ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX - PDF

Description
ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX โครงการอบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร ความร เบ องต นเก ยวก บงานออกแบบส งพ มพ และจ ดท าเว บเพจ ส าหร บน กศ กษาคณะน เทศศาสตร ภาคฤด ร อน 2546 มหาว ทยาล ยกร

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 42 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX โครงการอบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร ความร เบ องต นเก ยวก บงานออกแบบส งพ มพ และจ ดท าเว บเพจ ส าหร บน กศ กษาคณะน เทศศาสตร ภาคฤด ร อน 2546 มหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตกล วยน าไท สารบ ญ หน า ความร เบ องต นการใช งานอ นเทอร เน ต... 1 ข นตอนในการพ ฒนาเว บไซต... 2 ข อแนะน าในการท าเว บไซต... 3 แนะน าโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX... 5 เคร องม อจ ดการและบร หารเว บไซต... 6 การก าหนดค ณสมบ ต ของหน าโฮมเพจ การพ มพ ต วอ กษร การพ มพ ต วอ กษรและข อความ การปร บร ปแบบต วอ กษร ข อจ าก ดของการพ มพ ต วอ กษร การใส ร ปภาพ การท าล งค (Link) การล งค ไปย งเว บไซต อ น การท าล งค เมล ( Link) การใช ร ปภาพเป นล งค การท าล งค ในหน าเด ยวก น ตาราง (Table) การบ นท กและด โฮมเพจ การจ ดการเว บไซต เพ อโอนย ายข อม ล (Upload) ไปส Server ของมหาว ทยาล ย... 32 1 ความร เบ องต นการใช งานอ นเทอร เน ต อ นเทอร เน ต หมายถ งล กษณะของการเช อมต อของเคร อข ายคอมพ วเตอร ท งเล กและใหญ จ านวนมาก เข าด วยก น โดยม ข อก าหนดว าท กเคร อข ายท เช อมต อถ งก น จะต องอย ภายใต มาตรฐานของการเช อมต อ (โปรโตคอล) ท ถ กสร างข นมาเพ อใช งานบนเคร อข ายแบบน โดยเฉพาะ ซ งเร ยกว า TCP/IP จากมาตรฐานการ เช อมต อก นน เอง จ งม ผลท าให เคร อข ายคอมพ วเตอร สามารถต ดต อส อสารแลกเปล ยนข อม ลระหว างก นได อย างรวดเร วม ประส ทธ ภาพ และไม ม ข ดจ าก ดทางด านเวลาและสถานท WWW (World Wide Web) อาจเร ยกส นๆ ว าเว บ เปร ยบเสม อนเป นห องสม ดขนาดใหญ ท รวบรวม ข อม ลท มากท ส ดในโลกก ว าได เราสามารถค นหาข อม ลท ต องการได เก อบท กอย างจากบร การเว บ ข อม ลใน เว บจะอย ในร ปแบบท เร ยกว า Hypertext และท าการเช อมโยง (Links) ข อความหร อ ร ปภาพ เข าก บเอกสาร อ นๆ อย างเป นอ สระต อก น ภาพหร อข อความท แสดงบนหน าจอจะแสดงได ท ละหน า ซ งเร ยกว า เพจ (Page) หร ออาจม การเช อมโยงด วยการล งค (Links) เพ อค นหาข อม ลจากอ กเพจหน งท อย ห างออกไปไกลๆได เว บไซต เปร ยบเหม อนเว บเป นห องสม ดขนาดใหญ เว บไซต จะเปร ยบเสม อนหน งส อหน งเล มใน ห องสม ดน น เราสามารถเล อกหย บหน งส อเล มใดก ได ในห องสม ดเว บข นมาอ านโดยระบ ช อหน งส อใน ล กษณะท เร ยกว า URL(อ านว า ย อาร แอล) เช น เว บไซต ของมหาว ทยาล ยกร งเทพม URL หร อม ช อเป น หร อเว บไซต ของศ นย คอมพ วเตอร จะม ช อว า compcenter.bu.ac.th เป นต น เว บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ (Home Page) ถ าเว บไซต ค อหน งส อหน งเล ม เว บเพจก ค อ หน ากระดาษต างๆ ท บรรจ เน อหาในหน งส อเล มน นส วนโฮมเพจก ค อปกหน าของหน งส อ ปกต แล วเม อเราเร ม เป ดโปรแกรม Web Browser โปรแกรมจะน าเราเข าส หน าแรกของเว บใดเว บหน งให โดยอ ตโนม ต หน าแรก น นเราจะถ อว าเป นโฮมเพจด วยเช นเด ยวก น เราสามารถเปล ยนโฮมเพจของโปรแกรม Web Browser ท เราใช อย น ให ไปย งเว บไซต ใดก อนก ได โปรแกรมเว บบราวเซอร (Web Browser) การแสดงผลข อม ลต างๆ บนอ นเทอร เน ตในร ปของ HTML ไม สามารถท จะแสดงผลข อม ลออกมาโดยตรงได จะต องใช โปรแกรมเว บบราวเซอร เป นต วกลางท จะท า หน าท แปลงค าส งก อนแล วแสดงผลค าส งให ออกมาเป นร ปภาพ เส ยง และข อม ลต างๆ ส าหร บบราวเซอร ท ผ ใช น ยมใช ก นก จะม โปรแกรม Internet Explorer และ Netscape Navigator DNS-Domain Name System ค อ ระบบการต งช อบนอ นเทอร เน ต ทร พยากรบนอ นเทอร เน ต โดยเฉพาะเคร องคอมพ วเตอร ท ต ออย น นต องม หมายเลขประจ าเคร อง ซ งหมายเลขน เร ยกว า IP โดยการท จะ จดจ าหมายเลขประจ าเคร องน นท าได ยาก จ งม ว ธ การต งช อให จดจ าและใช งานง าย ระบบช อจ งถ กก าหนดให 2 เป นมาตรฐาน โดยแบ งตามล าด บข นตามสภาพภ ม ศาสตร เป นประเทศ ประเภทขององค กร และช อองค กร เช น th ค อ ช อประเทศไทย ac ค อ ประเภทองค กร bu ค อ ช อองค กร Domain ท น ยมใช ก นอย ในป จจ บ น เช น.com = กล มธ รก จการค า (Commercial).edu = กล มการศ กษา (Education).gov = กล มองค กรร ฐบาล (Government) ความหมายของ Sub Domain เช น.co = องค การธ รก จ (Commercial).ac = สถาบ นการศ กษา (Academic).go = หน วยงานร ฐบาล (Government).or = องค กรอ น ๆ (Organizations) Domain Name ช อย อของประเทศ เช น.th = Thailand.hk = Hong Kong.jp = Japan.sg = Singapore HTML HTML ย อมาจาก Hyper Text Markup Language เป นภาษาท ใช ในการพ ฒนาเว บเพจเพ อให โปรแกรมเว บบราวเซอร (Web Browser) ต างๆ สามารถแปลงค าส งและแสดงผลเป นร ปภาพ เส ยง หร อข อม ล ได ม โปรแกรมเว บบราวเซอร มากกว า 10 โปรแกรมท สามารถอ านหร อเข าใจในภาษา HTML ซ งเป นข อความ Text ก บรห สท อย ในเคร องหมาย และม นามสก ลเป น.html โดยเม อเราเป ดโปรแกรมเว บบราวเซอร เรา จะไม สามารถพบรห สเหล าน ได เลยบนจอภาพ แต รห สเหล าน จะเป นค าส งท บอกโปรแกรมเว บบราวเซอร ของ เราว า ร ปแบบของข อความเป นอย างไร รวมไปถ งการสร างจ ดเช อมโยงหร อล งค (Link) ท เช อมโยงต อไปย ง เว บเพจอ นๆ ส าหร บการสร างไฟล HTML จะต องอาศ ยโปรแกรมท ม ค ณสมบ ต เป น Text Editor โดยเราจะใช โปรแกรมเหล าน ส าหร บเข ยนค าส งต างๆ หร อรายละเอ ยดของข อม ลท ต องการให แสดงผลบนจอภาพ และเก บ เป นไฟล โดยจะต องม นามสก ลเป น.html จากน นก ทดสอบไฟล ในโปรแกรมเว บบราวเซอร ต อไป แต ใน ป จจ บ นได ม การพ ฒนาโปรแกรมท ผ ใช งานไม ต องเข ยนค าส งเองก สามารถท จะสร างเว บเพจอย างง ายๆ ได เลย เช น Microsoft Frontpage Netscape Composer Macromedia Dreamweaver Adobe Golive ข นตอนในการพ ฒนาเว บไซต 1. เตร ยมเน อหาท จะน าเสนอ ก อนอ นต องม เป าหมายก อนว าจะท าเว บไซต เก ยวก บเร องอะไรและเน อหา ต างๆ ม อะไรบ าง แล วจ ดเตร ยมส งต างๆ ซ งหมายถ ง ข อความ, ภาพประกอบ, เส ยง และอ น ๆ 2. ออกแบบหน าตาของเว บไซต ว าต องการให ม ล กษณะเป นอย างไร เช น จะม การแบ งเฟรมหร อไม ส ของ Background และต วอ กษรเป นส อะไร จะจ ดวางอะไรไว ตรงส วนไหน จะม Link ท ใดบ างและแต ละ Link เช อมโยงไปหาส วนใด เป นต น 3. เข ยนและทดสอบ ลงม อเข ยนโดยใช โปรแกรมส าหร บเข ยนเว บไซต แล วท าการทดสอบการแสดงผล และ Link ต างๆ ว าเช อมโยงได ถ กต องหร อไม ในข นตอนน ถ าม ปร มาณข อม ลมากและม การเช อมโยง ท ซ บซ อนก จะใช เวลาค อนข างมากเพราะต องคอยปร บแก อย เร อย ๆ 4. ลงทะเบ ยนช อเว บไซต และจ ดหาพ นท เก บข อม ล ส าหร บการสร างเว บไซต ของน กศ กษามหาว ทยาล ย กร งเทพจะม ช อเว บไซต ตามต วอย างด งน Login: จะม ช อเว บไซต ว า เน อท ในการจ ดท าเว บไซต จะม พ นท 10 MB 5. น าเว บไซต ท สร างข น Upload ข น Server และตรวจสอบความเร ยบร อย ค อการค ดลอกข อม ล จาก เคร องของเราไปเก บไว ในเคร อง Server ซ งการค ดลอกน เร ยกว า Upload โดยใช โปรแกรมส าหร บการ Upload เช น โปรแกรม CuteFtp, WS_FTP (โปรแกรม Dreamweaver ม ความสามารถน อย แล ว) 6. ประกาศให โลกร บร เม อตรวจสอบความเร ยบร อยแล ว ก ถ งคราวท จะช กชวนให ผ คนมาชมเว บไซต ของเรา โดยประชาส มพ นธ ผ านทางส อต างๆ เช นแลก Link ก บเว บไซต อ นๆ ฝากข อความช กชวนไว ตามกระดานข าวต างๆ หร อจะเพ มช อเว บไซต ของเราให ก บแหล งรวมข อม ลบนอ นเทอร เน ตอย าง yahoo ข อแนะน าในการท าเว บไซต 1. การเล อกเน อหาเว บไซต ถ อเป นส วนส าค ญในการเร มต นท าเว บไซต ท งการจ ดโครงสร าง และ ความ น ยมของเว บไซต ส าหร บผ เร มต น ซ งไม แน ใจว าจะเล อกห วข อใด ควรเร มต นจาก การส ารวจต วเอง ว า ชอบ หร อ สนใจส งใด มากท ส ด หร อ ม ความร เช ยวชาญด านใดมากท ส ด 2. โครงสร างของเว บไซต ม จ ดม งหมายส าค ญค อ การท จะท าให ผ เข าเย ยมชม สามารถค นหาข อม ล ใน เว บไซต ได อย างเป นระบบ ประการแรกต องพ จารณาถ ง ความเป นไปได ของประเภทของผ เข าเย ยมชม เพราะผ เย ยมชมแต ละประเภท ก จะค นหาข อม ลท แตกต างก น ด งน นส งท ควรจะท าก ค อการจ ดกล ม ของข อม ลโดยให รวมห วข อย อยต างๆ ให อย ในห วข อหล ก โดยม จ ดม งหมายให จ านวนข อหล กน อย ท ส ด นอกจากน การจ ดไฟล และไดเร กทอร ก จะช วยให การด แลร กษาและการตรวจสอบความ ผ ดพลาดของเว บไซต ง ายย งข น เช น การจ ดไฟล ร ปภาพไว ท เด ยวก น หร อ จ ดเว บไซต ท เป นเร อง เด ยวก นไว ในไดเร กทอร เด ยวก น เป นต น 3. สามารถด เว บไซต ได ในหลายบราวเซอร การท าเว บไซต ควรจะท าเพ อให สามารถด ได จากท กๆ Version ของ Software ต างๆ ไม ว าจะเป น Netscape Communicator Internet Explorer หร อ อ นๆ การ ท าให ท กคนด ได น ถ อว าเป นการขยายฐานของผ เข าเย ยมชม 3 4. ความเร วในการโหลดเว บไซต ส าหร บหน าแรกของเว บไซต ไม ควรให โหลดข อม ลช า ป จจ ยท จะ กระทบต อความเร ว ได แก ขนาดของร ปภาพท ใช จ านวนของร ปภาพท ใช และปร มาณของต วอ กษรท อย บนหน าน นๆ อน งความเร วในการโหลดเว บไซต อาจอย ท Server ท เว บไซต น นๆอย ว าม ความสามารถส งเพ ยงใด ขนาดของร ปภาพท ใช ควรจะม ขนาดไม เก น 20-30K ต อร ป ส วนประเภทของ ร ปน นควรเป น GIF หร อ JPEG ถ าขนาดของร ปภาพใหญ เก นไป อาจต ดแบ งให ขนาดเล กลง และใช ตารางช วยในการจ ดร ปภาพน นๆ 5. ความง ายในการค นหาข อม ล ป จจ ยหล กน นข นอย ก บโครงสร างของเว บไซต ต งแต ตอนแรกท ม การจ ด โครงสร างและจ ดกล มของข อม ล นอกจากน ย งม ป จจ ยอ นๆ อ กเช น การม Navigator bar หร อ แถบน า ทาง ในท กๆหน าของเว บไซต และถ าสามารถให บร การ Search และ Sitemap ได ก จะเป นส งท จะช วย ให ค นหาข อม ลได ง ายย งข น 6. ต วอ กษร, ฉากหล ง และ ส ส าหร บร ปแบบท น ยมใช ค อ ต วอ กษรส ด า บนฉากหล งขาว ถ าต องการ ก าหนดประเภทของต วอ กษรควรใช ท เป นสากลน ยม เช น ในกรณ ภาษาอ งกฤษ อาจใช Arial หร อ Times News Roman เป นต น ส วนภาษาไทย อาจใช MS Sans Serif การเล อกใช ต วอ กษรภาษาไทยน น ต องระว งเป นพ เศษเพราะในกรณ ท เคร องผ เย ยมชมไม ม ต วอ กษรน นๆ อาจท าให ผ เข าเย ยมชมไม สามารถอ านต วอ กษรได เลย 7. ร ปภาพ ม ใช ก นอย 2 ประเภทค อ GIF หร อ JPEG หน งในหล กการพ จารณาการใช ประเภทเพ อ ประส ทธ ภาพส งส ด ค อ จ านวนส ของร ปภาพน นๆ ถ าเป นภาพแต งหร อภาพถ ายท ม ส มากๆ ก ควรใช ไฟล ประเภท JPEG แต ถ าเป นเพ ยงป มหร อป ายท ม ส ไม มากก ควรใช GIF พร อมก บพ จารณาเร องขนาด ของไฟล ด วย อน งควรจะม การคะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks