Magdalena Andersson presentation av ekonomiska läget 20150120

Description
1. Finansdepartementet Ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 20 januari 2015 2. Finansdepartementet AGENDA ã Utvecklingen i omvärlden ã Svensk ekonomi…

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 3 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Finansdepartementet Ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 20 januari 2015
 • 2. Finansdepartementet AGENDA • Utvecklingen i omvärlden • Svensk ekonomi • Offentliga finanser • Sammanfattning
 • 3. Finansdepartementet AGENDA • Utvecklingen i omvärlden • Svensk ekonomi • Offentliga finanser • Sammanfattning
 • 4. Finansdepartementet USA fortsatt starkt – euroområdet fortsatt svagt BNP-tillväxt i utvalda länder Procentuell förändring Källa: Finansdepartementet 3,3 3,8 4,0 2,3 3,1 3,0 0,8 1,1 1,7 0,2 0,9 1,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2014 2015 2016 Världen USA Euroområdet Japan
 • 5. Finansdepartementet Sammantaget förbättras tillväxten i omvärlden de närmsta åren BNP i Sveriges omvärld Handelsviktad (KIX), procentuell förändring 2,3 2,8 2,8 2,1 2,6 2,8 2,1 2,4 2,8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2014 2015 2016 JUN14 BP15 NY • Något högre tillväxt i euroområdet driver uppgången 2015 • Nedrevidering av helårsprognosen för 2015 beror framförallt på en svagare start på 2015 än förväntat Källa: Finansdepartementet
 • 6. Finansdepartementet Oljeprisfallet medför både stimulans och turbulens Oljepris, dagsvärden Dollar per fat • Prisfall på över 50 procent sedan juni • Utbuds- och efterfrågerelaterat • Positiv nettoeffekt på världsekonomin • Utmaning för nettoexportörer – särskilt offentligfinansiellt 0 20 40 60 80 100 120 140 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa: Reuters
 • 7. Finansdepartementet Oljeprisfall: vinnare och förlorare Källa: Rhodium group, EIA and IMF Procent av BNP -10 -3 0 2 5 Källa: Rhodium group, EIA and IMF
 • 8. Finansdepartementet Låg inflation, både i Sverige och euroområdet Konsumentpriser, HIKP Årlig procentuell förändring, månadsvärden -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Euroområdet Sverige • Inflationsförväntningarna allt lägre, deflationsrisker • Låg inflation håller uppe realräntan • Inom euroområdet är inflationen än lägre i syd – jämnar ut konkurrensvillkor – späder på skuldsättnings- problem Källa: SCB, EUROSTAT
 • 9. Finansdepartementet Betydande risker för en svagare utveckling • Långvarig stagnation i euroområdet • Geopolitiska oroligheter – Ukraina/Ryssland – Mellanöstern • Finansiell oro – Divergerande penningpolitik – Oroväckande signaler från Kina – Nyval i Grekland
 • 10. Finansdepartementet AGENDA • Utvecklingen i omvärlden • Svensk ekonomi • Offentliga finanser • Sammanfattning
 • 11. Finansdepartementet Långsam återhämtning de kommande åren (1/2) BNP-tillväxt, Sverige, kalenderkorrigerat Procentuell förändring Källa: Finansdepartementet 2,2 2,8 3,0 2,9 2,5 1,9 2,1 2,4 2,9 2,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2014 2015 2016 2017 2018 BP15 NY
 • 12. Finansdepartementet Långsam återhämtning de kommande åren (2/2) Nedreviderad tillväxt jämfört med BP15-prognosen • Internationell uppgång svagare än väntat • Lägre privat konsumtion • Finanspolitiken
 • 13. Finansdepartementet 300 000 310 000 320 000 330 000 340 000 350 000 360 000 370 000 380 000 390 000 400 000 410 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ingen välståndsökning sedan 2007 BNP per capita Kronor, 2013 års priser -1,3 % +17,7 % Källa: SCB
 • 14. Finansdepartementet Utvecklingen bättre än Sydeuropa men sämre än t.ex. DE, US, JN BNP per capita i fast penningvärde (USD, 2005), utveckling 2007-2013 Procentuell förändring -10,4 -9,1 -3,2 -1,0 +0,6 +1,0 +5,4 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Italien Spanien Frankrike Sverige USA Japan Tyskland % Källa: Världsbanken
 • 15. Finansdepartementet Svag produktivitetstillväxt sedan 2007 4,1 0,6 3,3 3,7 4,5 2,4 3,1 0,1 -1,2 -3,1 3,9 0,9 -0,4 0,9 -0,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produktivitetstillväxt, Sverige Procent Årlig förändring Genomsnittlig förändring 2000-2006 respektive 2007-2014 Källa: Finansdepartementet
 • 16. Finansdepartementet Arbetslösheten förväntas sjunka långsammare än tidigare prognos Arbetslöshet, 15-74 år Procent av arbetskraften • Sämre makroprognos • Snabbare tillväxt i arbetskraften pga. snabbare befolkningsökning • Högre jämviktsarbetslöshet Källa: SCB och egna beräkningar 7,9 7,3 6,7 6,4 6,1 7,9 7,7 7,4 6,9 6,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 2014 2015 2016 2017 2018 BP15 NY
 • 17. Finansdepartementet Prognosen ligger i linje med andra bedömare 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 FiD (NY) 1,8 2,4 2,7 2,6 2,5 7,9 7,7 7,4 6,9 6,5 FiD BP15 2,1 3,0 3,2 2,6 2,4 7,9 7,3 6,7 6,4 6,1 ESV (Jan15) 2,0 2,4 2,7 2,8 2,3 8,0 7,6 7,0 6,6 6,5 RB (Dec14) 1,8 2,6 3,3 2,3 7,9 7,5 6,9 6,6 KI (Dec14) 1,7 2,3 3,1 2,7 2,3 7,9 7,7 7,4 7,0 6,6 OECD (Nov14) 2,1 2,8 3,1 7,9 7,5 7,3 KOM (Nov14) 2,0 2,4 2,7 7,9 7,8 7,6 IMF (Okt14) 2,1 2,7 2,7 2,6 2,5 8,0 7,8 7,6 7,4 7,3 BNP, procentuell förändring Arbetslöshet, procent Källa: Respektive prognosmakare
 • 18. Finansdepartementet AGENDA • Utvecklingen i omvärlden • Svensk ekonomi • Offentliga finanser • Sammanfattning
 • 19. Finansdepartementet Underskott under hela mandatperioden Offentligt finansiellt sparande Procent av BNP Källa: Finansdepartementet 3,3 2,0 -0,7 0,0 -0,1 -0,9 -1,4 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -2,2 -1,1 -0,3 0,0 0,5 -2,1 -1,3 -0,6 -0,4 -0,1 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prognos BP15 Utfall Ny prognos
 • 20. Finansdepartementet -0,8 -0,0 -1,5 -1,1 +0,1 -0,1 -0,5 -0,6 -4,5 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Underskotten framdrivna av betydande ofinansierade reformer Nettoeffekt av reformer på finansiella sparandet, 2007-2014 Procent av BNP Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar %
 • 21. Finansdepartementet Effekt på finansiellt sparande (Mkr) 2015 2016 2017 2018 Försämrad makrobild -10 -18 -14 -11 Migration (UO8) -1,2 -3,0 -3,3 -2,3 Integration och jämställdhet (UO13) -0,5 -1,7 -4,4 -7,4 Avräkning mot biståndet (UO7) 0,0 +3,3 +2,3 +0,3 Ek. trygghet vid sjukdom & handikapp (UO10) -0,5 -1,7 -2,8 -3,9 Förklaringsfaktorer till prognosförändring Försämrad makrobild: • Svagare internationell efterfrågan • Lägre privat konsumtion • Finanspolitiken Prognosjusteringar jämfört med BP2015 Källa: Finansdepartementet Volymrelaterade utgiftsökningar: • Sjukförsäkringen • Migration och etablering
 • 22. Finansdepartementet -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 2014 2015 2016 2017 2018 Finansiellt sparande Strukturellt sparande MTO-finansiellt sparande MTO-strukturellt sparande Offentligt finansiellt sparande och strukturellt sparande samt MTO och referensvärde för nominella underskott i det finansiella sparandet enligt stabilitetspakten Procent av BNP -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 2014 2015 2016 2017 2018 Finansiellt sparande Strukturellt sparande MTO-finansiellt sparande MTO-strukturellt sparande Små marginaler till europeiska ramverk Källa: FinansdepartementetKälla: EU-kommissionen
 • 23. Finansdepartementet AGENDA • Utvecklingen i omvärlden • Svensk ekonomi • Offentliga finanser • Sammanfattning
 • 24. Finansdepartementet Sammanfattning • Långsam återhämtning de närmaste åren – Svagare tillväxt och högre arbetslöshet än tidigare prognostiserat… – …till följd av svagare exportefterfrågan och inhemsk konsumtion • Betydande nedåtrisker – Oroshärdar i världen – Finansiell turbulens – Deflation • De offentliga finanserna stärks – Långsammare än tidigare prognostiserat till följd av den svagare utvecklingen – Principen om fullt finansierade reformer kvarstår – stegvis förbättring av offentliga finanser
 • 25. Finansdepartementet Ett Sverige som håller ihop Foto: Folio Bildbyrå
 • 26. Finansdepartementet Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 BNP 1,8 2,1 2,4 3,0 2,7 3,2 2,6 2,6 2,5 2,4 BNP, kalenderkorrigerad 1,9 2,2 2,1 2,8 2,4 3,0 2,9 2,9 2,6 2,5 Hushållens konsumtion 2,4 2,9 2,6 3,2 2,6 2,9 2,7 2,8 2,7 2,5 Offentlig konsumtion 1,4 1,1 1,8 1,5 1,0 1,1 0,4 0,3 0,6 0,3 Fasta bruttoinvesteringar 4,8 4,5 4,3 5,5 4,3 6,1 4,3 4,6 3,9 4,0 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP-tillväxten 0,3 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoexport, bidrag till BNP-tillväxten -1,0 -0,7 -0,3 -0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 Arbetade timmar, kalenderkorrigerad 1,9 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,5 1,2 1,1 0,8 Produktivitet, näringslivet 0,2 1,3 1,3 1,9 1,6 2,1 1,8 2,1 2,0 2,0 Sysselsättningsgrad, 15-74 år 66,3 66,2 66,6 66,5 66,5 66,6 66,4 66,6 66,6 66,8 Arbetslöshet, 15–74 år (procent av arbetskraften) 7,9 7,9 7,7 7,3 7,4 6,7 6,9 6,4 6,5 6,1 KPI (årsgenomsnitt) -0,2 0,0 0,3 0,9 1,4 2,2 2,8 3,0 3,4 3,2 Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP -2,1 -2,2 -1,3 -1,1 -0,6 -0,3 -0,4 0,0 -0,1 0,5 Strukturellt finansiellt sparande, offentlig sektor, % av BNP -0,9 -0,9 -0,3 -0,4 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,5 Offentliga sektorns skuld, % av BNP 41,6 40,1 41,1 39,4 39,5 37,9 38,1 36,2 36,4 34,0 BNP-gap* -2,0 -2,2 -1,6 -1,2 -1,2 -0,5 -0,5 -0,1 0,0 0,0 BNP, euroområdet 0,8 0,8 1,1 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 BNP, omvärlden (KIX-vägt medelvärde) 2,1 2,1 2,4 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 * Skillnad mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP Anm. Försörjningsbalansen avser fasta priser, referensår 2013. Källor: SCB och egna beräkningar Ny prognos (prognos från BP15, 23 oktober 2014, i grått) Procentuell förändring om inte annat anges
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks