Luc Rare

Description
lucrare de disertatie management

Please download to get full document.

View again

of 95
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 95

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI   Facultatea de Psihologie și Științele Educației   Filiala Buzău   LUCRARE DE DIZERTAȚIE   Coordonator științific:  Lector.univ.Dr.VICTORIA GHEORGHE Masterand: Loredana Mihaela Ciompec(Trandafir)    UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI  Facultatea de Psihologie și Științele Educației   Filiala Buzău   PARTICULARIRĂȚI ALE EDUCĂRII ȘI SOCIALIZĂRII COPIILOR IN ȘCOALA INCLUZIVĂ   Coordonator științific: Lector.univ.Dr. VICTORIA GHEORGHE Masterand: Loredana-Mihaela Ciompec(Trandafir) Buzău 2017     CUPRINS ARGUMENT...........................................................................................................4 CAPITOLUL I Cerințe Educative Speciale 1.1.Clasificare C.E.S...................................................................................................5 1.2.Categorii C.E.S..................................................................................................... 1.3.Principalii factori implicați in integrarea școlară a copiilor cu C.E.S. ................. CAPITOLUL II INTEGRAREA 2.1.Forme ale integrării școlare și modelele cooperării școlii normale cu școala specială. ....... 2.2.Formele integrării școlare a copiilor cu C.E.S. existente in școala românească. ................. 2.3.Limitele integrarii.Atitudinea parintilor,elevilor,profesorilor față de elevii cu C.E.S. ....... 2.4.Avantajele/ Dezavantajele copilului cu C.E.S. in școala specială. ....................................... CAPITOLUL III FAMILIA 3.1.Familia primul grup social al copilului..................................................................... 3.2.Socializarea in familie................................................................................................ 3.3.Definirea sprijinului pentru părinți. ........................................................................... 3.4.Instituționalizarea ...................................................................................................... CAPITOLUL IV ESECUL SCOLAR 4.1.Factorii de risc social care determină eșecul școlar al copilului. ............................................... 4.2.Indicatorii eșecului școlar și social. ............................................................................................ 4.3.Analiza atitudinilor copil-  părinte ................................................................................................ 4.4.Parteneriatul școală - familie in școala incluzivă ........................................................................... CAPITOLUL V CERCETARE Studiul so ciologic privind perceptia socială asupra persoanelor cu C.E.S. si impicarea familiei in  procesului integrării acestora. ............................................................................................................ Bibliografie........................................................................................................................................   STUDIUL SOCIOLOGIC PRIVIND PERCEPȚIA SOCIALĂ ASUPRA PERSOANELOR CU C.E.S. ȘI IMPLICAREA FAMILIEI ÎN PROCESUL INTEGRĂRII ACESTORA  -. Scopul cercetării…………………………………………………………………………………  - .Obiectivele cercetării……………………………………………………………………………..  - Ipotezele cercetării - ………………………………………………………………………………..  - .Eșantion –Populația de referință…………………………………………………………………  -.Descrierea instrumentelor utilizate in colectarea datelor  ………………………………………..  -.Anamneza ………………………………………………………………………………………  - .Metoda observației………………………………………………………………………………  -.Focus grup ………………………………………………………………………………………  -.Chestionarul ……………………………………………………………………………………..  -Scala de măsură/Scala lui Likert…………………………………………………………………   Analiză și interpretare……………………………………………………………………………..   Interpretarea chestionarului pentru părinții cu copii normali………………………………………   Interpretarea chestionarului pentru elevii din invățământul de masă………………………………   Interpretarea chestionarelor cadrelor didactice din invățământul de masă și din invățământul special ………………………………………………………………………………………………   Interpretarea chestionarului elevilor din invățământul special……………………………………..  CONCLUZII/ APRECIERI FINALE ……………………………………………………………..  ANEXE …………………………………………………………………………………………….  BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………………….  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks