร อการใช ค าส ง Trim ต ดส วนต าง ๆ ท ไม ต องการออก ส วนท 8. Status bar เป นแถบการปร บแต ง แก ไข Sketch หร อแยก Level การต งค าของ Plan ส ล กษณะของเส น การเปล ยนโหมดระหว าง 2D หร อ 3D การจ ดระเบ ยบกล ม และการ ต งความล ก (Z depth) ส วนท 9. จ ด Origin จ ด Origin จะใช เป นจ ดศ นย ของการเข ยนแบบ 2D รวมท งการต งค าของ เคร องจ กร หร อ Material สามารถเป ดหร อป ดจ ด Origin โดยการกด F9 ท แป นพ มพ ส วนท 10 Graphics Window เป นพ นท ท ไช เข ยนงาน 2D และแสดงกราฟฟ กต าง ๆ การเล อกใช ต วช วย (Help) กด Alt +H ท แป นพ มพ เพ อเร ยกใช ค าส ง Help ข นตอนท 1. คล กท แถบเมน Search ข นตอนท 2. พ มพ ข อความท ต องการทราบรายละเอ ยด ต วอย าง พ มพ ค าว า Drill ข นตอนท 3. คล กท List Topics จะปรากฏค าอธ บายของ Drill การเล อกใช ค าส งต วช วย จะท าให สามารถเข าใจการใช ค าส งได ง ายข น ค าส งต วช วย เปร ยบเสม อนค ม อ ท สามารถใช งานควบค ไปก บ MastercamX 4 ได การต งค าระบบ การเปล ยนค าของระบบต าง ๆ ของฟ ก ช นการท างานไม ว าจะเป นการเปล ยนส ของ Graphic Window ส ของเส น การต งค าในการแสดง Dimensions การเปล ยน หน วยจากระบบ Metric (mm.) เป นระบบ English (Inch) ข นตอนท 1. คล กท แถบ Menu Settings Configuration 1 เป นห วข อของค าส งต าง ๆ 2 เป นพ นท ของรายละเอ ยด แต ละค าส ง 3 แถบการเปล ยนระบบหน วย การเปล ยนระบบหน วย คล กท แถบ Current เพ อเล อกหน วยเป นระบบ English (Inch) หร อเป น ระบบ Metric (mm.) 1. ค อระบบ English (Inch) 2. ค อระบบ Metric (mm.) การจ ดเร ยง Tool bar ในกรณ ท Toolbar จ ดเร ยงไม เป นระเบ ยบท าให ยากต อการเล อกใช สามารถให Toolbar States ช วยในการจ ดเร ยง Toolbar ให กล บส สภาพปรกต ได อ ตโนม ต คล กเล อก Settings ท Menu bar Toolbar States จะปรากฏแถบหน าต างการต งค าของ ค าส ง เล อก Design ท แถบด านซ ายม อ คล ก Load คล ก OK เพ อจบค าส ง ข นตอนการ บ นท ก File งาน ข นตอนท 1. คล กท Icon ท Tool bar หร อคล กท แถบ Menu File Save ข นตอนท 2. จะปรากฏแถบหน าต าง ด บเบ ลคล กเล อก Folder ท ต องการจ ดเก บ ข นตอนท 3. ต งช อ File ท แถบ File name และคล ก OK ข นตอนท 3.1 ต งช อช นงานท แถบ File Name ข นตอนท 3.2 คล ก Ok เพ อจบค าส ง ข นตอนการเป ด File งาน ม 2 ว ธ ด งน ข นตอนท 1.1. คล กท Icon ท Toolbar หร อคล กท แถบ Menu File Open ข นตอนท 1.2. จะปรากฏแถบหน าต าง คล กเล อก Folder ท จ ดเก บ File ต วอย าง เล อก Folder Test Mastercam ข นตอนท 1.3 เล อก File งานท ต องการเป ด ต วอย างเล อก File ช อ 2p-2 คล ก OK เพ อจบค าส ง ข นตอนท 2. สามารถคล กเป ด File นอกโปรแกรม โดยไม ต องเข ามา Open File ในโปรแกรมต วอย างเช น ด บเบ ลคล ก My Computer ท Desk Top คล กเล อกไดรฟ D คล กเล อก Folder ท จ ดเก บ File แล วคล กเล อก File ท ต องการเป ดได เลย การสร างหน ากระดาษใหม การสร างหน ากระดาษข นมาใหม ใน MastercamX 4 ท าได 2 ว ธ ค อ ข นตอนท 1. คล กท Icon ท Toolbar ข นตอนท 2. คล กท แถบ Menu File New ด านล าง ว ธ การป ดโปรแกรม ข นตอนท 1. คล กท แถบ Menu File Exit หร อ กด Alt+F4 จะ ปรากฏแถบหน าต างเพ อย นย นการป ดโปรแกรม คล กแถบ Yes เพ อย นย นการป ดโปรแกรม ข นตอนท 2. จะปรากฏแถบค าถามว าต องการ Save ไฟล งานหร อไม 1. Yes บ นท กไฟล งานและป ดโปรแกรม 2. No ไม บ นท กไฟล งานและป ดโปรแกรม ค ย ล ดในการเข าส ค าส งต าง ๆ Alt+1 ด านบน Alt+2 ด านหน า Alt+5 ด านขวา Alt+7 ด านสามม ต Alt +A บ นท ก File งาน Alt +A Auto save Alt +C Access C-Hooks Alt +D เป ดแถบค าส งการต งค าของ Dimension Alt +E การซ อนและการโชว ช นงาน Alt +F1 Fist all geometry to screen Alt +F2 ซ มออกท ล ะ.8 เท า Alt +F4 ป ดโปรแกรม Alt +F8 Configure Alt +G Displays Screen grid Alt +H เป ดแถบต วช วย Alt +O ซ อนหร อแสดงแถบ Operations Manager Alt +P Revert to previous view Alt +S การเป ดหร อป ด Shade Alt +T Toggles tool path display Alt +U Undo the function just performed Alt +V Display the Mastercam version and SIM numbers Alt +X ต ด Ctrl +A เล อกช นงานท งหมด Ctrl +C ค ดลอก Ctrl +U ย อนกล บ Ctrl +X การต ด Ctrl +Z ย อนกล บ F1 ซ มเฉพาะส วนท เล อก F2 ซ มออกท ล ะ.5 เท า F3 ฟ นฟ กราฟฟ ก F4 แสดงรายละเอ ยดของเส น F5 ลบหร อ Delete F9 เป ดหร อป ดจ ด Origin Esc ออกจากค าส งป จจ บ น Pg Up เล อนกราฟฟ กข น Pg Dn เล อนกราฟฟ กลง เล อนกราฟฟ กไปทางด านซ าย เล อนกราฟฟ กไปทางด านขวา เล อนกราฟฟ กข นด านบน เล อนกราฟฟ กข นด านบน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks