МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН ЮНКТУРИ РИНКУ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ - PDF

Description
УДК 658: Т.О. КОБЄЛЄВА, аспирант Національний технічний університет «Харьковский политехнический университет», г. Харьков МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН ЮНКТУРИ РИНКУ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 15 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 658: Т.О. КОБЄЛЄВА, аспирант Національний технічний університет «Харьковский политехнический университет», г. Харьков МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН ЮНКТУРИ РИНКУ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Розглянуто питання формування попиту та пропозиції асинхронних електродвигунів на українському ринку. Проведено аналіз структури експорту і імпорту цієї продукції та перспектив її зміни. Особливу увагу приділено питанням створення та використання енергоефективних двигунів та визначено основні проблеми цього процесу. Рассмотрен вопрос формирования спроса и предложения асинхронных электродвигателей на украинском рынке. Проведен анализ структуры экспорта и импорта этой продукции и перспектив ее изменения. Особенное внимание уделено вопросам создания и использования энергоэффективных двигателей и определенно основные проблемы этого процесса. Постановка проблеми До найбільш важливих складових комерційного успіху кожного промислового підприємства відносить постійно обновлювана інформація про стан його цільового ринку, його місткість, рівень попиту і пропозиції, цінових коливань, стан справ у найбільш небезпечних конкурентів і т.п. Виходячи з цього посилання слід визначити надзвичайно важливим завданням виробничо-підприємницької діяльності не тільки промислових підприємств, а всіх суб єктів ринку, включаючи державу, є постійно діючий моніторинг кон юнктури цільового ринку, основу якого складає маркетинговий аналіз всіх її складових. Необхідність і актуальність кон юнктурних досліджень цільового ринку зумовлена його нестабільністю та наявність підприємницьких ризиків, які кожне підприємство намагається мінімізувати. Для ефективного дослідження кон юнктури ринку кожному підприємству необхідно мати науково обґрунтовану систему її дослідження та аналізу, якої, як свідчать результати проведеного нами дослідження, більшість промислових підприємств ще не має, що додатково підкреслює важливість та необхідність проведення аналізу кон юнктури цільового ринку з використанням маркетингових інструментів. Аналіз останніх досліджень і публікацій Більшість наявних публікацій вітчизняних авторів присвячена аналізу сучасного стану та перспектив розвитку ринку машинобудівної продукції в цілому [1, 3, 6, 11, 14, 27] Теоретичні питання формування та розвитку ринку електротехнічної продукції ткож певним чином висвітлено в роботах Н.Куреди [15, 16], М.Лесникової [17, 18], В.Кобєлєва [10], П.Перерви [22], Г.Ялового [32] та ін. [2, 5, 9, 19, 23]. Разом з тим, ціла низка важливих питань по формуванню сучасного ринку асинхронних електродвигунів з покращеними енергетичними характеристиками залишилась поза увагою дослідників. Зокрема, недостатньо розглянуті можливості виробництва та використання на вітчизняних електротехнічних підприємств енергоефективних електротехнічних виробів. Метою статті є дослідження енергоефективних асинхронних електродвигунів, український ринок яких має свої особливості, певні кон юнктурні тенденції, знання яких дозволить виробникам цієї продукції бути більш впевненими в своїх діях, приймати більш обґрунтовані управлінські рішення. Основний матеріал Проведені нами дослідження свідчать про те, що сам по собі асинхронний двигун для виробництва та споживання цікавості не представляє, так як його цінність можлива тільки (97) 2012 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКА ЭНЕРГОАУДИТ в поєднанні з механічними пристроями, тобто в системі електроприводу. Виходячи з цього можна зробити висновок про те, що тенденції динаміки кон юнктури ринку асинхронних електродвигунів будуть корелювати з тенденціями динаміки кон юнктури ринку силового автоматизованого електроприводу. Низьковольтні асинхронні електродвигуни загального призначення потужністю 0, квт (стандартні асинхронні двигуни), складають основу силового електроприводу, який використовується в усіх галузях народного господарства та в побуті населенням. Асинхронні двигуни загального призначення потужністю від 0,06 до 400 квт напругою до 1000 В найбільш широко вживані електричні машини. У народногосподарському парку електродвигунів вони складають по кількості 90 %, по потужності приблизно 55 % [3, 28, 29]. Потреба, а, отже, і виробництво асинхронних двигунів на напругу до 1000 В нашій країні зростає з року в рік, парк асинхронних двигунів, як один з носіїв науково-технічного прогресу, також збільшується, що є важливим чинником рості продуктивності праці і росту національної економіки. В табл. 1 приведена кількісна та відносна структура вітчизняного парку асинхронних електродвигунів. Таблиця 1 Структура вітчизняного парку асинхронних електродвигунів в розрізі сфер народного господарства України Сфери народного господарства України Промисловість, всього в тому числі: машинобудування інші галузі Парк асинхронних двигунів тисяч штук %% , ,7 15,3 Агропромисловий комплекс ,5 Транспорт та зв'язок ,6 Будівництво ,3 Житлово-комунальне господарство 940 4,1 Інші сфери народного господарства ,4 Побутові потреби населення ,1 Всього український парк асинхронних двигунів ,0 В Україні асортимент асинхронних електродвигунів представлений продукцією українського та закордонного виробництва. В цьому сегменті ринку досить міцні позиції посідають саме вітчизняні виробники асинхронних трифазних електродвигунів для різних галузей промисловості. Електродвигуни вітчизняного виробництва в своїй більшості на українському ринку представлений продукцією ВАТ «Укрелектромаш» (м. Харків), Дніпропетровського електромеханічного заводу, Полтавського заводу «Електромотор», електротехнічного заводу з Нової Каховки «Південелектромаш» та Ужгородським заводом електродвигунів. Конкуренцію нашим підприємствам складають кілька російських виробників, зокрема, Володимирський електромоторний та Ярославський електромашинобудівний заводи, а також деякі фірми просувають на український ринок електродвигуни для виробництва піднімальних кранів. Динаміка виробництва асинхронних двигунів загального призначення в нашій країні в останні роки в цілому та по окремим найбільш важливим виробникам наведена в табл. 2. Наші дослідження показують, що український ринок асинхронних електродвигунів в основному орієнтований на вітчизняну продукцію. Двигуни українських виробників в цілому складають % місткості вітчизняного ринку. Інша частина ринку це імпорт асинхронних двигунів з різних країн світу (рис. 1). 03 (97) 2012 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКА ЭНЕРГОАУДИТ 23 Таблиця 2 Динаміка виробництва електродвигунів в Україні та по окремим електротехнічним підприємствам Українські виробники асинхронних двигунів Обсяг виробництва асинхронних двигунів по рокам, тис.штук ВАТ «Укрелектромаш» Дніпропетровський електромеханічний завод ВАТ «Полтавамотор» ТОВ «СКБ Укрелектромаш» ВАТ «Південелектромаш» Ужгородський завод електродвигунів ПАТ «Електромашина» ПАТ ХЕМЗ-ІРЕС Інші виробники Всього вироблено асинхронних двигунів Інших видів двигунів Всього вироблено в Україні електродвигунів змінного струму та універсальних двигунів Китайська народна республіка 3,2% США 1,8% Молдова 3,9% Країни Прибалтики 4,1% Сінгапур 5,2% Азійські країни 3,2% Російська Федерація 42,7% Білорусія 2,4% Інші країни 2,7% Країни Східна Європа 6,7% Країни Західної Європи 24,1% Рис. 1. Структура імпорту українських електродвигунів в 2010 році З даних, приведених на рис. 1 виходить, що в основному в нашу країну імпортуються асинхронні електродвигуни з Росії (42,7 % в 2010 році). Аналіз структури поставок показує, що це в основному асинхронні електродвигуни досить великої потужності 20 квт і більше. Потреби України в таких двигунах в основному розміщені в машинобудування, металургії та (97) 2012 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКА ЭНЕРГОАУДИТ на транспорті. Асинхронні двигуни з країн Східної Європи (Польща, Болгарія, Чехія) по якості та споживчим властивостям приблизно такі ж, як і в українських та російських виробників, що певним чином пояснює невелику частину імпорту з цього регіону, хоча її величина в останні роки є стабільною, що свідчить про наявність стійких виробничих зв язків між виробниками цього регіону та деякими українськими споживачами асинхронних двигунів. Дещо інша справа це країни Західної Європи (Італія, Німеччина, Фінляндія, Франція та ін.), де показники якості і споживчих властивостей електродвигунів суттєво вищі за українські асинхронники. Закордонні виробники електричних двигунів з цього сегменту ринку, насамперед спеціального призначення, представлені компанією VEM motors (Німеччина). Продукція цього виробника відома ще з часів колишнього Союзу. Також на українському ринку представлена продукція компаній АВВ, Siemens, Lenz та ін., інтереси яких в Україні представляють їхні дилери. Хоча, на думку багатьох електротехніків, навряд чи електродвигуни західноєвропейського виробництва матимуть у нас великий попит. Головним стримуючим фактором при купівлі цієї високоякісної та надійної продукції є її висока ціна, складовою частиною якої, і не малою, є вартість торгової марки [10, 20]. Разом з тим, як свідчать проведені нами дослідження, не зважаючи на значно вищу ціну таких виробів, часта імпорту з країн Західної Європи постійно збільшується і досягла в 2010 році 24,1 %. Якщо до цих країн віднести ще Сінгапур, США і інші індустріально розвинуті країни, то сумарна частка імпорту двигунів з цих країн в 2010 році досягає 35 відсотків. Цей факт також слід вважати позитивним, так як свідчить про те, що українські споживачі, по перше, все більше і більше звертають увагу на якість двигунів, не зважаючи на їх суттєво більшу ціну; по друге, в українських споживачів з являються матеріальні можливості і бажання споживати більш якісну продукцію. Приблизно однакову частку імпорту (по 4 відсотки) займає Молдова та країни Прибалтики, які традиційно находять свої споживачів на півдні та заході нашої країни, тобто в прикордонних з Україною областях. Представник молдавського виробника електродвигунів заводу «Енергомаш» свою активну збутову діяльність якраз і проводить в основному на півдні України, де знаходить в жорсткій конкуренції з українським продуцентом двигунів ВАТ «Південелектромаш» Проведений нами аналіз імпортних поставок показує, що вітчизняним виробникам слід особливу увагу приділити поставками асинхронників з країн азіатського регіону (Китай, Сінгапур, Японія, Корея та ін.), в яких є всі підстави суттєво погіршити конкурентні можливості вітчизняних виробників на українському ринку. Двигуни цих продуцентів не гірші (а по багатьох показникам кращі) за українські вироби, але ціна на них не тільки не поступається українській, а навіть по окремим позиціям менша за ціну на українські двигуни. На наш погляд, такі обставини можуть вплинути на суттєве збільшення в найближчі роки імпорту азіатських асинхронних двигунів на український ринок. Експортні поставки вітчизняних асинхронних електродвигунів (рис. 2) в декілька разів перевищують обсяги імпорту, що свідчить про позитивні тенденції в вітчизняному двигуновиробництві та про досить стійкі показники міжнародної конкурентоспроможно
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks