LUCIAN BOIA Pentru o Istorie a Imaginarului

Description
LUCIAN BOIA Pentru o Istorie a Imaginarului

Please download to get full document.

View again

of 116
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 116

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  LUCIAN BOIAs-a născut la 1 februarie 1944 în Bucureşti. Carieră universitară începîn in 19! la #acultatea e Ist$rie a Universită%ii in Bucureşti&  pr$fes$r titular în 199'. (ecretar )eneral *19+'-19+, şi vicepreşeinte *19+,-199' al C$isiei Interna%i$nale e Ist$rie a Ist$ri$)rafiei. /irect$r f$nat$r *199,- al Centrului e Ist$rie a Ia)inarului. Bibli$)rafie selectivă0 u)en Br$te *1+2'-1913 Litera Bucureşti 19 4& 5elati$ns6ips  bet7een 5$anians C8ec6s an (l$vas *1+4+-1914 itura Acaeiei Bucureşti 19 & /as :a6r6unert er ;arsianer *în c$lab$rare cu <el)a Abret <e=ne ;unc6en 19+4& L>?pl$rati$n ia)i-naire e l>espace La /@c$uverte aris 19+ & La #in u $ne. Une 6ist$ire sans fin La /@c$uverte aris 19+9 *ei%ie ap$ne8ă 1993& (fîrşitul luii0 O ist$rie fărăsfirşit <uanitas Bucureşti 1999& La ;=t6$l$)ie scientifiue u c$unise arai)e Caen-Orl@ans 199, ei%ia a Il-a Les Belles Lettres aris 3''' *;it$l$)ia ştiin%ifică a c$unisului <uanitas Bucureşti 1999& ntre l>An)e et la BDte.Le =t6e e l><$e iff@rent e l>Antiuit@ E n$s $urs i$n 1992 *ei%ie spani$lă 199 & Ist$rie şi it în c$nştiin%a r$Fnească <uanitas Bucureşti 199 & :$cul cu trecutul. Ist$ria între aevăr şi fic%iune <uanitas Bucureşti 199+& $ur une 6ist$ire e l>ia)inaire Les Belles Lettres aris 199+& $ur vivre eu? cents ans. ssai sur le =t6e e la l$n)@vit@ In ress aris 199+ *;itul l$n)evită%ii. Cu să trăi $uă sute e ani <uanitas Bucureşti 1999& /$uă sec$le e it$l$)ie na%i$nală <uani-tas Bucureşti 1999. G$lue apărute sub irec%ia sa0 Hreat <ist$rians fr$ Antiuit= t$ 1+''. An Inter-nati$nal /icti$nai= şi Hreat <ist$rians $ft6e ;$ern A)e. An Internati$nal /icti$nar= Hreen7$$ ress  Ne7 $r-Jestp$rt-L$nra 19+9 şi 1991& ;iturile c$unisului r$Fnesc Neira Bucureşti 199+.Lucian B$iaNK5U O I(KO5I A I;AHINA5ULUIKraucere in france8ă e KAKIANA ;OC<I<U;ANIKA(BUCU5KI  C$pertaIOANA /5AHO;I5(CU ;A5/A5Cuvînt înainte/escrierea CI a Bibli$tecii Na%i$nale BOIA LUCIANentru $ ist$rie a ia)inarului M Lucian B$ia& tra.0 Katiana ;$c6i. - Bucureşti0 <uanitas 3'''3,3 p.& 3' c. - *Ke$ria ist$rieiKit. $ri). *fre0 $ur une 6ist$ire e l>ia)inaire.I(BN 9 ,-2'-''43-, I. ;$c6i Katiana *tra. 9,'.1LUCIAN BOIAOU5 UN <I(KOI5 / L>I;AHINAI5 ($ci@t@ >@iti$n les Belles Lettres 199+ <U;ANIKA( 3''' pentru pre8enta ei%ie r$FneascăI(BN 9 ,-2'-''43-,Ascensiunea ia)inarului este una intre trăsăturile cele ai arcante ale sensibilită%ii ist$rice in 8ilele n$astre. Ca şi în ca8ul ist$riei entalită%il$r #ran%a ispune e pri$ritate în acest $eniu0 entalit@ şi ia)inaire sînt cuvinte fran%u8eşti. /ar cel  pu%in in punct e veere ist$ri$)rafie siilituinea se $preşte aici. Kerit$riul entalită%il$r a f$st efrişat şi cultivat e ist$rici& în sc6ib fil$8$fii şi antr$p$l$)ii au sc$s la luină structurile ia)inarului. Ist$ricii s-au pus şi ei pe treabă& c$ntribu%iile l$r sînt nenuărate. K$tuşi ei nu ai reuşesc să se recun$ască în re)ulile e $c stabilite e al%ii& ei nici nu ai par tenta%i să c$nstruiască $ te$rie ist$rică specifică.Au f$st al$nate itinerarii fascinante. He$r)es /ub= a inter$)at  pietrele şi ia)inile cateralel$r :acues Le H$ff a urărit )ene8a ur)at$riului :ean /elueau a evien%iat spaiele şi speran%ele itice ale Occientului He$r)es ;in$is a scrutat tenebrele infernuril$r şi $ri8$ntul viit$rului Alain C$rbin a rearcat $ reelab$rare a it$l$)iei aritie în ep$ca $ernă1... #iecare ist$ric îşi rafinea8ă pr$bleatica particulară ceea ce este e altfel natural. un%ile intre ep$ci şi culturi sînt rare şi încă şi ai rare între iferitele a?e e cercetare. ?istă ia)inarii ist$rice ai curîn ecît $ aevărată ist$rie a ia)inarului. Nu pretine c-a inventa e$ată $ astfel e ist$rie. Ni se pare t$tuşi le)iti să încercă a ientifica anuite structuri şi anuite  principii susceptibile să $fere un iniu e c$erentă unui $eniu fFrîitat în acest $ent. Nu c$nsie-  !CUGNK NAINKCUGNK NAINK ră $p$rtun să luă partea unui )rup îp$triva celuilalt. Ni se  pare că e?istă ai curîn $ c$pleentaritate ecît $ $p$8i%ie între structuralisul antr$p$l$)il$r şi ist$ricisul ist$ricil$r aică între  peranen%ele ia)inarului şi înfă%işările sale sc6ibăt$are aaptate c$nte?tului s$cial. N$i nu pr$pune nici un anual nici un bilan% nici $ sinte8ă c$pletă. ste t$tuşi pria $ară cîn un ist$ric încearcă să strîn)ă într-$ pan$raă $ iversitate e anifestări ale ia)inarului  pentru a e?tra)e cîteva principii te$retice. ste v$rba espre un eseu care %inîn seaa e $ ultituine e c$ntribu%ii se ba8ea8ă în are parte pe pr$priile n$astre cercetări. Citit$rul va putea eventual să recun$ască teele n$astre e preilec%ie0 ia)inarul ştiin%ific spa%iul alte $eniri vi8iunile ap$caliptice ilenarisele iturile f$nat$are it$l$)iile t$talitare3... #ailiari8area aut$rului cu ultiele sec$le a făcut ca une$ri  balan%a să se încline e partea ist$riei $erne şi c$ntep$rane& inten%ia sa a f$st $ricu să s$ne8e tipul ist$ric e la un cap la celălalt./e fapt nu era ca8ul să se efectue8e un inventar c$plet& ar fi f$st e altfel ip$sibil. A început bineîn%eles prin a căuta $ efini%ie& aceasta ne-a peris să eliită terenul să ientifică structurile ari şi să trece în revistă sursele şi et$ele esen%iale. Ap$i a ab$rat pr$blea spin$asă a rap$rturil$r intre anifestările trai%i$nale ale ia)inarului şi cele caracteristice s$cietă%il$r te6n$l$)ice. tiin%a ne-a servit ca revelat$r p$nerea ia)inarului în ab$rarea ştiin%ifică şi eer)en%a un$r veritabile it$l$)ii secretate e ştiin%ă $vein persisten%a P şi eta$rf$8a P structuril$r ar6etipale perpetuarea f$nului )l$bal al ia)inarului. Ne-a c$ntinuat periplul i8$lîn cîteva structuri funaentale pentru a $bserva e apr$ape func%i$narea ecanisului. (c6ea bip$lară Infern-arais pr$iectîn în via%a e ap$i fantasele terestre $cul alterită%il$r ce c$nuce la ef$rarea c6iar la inventarea celuilalt şi evaarea ansablu e strate)ii vi8înaban$nul ist$riei reale şi asuarea unui estin iferit ne par susceptibile să arunce $ $arecare luină asupra l$)icii ia)i-narului. In sfîrşit ultiele $uă capit$le pr$pun un alt tip e ab$rare& a încercat să sc$ate în evien%ă în interi$rul cel$r $uă $enii c$nstituiteQ ist$ria şi p$litica structurile şi ani-festările ia)inarului aică iensiunea it$l$)ică a $eniil$r în cau8ă. N-a parcurs ecît cîteva sect$are ale unui spa%iu fără fr$ntiere. /ar a )ăsit peste t$t aceleaşi eleente c$nstituente şi un c$p$rtaent siilar. In $enii f$arte iferite cu ar li p$litica şi ştiin%a ia)inarul se re)ăseşte în între)ie. l se re)ăseşte în între)ie cu a $bservat ea Hilbert /uran, în t$ate c$partientele ist$riei în t$ate ep$cile şi în t$ate culturile. în între)ie ar înt$teauna ispus în c$nstela%ii specifice. eranen%a structuril$r şi inaica l$r răspun acă nu un$r re)uli precise cel pu%in unei anuite l$)ici. O te$rie ist$rică a ia)inarului trebuie să încerce să evien%ie8e această l$)ică  particulară. Acesta este e?act sensul lucrării n$astre.K$tul c$ncură pînă la ură la $ ai bună în%ele)ere a $ului. Ist$ria ia)inarului se anun%ă a fi una intre cele ai si)ure căi e>acces către pr$fun8iile spiritului uan. N$teHe$r)es /ub= Le Keps es cat6@rales. L>art et la s$ci@t@ 9+'-143' Halliar aris 19 !& :acues Le H$ff La Naissance u ur)at$ire Halliar aris 19+1& :ean /elueau La eur en Occient *RlGe-RGlS siTcle #a=ar aris 19 +& Une 6ist$ire u  parais. Le arin es @lices #a=ar aris 1993& Une 6ist$ire u  parais. ;ille ans e b$n6eur #a=ar aris 1992& He$r)es ;in$is <ist$ire es enfers #a=ar aris 1991& <ist$ire e l>avenir0 es pr$p6Ttes E la pr$spective #a=ar aris 199!& Alain C$rbin Le Kerrit$ire u Gie. L>Occient et le @sir u riva)e *1 2'-1+4' Aubier aris 19++.Lucian B$ia L>?pl$rati$n ia)inaire e l>espace La /@c$uverte aris 19+ & La #in u $ne. Une 6ist$ire sans fin La /@c$u-  +CUGNK NAINKverte aris 19+9& La ;=t6$l$)ie scientifiue u c$unise arai)e Caen 199,& ntre l>An)e et la BDte. Le ;=t6e e l><$e iff@rent e l>Antiuit@ E n$s $urs i$n aris 1992 & şi în r$Fneşte Ist$rie şi it în c$nştiin%a r$Fnească <uanitas Bucureşti 199 & :$cul cu trecutul. Ist$ria între aevăr şi fic%iune <uanitas Bucureşti 199+.,. Hilbert /uran Les structures ant6r$p$l$)iues e l>ia)inaire U# aris 19!' p. 434.CAIKOLUL I (K5UCKU5I I ;KO/O c$ni%ie abi)uăi acă ist$ria ia)inarului n-ar e?ista /inc$l$ e $rice para$? întrebarea erită să fie pusă. /upă $ ev$lu%ie a)itată şi c$ntraict$rie $eniul se îp$t$leşte în ificultă%i te$retice şi et$$l$)ice.;$ştenirea este cît se p$ate e ec6iv$că. #iecare ie$l$)ie sau vi8iune asupra luii a încercat să-şi abs$luti8e8e pr$pria sa parte e ia)inar epreciin t$t$ată f$rele alternative. Acesta a f$st ai ales ca8ul te$l$)iei şi c6iar ai ult al ra%i$nalisului $ern fără a ai v$rbi e ie$l$)iile t$talitare. 5e8ultatul este une$ri caricatural. ;iturile $erne sînt e reapta pr$claa 5$lan Bart6es în 192 *în ale sale ;it$l$)ii stîn)a şi ai ales stîn)a rev$lu%i$nară caracteri8înu-se printr-$ $nestitate ce făcea inutil subterfu)iul it$l$)icV1 (criit$rul n-a ştiut să evite capcana unui tip f$arte curent e p$lari8are0 al n$stru este Aevărul a cel$rlal%i bi8areria c6iar stupiitatea. Această isp$8i%ie este ea însăşi unul intre sib$lurile esen%iale ale ia)inaruluiVAceste preuecă%i n-au îpieicat ultiplicarea teaticil$r  particulare in ep$ca în care ist$ricii )reci au început să-şi interprete8e iturile sau să se uite curi$şi la $ravurile barbaril$r şi pînă la acest sfîrşit e sec$l al RR-lea atît e interesat e fa%a invi8ibilă a lucruril$r. /ar ai răîne încă e făcut sinte8a. Astă8i ea p$ate beneficia e anuite atuuri. ;ar)ina-li8area ia)inarului re8ultîn ai ales in tenin%ele scientiste ra%i$naliste şi aterialiste in ultiele sec$le apar%ine ea trecutului. (înte pe cale să reesc$peri faptul că ist$ria
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks