МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА, КОМП ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА РАДІОНУКЛІДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЙОГО МЕТАСТАЗІВ - PDF

Description
ËÅÊÖÈß О.В. Щербіна В.С. Сакало Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ДУ «Інститут урології» АМН України, Київ, Україна Ключові слова: рак передміхурової залози,

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ËÅÊÖÈß О.В. Щербіна В.С. Сакало Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ДУ «Інститут урології» АМН України, Київ, Україна Ключові слова: рак передміхурової залози, метастази, магнітнорезонансна томографія, комп ютерна томографія, радіонуклідні дослідження. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА, КОМП ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА РАДІОНУКЛІДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЙОГО МЕТАСТАЗІВ Резюме. У лекції розглянуто роль магнітно-резонансної та комп ютерної томографії в діагностиці первинної пухлини простати, місцевого розповсюдження процесу, регіонарних та віддалених метастазів. Проаналізовано можливості радіонуклідних методів у діагностиці первинної пухлини та метастазів. В останні роки у світі спостерігається стрімке зростання захворюваності на рак передміхурової залози (РПЗ) [1, 2]. В Україні та країнах СНД хворобу найчастіше діагностують в занедбаних стадіях. Зростає смертність від цього захворювання. Як причина смерті від злоякісних новоутворень РПЗ займає в багатьох країнах світу друге третє місце. В Україні понад 25% хворих помирають уже протягом першого року після встановлення діагнозу. На жаль, клінічні симптоми захворювання проявляються, як правило, у запущених стадіях, коли неможливе радикальне лікування. Тому питання ранньої, доклінічної діагностики РПЗ мають особливе значення. Провідну роль у діагностиці РПЗ та розповсюдженості процесу відіграють методи променевої діагностики, серед яких слід відзначити магнітно-резонансну томографію (МРТ), комп ютерну томографію (КТ), радіонуклідні дослідження [3, 8]. МРТ-діагностика первинної пухлини та екстракапсулярного поширення процесу. При обстеженні хворих з підозрою на РПЗ отримують Т1- та Т2-зважені зображення. Найчастіше використовують імпульсну послідовність SE (спін-ехо) для одержання Т1- зважених зображень, SE та TSE (турбо-спін-ехо) для одержання Т2-зважених зображень. Дослідження проводять при заповненому сечовому міхурі (шляхом природного пасажу сечі). Зона дослідження від нижньої частини лобкового зчленування до верхівки заповненого сечового міхура (для одержання аксіальних зрізів). Т2-зважені зображення дозволяють вивчити зональну анатомію залози. Сигнал від периферичної зони, в якій в основному розвивається РПЗ, дещо інтенсивніший порівняно з центральною та перехідною зонами. Сигнал від капсули передміхурової залози (ПЗ) низький і диференціюється як від жирової клітковини, так і від тканини самої залози. Т1-зважені зображення найкраще підкреслюють межі залози, її взаємовідношення з сім яними пухирцями, прямою кишкою та судинними сплетеннями тазу. Т1-зважені зображення дають рівномірний низький сигнал від тканин ПЗ, сім яних пухирців та всіх м язових структур, але внутрішню будову простати за ними вивчити неможливо. Сім яні пухирці в нормі візуалізуються у вигляді структур часточкової будови з високою інтенсивністю сигналу на Т2-зважених зображеннях. Сучасною розробкою в МРТ-дослідженні ПЗ є створення ендоректальної котушки, що дозволила швидше одержувати зображення і підвищила просторову розрізняльну здатність. При дослідженні з ендоректальною котушкою та при контрастуванні з використанням швидких послідовностей пацієнтів обстежують на апаратах з високою напруженістю магнітного поля. Зображення в Т1- і Т2-зваженому режимах слід отримувати не раніше ніж через 2 тиж після біо псії ПЗ, оскільки наявність кровотечі знижує точність визначення стадії пухлини. Тривимірна реконструкція оптимальна в оцінці макроструктури та взаємовідношень органів малого таза, дозволяє визначати форму та величину лімфовузлів (ЛВ), що важливо в розпізнаванні нормальних і метастатично уражених вузлів. На зображенні в Т2-зваженому режимі РПЗ має вигляд осередка з низькою інтенсивністю сигналу всередині яскравої периферичної зони. Диференціальну діагностику ділянок з низькою інтенсивністю сигналу проводять між такими патологічними змінами в ПЗ як рак, кровотеча, доброякісна гіперплазія ПЗ, гіперплазія гладких м язів, фіброзно-м язова гіперплазія, кальцифікація, рубець [5]. Кровотечу, зазвичай викликану біопсією, можна відрізнити від раку шляхом оцінки зображення в Т1-зваженому режимі. На цьому зображенні для геморагічної ділянки характерна гіперінтенсивність, тоді як рак має таку ж інтенсивність сигналу, як і навколишні нормальні тканини. Доброякісна гіперплазія ПЗ, гіперплазія гладких м язів і фіброзно-м язова гіперплазія локалізовані здебільшого у центральній і перехідній зонах, тоді як рак знаходиться переважно в периферичній зоні залози. Ділянки кальцифікації можуть розміщуватися у всіх регіонах ПЗ, однак їх можна відрізнити від раку за чіткою овальною формою. Рубці відзначають рідко. Виявити рак у центральній чи перехідній зоні без контрастування важко, оскільки в цьому регіоні може бути доброякісна 50 ÎÍÊÎËÎÃÈß Ò. 12 ¹ гіперплазія ПЗ, для якої характерна подібна інтенсивність сигналу. Проте в деяких спостереженнях осередки раку можуть бути ізо- і навіть гіперінтенсивними; у цих випадках рання діагностика РПЗ за допомогою МРТ стає проблематичною. Для оцінки екстракапсулярного поширення пухлини використовують кілька критеріїв: випинання капсули залози, розрив її пухлиною, асиметрія нейро судинного пучка, облітерація кута між прямою кишкою і ПЗ, розповсюдження пухлини на перипростатичну жирову клітковину. При розповсюдженні раку на жирову клітковину на Т2-зважених зображеннях візуалізуються гіпоінтенсивні тяжеподібні утворення, що мають чіткі, рідше нечіткі контури. Інфільтрацію в сім яні пухирці виявляють за появою патологічної тканини з низькою інтенсивністю сигналу та за дилатацією й асиметрією в просвіті пухирців на зображеннях у Т2-зваженому режимі. Слід зазначити, що низька інтенсивність сигналу від сім яних пухирців на зображеннях у Т2-зваженому режимі може бути також зумовлена наявністю амілоїдних відкладень, каменів чи крові. Метод МРТ усе ще не дозволяє виявити мікроскопічні ураження за межами капсули ПЗ. МРТ, крім визначення екстракапсулярного поширення процесу, має значення у хворих з підвищеною концентрацією простатичного специфічного антигену (ПСА), а також у хворих з повторними негативними результатами біопсії (під контролем трансректального ультразвукового дослідження). Під контролем МРТ сьогодні вже проводять біопсію ПЗ, використовуючи для цього голки та інші інструменти, виготовлені зі спеціальних немагнітних матеріалів, наприклад з титану. Проводиться робота, спрямована на зменшення артефактів, що виникають при застосуванні біопсійних голок. Застосування МРТ вважається економічно виправданим, якщо дослідження проводиться хворим, у яких ймовірність екстракапсулярного поширення пухлини не менше 30%, що відповідає концентрації ПСА 10 нг/мл чи індексу Глісона 7 балів. Динамічна МРТ з контрастним підсиленням. Останнім часом для діагностики РПЗ та місцевого поширення процесу розпочали застосовувати динамічну МРТ з контрастним підсиленням (магнітно-резонансну простатовезикулографію). Злоякісний процес у ПЗ характеризується утворенням нових судин (патологічний ангіогенез). При введенні контрастної речовини першочергове накопичення препарату відбувається саме в зоні підвищеної васкуляризації. Динамічна МРТ з контрастним підсиленням відображає загальну поверхню ендотелію судин, якими здійснюється перфузія залози та новоутворень, дозволяє одержати інформацію про ступінь васкуляризації пухлини. Багаторазове послідовне МРТ-сканування ПЗ в Т1-зваженому режимі дозволяє виявити осередки, які швидше накопичують контрастуючий агент. ÎÍÊÎËÎÃÈß Ò. 12 ¹ ËÅÊÖÈß Динамічну МРТ з контрастним підсиленням виконують одразу після стандартного (нативного) зображення. Завдяки характерному підсиленню інтенсивності сигналу від пухлини швидке динамічне МРТ-зображення дозволяє відрізнити тканину пухлини від нормальних тканин. На підсиленому контрас том МРТ-зображенні для РПЗ характерне раннє і швидке підсилення інтенсивності сигналу порівняно з нормальними тканинами, що може використовуватися для виявлення пухлини, оцінки екстракапсулярної розповсюдженості процесу чи інфільтрації в сім яні пухирці. На сьогодні труднощі виявлення РПЗ за допомогою динамічного МРТ-зображення полягають в значних індивідуальних відмінностях у підсиленні зображення ПЗ, а також у невеликих відмінностях у підсиленні інтенсивності сигналу від раку і доброякісної гіпер плазії ПЗ. Оскільки різниця в підсиленні зображення нормальної ПЗ, раку та доброякісної гіперплазії ПЗ можуть бути мінімальними, то рекомендується застосовувати швидкі послідовності імпульсів. При використанні розрізнення в часі 2 с можна одержати зображення 7 шарів. Чутливість цього методу в діагностиці РПЗ досягає 92,6%. Динамічна МРТ з контрастним підсиленням допомагає в проведенні диференціальної діагностики вузлів, що знаходяться в перехідній зоні ПЗ, завдяки різниці в підсиленні зображення раку та доброякісної гіперплазії ПЗ. При подальшому проведенні біопсії залози рекомендується одержувати матеріал для гістологічного дослідження з патологічних осередків, виявлених при застосуванні динамічної магнітно-резонансної простатовезикулографії. Це особливо важливо у пацієнтів з попередніми негативними біопсіями. На відкладених контрастованих зображеннях відзначають підвищення інтенсивності сигналу в інтактних відділах ПЗ. Злоякісне новоутворення контрастний препарат не фіксує, тому воно візуалізується у вигляді гіпоінтенсивного утворення на фоні гіперінтенсивних оточуючих тканин чіткіше. На контрастованих Т1-зважених зображеннях краще визначається інвазія в сім яні пухирці. МРТ-діагностика метастазів (М) у ЛВ. Для виявлення М у ЛВ таза одним з неінвазивних методів дослідження є МРТ [4]. ЛВ чітко візуалізуються на Т1-зважених зображеннях завдяки різниці в інтенсивності сигналу між ними та оточуючою жировою клітковиною. Інтенсивність сигналу від ЛВ нижча, ніж від жирової тканини, однак вища, ніж від поперекових м язів. Також чітко відрізняються ЛВ від оточуючих магістральних судин завдяки феномену кровотоку. Проте нормальні та уражені М ЛВ мають однакову інтенсивність сигналу. Тривимірна реконструкція дозволяє оцінити не тільки розмір, але і форму ЛВ. Це важливо, оскільки для округлих і овальних ЛВ прийняті різні критерії в розпізнаванні нормальних і уражених М вузлів. Залежно від вибору граничного розміру відзначається різна чутливість і специфічність методу. Як правило, за верхню межу норми приймають для круглих ЛВ мінімальний діа- 51 ËÅÊÖÈß метр по осі 8 мм, а для овальних вузлів 10 мм. Дослідження за допомогою МРТ, враховуючи її високу вартість, рекомендується проводити для виявлення М у ЛВ тільки в групі хворих з високою ймовірністю наявності таких М. Найбільш точно прогноз визначається шляхом комбінації даних ПСА-тесту і визначення бала за шкалою Глісона. Обмеженням методів КТ та МРТ при виявленні М у ЛВ є залежність отриманих даних від ступеня збільшення ЛВ як основного критерію наявності М. Труднощі діагностики полягають у тому, щ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks