Magadalena Andersson Presentation av ekonomiska läget 2015-03-18 Affärsvärlden Bank och Finans Outlook

Description
1. FinansdepartementetFinansdepartementet Affärsvärlden Bank & Finans Outlook Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 18 mars 2015 1 2.…

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 2 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. FinansdepartementetFinansdepartementet Affärsvärlden Bank & Finans Outlook Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 18 mars 2015 1
 • 2. FinansdepartementetFinansdepartementet AGENDA • Det ekonomiska läget • Lågräntemiljö • Investeringar och finanspolitikens ansvar 2
 • 3. FinansdepartementetFinansdepartementet USA fortsatt starkt – euroområdet fortsatt svagt 3,3 3,8 4,0 2,3 3,1 3,0 0,8 1,1 1,7 0,2 0,9 1,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2014 2015 2016 Världen USA Euroområdet Japan 3 BNP-tillväxt i utvalda länder Procentuell förändring Källa: Finansdepartementet
 • 4. FinansdepartementetFinansdepartementet Oljeprisfallet medför både stimulans och turbulens Oljepris, månadsvärden Dollar per fat, nominella priser 0 20 40 60 80 100 120 140 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 • Prisfall på över 50 procent sedan juni • Utbuds- och efterfrågerelaterat • Positiv nettoeffekt på världsekonomin • Utmaning för nettoexportörer – särskilt offentligfinansiellt 4 Källa: Reuters
 • 5. FinansdepartementetFinansdepartementet Oljeprisfall: vinnare och förlorare 5 Procent av BNP -10 -3 0 2 5 Källa: Rhodium group, EIA and IMF
 • 6. FinansdepartementetFinansdepartementet • USA på rätt väg • Utfall över förväntningar – Starka BNP-siffror för det fjärde kvartalet 2014 i Sverige – Konsumentdata i eurozonen för nov-jan över förväntan • ECB:s kvantitativa lättnader i kombination med Junckerplanen kan skapa ökad framtidstro Finns både möjligheter och risker • Långvarig stagnation i euroområdet • Geopolitiska oroligheter – Ukraina/Ryssland – Mellanöstern • Finansiell oro – Divergerande penningpolitik – Oroväckande signaler från Kina – Greklands samtal med eurogruppen 6
 • 7. FinansdepartementetFinansdepartementet I Sverige långsam återhämtning de kommande åren 1,9 2,1 2,4 2,9 2,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2014 2015 2016 2017 2018 7 BNP-tillväxt, Sverige, kalenderkorrigerat Procentuell förändring Källa: Finansdepartementet
 • 8. FinansdepartementetFinansdepartementet 300 000 310 000 320 000 330 000 340 000 350 000 360 000 370 000 380 000 390 000 400 000 410 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ingen välståndsökning sedan 2007 BNP per capita Kronor, 2013 års priser -1,3 % +17,7 % Källa: SCB
 • 9. FinansdepartementetFinansdepartementet AGENDA • Det ekonomiska läget • Lågräntemiljö • Investeringar och finanspolitikens ansvar 9
 • 10. FinansdepartementetFinansdepartementet Penningpolitiken har hamnat i centrum • Låg inflation medför nya utmaningar • Kvantitativa lättnader från ECB • Extraordinära penningpolitiska åtgärder från Riksbanken • Och när höjer Federal Reserve räntan? Konsumentpriser, HIKP Årlig procentuell förändring, månadsvärden 10 Källa: SCB, EUROSTAT Sverige Euroområdet -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 • 11. FinansdepartementetFinansdepartementet -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sverige USA EU Utdragen period av låga räntor 11 Styrräntor Procent Not: Sen dec 2008 har Fed en räntekorridor för styrräntan 0,00-0,25 procent. Diagrammet visar enbart taket på räntekorridoren Källa: Riksbanken, ECB och Federal Reserve
 • 12. FinansdepartementetFinansdepartementet Lågräntemiljöer kan orsaka obalanser Stockholmsbörsen Prisindex Bostadspriser HOX-index, 2005=100 12 Källa: Reuters, SCB och Valuegard 0 100 200 300 400 500 100 120 140 160 180 200 220 240 Total Bostadsrätter Villor
 • 13. FinansdepartementetFinansdepartementet Otillräckligt utbud driver upp bostadspriserna Färdigställda lägenheter i flerfamiljs- och småhus Antal 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Flerbostadshus Småhus 13 Källa: Konjunkturinstitutet och SCB
 • 14. FinansdepartementetFinansdepartementet AGENDA • Det ekonomiska läget • Lågräntemiljö • Investeringar och finanspolitikens ansvar 14
 • 15. FinansdepartementetFinansdepartementet 23,9 19,9 1,5 2,4 23,1 18,8 1,9 2,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Totalt Näringslivet Kommuner och landsting Stat 2007 2014 Som andel av ekonomin har främst de privata investeringarna minskat 15 Bruttoinvesteringar 2007 och 2014 Löpande priser, procent av BNP Källa: SCB.
 • 16. FinansdepartementetFinansdepartementet 4,3 3,6 1,4 5,7 2,8 2,0 4,1 3,3 1,0 5,4 2,9 2,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Bostäder Övriga byggnader och anläggningar Informations och kommunikations -teknik Övriga maskiner och inventarier Forskning och utveckling Övrigt 2007 2014 Näringslivet har ökat sina investeringar i forskning och utveckling 16 Fasta bruttoinvesteringar efter kapitaltyp, näringslivet Löpande priser, procent av BNP Källa: SCB och Finansdepartementet.
 • 17. FinansdepartementetFinansdepartementet 0% 2% 4% 6% 8% 10% Sverige Frankrike Tyskland Storbritannien Euroområdet Investeringar i bostäder låga relativt andra länder… 17 Investeringskvoten, bostäder Procent av BNP, löpande priser Källa: Eurostat, OECD och Bureau of Economic Analysis.
 • 18. FinansdepartementetFinansdepartementet …och en stor del är ombyggnation 18 Investeringskvoten, bostäder Procent av BNP, löpande priser Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. 35% 34% 35% 34% 38% 42% 45% 47% 46% 49% 51% 50% 52% 52% 38% 40% 46% 41% 43% 52% 55% 53% 51% 49% 45% 42% 41% 42% 39% 38% 38% 36% 36% 49% 47% 42% 47% 46% 13% 11% 12% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 12% 13% 12% 1,77 1,87 1,74 1,88 2,04 2,35 2,62 2,90 3,00 3,32 3,62 4,08 4,35 3,90 3,32 3,63 3,87 3,45 3,51 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nybyggnad Ombyggnad Övrigt
 • 19. FinansdepartementetFinansdepartementet Sverige långt ner på listan när det gäller järnvägskvalitet 6,7 6,6 6,0 5,9 5,9 5,7 5,6 5,3 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,5 4,5 4,4 4,1 4,1 4,0 3,9 3,7 2,9 19 Bedömning av järnvägens kvalitet, 2014 Index, skala 1-7 Källa: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015
 • 20. FinansdepartementetFinansdepartementet För att sammanfatta • Långsam återhämtning • Utdragna lågräntemiljöer kan öka risken för finansiella obalanser om de låga räntorna inte används för investeringar i realekonomin • Privata investeringar har sjunkit som andel av BNP sen 2007 20
 • 21. FinansdepartementetFinansdepartementet Vad kan finanspolitiken bidra med? 21 1 Ökat bostads- byggande • Växande företag har svårt att nyanställa • Ett av de områden där obalanser riskerar byggas upp • Utbildningskontrakt • Nästan 1/5 rekryteringar misslyckas p.g.a. brist på rätt kompetens •  Behöver förstärka högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning Ökade investeringar i humankapital 2 • Eftersatt järnvägsinfrastruktur har skapat problem • Förstärkt infrastruktur förutsättning för en förbättrad geografisk matchning på arbetsmarknaden Ökade investeringar i infrastruktur 3 • Nära samverkan • Stärka innovationssystemet • Stötta svenska bolag upp i den globala förädlingskedjan • Bidra till att även SMEs når de marknader där tillväxten sker Aktiv näringspolitik4
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks