Maria!

Description
1. MARIA!<br /> 2. NAIXEMENT DE JESÚS<br />La divina Providència es va servir d'aquestes circumstàncies per mostrar la pobresa i <br />humilitat…

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. MARIA!<br />
 • 2. NAIXEMENT DE JESÚS<br />La divina Providència es va servir d'aquestes circumstàncies per mostrar la pobresa i <br />humilitat amb que el Fill de Déu havia decidit venir a la terra. Tot un exemple per als <br />qui seguirien a través dels segles, com explica sant Pau: coneixeu prou bé la generositat <br />de nostre Senyor Jesucrist;<br />
 • 3. ASENCIÓ DE MARIA ALS CELS<br />Quan Jesús, el dia de la seva Ascensió, va pujar al cel, va preparar un lloc digne per a la seva mare, Maria, per quan arribés el moment. Amb que delicadesa havia de preparar-la! Van passar uns anys, i avui va ser el dia que celebrem la seva mort i la seva assumpció al cel. Com ens diu l'església en l'ofici diví: "Avui és el dia gloriós en què la Verge Maria, Mare de Déu, va pujar al cel. Tots la lloem i li diem: Beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit de teu ventre ". <br />
 • 4. PRIMERA PART:<br />
 • 5. ANUNCIACIÓ<br />En aquesta fotografia l’angel GABRIEL li dona la not.icia de que tindrà un fill i l’anomenaraJESÚS<br />
 • 6. MARÍA A LES NOCES DE CANÀ<br />A Canà, trobem Jesús i la seva Mare. És el llocon per mediació de la <br />Mare de Déu, Crist va realitzar un miracle que va donar felicitat a uns<br />nuvis. Noulliurament de la vida de la Verge.<br />
 • 7. VISITACIÓ DE MARIA<br />La Mare de Déu (després de l'encarnació del Verb en el seu si,visita a la seva cosina Isabel que esperava un nen (Sant JoanBaptista). Isabel reconeix a la Verge com "la mare del meu Senyor ".<br />
 • 8. MARIA AMB EL DEIXEBLES<br />Maria va ser una fidel seguidora de Jesús quan va ser ressucitat.<br />
 • 9. MARÍA ALS PEUS DE LA CREU<br />Maria va estar sempre al costat de seu fill Jesús com en aquet cas va estar present al peu de la creu veient com crucifixaven al seu fill.<br />
 • 10. SEGONA PART: <br />
 • 11. LES FESTES DE MARIA!<br />
 • 12. ADVOCACIONS<br />MARIA MARE DE MONSERRAT<br />MARIA MARE DE DEU DE NÚRIA<br />
 • 13. MÉS ADVOCACIONS<br />VERGE DE FATIMA<br />NUESTRA VIRGEN DE LOS LLANOS<br />
 • 14. MÉS ADVOCACIONS<br />VIRGEN DE COVADONGA<br />SEÑORA DEL BELÉN<br />
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks