การใช งาน Lync Online PDF

Description
การใช งาน Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย ผ ใช งานท กคนท ม ส ทธ ใช งานบ ญช ผ ใช ของ DPU Office 365 ม ส ทธ ใช งาน Lync Online 2013 ซ งเป นอ ก feature หน งของ Office

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 23 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช งาน Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย ผ ใช งานท กคนท ม ส ทธ ใช งานบ ญช ผ ใช ของ DPU Office 365 ม ส ทธ ใช งาน Lync Online 2013 ซ งเป นอ ก feature หน งของ Office 365 Lync ให บร การส งข อความโต ตอบแบบท นท (IM) การประช มแบบออนไลน ข อม ลช วงเวลา ว าง และการโทรด วยเส ยงและว ด โอในท ท างาน และในขณะเด นทาง โปรแกรมน เป นส วนหน งของ Office 365 ซ งเป นบร การแบบสม ครสมาช กบนระบบ Cloud ท ให การเข าถ งท ปลอดภ ยจากท กๆ ท ส แอปพล เคช นต างๆ ของ Office รวมท ง Lync ด วย ใน Office 365 ข อม ล Lync ซ งได แก ท ต ดต อ ข อม ลการแสดงตน (การว าง) ประว ต การสนทนา และอ นๆ จะถ กเก บไว แบบออนไลน ค ณจะสามารถ เข าถ ง Lync ได จากคอมพ วเตอร ท ท างานของค ณ หร อจากคอมพ วเตอร เคร องใดก ได เช น คอมพ วเตอร ท บ านของค ณ คอมพ วเตอร ของเพ อน หร อคอมพ วเตอร สาธารณะ หร อจาก โทรศ พท ม อถ อท ได ร บการสน บสน น จะต องเข าไป Download โปรแกรม Lync Online 2013 ต ดต งท เคร องคอมพ วเตอร ก อน โดยไปท ไปท เมน Outlook(A) เล อกร ปส ญล กษณ เฟ อง(B) คล ก Office 365 settings(c) 1 P a g e คล กเล อก Software มาย งหน าต างของ Lync Online 2013 เพ อ Download 2 P a g e คล ก Language เพ อเล อกภาษา ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย เม อเล อกเมน ภาษาแล ว คล ก Install 3 P a g e เล อก Save คล ก Run เพ อต ดต งโปรแกรม 4 P a g e รอส กคร เพ อต ดต งโปรแกรม ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย คล ก Accept เพ อยอมร บการต ดต ง 5 P a g e พ มพ Account ของ Office 365 ในช อง Sign-in address(a) แล วคล ก Sign In 6 P a g e เม อ Sign in ผ านแล วจะปรากฏหน าต าง Lync Online 2013 ด งภา เม อต องการ Contact ต ดต อประสานงานด วยการ Chat ค ย ก บคนอ น ๆ ท อย ภายในองค กรสามารถค นหา โดยพ มพ บ ญช ช อ office 365 ในช อง(A) จะปรากฏบ ญช ช อท เราต องการ ต ดต ด (B) คล กขวา(C) เพ อตรวจสอบบ ญช ช อผ ท จะต ดต อ แล วเล อก See Contact Card(D) 7 P a g e จะแสดงหน าต างของ Contact Card ในร ปต วอย าง จะปรากฏช อบ ญช ผ ใช ท ต องการท จะต ดต อ ค อ บ ญช account ของ Office กรณ ท ค นหาแล วปรากฏช อท ซ าก น เม อตรวจสอบ Contact แล ว จะปรากฏด งภาพด านล างน ค อ ช อ บ ญช แล วตามด จะไม สามารถ IM Chat พ ดค ยได แต สามารถ Send ต ดต อ ได 8 P a g e เมน คาส งต าง ๆ ของ Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย Send an IM ส งข อความ Chat โต ตอบ เม อคล ก Send an IM จะปรากฏหน าต าง Chat เพ อโต ตอบ สามารถพ มพ ข อความท จะโต ตอบในช องได 9 P a g e สามารถเปล ยนร ปแบบข อความ Font หร อเปล ยนส ของข อความได โดยคล ก ส ญล กษณ A เพ มต วการ ต น Emo แสดงความร ส กโดย คล กเล อกร ปส ญล กษณ หน าการ ต น 10 P a g e ต งค ากาหนด high importance ระด บ ความสาค ญของข อความท ส งไป โดยคล กท เคร องหมาย อ ศเจร ย 11 P a g e การแชร เดสก ท อปหร อโปรแกรมใน Lync ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย สามารถแสดงท งเดสก ท อปหร อเฉพาะโปรแกรมก บท กคนในการประช ม การโทรผ าน Lync หร อการสนทนาข อความโต ตอบแบบท นท (IM) ได ต างๆ แชร เดสก ท อป เม อต องสล บไปมาระหว างโปรแกรมต างๆ หร อทางานก บไฟล จากโปรแกรม แชร โปรแกรม เม อต องการนาเสนอโปรแกรมหร อไฟล บางอย าง และไม ต องการให ใครเห นส ง อ นๆ บนคอมพ วเตอร แชร เดสก ท อปหร อโปรแกรม 1. ท ด านล างของหน าต างการประช ม ให ช ไปท ไอคอนการนาเสนอ (จอภาพ)(A) และบน แท บ PRESENT นาเสนอ(B) ให เล อกทา ด งน - เม อต องการแชร เน อหาบน เดสก ท อป ให คล ก เดสก ท อป ส งสาค ญ เม อแชร เดสก ท อป ท กคนในการ ประช มจะเห นโปรแกรม ไฟล และการแจ ง เต อนต างๆ ของค ณ ถ าค ณม ข อม ลหร อไฟล ท เป นความล บท ค ณไม ต องการให ผ อ นเห น ให ป ดข อม ลหร อไฟล น น หร อใช การแชร โปรแกรมแทน 12 P a g e - เม อต องการแชร โปรแกรมหร อไฟล อย างน อยหน งรายการ ให คล ก โปรแกรม แล วเล อกโปรแกรม หร อไฟล น นๆ - เม อต องการแชร PowerPoint ในการ Presentation ให คล กท PowerPoint 13 P a g e หมายเหต ขณะท ค ณกาล งแชร สถานะ Lync ของค ณจะเปล ยนเป น กาล งนาเสนอ และค ณจะ ไม ได ร บข อความโต ตอบแบบท นท หร อโทรศ พท - หากต องการใช งาน White Board ข ดเข ยน ก สามารถใช งานได ท เมน Whiteboard 14 P a g e สามารถใช เคร องม อต าง ๆ ด านขวา ซ งม ให เล อก - ม เมน สร าง Poll แบบสอบถาม คล กท เมน Poll 15 P a g e - การเช ญบ คคลเข ากล มสนทนา คล กท Invite More People - พ มพ ค นบ คคลท เช ญเข าร วมกล มสนทนา 16 P a g e - เม อเพ มบ คคลเข ากล มสนทนาแล ว จะแสดงช อท ของบ คคลน นข นมา(C) 1. Presenters ค อบ คคลท เช ญ 2. Attendee ค อบ คคลท ถ กเช ญ หร อ Guest เม อคล กส ญล กษณ ร ปคน(A) Invite More People จะปรากฏเมน ข นมาให เล อกเพ มมากข น เช น No Meeting IM (ป ดการประช ม), No Attendee Video( ไม เช ญประช มโดย Call Video), Everyone an Attendee (ทาให ท กคน เข าร วมประช ม), Invite by (เช ญ ประช มโดยใช 17 P a g e - หน าจอของผ ท เข าร วมสนทนา จะ Show ปรากฎด งภาพ - การส ง File คล กท Management ร ปหน าจอคอมพ วเตอร (A) เล อก Tab Attachments(B) Insert Files(C) 18 P a g e - เม อผ ร บได ร บ File จะม Pop up แสดงข นมาท Task Bar - กดท View 19 P a g e - คล กเล อก Accept ยอมร บ หร อ Save As หร อ Decline ปฏ เสธได - Call การใช โทรผ าน Lync Online เมน น ภายในมหาว ทยาล ยย งไม Support 20 P a g e - Start a Video Call ค ยโต ตอบแบบเห นหน า - Send an Message การส งข อความทาง หากส ง ทางน จะเป นการส ง โดยใช User Account ซ งเม อคล กระบบจะ Sync ไป ย ง Microsoft Outlook (หากต องการส ง ให ใช เมน Outlook ใน Office 365) 21 P a g e - Schedule a Meeting การใช งาน ตารางเวลาเวลาในการประช ม จะซ งค ไปท Calendar สามารถน ดประช มได โดยเพ ม Account ผ ท จะเช ญ ประช มคนอ น ๆ ได 22 P a g e - Add to Favorites และ Add to Contacts list เม อค นหา ผ ท ต ดต อได แล ว สามารถ Add Contact เก บ ไว ใน List contact ได เม อ Add Contact แล วจะปรากฏ List ข นมา 23 P a g e
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks