เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS) - PDF

Description
1 เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS) Maejo E-THESIS ค อ ระบบกำหนดกรอบกำรเข ยนและกำรบร หำรจ ดกำรว ทยำน พนธ ของน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำ บร หำรจ ดกำรโดยบ ณฑ ตว

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 13 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS) Maejo E-THESIS ค อ ระบบกำหนดกรอบกำรเข ยนและกำรบร หำรจ ดกำรว ทยำน พนธ ของน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำ บร หำรจ ดกำรโดยบ ณฑ ตว ทยำล ย มหำว ทยำล ยแม โจ จ ดทำข นเพ อช วยให น กศ กษำสำมำรถเร มต นเข ยนโครงร ำงว ทยำน พนธ และว ทยำน พนธ ฉบ บสมบ รณ พร อมจ ดส งไปย งบ ณฑ ตว ทยำล ยและอำจำรย ท ปร กษำผ ำนระบบได โดยสะดวก ระบบ Maejo E- THESIS ย งช วยให น กศ กษำเก ดควำมเข ำใจและตระหน กต อกำรลอกเล ยนหร อล กลอกวรรณกรรม (plagiarism) ท งท ต งใจ และไม ต งใจซ งระบบฯ จะตรวจสอบควำมคล ำยคล งของว ทยำน พนธ และเอกสำรท อย ในคล งข อม ลผ ำนโปรแกรมตรวจกำรล กลอก วรรณกรรมช อ อ กขรำว ส ทธ ซ งม เคร อข ำยสมำช กประชำคมมหำว ทยำล ยจำนวนมำกร วมแบ งป นฐำนข อม ลว ทยำน พนธ เพ อ กำรตรวจสอบ และจะตรวจสอบท กเวอร ช นของไฟล โครงร ำงว ทยำน พนธ และร ำงว ทยำน พนธ ฉบ บสมบ รณ ท น กศ กษำได ส งเข ำส ระบบ (submit) ดำวน โหลด MJU E-THESIS Add-In และว ด โอกำรใช งำน สถำนะของกำรส งโครงร ำงว ทยำน พนธ และ ว ทยำน พนธ ฉบ บสมบ รณ สน บสน นกำรใช งำนน กศ กษำ กรณ ม ข อสอบถำมว ธ กำรใช งำนส วนต ำงๆ 2 โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช ส าหร บ Maejo E-THESIS น กศ กษำจะใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อเร มเข ยนโครงร ำงว ทยำน พนธ หร อเข ยนว ทยำน พนธ ฉบ บสมบ รณ ได แก 1. โปรแกรม Web Browser น กศ กษำสำมำรถใช Google Chrome หร อ Mozilla Firefox หร อ Apple Safari ร นล ำส ดเพ อเข ำใช งำนเว บพอร ท ล และกำรแก ไขข อม ลพ นฐำน หร อ แก ไขข อม ลประกอบเล ม ว ทยำน พนธ ผ ำนระบบ web portal เช น ห วข อว ทยำน พนธ อำจำรย ท ปร กษำ กรรมกำรสอบว ทยำน พนธ กำร แก ไขบทค ดย อ และกำรส งไฟล ให ก บอำจำรย ท ปร กษำอน ม ต โครงร ำงว ทยำน พนธ หร อว ทยำน พนธ ฉบ บสมบ รณ 2. โปรแกรม Microsoft Word น กศ กษำสำมำรถใช โปรแกรมน เพ อเร มต นเข ยนโครงร ำงว ทยำน พนธ หร อ ว ทยำน พนธ ฉบ บสมบ รณ โดยต ดต งโปรแกรมเสร มของระบบช อ MJU E-THESIS Add-in เพ อให สำมำรถจ ดกำรก บแม แบบว ทยำน พนธ และกำรส งไฟล เข ำส ระบบคลำวด ของบ ณฑ ตว ทยำล ย (Save to cloud) โดยม เคร องม อต ำงๆ จ ดเตร ยมไว เพ อใช งำน เช น กำรทำสำรบ ญและบ คมำร ก กำรจ ดขอบของ เอกสำร (margin) กำรสร ำงเทมเพลตหร อแม แบบเอกสำรว ทยำน พนธ เป นต น สร ำงเทมเพลตว ทยำน พนธ หร อ เทมเพลตของโครงร ำงว ทยำน พนธ น กศ กษำเข ำส ระบบด วยบ ญช ของมหำว ทยำล ย กดเม อต องกำรบ นท กไฟล ว ทยำน พนธ หร อโครงร ำงว ทยำน พนธ ไปย งระบบคลำวด ของบ ณฑ ตว ทยำล ย มหำว ทยำล ยแม โจ 3. โปรแกรม EndNote น กศ กษำสำมำรถ เร มต นใช โปรแกรมน เพ อจ ดเก บข อม ลของวำรสำร เอกสำรควำมร ท ใช อ ำงอ ง เพ อ กำรเข ยนบรรยำยเช งว พำกษ ในเล มว ทยำน พนธ (critical literature review) ซ ง โปรแกรมจะช วยจ ดร ปแบบกำรอ ำงอ งในเอกสำรว ทยำน พนธ ได โดยสะดวก ซ งม ให เล อกหลำยร ปแบบและเป นสำกลตำมต องกำร เช น APA, Numbered, Author-date เป นต น ซ งน กศ กษำจะเล อกกำรอ ำงอ งได เพ ยงร ปแบบเด ยวในเล มว ทยำน พนธ 3 น กศ กษาเร มใช งาน Maejo E-THESIS ได อย างไร ผ ด แลระบบจะทำกำรส งอ เมลเพ อกำรพ ส จน ต วบ คคลของน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำไปย งอ ของน กศ กษำแต ละคน เม อได ร บอ เมล น กศ กษำจะทำกำร activate บ ญช ของตนเอง ก อนล อกอ นเข ำส ระบบท กดล งค จำกอ เมล ข อควำมเพ อเร มต นใช งำนระบบ Maejo E-THESIS อย ำงย อ น กศ กษำตรวจสอบข อม ลเบ องต น ก อนดำเน นกำรในข นตอนถ ดไป ระบ รห สผ ำนสำหร บระบบ ซ งจะใช ในกรณ ท น กศ กษำไม สำมำรถใช ช อบ ญช ของมหำว ทยำล ยล อกอ นได 4 ทาความร จ ก Web Portal ของระบบ Maejo E-THESIS น กศ กษำจะใช งำนระบบเว บพอร ท ลของ Maejo E-THESIS เพ อเร มต นกรอกข อม ลท เก ยวข องก บกำรทำโครงร ำง ว ทยำน พนธ และว ทยำน พนธ ฉบ บสมบ รณ อำท ห วข อว ทยำน พนธ กำรระบ อำจำรย ท ปร กษำและกรรมกำรสอบว ทยำน พนธ เพ อ เร มต นเข ยนโครงร ำงว ทยำน พนธ ผ ำนโปรแกรม Microsoft Word โดยม MJU E-THESIS Add-in ต ดต งไว และน กศ กษำสำมำรถ ใช คำส ง Generate Template เพ อสร ำงแม แบบของโครงร ำงว ทยำน พนธ และใช คำส ง Save to Cloud เพ อส ง ว ทยำน พนธ จำกโปรแกรม Microsoft Word ไปจ ดเก บย งระบบคลำวด ของบ ณฑ ตว ทยำล ย พร อมตรวจสอบกำรล กลอก ว ทยำน พนธ ซ งน กศ กษำสำมำรถตรวจสอบผ ำนเมน THESIS REVISION บนเว บพอร ท ลได ตลอดเวลำ น กศ กษำล อกอ นด วยบ ญช ผ ใช ของมหำว ทยำล ยแม โจ น กศ กษำระบ ข อม ลกำรต ดต อของตนเอง และอำจำรย ท ปร กษำ (ในกรณ ท น กศ กษำม อำจำรย ท ปร กษำแล ว) เม อน กศ กษำล อกอ นผ ำนระบบ หน ำแรกของเว บพอร ท ลค อเมน BASIC INFORMATION (ห วข อว ทยำน พนธ สำมำรถแก ไขได ตลอดเวลำ แต จะต องผ ำนกำรเห นชอบจำกอำจำรย ท ปร กษำ และดำเน นกำรตำมกระบวนกำรของบ ณฑ ตว ทยำล ย) 5 น กศ กษาเร มกรอกข อม ลในเว บพอร ท ลของระบบ Maejo E-THESIS ระบบ Maejo E-THESIS ออกแบบมำเพ อให น กศ กษำสำมำรถเร มต นเข ยนโครงร ำงว ทยำน พนธ หร อเร มเข ยน literature review เม อเร มทำว จ ย ด งน นน กศ กษำสำมำรถกำหนดห วข อว จ ยหร อห วเร องท คำดว ำจะทำว จ ย และระบ ลงไปในระบบได ท เมน Thesis Topic สำมำรถเพ มช ออำจำรย ท ปร กษำหล กและร วมได (ถ ำม ) ลงในเมน Thesis Committee พร อมท งระบ ภำษำท ใช เข ยนว ทยำน พนธ และร ปแบบต วอ กษรท ใช เข ยนว ทยำน พนธ ลงในเมน Configure น กศ กษำระบ ห วข อว ทยำน พนธ ท น เล อกประเภทกำรระบ กรรมกำรผ สอบว ทยำน พนธ / อำจำรย ท ปร กษำ / ผ ม อำนำจลงนำมว ทยำน พนธ พ มพ ช ออำจำรย เป นภำษำอ งกฤษ ระบบจะแสดงต วเล อกเพ อให น กศ กษำ เล อกเป นอำจำรย ผ ม อำนำจลงนำมว ทยำน พนธ ตำมประเภทกำรเล อก 6 เร มต นใช งาน MJU E-THESIS Add-In บนโปรแกรม Microsoft Word เม อน กศ กษำกรอกข อม ลในระบบครบถ วนแล ว ข นตอนถ ดไปจ งเป นกำรใช งำน MJU E-THESIS Add-In ซ งบ ณฑ ต ว ทยำล ยได บรรจ แม แบบของว ทยำน พนธ ร นป จจ บ นเอำไว (thesis template) โดยน กศ กษำสำมำรถดำวน โหลดโปรแกรม Add-in ได จำกเว บพอร ท ลและทำกำรต ดต งใช งำน กำรใช งำน Add-in เร มต นจำกกำรล อกอ น (กดป ม Login ) และใช Username / Password เด ยวก บระบบพอร ท ล เร มกำรสร ำงแม แบบว ทยำน พนธ ของตนเอง (กดป ม Generate Template ) แล วจ งเร มต นเข ยนเน อหำในหน ำว ำงท โปรแกรม เว นว ำงไว เม อม ควำมก ำวหน ำกำรเข ยนว ทยำน พนธ น กศ กษำสำมำรถกดป ม Save to Cloud เม อใดก ได ตำมต องกำร เพ อ จ ดเก บว ทยำน พนธ ไว ในระบบคลำวด ของบ ณฑ ตว ทยำล ยเพ อป องก นกำรส ญหำย น กศ กษำสำมำรถดำเน นกำรก บไฟล บนระบบพอร ท ลได ตำมต องกำร อำท กำรส งไฟล (คำขอ) ให อำจำรย ท ปร กษำ พ จำรณำเป นโครงร ำงว ทยำน พนธ ผ ำนระบบ หร อ กำรส งไฟล ให อำจำรย ท ปร กษำในกรณ ท สอบว ทยำน พนธ แล วเสร จและม กำร ดำวน โหลดและทำกำรต ดต งลงในเคร องของ น กศ กษำ โดยม โปรแกรม Microsoft Word ร นไม ต ำกว ำ 2010 อย ในเคร องคอมพ วเตอร แล ว แก ไขแล ว โดยคำขอแต ละคร ง ระบบพอร ท ลจะเป นผ ส งอ เมลแจ งอำจำรย ตำมท ระบ ไว ในระบบเว บพอร ท ล Panel สำหร บกำรล อกอ น Ribbon ใหม ใน Microsoft Word ปรำกฏข น หล งต ดต ง MJU E-THESIS Add-In สำเร จ ทดลองกดป ม Save to Cloud ภำยหล งจำก กดป ม Generate Template 7 ต วอย างการส งไฟล ว ทยาน พนธ หร อโครงร างว ทยาน พนธ ไปเก บย งระบบคลาวด ของบ ณฑ ตว ทยาล ย น กศ กษำสำมำรถเพ มเน อหำแต ละบทได ตำมต องกำร โดยไม จำเป นต องออนไลน ผ ำน E-THESIS Add-In แต เม อต องกำรบ นท กไป ย งระบบคลำวด ของบ ณฑ ตว ทยำล ย จะต องล อกอ นเข ำส ระบบก อนแล วจ งกดป ม Save to Cloud Panel กำรแสดงเวอร ช นต ำงๆ ของไฟล ว ทยำน พนธ ท ได บ นท กจ ดเก บไว ในระบบคลำวด ของบ ณฑ ตว ทยำล ย น กศ กษำสำมำรถเล อกมำแก ไขได ตำมต องกำร น กศ กษำสำมำรถใช โปรแกรม EndNote เพ อกำร อ ำงอ งบทควำมว จ ยในเน อหำว ทยำน พนธ ได โปรแกรม E-THESIS Add-In จะจ ดร ปแบบให อ ตโนม ต เม อน กศ กษำกดป ม Save to Cloud น กศ กษำไม ต องก งวลหำกรำยกำรอ ำงอ งของตนเอง ถ กวำงอย ท ำยเล มระหว ำงกำรเข ยนว ทยำน พนธ ต วอย ำงกำรแสดงรำยกำรแรกของไฟล ว ทยำน พนธ ใน เมน THESIS REVISION เม อน กศ กษำได กดป ม Save to Cloud ในโปรแกรม E-THESIS Add-In ต วอย ำงไฟล โครงร ำงว ทยำน พนธ ของน กศ กษำเม อผ ำน กำรสอบและปร บปร งแก ไขในระบบ E-THESIS ซ งได ส งให อำจำรย ท ปร กษำและบ ณฑ ตว ทยำล ยอน ม ต แล ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks