Mã s sinh viên: 2102229

Description
Mã s sinh viên: 2102229

Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Thermodynamics

Publish on:

Views: 2 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    ------  ------ PHAN PHÚ BÌNH TỔNG HỢP DẪN XUẤT  ISOQUINOLINE - CHALCONE LUẬN VĂN ĐẠI HỌC Chuyên Ngành: Hóa Học   Mã số sinh viên: 2102229   HƢỚNG DẪN KHOA HỌC   PGS. TS BÙI THỊ BỬU HUÊ   Cần Thơ –   2013   i  LỜI CẢM ƠN   Qua quá trình thực hiện luận văn   tốt nghiệp, tôi đã   học hỏi đƣợc nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn rất bổ ích, thiết thực từ quý thầy cô và bạn  bè. Qua đây, tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:  - Cô PGS.TS . Bùi Thị Bửu Huê ,  bộ môn Hóa - Khoa Khoa Học Tự Nhiên , trƣờng   Đại học Cần Thơ.   Cô đã hƣớng dẫn tận tình và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài.   Cô đã dành thời gian quý báu, những kinh nghiệm quý giá cùng những tình cảm cao đẹp của mình để truyền đạt kiến thức và những phƣơng pháp cần thiết để xử lý một vấn đề khoa học. Bên cạnh đó cô luôn động viên, an ủi giúp tôi vƣợt qua mọi trở ngại. Tôi xin tri ân những lời động viên và tất cả những điều tốt đẹp nhất cô dành cho tôi trong suốt thời gian qua.  - Các Thầy Cô, Bộ mô n Hóa Học  - Khoa Khoa Học Tự Nhiên, trƣờng Đại học Cần Thơ đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt luận văn của mình.  - Các anh chị và các bạn cùng thực hiện luận văn với tôi tại phòng thí nghiệm hóa sinh 2 , đặc biệt là anh Huỳnh Tiến Sĩ  , chị   Từ Thị Kim Cúc   đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình làm luận văn.  - Cha mẹ, các thành viên trong gia đình - những ngƣời thân yêu nhất trong cuộc đời đã luôn sát cánh bên con trong những lúc khó khăn.   Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 201 3 Phan Phú Bình   ii  MỤC LỤC   Trang LỜI CẢM ƠN  .............................................................................................................................. i   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  ........................................................................................... iv   DANH MỤC CÁC BẢNG  ........................................................................................................ vi   DANH MỤC CÁC HÌNH  ........................................................................................................ vii   DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ  ..................................................................................................... viii   DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC  .................................................................................................. ix   LỜI NÓI ĐẦU  .......................................................................... Error! Bookmark not defined.   1. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN  ................................................................................................ 11   1.1. D ẫn xuất isoquinoline [8,9]  ............................................................................................... 11   1.1.1. Giới thiệu chung  ......................................................................................................... 11   1.1.2. Các công trình nghiên cứu tổng hợp Isoquinoline  ...................................................... 11   1.1.3. Hoạt tính sinh học của các dẫn xuất Isoquinoline  ...................................................... 13   1.2. Dẫn xuất chalcone  ............................................................................................................. 13   1.2.1. Giới thiệu chung  ......................................................................................................... 15   1.2.2. Các công trình nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất chalcone  ............................................. 15   1.2.3. Hoạt tính sinh học của các dẫn xuất chalcone  ............................................................ 16   1.3. Phản ứng ngƣng tụ Stobbe  ................................................................................................. 18   1.4. Phản ứng khử ester bằng tác nhân hydride  ........................................................................ 20   1.4.1. Giới thiệu  .................................................................... Error! Bookmark not defined.   1.4.1.1. Khử bằng tác nhân Lithium aluminium hydride (LiAlH4)  ................................. 20   1.4.1.2. Khử bằng tác nhân Sodium borohydride  ............................................................. 21   1.5. Phản ứng oxi hóa alcohol  .................................................................................................. 21   1.5.1. Giới thiệu phản ứng oxi hóa bằng tác PCC  ................................................................ 21   1.5.2. Giới thiệu phản ứng oxi hóa bằng tác nhân Manganese(IV) oxide  ............................ 22   1.6. Phản ứng ngƣng tụ aldol  .................................................................................................... 22   1.6.1. Giới thiệu [A,4]  ............................................................................................................. 23   1.6.2. Cơ chế phản ứng aldol [4]  ............................................................................................. 24   2. CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ...................................... 25   2.1.  Nội dung nghiên cứu  ......................................................................................................... 25     iii  2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu  ................................................................................................... 26   3. CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM  ............................................................................................ 27   3.1. Phƣơng tiện nghiên cứu  ..................................................................................................... 27   3.1.1. Dụng cụ và thiết bị ...................................................................................................... 27   3.1.2. Hóa chất  ...................................................................................................................... 27   3.1.3. Tinh chế một số hóa chất  ............................................................................................ 28   3.2. Tổng Hợp  ........................................................................................................................... 28   3.2.1. Tổng hợ   p diethyl succinate [2] ..................................................................................... 28   3.2.2. Tổng hợp (E) -3-(ethoxycarbonyl)-4-(pyridin-4-yl)but-3-enoic[3] ............................. 28   3.2.3. Tổng hợp ethyl 8 -acetoxyisoquinoline-6-carboxylate (3) [3]  ..................................... 29   3.2.4. Tổng hợp 6 -Hydroxymethyl-isoquinolin-8-ol (4) ...................................................... 29   3.2.5. Tổng hợp 8 -Hydroxy-isoquinolin-6-carbaldehyde (5) ............................................... 29   4. CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ....................................................................... 31   4.1. Tổng hợp diethyl succinate  ................................................................................................ 31   4.2. Tổng hợp (E) -3-(ethoxycarbonyl)-4-(pyridin-4-yl)but-3-enoic acid[3] ............................ 32   4.3. Tổng hợp  ............................................................................................................................ 33   4.4. Tổng hợp 6 -Hydroxymethyl-isoquinolin-8-ol (4) ............................................................. 34   4.4.1. Khảo sát tỉ lệ mol  ........................................................................................................ 35   4.4.2. Khảo sát thời gian phản ứng  ....................................................................................... 36   4.5. Tổng hợp 6 -(2-oxo-ethyl)-isoquinolin-8-yl acetate (5) ..................................................... 37   4.5.1. Khảo sát tỉ lệ mol  ........................................................................................................ 39   4. 5.2. Khảo sát thời gian phản ứng  ....................................................................................... 40   5. CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ....................................................................... 41   5.1. Kết luận  ............................................................................................................................. 41   5.2. Kiến nghị  ........................................................................................................................... 42   TÀI LIỆU THAM KHẢO  ........................................................................................................ 43   PHỤ LỤC  ................................................................................................................................. 46     iv  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT   --- --- Ac 2 O  Acetic anhydride AcONa  Sodium acetate Cat.  Xúc tác Conc.   Đậm đặc   13 C-NMR   Carbon (13) Nuclear Magnetic Resonance CDCl 3  Deuterated chloroform d  Doublet DEPT  Detortionless Emhancement by Polarization Transfer EtOAc Ethylacetate EtOH Ethanol g  Gam Hz  Hertz 1 H-NMR   Proton Nuclear Magnetic Resonance J  Coupling constant m  Multiplet MHz Megahertz ppm Part per million PE  Petroleum ether R  f    Retention factor Reflux Đun hoàn lƣu   s Singlet t Triplet TLC Thin layer Chromatography TQ   Trung Quốc   t-  BuOH  tert-Buthanol t-  BuOK   Potassium tert-Butoxide δ  Chemical shift
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks