Markeri-seminarski

Description
genetics

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 23

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  APLIKACIJA GENSKE TERAPIJE Student:Čamdžić ZerinaProfesor: dr.sc.Vesna Hadžiavdić,vanr.prof.  GENSKA TERAPIJA  Smatra se vrlo perspektivnom tehnologijom  Genska terapija se sastoji u uvođenju određenog gena u ćelije tako da se ekspresijom unetog gena u ćeliji domaćina (pacijenta) ostvaruje terapeutsko dejstvo.  Smatra se da genska terapija ima veliki potencijal u liječenju genetskih bolesti, odnosno onih kod kojih je došlo do urođenih greški u metabolizmu, ili drugih manifestacija, zbog prisustva defektne kopije specifičnog gena ili nekoliko gena.  Prvi eksperiment liječenja genskom terapijom je izveden u Americi 1990. g. Od tada je u celom svijetu izvedeno, ili je u toku, preko 400 različitih kliničkih studija koje uključuju više od 6000 pacijenata. Međutim, i pored početnog entuzijazma, do sada je svega nekoliko studija pokazalo pozitivne terapeutske rezultate kod pacijenta, a trajno izliječenje nije još zabilježeno.  Generalno, genska terepija se može izvoditi prenosom gena u dve vrste ćelija: - somatske (tjelesne ćelije) ili - reproduktivne (obično jajna ćelija ili embrionalne ćelije) . Pri tome se danas u parksi kod ljudi primenjuje prenos gena u somatske ćelije. Osnovna razlika je u tome što se prilikom ubacivanja gena u somatske ćelije osobina ne prenosi na sledeće generacije dok se u drugom slučaju ovo može postići.  Više od polovine eksperimentalnih ispitivanja geneske terapije danas odnosi na liječenje kancera, pored toga i za HIV.  Bolesti za koje se danas vrše klinička ispitivanja liječenja genskom terapijom Kancer    -   razne vrste AIDS Cistična fibroza Hemofilija Familijarna   hiperholesterolemija Bolest ozbiljne   kombinovane   imunodeficijencije (SCID) Gaučer    -   ova bolest α   -   antitripsin deficit Nedostatak purin   nukleozid fosforilaze Hronična granulomatozna   bolest Reumatoidni artritis Bolest perifernih krvnih   sudova  EkstracelularniefekatInracelularniefekatCiljana ćelijska DNK Gen koji se želi prenijeti Vektor (a)(b) (c) iliNukleus
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks