MÁCELOVÁ, Marta: Atribúty svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. (Kožiak, R.-Nemeš, J., eds.). Bratislava 2006, S. 369-382.r

Description
MÁCELOVÁ, Marta: Atribúty svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. (Kožiak, R.-Nemeš, J., eds.). Bratislava 2006, S. 369-382.r

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 9 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   A tribúty  svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti  Marta Mácelová MÁCELOVÁ, Marta:  Attributes of a Saint at the Gothic Stove Tiles from the Central Slovak Mining Region . In: Svätec a jeho funkcie v spo-lo č nosti I. Bratislava: Chronos, 2006, p. bbb-kkk.   Author focuses in his study on the aspects of saints in the collectionof the gothic and late gothic stove tiles from the central slovak mining region. The late gothic iconographic motives rank among the most beautiful ones. KEYWORDS: Central Slovakia, Iconography, Gothic Tiles, Saint,Attribute Kachliarskou produkciou, technológiou výroby, chronológiou, územnýmrozšírením a ikonografiou kachlíc č i už gotických alebo renesan č ných sa zaoberalinajmä v poslednom polstoro č í po č etné monografie i parciálne štúdie odborníkovrôznych spolo č enskovedných odborov u nás i v zahrani č í. 1  Cie ľ om príspevku nie je postihnú ť  všetky vymenované oblasti spájajúce sa s produkciou tohto druhumateriálnej kultúry obdobia gotiky, svoj poh ľ ad chceme upriami ť  na kachliarskutvorbu v stredoslovenskom banskom regióne, ktorá vykazuje nieko ľ ko spolo č nýchznakov s rovnakými výrazovými prostriedkami. Ikonograficky je ve ľ mi po č etnáa rôznorodá, preto sme si vybrali iba komorové reliéfne kachlice s figurálnymnámetom, ktorých č elnú stenu zdobí reliéf s postavami svätcov . Zaujíma ť  nás budú atribúty , ktoré č iasto č ne vypovedajú o frekvencii a ob ľ úbenosti svätcov v regióne,resp. o spolo č enskej objednávke. Tá totiž dávala zhotovite ľ ovi - kachliarovi impulzna zakomponovanie ur  č itého reliéfneho motívu do telesa kach ľ ovej pece. 1  Najnovšie analytické a syntetizujúce práce v strednej Európe ku kachliarstvu: Zborník z konferencie Gotické a renesan č né kachlice v Karpatoch. Ed. J. Chovanec. Trebišov: Arx Paris,2005, s. 205-216; KRAJÍC, R.: St ř  edov ě ké kamná ř  ství. Výzdobné motivy na gotických kachlíchz Táborska. Tábor 2005; PAVLÍK, Č . – VITANOVSKÝ, M.: Encyklopedie kachl ů  v Č echách, naMorav ě  a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéf  ů  na kachlích gotiky a renesance. Praha: Libri 2004;FROLÍK, J.: Kachle Chrudimska. Sbírky regionálního muzea v Chrudimi (5/II). Chrudim 2003;JANIAK, T.: Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Pocz ą  tków Pa ń stwa Polskiego w Gnie ź nie.Gniezno 2003; Katalóg kachlíc: Gerencsérek, kályhások, t ű zvigyázók. Feudáliskori kályhacsempék az Alföldr  ő l és peremvidékér  ő l. Gyula 2002; HAZLBAUER, Z.: Krása st ř  edov ě kých kamen. Obraznáboženských ideí v č eském um ě leckém ř  emesle. Praha: Zvon 1998; KOCSIS, E. – SABJÁN, T.:A visegrádi királyi palota kályhái és kályhacsempe leletei. Visegrád: Mátyás Király Múzeum 1998;DYMEK, K.: Ś redniowieczne i renesansowe kafle ś l ą  skie. Wroc ł aw 1995; TAMÁSI, J.: VerwandteTypen im schweizerischen und ungarischen Kafelfundmaterial in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-hunderts. Budapest: Ungarisches Landesdenkmalamt 1995. S V Ä T E C A J E H O F U N K C I E V S P O L O Č   N O S T I I. B R A T I S L A V A: C H R O N O S, 2 0 0 6   PRODUKCIA BANSKOBYSTRICKEJ KACHLIARSKEJ DIELNE Nálezy z Banskej Bystrice Pôvod kach ľ ových pecí sa h ľ adá v západnej Európe, v Nemecku a Švaj č iarskuna prelome 10./11. storo č ia, ich výskyt v strednej Európe až v 13. a na za č iatku14.storo č ia. 2  S výstavbou kach ľ ových pecí sa priestor zahrieval postupným vydá-vaním naakumulovaného tepla, ktoré zvýšilo kultúru bývania a zárove ň  odstránilonebezpe č enstvo požiarov z otvorených ohnísk. 3  Kach ľ ová pec patrila k najvýraz-nejším doplnkom inventára stredovekého domu a okrem bohatstva majite ľ a č astoodrážala aj jeho vkus. V našom príspevku č asovo túto produkciu ohrani č ímeobdobím neskorej gotiky, kedy dosahuje najvyšší rozkvet meštianska kultúra.V stredoslovenskej banskej oblasti je to obdobie s prekvitajúcou stavite ľ skou,sochárskou a umelecko-remeselnou produkciou. Je odrazom prosperity regiónu,ktorý prilákal a sústredil mnohých domácich ale aj zahrani č ných odborníkov, podie ľ ajúcich sa na prestavbe kostolov, domov bohatých majite ľ ov baní a mest-ského patriciátu. 4  Zárove ň  odráža kontakty banských miest s významnými európ-skymi centrami výroby a obchodu. 5   Najvä č šia kolekcia gotických kachlíc, pochádzajúca zo stredoslovenskej banskej oblasti sa v sú č asnosti nachádza v zbierkovom fonde Stredoslovenskéhomúzea v Banskej Bystrici. Po č íta sa na desiatky celých exemplárov a tisíckyfragmentov. Jej komplexné spracovanie je len v za č iatkoch, nako ľ ko tento vzácnyfond sa rozšíril o doposia ľ  neznáme exempláre najmä v poslednom desa ť ro č í po č assystematického archeologického výskumu v mestskom hrade. 6  Po č etná kolekcia sazískala z parciel dotknutých stavebnou č innos ť ou a rekonštruk  č nými prácami v inte-riéroch na centrálnom námestí 7  a Dolnej ulici. Vä č šia č as ť  kachlíc bola publikovanáv odborných periodikách a prezentovaná na výstavách a je známa odbornej i laickejverejnosti doma i v zahrani č í. 8  Projekt rekonštrukcie aspo ň  jednej kach ľ ovej pece,ktorá by bola sú č as ť ou spolo č enskovednej expozície múzea v Thurzovom domesa zatia ľ  nerealizoval. Kach ľ ová pec by totiž nielen reprezentatívne dotváralainteriér historického Thurzovho domu (Mittelhaus), v ktorom pravdepodobne v stre-doveku podobné výhrevné teleso existovalo, ale dokumentovala by aj existenciu 2  HOL Č ÍK, Š.: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava 1978, s. 17. 3  PAVLÍK, Č . – VITANOVSKÝ, M.: Encyklopedie kachl ů , s. 9. 4  HOL Č ÍK, Š.: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava 1978, s. 25-26. 5  MÁCELOVÁ, M.: Kontakty Banskej Bystrice s Európou a ich odraz v materiálnej kultúre. In:Minulos ť  a prítomnos ť  Banskej Bystrice I. Ed.: Nagy, I. - Graus, I. Banská Bystrica 2006, s. 121-122. 6  MÁCELOVÁ, M.: Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici. In: Archaeologiahistorica 22. Brno 1997, s. 186-188. 7  MÁCELOVÁ, M.: Gotické kach ľ ové pece z banskobystrickej radnice. In: Archaeologia historica24. Brno 1999, s. 409-420. 8  O novo nájdených exemplároch kachlíc informovala autorka príspevku ma ď arského archeológaa experta na stredoeurópsku kachliarsku produkciu I. Holla, ktorý promptne zaradil nové banskobystrické nálezy do analýz publikovaných napr. v štúdiách: HOLL, I.: Középkorikályhacsempék: Egy 120 éves kutatási terület. In: Gerencsérek, kályhások, t ű zvigyázók.Feudáliskori kályhacsempék az Alföldr  ő l és peremvidékér  ő l. Gyula 2002, s. 15, pozn. 18.; HOLL,I.: Ungarisch-polnische Beziehungen Aufgrund der Ofenkacheln (zweite Hälfte 15. – erste Hälfte16. Jahrhundert. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55, 2004, s. 249,Abb.2, 5-6.  M  arta  M  ácelová   banskobystrickej kachliarskej dielne, lokalizovanej na Dolnú ulicu č . 35, 9  ktorej produkcia presiahla hranice stredovekého mesta a regiónu. 10    I. Najstaršie kachlice – druhá štvrtina 15. storo č  ia Kachliarske remeslo v meste Banská Bystrica malo zrejme už dávnejšiutradíciu, ktorá nie je doložená písomnými prame ň mi. Na základe archeologickýchnálezov môžeme produkciu kachlíc rozdeli ť  do viacerých fáz. Najstaršia kach ľ ová pec z Banskej Bystrice je datovaná do obdobia pred polovicou 15. storo č ia. Jedná sao jeden z najvýznamnejších archeologických nálezov roku 1996, kedy sa in situ vinteriéri starej fary v mestskom hrade severozápadne od kostola NanebovzatiaPanny Márie našiel sokel pece. 11  Pec bola vyhotovená prevažne z nádobkovitých, noaj z reliéfnych neglazúrovaných kachlíc. Stála na tehlovom podstavci obloženomreliéfnymi doskami z pálenej hliny na maltovej dlážke a bola spolu s bohatýminventárom fary zni č ená pri požiari 10. apríla roku 1500. Na reliéfe kachlíc prevažuje ornamentálny rastlinný motív, motív rozety, grifa, leva ležiaceho podstromom i jednochvostého leva v erbovom štíte, ale aj motív architektúry. Pec bola pravdepodobne opravovaná v priebehu druhej polovice 15. storo č ia a vtedy sa dotelesa pece mohli dosta ť  2 nájdené exempláre glazúrovaných kachlíc. Fragmentkachlice so zelenou glazúrou s reliéfom leva ležiaceho pod stromom sa našiel ajv barbakane 12  a v južnej č asti areálu mestského hradu. 13  Reliéfne motívy majúanalógie na Slovensku, 14  Morave, 15  v Č echách, 16  Ma ď arsku, 17  Švaj č iarsku, 18 Po ľ sku 19  a Rumunsku. 20  Kachlice s grifom a levom ležiacim pod stromom boli použité pri výstavbe kach ľ ovej pece v rokoch 1454-1457 na krá ľ ovskom zámkuv Budíne. 21  Špecializované kachliarske dielne tu pracovali už na za č iatku 15. sto- ro č ia pre krá ľ ovský dvor. Pod ľ a I. Holla prenikli kópie kachlíc z krá ľ ovských dielní 9  HOL Č ÍK, Š.: Ešte raz k nálezom gotických kachlíc v Banskej Bystrici. In: Zborník SNM 71.História 17. Bratislava 1977, s. 135, tab. Na s. 137; v štúdii je publikovaná aj zahrani č ná literatúra,týkajúca sa prvých nálezov kachlíc v Banskej Bystrici, história výskumu na parcele a nálezy. 10  HOL Č ÍK, Š, P.: Stredoveká kachliarska diel ň a v Banskej Bystrici. In: Zborník SNM 68. História14. Bratislava 1974, s. 175-192. HOL Č ÍK, Š.: Stredoveké kachliarstvo, s. 26. 11  MÁCELOVÁ, M.: Kach ľ ová pec z 15. storo č ia z Banskej Bystrice. In: Studia ArchaeologicaSlovaca Mediaevalia. I. Bratislava 1988, s. 85-96. 12  UŠIAK, P.: Kachlice z barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici. In: Archaeologia historica27, Brno 2002, s. 627, obr. 9.1. 13  Fragmenty pochádzajú z rýh pre inžinierske siete, h ĺ  bených mechanizmami vo februári 1996.Uložené sú v depozitári SM v Banskej Bystrici. 14  Pozri katalóg výstavy EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B. – FÜRYOVÁ, K.: Stredoveké kachlice.Bratislava 1993, kat. č . 38-39. 15  MICHNA, P.J.: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahr-hundert. In: Folia Archaeologica XXV. Budapest 1974, s. 192. 16  BRYCH, V. – STEHLÍKOVÁ, D. – ŽEGLITZ, J.: Pražské kachle doby gotické a renesan č ní.Katalog výstavy. Praha 1990, kat. č . 38-41. 17  TAMÁSI, J.: Verwandte Typen, s. 38. 18  TAMÁSI, J.: Verwandte Typen, s. 39. 19  PI Ą TKIEWICZ-DERENIOWA, M.: Kafle wawelskie okresu wczesnego renesansu. Studiow doDziejów Wawelu, T. II. Kraków 1961, s. 303-375. 20  HOLL, I.: Ungarisch-polnische Beziehungen, 2004, Abb.2, 5-6. 21  VOIT, P. – HOLL, I.: Alte ungarische Ofenkacheln. Budapest 1963, s. 20, obr. VIII.  A tribúty svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti  z Budína aj do provin č ných kachliarskych dielní. 22  Banská Bystrica udržiavala v 15. stor. č ulé obchodné kontakty s oblas ť amidnešného Rakúska, Nemecka, Švaj č iarska, Ma ď arska, Sliezska a Č echami, č ookrem dovezených luxusných komodít do Banskej Bystrice, dokazuje aj rozšíreniemotívov na reliéfnych kachliciach, ktoré ovplyvnili kachliarsku produkciu v tomto banskom meste. 23  Pri písaní svojej monografie o príbuznosti typov na švaj č iarskycha ma ď arských kachliciach druhej polovice 15. stor. sa pokúsila ma ď arská bádate ľ -ka J. Tamási ur  č i ť  pôvod a šírenie viacerých typov kachlíc, banskobystrické nálezyv tom č ase ešte neboli známe, preto do súpisu neboli zaradené. 24  J. Hoššo pri ana-lýze kachlíc zo stredoslovenskej banskej oblasti v rámci príspevku o obchodnýchkontaktoch územia Slovenska so strednou Európou preferuje priame preberanie predlôh pri výrobe tohto typu reliéfnych kachlíc z nemeckých dielní napr. formougrafických listov pred sprostredkovaním budínskou diel ň ou. 25  K jeho názoru sa priklá ň ame, nako ľ ko vybavenie interiéru starej fary obsahovalo luxusné importy, pochádzajúce z oblasti južného Nemecka, z Augsburgu a kontakty s kolískoukachliarstva boli výrazné. 26  Nevylu č ujeme však ani pôsobenie vplyvu budínskejdielne, vzh ľ adom na prepojenie oboch miest.  II. Kachlice z polovice 15. storo č  ia Do obdobia pôsobenia Štefana Junga vo funkcii richtára (1450-1457) datujemezelenou glazúrou polievané kachlice z pece, postavenej pravdepodobne v drevenejstavbe radnice, ktorá sa nachádzala južne od kostola Nanebovzatia Panny Máriev mestskom hrade. Zhorela tiež pri požiari v roku 1500. 27  Štýlovo rovnaká peczdobila poschodie meštianskeho domu (v poslednej tretine 15. storo č ia v majetkuV. Mühlsteina) na dnešnom námestí a glazúrované kachlice z jej deštrukcie boli použité do zásypu renesan č nej klenby. 28  Kachlice z oboch kach ľ ových pecí vy-kazujú rovnaké technologické a typologické znaky. Z kolekcie kachlíc z meš-tianskeho domu sme vy č lenili trinás ť  ikonografických motívov s tematickýminámetmi: heraldickým, mravou č ným a vz ť ahovým, zoomorfným, architektonickýma geometrickým a napokon náboženským. Na týchto posledných reliéfoch kachlíc je znázornený Baránok Boží (Agnus Dei), Panna Mária s die ť a ť om Ježišom na ru-kách, sv. Juraj bojujúci s drakom a modliaca sa princezná, sv. Katarína a sv.Ladislav. Všetky kachlice boli poliate zelenou glazúrou. Nejednotná výtvarná úro-ve ň  týchto kachlíc hovorí o použití viacerých umeleckých predlôh z priestoru stred-nej Európy, pri č om remeselné prevedenie všetkých výrobkov nesie pe č a ť  jednejremeselníckej dielne, predpokladáme, že domácej – banskobystrickej. 22  VOIT, P. – HOLL, I.: Alte ungarische, s. 24. 23  MÁCELOVÁ, M.: Kontakty Banskej Bystrice, s. 122. 24  TAMÁSI, J.: Verwandte Typen, s. 19, 30. 25  HOŠŠO, J.: Príspevok k poznaniu kontaktov a obchodných ciest na príklade nálezov stredovekejkeramiky z územia Slovenska. In: Slovensko a európsky juhovýchod. Medzikultúrne vz ť ahya kontexty. (Zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovi č ovej). Ed. A. Avenarius, Z. Šev č íková.Bratislava: FFUK, Katedra všeobecných dejín a katedra archeológie 1999, s. 164-167, 170. 26  MÁCELOVÁ, M.: Kontakty Banskej Bystrice, s. 123. 27  MÁCELOVÁ, M.: Archeologický výskum Mestského hradu, s. 186-188. 28  MÁCELOVÁ, M.: Gotické kach ľ ové pece, s. 409-419; MÁCELOVÁ, M.: Ikonografia gotickýchkachlíc z banskobystrickej radnice. In: Gotické a renesan č né kachlice v Karpatoch. Ed. J. Chovanec.Trebišov: Arx Paris, 2005, s. 205-216.  M  arta  M  ácelová   III. Kachlice z poslednej štvrtiny 15. storo č  ia Záujem odborníkov od prvých nálezov v Banskej Bystrici na konci 19. storo č ia pútajú najmä reliéfne kachlice, ktorých č elná stena má výzdobné motívy spracovanéna vysokej umeleckej úrovni a je dokladom neoddelite ľ nej spolupráce hrn č iaras umeleckým remeselníkom - rezbárom. Na túto skuto č nos ť  poukázal už znalec stre-doeurópskej kachliarskej produkcie Š. Hol č ík. 29  Aj sú č asný odborník na hrn č iarskua kachliarsku produkciu stredovekého Slovenska J. Hoššo považuje reliéfne kachliceza „malé ve ľ diela“ a tento prívlastok prisudzuje najmä kolekcii kachlíc zo stredo-slovenskej banskej oblasti pre ich vysokú výtvarnú a estetickú úrove ň , ktorá je porovnate ľ ná s najdokonalejšími výrobkami v alpskej oblasti. 30  Umelecké výrobkystredovekého stredoslovenského kachliarstva boli prezentované aj na výstave Gotikav SNG v roku 2003. 31  Kachlice s umelecky vypracovaným reliéfom, pripomína- júcim neskorogotické tváre a postavy svätcov na oltároch, sa našli v Dolnej ulici č . 35 v záhrade Bothárovho domu v r. 1894, 1973, 32  1979, 33  v Ébnerovom dome na Nám. SNP č . 22 v r. 1907 34  a na prízemí v zásype rekonštruovanej radnice na Nám.SNP č . 1 v r. 1996. 35  Reliéfne kachlice z prízemia radnice sú všetky režné, bezglazúry a okrem reliéfnej busty sv. Petra a proroka Eliáša sa na reliéfoch vyskytujúnajmä žánrové motívy, odzrkad ľ ujúce život meš ť anov znázornených v dobovomodeve z konca 15. storo č ia. Severne od veže barbakanu sa v juhozápadnom rohuv mestskom hrade po č as výskumu prof. Balašu v r. 1973 36  i autorky príspevku v r.1996 našli fragmenty deštruovanej kach ľ ovej pece s neglazúrovanými exponátmis reliéfmi sv. Michala, sv. Juraja, tancujúceho šaška i reliéf s pravou podobou tváreJežiša Krista - tzv. „Veraikon“. 37  Fragmenty farebne glazúrovaných kachlíc sa našli pri západnom opevnení v mestskom hrade, v ryhe pre inžinierske siete na Dolnejulici č . 5 a rovnako na parcele domu na Nám. SNP č . 3. 38  Všetky kachlice po-chádzajú z banskobystrickej kachliarskej dielne, pozostatky produkcie ktorej sa našlina parcele domu v Dolnej ulici č . 35. Táto zanikla pri ve ľ kom požiari mesta 10.apríla 1500. 29  HOL Č ÍK, Š.: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava 1978, s. 14. 30  HOŠŠO, J.: K technológii a lokalizácii výroby neskorogotických kachlíc na Slovensku. In: Zbor-ník SNM 91. Archeológia 7. Bratislava 1997, s. 95. J. Hoššovi ď akujem za možnos ť  použitia ním prekreslených obrázkov svätcov Štefana a Imricha v tomto príspevku (obr. 7 a 8). 31   BURAN, D. a kol.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart 2003. 32  Históriou nálezu sa podrobne zaoberal HOL Č ÍK, Š. P.: Stredoveká kachliarska , s. 175-192;HOL Č ÍK, Š.: Ešte raz k nálezom, s. 133-138. Zoznam kachlíc z Banskej Bystrice, uloženýchv budapeštianskych múzeách publikovala CSEREY, S. E.: Adatok a besztercebányai (BanskáBystrica) kályhacsempékhez. In: Folia archaeologica 25. Budapest 1974, s. 205-217. Novšie nále-zy z parcely z roku 1973 vi ď : BALAŠA, G.: Gotické kachli č ky v záhrade domu v Dolnej ulici č . 35v Banskej Bystrici. In: Pamiatky a Príroda č . 3.Bratislava 1974, s. 25; MÁCELOVÁ, M.: Nálezstredovekých kachlíc v Banskej Bystrici. In: AVANS v r. 1979, Nitra 1980, S. 133. 33  SURA, M.: Nálezová správa z umeleckohistorického výskumu Malinovského ul. č . 35 v BanskejBystrici. Rkp. v archíve KPÚ. Banská Bystrica 1979. 34  DIVALD, K.: Régi magyar fazekasmunkák. In: Siklóssy, L.: A magyar keramika története.Budapest 1917. 35  MÁCELOVÁ, M.: Gotické kach ľ ové pece, s. 412-419, obr. 5-6. 36  BALAŠA,G.: Nálezová správa z archeologického výskumu na Hradnom areáli v Banskej Bystrici.Rkp. v archíve KPÚ v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 1973. 37  Nepublikované nálezy tejto kach ľ ovej pece uložené v depozitári Stredoslovenského múzea. 38  Nepublikované nálezy, uložené v Stredoslovenskom múzeu.  A tribúty svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks