lublin.today Оксана Цимбалюк: Люблін мене вибрав Wroclaw invites Lublin. ECOC 2016 Wakacje od kultury? Nie w Lublinie! Поширюється мода на фуд-траки - PDF

Description
lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #2 numer 2/2016 Оксана Цимбалюк: Люблін мене вибрав Wroclaw invites Lublin. ECOC 2016 Wakacje od kultury? Nie w Lublinie! Поширюється

Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 22 | Pages: 83

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #2 numer 2/2016 Оксана Цимбалюк: Люблін мене вибрав Wroclaw invites Lublin. ECOC 2016 Wakacje od kultury? Nie w Lublinie! Поширюється мода на фуд-траки City that is beautiful and... safe? Enjoy Lublin. lublin.today. 1 editorial We are delighted to give you the second, summer issue of lublin.today. Once again, we will try to convince you that you should choose Lublin for the weekend or for a lifetime. We have some interesting tidbits, such as the announcement of the next edition of the Faces of Lublin, a fresh look at our presence in Wroclaw as part of the ECN, and a few words about the summer festivals that increasingly shape the city image. As usual, I encourage you to read from cover to cover, and thank you (on behalf of the entire editorial staff) for such a warm reception of lublin.today # 1. I'm glad you're here. Marek Targoński Editor in Chief of lublin.today Editor in Chief: Marek Targoński Brand manager: Katarzyna Wlazło Layout: Paweł Batyra Typesetting: Irek Winnicki Authors of texts: Monika Blandyna Lewkowicz, Magdalena Gładysz, Mateusz Kasiak, Jacek Skałecki, Katarzyna Piekarczyk, Agnieszka Bąder Translation: Anna Jaślikowska, Denys Gornichar, Kateryna Stinska Advertising: Contact: Publisher: Grupa Today Sp. z o. o. Al. W. Witosa 16, Lublin Перший журнал з Любліна котрий виходить трьома мовами! The first magazine from Lublin published in three languages! Pierwszy magazyn z Lublina wydawany w trzech językach! 2 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENTS/ЗМІСТ #2 numer 2/2016 Erasmus, AIESEC, CEEPUS... Z nimi poznasz świat 4 Erasmus, AIESEC, CEEPUS... Let s explore the world together 6 Erasmus, AIESEC, CEEPUS... З ними пізнаєш світ 8 Monika Blandyna Lewkowicz Wrocław zaprasza Lublin. ESK Wroclaw invites Lublin. ECOC Вроцлав запрошує Люблін. ЄСК Mateusz Kasiak Miasto piękne i... bezpieczne? 10 City that is beautiful and... safe? 12 Місто гарне та... безпечне? 14 Monika Blandyna Lewkowicz Wakacje od kultury? Nie w Lublinie! 31 Vacation from the culture? Not in Lublin! 33 Канікули без культури? Не в Любліні!! 35 Jacek Skałecki Jak zadbać o zdrowie? Opieka medyczna dla cudzoziemców 16 How to take care of your health? Medical care for foreigners 18 Як подбати про здоров'я? Медична допомога для іноземців 20 Magdalena Gładysz 3 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENTS/ЗМІСТ Od Kazachstanu po Brazylię. ŚDM w Lublinie 37 From Kazakhstan to Brazil. WYD in Lublin 39 Від Казахстану до Бразилії. Світові Дні Молоді в Любліні 41 Magdalena Gładysz Oksana Tsymbaliuk: Lublin mnie wybrał 43 Oksana Tsymbaliuk: I was chosen by Lublin 46 Оксана Цимбалюк: Люблін мене вибрав 49 Zawieszona moda na zawieszoną kawę 64 Suspended fashion for the suspended coffee 66 Притримана мода на притриману каву 68 Jacek Skałecki Palące problemy miłośników Burning issues of the lovers Актуальні проблеми любителів Katarzyna Piekarczyk Katarzyna Piekarczyk Rozkręca się moda na food trucki 52 Trendy food trucks 54 Поширюється мода на фуд-траки 56 Dron. Z kamerą w przestworzach 76 Drone. A camera in the sky 78 Дрон. З камерою в небіh 80 Katarzyna Piekarczyk Agnieszka Bąder Lublin planszówkami stoi 58 Lublin, the City of Board Games 60 Люблін настільних ігорs 62 Jacek Skałecki UA Monika Blandyna Lewkowicz UA EN Erasmus, AIESEC, CEEPUS... Z nimi poznasz świat W Lublinie studiuje około 6 tys. zagranicznych żaków. Część z nich znajduje się na międzynarodowych wymianach. Cudzoziemcy przyjeżdżają też do Lublina na wolontariat. Studenci lubelskich uczelni nie pozostają im dłużni można ich spotkać w wielu zakątkach świata. Co popycha do wyjazdu w nieznane na semestr czy dwa? Erasmus Początki Erasmusa sięgają lat 80. i są związane z działalnością Komisji Europejskiej. Program ten został wchłonięty przez utworzony w 2014 r. Erasmus+. Zagraniczne studia odbywają się w ramach Akcji 1: mobilność edukacyjna. W programie tym mogą uczestniczyć wszystkie państwa UE oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia oraz niektóre kraje partnerskie z innych zakątków globu. Wyjazdy żaków na studia trwają od 3 do 12 miesięcy. Polska dołączyła do programu pod koniec lat 90. W Lublinie dostępny jest on niemal na wszystkich uczelniach wyższych. Wymiany studenckie w programie Erasmus+ są dofinansowywane. Stypendium wynosi od 300 do 500 euro miesięcznie, w zależności od kraju przyjmującego wyjaśnia Jakub Wołyniec, członek Zarządu ESN UMCS ds. Organizacji. Na pytanie dlaczego warto warto wziąć udział w programie, odpowiada wprost: Ze względu na możliwości rozwoju osobistego, poznania nowych osób, zwyczajów, języków. I to nie tylko kraju przyjmującego, ale też erasmusów, których spotkamy na miejscu. Zawarte tam przyjaźnie pozostają na długie lata. Wszystko to wpisuje się w ideę nowoczesnego świata: wymiany wartości ponad granicami. 4 Słowa Jakuba potwierdza studentka Agata, która wyjechała do Leuven w Belgii na studia prawnicze. Poznałam wielu niesamowitych ludzi i zdobyłam cenne doświadczenie, które z pewnością pomoże mi w dalszej karierze zawodowej wspomina. AIESEC AIESEC powstał po II wojnie światowej, jako organizacja szerząca pokój dzięki międzynarodowej integracji. Polska została jej członkiem 45 lat temu. Obecnie organizacja funkcjonuje w 23 największych ośrodkach akademickich naszego kraju, w tym w Lublinie. W programie znajdziemy wolontariat Global Citizen oraz praktyki Global Talents. Wolontariat trwa od 6 do 12 tygodni i jest podzielony na 3 segmenty: Culture&Education, Health oraz Social Marketing. Pierwsza opcja opiera się głównie na edukacji dzieci w szkołach. Program Health umożliwia prowadzenie zajęć m.in. na temat zdrowego stylu życia. Social Marketing to wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie marketingu. W projekcie Global Citizen mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które znają angielski na poziomie B2 i są maksymalnie 2 lata po studiach wyjaśnia Karolina Gruszczyk, wiceprzewodnicząca ds. marketingu w AIESEC Lublin. Na wolontariat możemy wyjechać w niemal każdy zakątek świata od krajów Europy, po Indie, Peru, Chiny czy Meksyk. Pod okiem indywidualnego managera, kandydaci sami wybierają ofertę z bogatej bazy AIESEC. Na miejscu mają zapewnione zakwaterowanie oraz co najmniej 1 posiłek dziennie. Wolontariat z AIESEC to niepowtarzalne doświadczenie. Pomoc ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują, daje poczucie wpływu na otaczający świat. Bo świat zmienia się od małych, prostych rzeczy. Róża, jedna z wolontariuszek, uczestniczyła w odbudowie wioski w Ugandzie. Pomagała tam dzieciom, które nie miały wcześniej pojęcia o istnieniu Europy opowiada Karolina Gruszczyk. Na wolontariat możemy wyjechać w niemal każdy zakątek świata od krajów Europy, po Indie, Peru, Chiny czy Meksyk Inne możliwości W Lublinie działa także CEEPUS środkowoeuropejski program wymiany akademickiej. Dostępny jest na UMCS, KUL oraz Politechnice Lubelskiej. Kraje biorące udział w programie to m.in. Albania, Austria, Bułgaria, Czechy czy Mołdawia. Stypendia CEEPUS pokrywają koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i utrzymania studentów. Studenci Uniwersytetu Medycznego mają z kolei możliwość wyjazdu do Tajlandii oraz na Tajwan. Wymiana dotyczy czynnych członków organizacji Młodych Medyków EMSA Lublin. Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny współpracują z DAAD Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej. Zagraniczni studenci w Lublinie Lublin to typowo studenckie miasto, jest tu duży wybór uniwersytetów i można miło spędzić czas opowiada Murat, student Erasmusa z Turcji. Żacy z ESN z pewnością nie mogą tu narzekać na nudę. Dzięki licznym projektom, w tym SocialErasmus, mają możliwość wolontariatu w szkołach, czy zasadzenia swojego drzewka w Lesie Erasmusa. Niektórym studentom podoba się w Lublinie na tyle, że zostają tu na stałe. Tak było z przyjaciółmi Murata: Gokhanem i Onurem. Na nudę nie mogą narzekać także przedstawiciele innych organizacji czy wymian. AIESEC niemal co miesiąc organizuje spotkania swoich członków i gości z mieszkańcami Lublina. Jeśli chcecie być na bieżąco i znać rozkład takich wydarzeń zaglądajcie często na następny artykuł 5 UA Monika Blandyna Lewkowicz UA PL Erasmus, AIESEC, CEEPUS... Let s explore the world together About six thousands foreigners study in Lublin. Some of them are on international exchanges. Foreigners also come to Lublin to work as a volunteer. However, students of the universities in Lublin don t lag behind - you can meet them in many parts of the world. What pushes them to go to the unknown for a semester or two? Erasmus The beginnings of Erasmus date back to the 80s and are associated with the activities of the European Commission. This program was absorbed by Erasmus+, created in Erasmus+. Studying abroad takes place within the framework of Action 1: Learning mobility. All the EU countries may participate in the program, as well as Norway, Iceland, Liechtenstein, Turkey, Macedonia and certain partner countries from other parts of the globe. Students study abroad for 3 to 12 months. Poland joined the program in the late 90s. In Lublin, it s available at almost all universities. Students exchanges under Erasmus+ are subsidized. The scholarship amounts to EUR , depending on the host country explains Jakub Wołyniec, a member of the Board of ESN UMCS for Organization. Why should you take part in the program? His answer is simple: Because of the possibility of personal development, meeting new people, customs, languages. Not only of the host country, but also of other Erasmus people who we meet there. Friendships made there remain for years to come. All this fits into 6 the idea of the modern world: the exchange of values across borders. Jakub s words are confirmed by Agata, a student who went to Leuven in Belgium to study law. I ve met amazing people and gained valuable experience which will definitely help me in my further professional career she says. AIESEC AIESEC was founded after World War II, as an organization spreading peace through international integration. Poland became its member 45 years ago. Today, the organization operates in 23 major academic centres of our country, including Lublin. The program includes voluntary work Global Citizen and apprenticeship Global Talents. The voluntary work lasts from 6 to 12 weeks and is divided into three sections: Culture & Education, Health and Social Marketing. The first option is based mainly on the education of children in schools. The Health program allows to conduct classes on healthy lifestyle, among others. Social Marketing consists in supporting nongovernmental organizations in terms of marketing. The project Global Citizen is open to adults who know English at the B2 level and are up to two years after graduation explains Karolina Gruszczyk, vice-president for marketing at AIESEC Lublin. You can do voluntary work in almost every part of the world from the European countries, to India, Peru, China or Mexico. Under the supervision of an individual manager, the candidates themselves choose the offer from the rich AIESEC database. On site, they are provided with accommodation and at least 1 meal a day. Working voluntary with AIESEC is a unique experience. Helping people, who really need this, gives a sense of the impact on the surrounding world. Because the world can be changed by starting from small, simple things. Róża, one of the volunteers, took part in the reconstruction of a village in Uganda. Out there, she helped children who had no idea about the existence of Europe says Karolina Gruszczyk. You can do voluntary work in almost every part of the world from the European countries, to India, Peru, China or Mexico Other possibilities. Lublin has also CEEPUS the Central European program of academic exchange. It s available at UMCS, KUL and Lublin University of Technology. Countries participating in the program include, among others, Albania, Austria, Bulgaria, the Czech Republic and Moldova. The CEEPUS scholarships cover the costs of insurance, accommodation and subsistence of students. Students of the Medical University have an opportunity to go to Thailand and Taiwan. The exchange applies to active members of the organization of Young Medics EMSA Lublin. Lublin University of Technology and the Medical University cooperate with DAAD German Academic Exchange Service. Foreign students in Lublin Lublin is a typical student city, there is a large selection of universities and you can spend time in a nice way says Murat, an Erasmus student from Turkey. The ESN students certainly cannot complain about boredom here. Thanks to numerous projects, including SocialErasmus, they can do volunteer work in schools, or plant their own tree in the Erasmus Forest. Some students like Lublin so much that they stay here permanently. That was the case of Murat s friends: Gokhan and Onur. The representatives of other organizations or exchanges also cannot complain about boredom. AIESEC organized meetings of its members and guests with the residents of Lublin almost every month. If you want to be up to date and know the schedule of such events often check out the website next article 7 EN Monika Blandyna Lewkowicz UA PL Erasmus, AIESEC, CEEPUS... З ними пізнаєш світ В Любліні навчається біля 6 тисяч іноземних студентів. Частина з них бере участь в програмах міжнародного обміну. Іноземці приїжджають в Люблін також в рамках волонтерської діяльності. Люблінські студенти відповідають тим самим їх можна зустріти в багатьох куточках планети. Що спонукає студентів їхати назустріч невідомому на семестр або два? Erasmus Початки програми Erasmus сягають 80-х років. Вони пов язані з діяльністю Європейської Комісії. В 2014 р. її поглинула нова програма, під назвою Erasmus+. Навчання закордоном відбувається в рамках «Акції 1: навчальна мобільність». В цій програмі можуть брати участь всі країни члени ЄС, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія, а також деякі інші партнерські країни з інших куточків планети. Виїзд студентів на навчання триває від 3 до 12 місяців. Польща приєдналася до програми наприкінці 90-х років. В Любліні вона доступна для студентів майже всіх університетів. Обмін студентів в рамках програми Erasmus+ частково фінансується. Стипендії становлять від 300 до 500 євро в місяць, залежно від країни, що приймає пояснює Якуб Волинець, член управління ESN УМКС з питань організації. На питання, чому варто взяти участь в програмі, він відповідає безпосередньо: З огляду на можливість особистого розвитку, заведення нових знайомств, пізнання нових звичаїв, мов. І це стосується не лише країни, що приймає, але і «еразмусів», яких ми зустрінемо на місці. Приятельські стосунки, які таким чином народжуються, тривають роками. Це все вписується в ідею сучасного світу обмін цінностями понад кордонами. Слова Якуба підтверджує студентка Агата, яка виїхала до Левен, що в Бельгії, на навчання за юридичним 8 напрямом. Я познайомилася з багатьма неймовірними людьми та здобула цінний досвід, який безперечно допоможе мені в подальшому професійному розвитку згадує дівчина. AIESEC Організацію AIESEC було створено після II світової війни. Її метою було розповсюдження миру завдяки міжнародній інтеграції. Польща стала її членом 45 років тому. На сьогоднішній день організація діє в 23 найбільших академічних осередках нашої країни, в тому числі в Любліні. В рамках програми діє волонтерський рух «Global Citizen» («Глобальний громадянин») а також практика «Global Talents» («Глобальні таланти»). Волонтерство триває від 6 до 12 тижнів і розділяється на 3 сегменти: «Culture&Education» («Культура та навчання»), «Health» («Здоров я») та «Social Marketing» («Соціальний маркетинг»). Перший варіант, в основному, базується на навчанні дітей в школах. Програма «Health» дозволяє проводити заняття, що стосуються здорового способу життя та ін. «Social Marketing» підтримує неурядові організації у сфері маркетингу. В проекті «Global Citizen» можуть брати участь повнолітні особи, які володіють англійською на рівні B2 та завершили навчання в університеті максимально два роки тому пояснює Кароліна Грушчик, заступник голови з питань маркетингу AIESEC Люблін. В рамках волонтерського руху ми можемо виїхати майже в кожен куточок світу, починаючи від Європи, та закінчуючи Індією, Перу, Китаєм та Мексикою. Під керівництвом індивідуального менеджера, кандидати вибирають для себе пропозицію з багатої бази AIESEC. На місці їм пропонують проживання, та щонайменше одноразове харчування. Волонтерство AIESEC це неповторний досвід. Допомога людям, які цього потребують дає відчуття впливу на зовнішній світ, який змінюється від маленьких, простих речей. Ружа, одна з учасниць п
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks